การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 นาย ถวิล ปัสสาสุ ส.อ. ปฎิพัทธ์ ปัสสาสุ 206,985 ร.23 พัน.4 17 ส.ค. 2561
182 นาง หลาน โฉมยงค์ จ.ส.ท. ชัยวุฒิ โฉมยงค์ 207,238 มทบ.39 17 ส.ค. 2561
183 นาง กองศรี บุวรรณ์ ร.ต. ทวี ทำงาม 207,232 มทบ.38 17 ส.ค. 2561
184 นาง บัวถา ปินทะนา ร.ต. เดชรัตน์ ปินทะนา 207,232 มทบ.33 17 ส.ค. 2561
185 นาย สมคิด กิ่งทอง พ.ท. ถวัลย์ กิ่งทอง 207,236 มทบ.310 17 ส.ค. 2561
186 นาย วิชัย โคตรสมบัติ นาง หฤทัย มีระสิงห์ 207,233 มทบ.27 17 ส.ค. 2561
187 นาง หนูพันธ์ ราชอาสา ร.ต. ประมวล อุทัยศรี 207,238 มทบ.22 17 ส.ค. 2561
188 นาย แทน สวมทอง ร.ต. ชูชาติ กฤชอาคม 207,233 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
189 นาย สอน สารดี ร.ต. สมมัคร ศรีจรัญ 207,200 สง.สด.จว.ย.ส. 17 ส.ค. 2561
190 นาง วัน นาโสก ร.ต. เสมอ นาโสก 207,199 มทบ.210 17 ส.ค. 2561