การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1831 ร.ต. มานพ โลมโคกสูง นาง สุเนตร โลมโคกสูง 204,392 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
1832 ร.ต. พิษณุ แช่มประสิทธิ์ นาง บังอร แช่มประสิทธิ์ 204,593 มทบ.16 8 ธ.ค. 2560
1833 ร.ต. บุญ โพธิ์โชติ นาง สอน โพธิ์โชติ 204,373 มทบ.36 8 ธ.ค. 2560
1834 จ.ส.อ. วัลลภ พลโต นาง บุญเจอ พลโต 204,365 มทบ.310 8 ธ.ค. 2560
1835 จ.ส.อ. สุวิช เยี่ยมสวัสดิ์ นาง ยุพดี เยี่ยมสวัสดิ์ 204,364 มทบ.16 8 ธ.ค. 2560
1836 จ.ส.อ. วัชรินทร์ ฉิมมี นาง สุจินดา ฉิมมี , นาง วัชรีย์ ขำเกิด 204,583 มทบ.41 8 ธ.ค. 2560
1837 จ.ส.อ. จุมพล กายใหญ่ นาง ดาริน กายใหญ่ 204,390 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560
1838 จ.ส.อ. ประยูร เสนานุช นาง แสวง เสนานุช 204,387 มทบ.39 8 ธ.ค. 2560
1839 จ.ส.อ. เสถียร บุบผาจันดี นาง มณีวรรณ์ ช่วงชิด , น.ส. พิมพ์ชนก พลศรี 204,139 มทบ.28 8 ธ.ค. 2560
1840 จ.ส.อ. สุเชฎฐ์ บุญสุวรรณโณ นาง รัตนา บุญสุวรรณโณ 204,601 มทบ.39 8 ธ.ค. 2560