การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1921 ร.ต. สมศักดิ์ แก้วสว่าง นาง สุพิศ , นาย ณัฐพล , นาย ปฎิพัทธ์ , น.ส. ภุมริน , นาย ชาคร แก้วสว่าง 198,829 มทบ.16 28 พ.ย. 2560
1922 ร.ต. ภาณุวัฒน์ ประคองพวก นาย ปิยวัฒน์ ประคองพวก 204,343 มทบ.13 28 พ.ย. 2560
1923 ร.ต. พิพัฒน์ นิคร นาง ประภาสิริ นิคร 204,353 มทบ.24 28 พ.ย. 2560
1924 ร.ต. บุญเกิด คำพันธ์ นาง อ้อยทิพย์ คำพันธ์ 204,358 มทบ.210 28 พ.ย. 2560
1925 ร.ต. สุพจน์ อินตะ นาง คำปน อินตะ 204,353 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
1926 ร.ต. สมยศ ศรีคร้าม น.ส. วิภาวรรณ ศรีคร้าม 204,359 มทบ.13 28 พ.ย. 2560
1927 ร.ต.ต. ใจ พงสิงห์สี ส.อ. ประยูร อาจคำไพร 203,938 มทบ.27 28 พ.ย. 2560
1928 จ.ส.อ. ณรงค์กร รวงผึ้ง นาย สัมฤทธิ์ รวงผึ้ง 204,384 ช.พัน.15 28 พ.ย. 2560
1929 จ.ส.อ. ทวิช ธานี ร.ต. ทองทวี ธานี 204,134 พล.พัฒนา 2 28 พ.ย. 2560
1930 จ.ส.อ. ยงยุทธ นาคประเสริฐ นาง บุญชู นาคประเสริฐ , นาย พงษ์ศักดิ์ นาคประเสริฐ 204,335 มทบ.13 28 พ.ย. 2560