การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 จ.ส.อ. วัลลภ คงถาวร นาย วัชรพงษ์ คงถาวร 207,449 มทบ.15 5 มิ.ย. 2562
172 จ.ส.อ. เวร ชัยธรรมวัฒน์ น.ส. วิลัยพร ชัยธรรมวัฒน์ 207,446 มทบ.13 5 มิ.ย. 2562
173 จ.ส.อ. รณชัย ไพรสมพงษ์ นาง ปานใจ ไพรสมพงษ์ 207,202 รพ.ค่ายอดิศร 5 มิ.ย. 2562
174 จ.ส.อ. เทพนคร เชื้อวงศ์ นาง พยอม คงกะเสน 207,443 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562
175 จ.ส.อ. สุรินทร์ ช้างน้อย นาง สายหยุด ช้างน้อย 207,396 มทบ.32 5 มิ.ย. 2562
176 จ.ส.อ. ชวลิต จิตตเสถียร นาง ยุพิน จิตตเสถียร 207,427 มทบ.27 5 มิ.ย. 2562
177 จ.ส.อ. สมชาย ธนบัตร นาง ชฎารัตน์ ธนบัตร 207,513 รร.ร.ศร. 5 มิ.ย. 2562
178 จ.ส.อ. ณรงค์ สนั่นเมือง นาง สวัสดิ์ สนั่นเมือง 107,213 พล.ร.15 5 มิ.ย. 2562
179 จ.ส.อ. ณรงค์ สนั่นเมือง น.ส. ภัทรภร สนั่นเมือง 99,500 พล.ร.15 5 มิ.ย. 2562
180 ส.ท. สาวิทย์ บัววัน นาง ลำไพ บัววัน 207,425 ร.13 พัน.3 5 มิ.ย. 2562