การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 พ.ท. ณรงค์ แสงสาตรา นาง รัตนา แสงสาตรา 211,084 มทบ.13 25 ธ.ค. 2562
182 ร.ต. นิยม ปาลวัฒน์ น.ส. ปัทมา ปาลวัฒน์ 211,085 มทบ.13 25 ธ.ค. 2562
183 จ.ส.อ. สมพงษ์ เหมือนมี นาง พรทิพย์ เหมือนมี 211,082 มทบ.39 25 ธ.ค. 2562
184 จ.ส.ท. สมัคร ไม้ดง นาง สุวารี ไม้คง 17,351 บชร.1 25 ธ.ค. 2562
185 จ.ส.ท. สมัคร ไม้ดง น.ส. ปิยรัตน์ ไม้คง 17,351 บชร.1 25 ธ.ค. 2562
186 จ.ส.ท. สมัคร ไม้ดง นาย ปฤฐฎา ไม้ดง 176,151 บชร.1 25 ธ.ค. 2562
187 จ.ส.ต. ธงไชย วันทากุล นาง จาก วันทากุล 211,087 มทบ.21 25 ธ.ค. 2562
188 อส.ทพ. ลิม มนตรีวงค์ นาง บัวคลี มนตรีวงค์ 211,073 กรม ทพ.23 25 ธ.ค. 2562
189 นาง นงค์ลา กันธะวงค์ ส.อ. สมชาย กันธะวงค์ 211,072 ศพปน.พท.ศอพท. 25 ธ.ค. 2562
190 นาง ตล่อม ขำพัด ร.ต. สรรเสริญ แก้วเกตุ 211,071 มทบ.39 25 ธ.ค. 2562