การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 นาย เฉลย สุวรรณไตรย์ ร.ต. สลับ สุวรรณไตรย์ 211,161 มทบ.22 10 มิ.ย. 2563
182 นาง ปาวีณ์ลักษณ์ ศิริชัย น.ส. มนนัทธ์ ประดับบุญเมือง 211,158 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563
183 นาง ก้อน วับสันเทียะ ร.ท. อาคม คำแย้ม 211,153 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563
184 นาย พงษ์พันธุ์ หิรัญวัฒนสาร จ.ส.อ. โยธิน คูณวัตร 210,940 พัน.ซบร.กรม สน.2 10 มิ.ย. 2563
185 นาง ทัศนีย์ ยศสมุทร นาง ธิดารัตน์ กล้องพรม 210,902 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 10 มิ.ย. 2563
186 นาง บัวผัน จิตรอ่อนน้อม นาง ศรีวรรณ จิตรอ่อนน้อม 211,162 มทบ.31 10 มิ.ย. 2563
187 นาง ถมมา สอนเวียง ร.ต. หนูกานต์ สอนเวียง 211,143 มทบ.23 10 มิ.ย. 2563
188 นาง จอย ใกล้จันอัด นาย ยุทธ ใกล้จันอัด 211,155 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563
189 นาง ดวงสอน รักธรรม นาง ประภาพร ศิริรจน์ 210,902 พัน.สห.12 10 มิ.ย. 2563
190 นาย คำฟอง ส่งศรี จ.ส.อ. ปานทอง ส่งศรี 210,904 พัน.ซบร.บ.ทบ. 10 มิ.ย. 2563