การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1861 นาง แสนสุข จรโคกกรวด ร.ต. เอกชัย จรโคกกรวด 204,390 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
1862 นาย สวิง จันทร์พูล ร.ต. สำราญ จันทร์พูล 204,613 มทบ.17 8 ธ.ค. 2560
1863 นาง กอบแก้ว พลลาภ ร.อ. สมพวน พลลาภ 204,371 กรม ทพ.22 8 ธ.ค. 2560
1864 นาย ทุม ขำริด จ.ส.อ. อำนาจ ขำริด 204,591 รพ.ค่ายวชิรปราการ 8 ธ.ค. 2560
1865 นาย เจตร ลำภา น.ส. นวลจันทร์ เหมือนแก้ว 204,376 พธ.ทบ. 8 ธ.ค. 2560
1866 นาย สิงโห ทองจำรูญ จ.ส.อ. ประเสริฐ ทองจำรูญ 204,382 ช.11 พัน.602 8 ธ.ค. 2560
1867 นาง อนงค์ งอกกำไร นาย สุวัฒน์ งอกกำไร , นาง พิณรัตน งอกกำไร 204,387 รพ.ค่ายสุรนารี 8 ธ.ค. 2560
1868 พ.ท. เชาว์ เครือเหลา นาง สุนีย์ เครือเหลา 203,938 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
1869 ร.ต. ชูสินธุ์ ขันลุย นาง มยุรี ขันลุย , นาง ลี ขันลุย 204,396 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
1870 จ.ส.อ. บุญธรรม สุภราช ร.อ. กนก สุภราช 204,396 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560