การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 นาย บุญเลิศ สมอักษร ร.ต. เชวง สีเทา 204,540 มทบ.38 21 ธ.ค. 2560
172 นาย สังวาลย์ คงสุข จ.ส.อ. ธวัช คงสุข 204,322 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 21 ธ.ค. 2560
173 นาย เดช ธัญกุลโกวิท นาง อลิสา วีระชัย 204,540 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560
174 นาง ปั่น รินลา จ.ส.อ. บุญช่วย รินลา 204,537 มทบ.36 21 ธ.ค. 2560
175 นาง ละมูล อินต๊ะ จ.ส.อ. วรเทพ อินต๊ะ 204,541 มทบ.35 21 ธ.ค. 2560
176 นาง เล็ก ศรีวิชา ร.ต. เจริญ ศรีวิชา 204,533 มทบ.18 21 ธ.ค. 2560
177 นาง วารี จันปัตถา พ.ต. นิพนธ์ จันปัตถา 204,077 สด.จว.น.ค. 21 ธ.ค. 2560
178 นาง เดือน รักป่า จ.ส.อ. สมนึก ราคาลัม 204,501 พัน.ปจว. 21 ธ.ค. 2560
179 นาง เกี้ยน นันทะพรม ร.ต. สุพัน อัคฮาด 204,502 มทบ.210 21 ธ.ค. 2560
180 นาย ประเสริฐ อามาตย์ ร.ท. อนุง โพงไชยราช 204,523 ม.2 พัน.10 21 ธ.ค. 2560