การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1911 นาย คำ อัมพวา ร.ท. ทองแดง วงศ์แสน 204,322 ม.5 พัน.24 รอ. 29 พ.ย. 2560
1912 นาย ลัน ซึมกลาง ร.ต. ทศพล ซึมกลาง 204,544 พัน.ร.มทบ.21 29 พ.ย. 2560
1913 นาง สมจิตต์ สุขดี ร.ต. สมชาย สุขดี 204,325 มทบ.17 29 พ.ย. 2560
1914 พ.ต. ถวิล น้อยพ่วง น.ส. กนกกาญจน์ น้อยพ่วง 204,343 มทบ.13 28 พ.ย. 2560
1915 ร.อ. อุทัย โพธา นาง นงลักษณ์ โพธา 204,387 มทบ.22 28 พ.ย. 2560
1916 ร.ท. สุรัตน์ ชมเชย นาย ศุภฤกษ์ ชมเชย 203,926 กบร.ศร. 28 พ.ย. 2560
1917 ร.ต. สมบูรณ์ ฟูชื่น นาง ศรีบุศย์ ฟูชื่น 204,291 มทบ.32 28 พ.ย. 2560
1918 ร.ต. วิม สอนเจริญทรัพย์ นาง สุชิน สอนเจริญทรัพย์ 204,347 มทบ.31 28 พ.ย. 2560
1919 ร.ต. ประพิศ บุญสืบ นาย เกริกฤทธิ์ , นาย ศรนารายณ์ , น.ส. พวงผกา บุญสืบ , นาง เตือนจิตต์ ลาสระน้อย , นาง แจ่มจันทร์ กันนิกา , นาง สุกัญญา มุสิกฤกษ์ 204,092 มทบ.22 28 พ.ย. 2560
1920 ร.ต. สมหวัง แสนใจ จ.ส.อ. สงคราม ดวงทาแสง 204,331 มทบ.36 28 พ.ย. 2560