การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
181 จ.ส.อ. ฉรวย สูงชัยภูมิ นาง เก่ง สูงชัยภูมิ 62,266 ม.5 พัน.24 รอ. 30 ส.ค. 2562
182 จ.ส.อ. ฉรวย สูงชัยภูมิ นาง กัญญา สูงชัยภูมิ 145,400 ม.5 พัน.24 รอ. 30 ส.ค. 2562
183 จ.ส.อ. สุรชาติ เทอดโยธิน นาง โสภี เทอดโยธิน 207,956 มทบ.33 30 ส.ค. 2562
184 จ.ส.อ. พิชัย พันธุหงษ์ น.ส. กำไร พรมดา 207,951 มทบ.19 30 ส.ค. 2562
185 จ.ส.ต. ไชยะรักษ์ ลำเจียก นาง พรหทัย ลำเจียก 207,922 มทบ.22 30 ส.ค. 2562
186 ส.อ. ธนวัฒน์ ยังพุ่ม นาง วิภานันท์ ยังพุ่ม 198,723 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
187 ส.ท. สามยอด วงศ์ราษฎร์ นาง แต๋ง วงศ์ราษฎร์ 207,950 มทบ.37 30 ส.ค. 2562
188 อส.ทพ. วิศนุ สายวาศ นาง สุมรินทร์ ผกาพันธ์ 207,667 กรม ทพ.14 30 ส.ค. 2562
189 นาง ทองเจือ อ่อนละมัย ร.ท. สมเกียรติ อ่อนละมัย 208,177 สง.สด.จว.อ.ท. 30 ส.ค. 2562
190 นาง คำป้อ สิทธิกิจ พ.ต. ปรีชา กาบเอื้อง 208,177 สง.สด.จว.ช.ม. 30 ส.ค. 2562