การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 นาย สร้อย อุปะมาโน ร.ต. ปฎิเวธ อุปะมาโน 207,157 มทบ.36 26 ก.พ. 2562
172 นาง หนูเตียง บาทชารี จ.ส.อ. เฉลิม บูรณ์เจริญ 207,160 มทบ.24 26 ก.พ. 2562
173 นาง อนงค์ ไววีระยุทธ น.ส. ยุภาภรณ์ ไววีระยุทธ 207,164 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
174 ร.ต. หนูไพร สิงหะดี นาง อ่อนสี สิงหะดี 207,179 ป.6 พัน.6 22 ก.พ. 2562
175 ร.ต. ปราโมทย์ งามสมพงษ์ น.ส. จุไรพรรณ งามสมพงษ์ 207,167 มทบ.34 22 ก.พ. 2562
176 ร.ต. สมพร ทะแกล้วพันธุ์ นาย สงกรานต์ ทะแกล้วพันธุ์ 182,793 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
177 ร.ต. สมพร ทะแกล้วพันธุ์ นาย สกล ทะแกล้วพันธุ์ 12,073 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
178 ร.ต. สมพร ทะแกล้วพันธุ์ น.ส. ขนิษฐา ทะแกล้วพันธุ์ 12,073 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
179 จ.ส.อ. ทิวา เทพศาสตรา ร.ต. ภคพล เทพศาสตรา 207,176 สง.สด.จว.ล.บ. 22 ก.พ. 2562
180 จ.ส.อ. สิทธิชัย ปัญญาประชุม นาง อรุณี ปัญญาประชุม 170,720 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 22 ก.พ. 2562