การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 ร.ต. สมเกียรติ ชูพงษ์ นาง อำพรรณ ชูพงษ์ 205,875 มทบ.35 27 มี.ค. 2561
182 จ.ส.อ. พรหมา อุดคำมี นาง เอี่ยมใส อุดคำมี 205,875 มทบ.35 27 มี.ค. 2561
183 นาง อาภรณ์ พิพัธน์บรรจง ส.อ. ชัยบัญชา พิพัธน์บรรจง 205,859 มทบ.18 27 มี.ค. 2561
184 นาง จินดา พรมบุตร ร.ท. ประศาสน์ บัวพา 205,872 มทบ.22 27 มี.ค. 2561
185 นาง เขียม ชมชิด จ.ส.อ. สมพงษ์ ชมชิด 205,874 มทบ.22 27 มี.ค. 2561
186 นาง บัวเขียน เอมโอษฐ์ นาย อัศวิน เอมโอษฐ์ 205,874 มทบ.22 27 มี.ค. 2561
187 นาง บุญนาค ใจดี นาง อัญชลี ใจดี 205,869 มทบ.13 27 มี.ค. 2561
188 นาง บุญเลิศ บุญวุฒิวิวัฒน์ พ.ต. สมเกียรติ บุญวุฒิวิวัฒน์ 205,877 มทบ.39 27 มี.ค. 2561
189 นาง เสวย ศรีมงคล ร.ต. สฤษดิ์ ศรีมงคล 205,872 มทบ.22 27 มี.ค. 2561
190 นาง เล็ก เครือทอง จ.ส.อ. สงกรานต์ ทับมูลตุ่น 205,876 บชร.2 27 มี.ค. 2561