การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 นาง บัญญัติ หมวกหลำ ร.อ. ประเจต หมวกหลำ 207,532 มทบ.39 17 ธ.ค. 2561
182 นาง บัวเขียว มาน้อย ร.ต. คณพศ พาวันดี 207,537 มทบ.32 17 ธ.ค. 2561
183 นาง มะเน็ต แสนใจวุฒิ จ.ส.อ. เปรมยงค์ แสนใจวุฒิ 207,290 มทบ.28 17 ธ.ค. 2561
184 นาย สมคิด ชมเชย นาง ปริม ชมเชย 207,539 มทบ.22 17 ธ.ค. 2561
185 นาย มุด โคฉิมพลี นาง วรางคณา กลมขุนทด 207,537 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
186 นาย จันทร์ ทวีเงิน นาง ทองม้วน ทวีเงิน 207,535 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
187 นาง ปุ่น เรืองพะเนา จ.ส.ต. ไสว ชาญประโคน 207,029 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
188 นาง ตุ่น หมายเหนี่ยวกลาง ร.ต. ไพบูลย์ หมายเหนี่ยวกลาง 207,495 สง.สด.จว.ส.ป. 17 ธ.ค. 2561
189 นาย สุทัศน์ ธรรมพลาภิสิทธิ์ จ.ส.อ. ชโยดม เกตุสอาด 207,496 รวท.อท.ศอพท. 17 ธ.ค. 2561
190 นาง เปรย สีแว่น จ.ส.อ. สมควร สีแว่น 207,497 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ 17 ธ.ค. 2561