การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 นาย เชิญ กฤษณัมพก นาย วิเชียร กฤษณัมพก 204,524 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 21 ธ.ค. 2560
182 นาย เชย หนูคล้าย นาง ระเบียบ ขวัญแสง 204,520 มทบ.43 21 ธ.ค. 2560
183 นาย ป้อ คำเกิด ร.อ. อดุลย์พงศ์ ธนูทอง 204,522 กรม ทพ.33 21 ธ.ค. 2560
184 นาง ปั๋น อุ่นนะ ร.ท. นิกร อุ่นนะ 204,523 ร.151 21 ธ.ค. 2560
185 นาง ปุณยนุช มณฑล พ.ท. ฉัตรเกล้า มณฑล 204,495 มทบ.26 21 ธ.ค. 2560
186 นาง วารินทร์ หมอนเมือง พ.อ. วีระเดช หมอนเมือง 204,493 มทบ.17 21 ธ.ค. 2560
187 นาง ปลื้ม โตเขียว ร.ต. วิชัย เกตุมณี 204,492 มทบ.17 21 ธ.ค. 2560
188 นาย ปรีชา สมศรี ส.อ. เดชา สมศรีธนาเดช 204,274 มทบ.16 21 ธ.ค. 2560
189 นาง จรูญ บัวคำ จ.ส.อ. ชาติชาย บัวคำ 204,494 มทบ.39 21 ธ.ค. 2560
190 นาย ชะนนท์ จันทร์เกื้อ ส.อ. ศรายุทธ จันทร์เกื้อ 204,495 มทบ.43 21 ธ.ค. 2560