การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1851 นาย ทองพูล กัญญพันธ์ จ.ส.อ. ประดิษฐ์ กัญญพันธ์ 204,399 พล.ร.3 8 ธ.ค. 2560
1852 นาง โสภา ช่วงวารินทร์ จ.ส.อ. เอกชัย ช่วงวารินทร์ 204,394 ร.29 8 ธ.ค. 2560
1853 นาง จีรภา ดีอ่ำ ร.ต. สมชาย ดีอ่ำ 204,587 มทบ.39 8 ธ.ค. 2560
1854 นาง หอม แจ้งไธสงค์ น.ส. นฤมล แจ้งไธสงค์ 204,585 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
1855 นาง นกคล้า ศักดิ์เพ็ชร์ พ.ท. วันชัย ศักดิ์เพ็ชร์ 204,586 มทบ.31 8 ธ.ค. 2560
1856 นาง ทองคำ อิ่มทรัพย์ นาง สุพัตรา อินทร์หา 204,392 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560
1857 นาย ดำรงค์ กุลมา นาง เฉลิมศรี กุลมา 204,389 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
1858 นาย กรฤต ฐานกริชวิเศษ ร.ต. เสวก ฐานวิเศษ 204,389 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
1859 นาย มงคล พุมมา นาง มาลา ศรีสงค์ , นาง จีรมัย , นาย ประเสริฐ , นาย ประสิทธิ์ พุมมา , นาง ลัดดา เชื้อฟอง , นาง ทองษา จันทร์โพธิ์กลาง , นาง สุมาลี ทองคำ 204,391 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560
1860 นาง เพ็ญศรี ขวัญทองอินทร์ พ.ต. สิทธิกร ขวัญทองอินทร์ 204,603 สง.สด.จว.ส.ท. 8 ธ.ค. 2560