การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
171 จ.ส.อ. สิริวุฒิ รูปไธสง น.ส. กรกนก รูปไธสง 207,251 มทบ.26 19 ก.ย. 2561
172 จ.ส.อ. สงกรานต์ สอนสารี นาง เสงี่ยม สอนสารี 207,251 ปตอ.1 พัน.3 19 ก.ย. 2561
173 จ.ส.อ. สมถวิล นพเก้า จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ นพเก้า 207,219 มทบ.25 19 ก.ย. 2561
174 จ.ส.อ. น้อย มั่นหมาย นาง ทิพย์ มั่นหมาย 207,219 มทบ.25 19 ก.ย. 2561
175 นาง อนงค์ หิรัญมูล จ.ส.อ. สมบูรณ์ หิรัญมูล 206,983 ศบบ. 19 ก.ย. 2561
176 นาย ธนาพงษ์ แก้วดุลดุก ร.ต. เจริญชัย แก้วดุลดุก 207,208 มทบ.37 19 ก.ย. 2561
177 นาง ทุมมา แก้ววรรณา ร.ต. เทอดชัย แก้ววรรณา 207,211 มทบ.27 19 ก.ย. 2561
178 นาย อมร แก้วบ้านเหล่า น.ส. สุภาพร แก้วบ้านเหล่า 207,209 มทบ.23 19 ก.ย. 2561
179 นาง ดวงใจ แสนพงษ์ ร.ต. ประสงค์ แสนพงษ์ 207,212 ม.3 พัน.26 19 ก.ย. 2561
180 นาง ทุเรียน ครามวิชิต ร.ท. วิเชียร ครามวิชิต 207,210 ม.2 19 ก.ย. 2561