การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 จ.ส.อ. สุนทร ศรีเจริญ จ.ส.อ. ทนงศักดิ์ ศรีเจริญ 205,909 มทบ.22 13 มิ.ย. 2561
172 จ.ส.อ. ฤทธิเดช รัชไทยศักดิ์ นาง เชื้อ มรกฎ 205,837 มทบ.21 13 มิ.ย. 2561
173 จ.ส.อ. มนูญ ยอดเพ็ชร จ.ส.อ. มโนชัย ยอดเพชร 205,866 มทบ.22 13 มิ.ย. 2561
174 จ.ส.อ. ไชยชาญ ขำดี นาง สุบิน ขำดี 55,203 พัน.รพศ.ศสพ. 13 มิ.ย. 2561
175 จ.ส.อ. ไชยชาญ ขำดี จ.ส.อ. ธวัชชัย ขำดี 150,200 พัน.รพศ.ศสพ. 13 มิ.ย. 2561
176 ส.อ. ชัชวาลย์ ไชยโคตร นาง วันทา ไชยโคตร 205,840 ป.72 พัน.722 13 มิ.ย. 2561
177 ส.ท. มานะ อุ่นสังขาร น.ส. อนุจรา อุ่นสังขาร 38,999 มทบ.27 13 มิ.ย. 2561
178 ส.ท. มานะ อุ่นสังขาร นาง สมจิตร อุ่นสังขาร 38,999 มทบ.27 13 มิ.ย. 2561
179 ส.ท. มานะ อุ่นสังขาร นาง ชนัดฎา นวนภูมิวัน 127,899 มทบ.27 13 มิ.ย. 2561
180 พล.อส. สุทัต รักน้อย ว่าที่ ร.ต. สุทนต์ รักน้อย 17,559 มทบ.17 13 มิ.ย. 2561