การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 จ.ส.อ. ทม เพ็ชรี่ นาง ศศิธร เพ็ชรี่ 140,460 มทบ.33 16 ก.ย. 2562
172 จ.ส.อ. ทม เพ็ชรี่ น.ส. พรรษมน เพ็ชรี่ 68,202 มทบ.33 16 ก.ย. 2562
173 จ.ส.อ. กำทอน เสาร์คำ นาง ผจงจิตร์ เสาร์คำ 148,500 มทบ.33 16 ก.ย. 2562
174 จ.ส.อ. กำทอน เสาร์คำ น.ส. กรวรรณ เสาร์คำ 60,163 มทบ.33 16 ก.ย. 2562
175 ส.อ. ดนุนัย แก่นโงน นาง ทานตะวัน แก่นโงน 208,664 มทบ.33 16 ก.ย. 2562
176 นาย พร โพธิ์ทอง นาง นงลักษณ์ โพธิ์ทอง 208,924 มทบ.33 16 ก.ย. 2562
177 นาง สม สีชมพู พ.ต. บำรุง ทิพย์สิงห์ 208,918 มทบ.33 16 ก.ย. 2562
178 นาย ไพโรจน์ สุขขะ นาย วิชิต สุขขะ 208,917 มทบ.13 16 ก.ย. 2562
179 นาย สุรินทร์ มะคต น.ส. สุพัตรา มะคต 208,918 มทบ.13 16 ก.ย. 2562
180 นาง ศรีนวล พันสุภะ จ.ส.ท. อานนท์ พันธ์สุภะ 63,771 พัน.สต.กส.ทบ. 16 ก.ย. 2562