การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 นาย ส่วน จันปัตถา พ.ต. นิพนธ์ จันปัตถา 205,595 สง.สด.จว.น.ค. 29 มี.ค. 2561
172 นาย ประทิน บัวบุญ พ.ต. ชัยยง บัวบุญ 205,836 รร.ร.ศร. 29 มี.ค. 2561
173 นาง หวาน รื่นภาคบุตร ร.ต. ชัชชัย รื่นภาคบุตร 205,834 รพศ.5 พัน.1 29 มี.ค. 2561
174 นาย ประสิทธิ์ บัวยิ้ม จ.ส.อ. รณภูมิ สุวรรณนารี 206,085 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ 29 มี.ค. 2561
175 นาง สุรภา ศรีวงศ์ นาย กมลศิลป์ ศรีวงศ์ 205,838 มทบ.39 29 มี.ค. 2561
176 นาง คำ สุระพิน ร.ต. วิทยา สุระพิน 205,831 มทบ.22 29 มี.ค. 2561
177 นาง บัวใส เอกพิมพ์ นาง บุษรินทร์ สริจันทร์ 205,839 มทบ.16 29 มี.ค. 2561
178 นาย ทองอวน เหลาธรรม จ.ส.อ. ชายชาญ ยิ้มชาตย์ 205,831 กรม สน.พล.ร.9 29 มี.ค. 2561
179 ร.ต. สนั่น จิตอนุกูล น.ส. วนิดา จิตอนุกูล 205,873 มทบ.35 27 มี.ค. 2561
180 ร.ต. สงวน พันธ์ชนะ นาง หวาน พันธ์ชนะ 205,876 บชร.2 27 มี.ค. 2561