การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 ร.ต. สุวรรณ ใจเรือน นาง ประเสริฐ ใจเรือน 207,485 มทบ.39 17 ธ.ค. 2561
172 ร.ต. นิพนธ์ ทรัพย์ล้น นาย เกียรติศักดิ์ ทรัพย์ล้น 207,479 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
173 จ.ส.อ. ชุนห์ พันธุยา นาย บุญชิต พันธุยา 207,533 มทบ.22 17 ธ.ค. 2561
174 จ.ส.อ. เดชศักดา ทองแห้ว จ.ส.อ.หญิง ธนพร ทองแห้ว 207,490 มทบ.35 17 ธ.ค. 2561
175 จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ พุกจันทร์ นาง ธมลวรรณ พุกจันทร์ 207,499 ช.3 พัน.302 17 ธ.ค. 2561
176 จ.ส.อ. อดิศร ตระกูลสา นาง สุทัศน์ ตระกูลสา 207,221 รร.จปร. 17 ธ.ค. 2561
177 จ.ส.อ. พงษ์ทร ใจเฉพาะ นาย อินตา ใจเฉพาะ 206,962 ร.7 พัน.5 17 ธ.ค. 2561
178 จ.ส.อ. สมหวัง กลิ่นใย นาง กาญจนา กลิ่นใย 207,477 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
179 ส.อ. บุญหล่อ ปะโนรัมย์ นาง อำนวย ปะโนรัมย์ 167,481 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
180 ส.อ. บุญหล่อ ปะโนรัมย์ นาง ชดช้อย คำโคกกรวด 40,000 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561