การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1801 นาง จำรัส อุดมสาลี นาง กัญจน์ชญา อินทะ 204,573 มทบ.34 14 ธ.ค. 2560
1802 นาง สมจิตร เกิดศิลป์ ร.อ. อนุชาติ เกิดศิลป์ 204,577 มทบ.25 14 ธ.ค. 2560
1803 นาย สมพจน์ ทองรักษ์ จ.ส.ท. พิพัฒน์ ทองรักษ์ 202,378 ศสพ. 14 ธ.ค. 2560
1804 นาง น้อย ใจมั่น ร.อ. ประยูร ใจมั่น 204,551 มทบ.37 14 ธ.ค. 2560
1805 นาย เทพฤทธิ์ ทองหนุน ร.ท. นพดล ทองหนุน 204,557 มทบ.24 14 ธ.ค. 2560
1806 นาย ดอน สายลม นาย วิชิต สายลม 204,582 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 14 ธ.ค. 2560
1807 นาง เฉลิมศรี จิตมาตย์ ร.ต. สมพงษ์ จิตมาตย์ 189,766 มทบ.23 14 ธ.ค. 2560
1808 นาง บัวลอย ไชยบัตร ส.อ. อภิชาติ รัตน์อ่อน 204,574 มทบ.29 14 ธ.ค. 2560
1809 นาย มา ปราณีนิตย์ จ.ส.อ. สายันต์ งามหนัก 204,574 มทบ.24 14 ธ.ค. 2560
1810 นาง พูนพิไล พูนศรี ร.ต. ประเสริฐ พูนศรี 199,636 มทบ.21 14 ธ.ค. 2560