การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 จ.ส.อ. สิทธิชัย ปัญญาประชุม นาย สมพงค์ ปัญญาประชุม 36,446 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 22 ก.พ. 2562
182 จ.ส.อ. พิสิทธิ์ หัสชู ่นาง นิภา หัสชู 206,941 พัน.ซบร.21 บชร.1 22 ก.พ. 2562
183 ส.ท. สุเมธ ธัมพิชัย นาง เข็มมา ธัมพิชัย 206,698 ร.31 พัน.1 รอ. 22 ก.พ. 2562
184 นาง ดารา รัถกาล พ.ท. ฐานะศักดิ์ แก้วแท้ 207,181 มทบ.42 22 ก.พ. 2562
185 นาง สุธรรม คันธี นาย อนันต์ คันธี 207,177 มทบ.33 22 ก.พ. 2562
186 นาง จันทร์สม เดียวตระกูล นาย เรืองฤทธิ์ เดียวตระกูล 178,595 มทบ.33 22 ก.พ. 2562
187 นาง จันทร์สม เดียวตระกูล นาย ภาคภูมิ เดียวตระกูล 28,595 มทบ.33 22 ก.พ. 2562
188 นาง บุญน้ำ งอกชัยภูมิ พ.ต. สมชาย เลพล 207,181 มทบ.28 22 ก.พ. 2562
189 นาง พยุง ห้อยยี่ภู่ ร.ต. พยนต์ ห้อยยี่ภู่ 207,183 มทบ.16 22 ก.พ. 2562
190 น.ส. ฉวีวรรณ บุญยี่สุ่น ร.ต. อุเทน บุญยี่สุ่น 207,182 มทบ.16 22 ก.พ. 2562