การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1821 นาย วิรัตน์ ชราลักษณ์ ส.อ. สุชา ชราลักษณ์ 204,562 มทบ.45 14 ธ.ค. 2560
1822 นาง สมนึก ผอนวล ร.ต. สุวิทย์ ฟุ้งวิทยา 204,563 มทบ.33 14 ธ.ค. 2560
1823 นาย บุญจันทร์ อุราแก้ว ร.ต. องอาจ อุราแก้ว 204,563 มทบ.33 14 ธ.ค. 2560
1824 พล.ต. ชัยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นาง จงจิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , น.ส. ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 204,583 มทบ.18 8 ธ.ค. 2560
1825 พ.อ. เอนก สังขศิลา น.ส. อัญมณี สังขศิลา 202,832 มทบ.23 8 ธ.ค. 2560
1826 พ.ท. สุนทร เนตรเสนีย์ นาง สุวรรณี ภัณฑลักษณ์ 204,866 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
1827 พ.ต. ประเสริฐ เถื่อนคำ นาง กานต์ชุดา เถื่อนคำ 204,395 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560
1828 พ.ต. วิรัตน์ สุดแสง นาง แฉล้ม สุดแสง 204,386 มทบ.39 8 ธ.ค. 2560
1829 ร.อ. ชูศักดิ์ วงศ์ชัย จ.ส.อ. ชัยมงคล วงศ์ชัย , ส.อ. ชัยชนะ วงศ์ชัย 204,364 มทบ.24 8 ธ.ค. 2560
1830 ร.ต. อัมพร ขำละเอียด จ.ส.อ. วุฒิชัย ขำละเอียด 204,388 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560