การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 นาง วิภัติ ศรีนะพรม ร.ต. จำลอง วงษ์บ้านขาว 209,437 สง.สด.จว.ย.ส. 25 ต.ค. 2562
182 นาย เพ็ง พาลพล ร.ท. พิทักษ์ โสมาบุตร 209,702 ร.16 พัน.3 25 ต.ค. 2562
183 นาง ทองอินทร์ แสงพุฒ นาง สุภา โสมาณวัฒน์ 209,435 มทบ.24 25 ต.ค. 2562
184 นาย มนัส สร้างใหม่ นาง เสาร์คำ แย้มผะกา 209,437 มทบ.21 25 ต.ค. 2562
185 นาย วีระ มูลสุข จ.ส.อ. เมธา มูลสุข 209,443 พัน.พัฒนา 1 25 ต.ค. 2562
186 นาย เพิ่มศักดิ์ มากสันเทียะ จ.ส.อ. สากล คุ้มบัวบาน 209,440 พัน.ซบร.21 บชร.1 25 ต.ค. 2562
187 นาย ตี๋ แซ่ล้อ พ.ท. ประสงค์ จันทร์กระจ่าง 209,441 พัน.ซบร.21 บชร.1 25 ต.ค. 2562
188 พ.ท. วิบูลย์ ขลิบเงิน นาง ฤดี ขลิบเงิน 209,470 มทบ.13 24 ต.ค. 2562
189 พ.ต. ประสิทธิ์ ช่อกุหลาบ นาง ปราณี ช่อกุหลาบ 199,332 มทบ.13 24 ต.ค. 2562
190 ร.ต. มนัส เทวี นาง สมถวิล เทวี 209,448 มทบ.17 24 ต.ค. 2562