การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 นาง สมศรี อาจผึ่ง ร.ต. สมชาย อาจผึ่ง 207,220 มทบ.14 17 ส.ค. 2561
172 นาย เอนก จุ้ยซื่อ จ.ส.ต. อดุลย์ จุ้ยซื้อ 207,235 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
173 นาง ทองเพียร สมยา น.ส. ฌัชชานันท์ อยู่เกษม 207,220 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
174 นาง กุหลาบ แก่นทิพย์ นาย สุรเชษฐ์ ปัญญะสังข์ 206,971 พธ.ทบ. 17 ส.ค. 2561
175 อส.ทพ. แสงสุวรรณ์ สุภาวงค์ นาง อุบล สุภาวงค์ 206,972 กรม ทพ.22 17 ส.ค. 2561
176 นาย ทอง นิลพรมมา นาย ยอดแก้ว นิลพรมมา 207,214 รพ.ค่ายสุรนารี 17 ส.ค. 2561
177 นาย อุดม จิรเบญจวรรณ จ.ส.ท. จิรวัฒน์ จิรเบญจวรรณ 206,964 มทบ.34 17 ส.ค. 2561
178 นาย ทองคำ มะลิลา ร.ต. เทวา มะลิลา 205,201 มทบ.25 17 ส.ค. 2561
179 นาง มะณี แสงบุราณ นาง ดารุณา ทิพพวงศ์ 207,213 มทบ.24 17 ส.ค. 2561
180 นาง บุญนาค ทองสุวรรณ ร.ต. อนุศักดิ์ ทองสุวรรณ 207,234 รพ.รร.ปจร. 17 ส.ค. 2561