การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 ร.ต. บุญเลิศ นิกรถา นาง ช่อทิพย์ นิกาถา 211,167 มทบ.31 16 ธ.ค. 2562
172 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ สุขุประการ นาย มงคล สุขุประการ 211,163 ส.พัน.23 ทภ.3 16 ธ.ค. 2562
173 จ.ส.ต. ไพสิทธิ์ จันทรศรี นาย จีระศักดิ์ จันทรศรี 210,905 มทบ.41 16 ธ.ค. 2562
174 นาง คำเพียร กาตีวงค์ ส.อ. ศิวนัต กาตีวงค์ 206,518 มทบ.210 16 ธ.ค. 2562
175 นาง บังอร สรวงศิริ ร.ต. วีระชัย สรวงศิริ 211,406 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ธ.ค. 2562
176 นาย เจือ แก้วนิยม จ.ส.อ. สงกรานต์ แก้วนิยม 211,164 มทบ.17 16 ธ.ค. 2562
177 นาย ประทีป สำรวยสินธุ์ ร.ท. สนิท มีจันทร์ 211,159 ม.4 รอ. 16 ธ.ค. 2562
178 นาย ไสว เพ็ชร์คำ ร.ต. ฉลอง โตสัมฤทธิ์ 211,166 มทบ.32 16 ธ.ค. 2562
179 นาง กรุณา (ต๋าดำ) กาญจนจิตต์ ร.อ. นคร กาญจนจิตต์ 211,166 มทบ.32 16 ธ.ค. 2562
180 นาง ไฉน พุ่มพล นาง เรไร พงษ์เพ็ชร์ 211,167 มทบ.31 16 ธ.ค. 2562