การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 น.ส. สมบัติ ไชยรส ร.ท. วิชยา บุญญะประทีป 205,512 ร.31 พัน.2 รอ. 3 มี.ค. 2563
172 นาย บุญเหรียญ กัลยา ร.ต. อนุพงษ์ กัลยา 211,159 มทบ.34 3 มี.ค. 2563
173 นาง เกษร ชาวชุมนุม ร.ต. ทศพร ชาวชุมนุม 211,156 มทบ.23 3 มี.ค. 2563
174 นาง เยี่ยม พลจันทึก นาย ศุภโชค มาพิทักษ์ 211,156 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
175 นาง สุวลี ศรีพันธุ์ นาย เถลิงศักดิ์ ศรีพันธุ์ 211,160 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
176 นาง สมหมาย ราษฎร์เจริญ น.ส. ธนิดา ราษฎร์เจริญ 211,158 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
177 นาง ฝอย ไชยนนท์ นาง อรธณัท ไชยนนท์ 211,161 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
178 นาง ทองปาน ศักดิ์ศิริ ร.ท. ณัชฐวีร์ ศักดิ์ศิริ 211,157 มทบ.23 3 มี.ค. 2563
179 นาง แสน ดอกดาวเรือง จ.ส.อ. วิชัย ดอกดาวเรือง 211,157 ป.3 พัน.13 3 มี.ค. 2563
180 นาง สายใจ เชือกโคกกรวด นาย ณรัฐกฤษณ์ อัคราสุภเศรษฐ์ 200,743 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 3 มี.ค. 2563