การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 นาง เฉลียว แสนสุขโชคเจริญ นาง แฉล้ม แสนสุขโชคเจริญ 211,398 สง.สด.จว.อ.ย. 3 มี.ค. 2563
182 นาง เฉลียว แสนสุขโชคเจริญ นาง แฉล้ม แสนสุขโชคเจริญ 211,398 สง.สด.จว.อ.ย. 3 มี.ค. 2563
183 นาง ปี ดวงแก้ว ร.ต. สัมฤทธิ์ ดวงแก้ว 211,167 มทบ.34 3 มี.ค. 2563
184 น.ส. ไหล่ ธรรมจินดา น.ส. ญาณิชศา ต๊ะพันธ์ 211,169 มทบ.34 3 มี.ค. 2563
185 น.ส. ไหล่ ธรรมจินดา น.ส. ญาณิชศา ต๊ะพันธ์ 211,169 มทบ.34 3 มี.ค. 2563
186 นาง สัจจพร จินายาง ร.ต. กฤษณพงศ์ จิรัฎฐิติยางกูร 211,168 มทบ.25 3 มี.ค. 2563
187 นาง ถนอม วงษ์เสียงดัง ร.ต. สมคิด วงษ์เสียงดัง 211,167 มทบ.24 3 มี.ค. 2563
188 นาง จรรยา สอนสา ส.ท. เสถียร สอนสา 211,168 มทบ.22 3 มี.ค. 2563
189 น.ส. ประมัย สุกะวัฒน์ นาง ประไพ สุวรรณผิว 211,170 มทบ.22 3 มี.ค. 2563
190 นาง ศรีพร มีบุญ ส.อ. ชลอ อ่อนจันทึก 211,166 มทบ.21 3 มี.ค. 2563