การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 นาง แสวง เปี่ยมศิริ นาย เดชาวุฒิ เปี่ยมศิริ 103,786 สง.สด.จว.อ.ท. 19 ก.ย. 2561
182 นาง แสวง เปี่ยมศิริ น.ส. นพภา เปี่ยมศิริ 103,786 สง.สด.จว.อ.ท. 19 ก.ย. 2561
183 นาง เกี๋ยงคำ นาวัลย์ ร.ท. จรัญ นาวัลย์ 207,252 สง.สด.จว.น.ว. 19 ก.ย. 2561
184 นาง เขือง พาเสน่ห์ จ.ส.อ. มนัตย์ มีโภคา 207,249 ร.13 พัน.1 19 ก.ย. 2561
185 นาย สลัด วังคีรี นาง พินิจ อยู่คง 207,259 มทบ.28 19 ก.ย. 2561
186 นาง คำ แสนธรรมพล พ.ท. สุพล แสนธรรมพล 207,255 มทบ.24 19 ก.ย. 2561
187 น.ส. จิราภรณ์ สิงห์โต จ.ส.อ. รัชชสัน สร้อยสาย 207,243 มทบ.23 19 ก.ย. 2561
188 นาง เปลี่ยน สิงห์ทอง นาง กรรณิกา สิงห์ทอง 207,256 มทบ.22 19 ก.ย. 2561
189 นาย พร ภูมิโคกรักษ์ จ.ส.อ. สุริยา ภูมิโคกรักษ์ 207,257 ช.พัน.9 พล.ร.9 19 ก.ย. 2561
190 นาย มะลิวัน สาครเจริญ นาง ฉันทนา สุ่มมาตย์ 207,255 มทบ.24 19 ก.ย. 2561