การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1941 นาง มุย อายุวงศ์ ร.ต. วงศกร อายุวงศ์ 204,391 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
1942 นาง จำเนียร ทาระแพน ร.ต. สุกรรณ์ เสติ 204,392 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
1943 นาง ทองม้วน ฟ้าครอบ นาง รัชนีย์ เชิดสูงเนิน 204,053 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
1944 นาง พยอม บุบผาเฮ้า จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ ภูนาแก้ว 204,512 ร.16 พัน.2 28 พ.ย. 2560
1945 นาย สมบุญ ยิ้มสงบ ร.ท. ไพฑูรย์ ธรรมสัตย์ 204,294 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
1946 นาง หอม อดทน จ.ส.อ. บูรณะ อดทน 204,295 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
1947 นาง ทิม มะหิงพันธ์ ร.ต. สมัย มะหิงพันธ์ 204,294 มทบ.21 28 พ.ย. 2560
1948 นาง แสวง ใจดี จ.ส.อ. วิโรจน์ ใจดี 204,059 รพศ.3 28 พ.ย. 2560
1949 นาง พลอยไพลิน กวยตะคุ พ.ต. สุรจิตร กวยตะคุ 204,332 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
1950 นาง สงกรานต์ เคยเห็น จ.ส.อ. ทนัน เคยเห็น 204,336 สง.สด.จว.ส.ท. 28 พ.ย. 2560