การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1871 จ.ส.อ. จิรวัฒน์ มีจักร นาง ธนาภา มีจักร 204,614 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
1872 จ.ส.อ. สมบัติ กาญจนพนากุล นาย ยุทพล กาญจนพนากุล 195,512 มทบ.13 4 ธ.ค. 2560
1873 นาง ไสว ก้อนมณี ร.ต. ฐณพงษ์ กิจพงษ์ศรี 204,391 มทบ.13 4 ธ.ค. 2560
1874 นาง ดารา ไชยหงษา จ.ส.อ. กิระติ ลมอ่อน 204,618 ม.6 พัน.6 4 ธ.ค. 2560
1875 ร.ต. คงศักดิ์ พุทธิมณี นาง พรรณี พุทธิมณี 204,406 มทบ.32 1 ธ.ค. 2560
1876 อส.ทพ. พรรษา หะยะกังฉัตร นาง บุญเรือง มุสิกพันธ์ 204,163 ทพ.46 1 ธ.ค. 2560
1877 นาย ณรงค์ บุญท้าว นาง อุดม บุญท้าว , นาง ปิยนันท์ พันโกฎิ 204,403 มทบ.27 1 ธ.ค. 2560
1878 นาง แน่งน้อย ขันธิกุล นาย เศรษฐพงศ์ เทพนันตา 204,165 มทบ.32 1 ธ.ค. 2560
1879 นาง น้อย ถอยกระโทก พ.ท. อนันต์ บุญประกายศรี 204,405 มทบ.21 1 ธ.ค. 2560
1880 นาง ลมัย มาพริก จ.ส.อ. สมพร มาพริก 204,406 มทบ.38 1 ธ.ค. 2560