การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 พล.อส. สุทัต รักน้อย น.ส. ประนอม รักน้อย 17,559 มทบ.17 13 มิ.ย. 2561
182 พล.อส. สุทัต รักน้อย น.ส. ต้อย รักน้อย 170,559 มทบ.17 13 มิ.ย. 2561
183 นาย จำปี รักชาติ จ.ส.อ. ปรีชา แสนยินดี 205,889 รร.พธ.พธ.ทบ. 13 มิ.ย. 2561
184 นาย ประเจิด เจือจาน จ.ส.อ. สมศักดิ์ เจือจาน 205,679 รร.ป.ศป. 13 มิ.ย. 2561
185 นาง แดง เสาวภา ร.ต. เริ่มพงษ์ เสาวภา 205,678 มทบ.35 13 มิ.ย. 2561
186 นาย บรรจง คีมพันธุ์ ร.ต. สมยศ คีมพันธ์ 205,885 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
187 นาง เจ็ง อรรถาวี จ.ส.อ. สุชิน อรรถาวี 205,884 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
188 นาง สำรวย มานะเปรม ร.ต. สุบิน มานะเปรม 205,886 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
189 นาง ประคอง อ่วมมณี ร.ต. สนั่น ตันนอก 205,886 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
190 นาย ยิ้ม จันทอง จ.ส.อ. ปัญญา จันทอง 205,883 กรม ทพ.32 13 มิ.ย. 2561