การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1801 นาง ลัดดา มาลัย จ.ส.ต. นรินทร์ มาลัย 206,937 พล.ร.4 18 ต.ค. 2561
1802 นาง ดวงพร งามชื่น จ.ส.อ. วชิราวุธ งามชื่น 207,161 พธ.ทบ. 18 ต.ค. 2561
1803 นาย สม หลวงอินมณี จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ สวัสดี 207,369 ช.พัน.3 พล.ร.3 18 ต.ค. 2561
1804 นาง เกษร พานทอง ส.อ. ปัญญา กันทาท้าว 207,103 สง.สด.จว.พ.ร. 18 ต.ค. 2561
1805 นาย เจริญ หนองแสง ร.ต. สุวรรณ์ หนองแสง 207,112 สง.สด.จว.น.ย. 18 ต.ค. 2561
1806 นาย บุญช่วย ดอกไม้ พ.ต. พิบูรณ์ ดอกไม้ 207,115 ศบบ. 18 ต.ค. 2561
1807 นาง บุญเรือง ตรงต่อกิจ จ.ส.อ. ชูเกียรติ ตรงต่อกิจ 207,318 มทบ.39 18 ต.ค. 2561
1808 นาย ปัน จันต๊ะนาเขตร ร.ต. ชัยเดช เสนาป่า 207,107 มทบ.37 18 ต.ค. 2561
1809 นาง คำเขียน แฝงบุญ ร.ต. ปณพัฒน์ เหล่าบุตรดีปฐพี 207,108 มทบ.22 18 ต.ค. 2561
1810 นาง สุภาพ แวงนอก นาง วิไลภรณ์ สัตยารักษ์ 207,107 มทบ.21 18 ต.ค. 2561