การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 อส.ทพ. สง่า สุริวงศ์ นาย ศรีเพชร สุริวงศ์ 178,619 กรม ทพ.26 5 มิ.ย. 2562
182 นาง สวาท พัดชุมพร นาย วิชาญ พัดชุมพร 207,400 มทบ.39 5 มิ.ย. 2562
183 นาง แดง จันทาพูน นาง จรรยพร ศรีสะเกษ 207,398 มทบ.33 5 มิ.ย. 2562
184 นาง กุย เตชะ ร.ต. จำเนียร เตชะ 207,398 มทบ.33 5 มิ.ย. 2562
185 นาง อัมพร ชำนาญกิจ พ.ต. วิเชียร ชำนาญกิจ 207,397 มทบ.32 5 มิ.ย. 2562
186 นาง ปุ๊ด สวยฉลาด ร.ต. อภิสิทธิ์ อินใจ 207,397 มทบ.32 5 มิ.ย. 2562
187 นาง บัน ลาภชน ร.ต. ศิริลักษณ์ ลาภชน 207,396 มทบ.23 5 มิ.ย. 2562
188 นาง วรรณา ประเสริฐศักดิ์ ร.ต. ปรีชา ประเสริฐศักดิ์ 207,419 มทบ.17 5 มิ.ย. 2562
189 นาง เกลี้ยง มณีโชติ นาย เชวงศักดิ์ มณีโชติ 164,351 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
190 นาง เกลี้ยง มณีโชติ นาย สิริกร มณีโชติ 14,351 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562