การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1951 นาย กุ วาฤทธิ์ ร.ต. อาณัติ วาฤทธิ์ 204,334 มทบ.38 28 พ.ย. 2560
1952 นาง อุดร โฉมจิตร ร.ต. วันชัย โฉมจิตร 204,335 พธ.ทบ. 28 พ.ย. 2560
1953 นาง น้อย แบบศรี ร.ต. ประเสริฐ แบบศรี 204,340 มทบ.17 28 พ.ย. 2560
1954 นาง ทองเพชร อภัย จ.ส.อ. นิคม อภัย 204,352 มทบ.23 28 พ.ย. 2560
1955 นาย อุดร แสนทวีสุข อส.ทพ. พีรพล บุญทา 201,168 กรม ทพ.26 28 พ.ย. 2560
1956 นาง แอ๊ด พรมทำ จ.ส.อ. สมหวัง ช่างเสนา 204,356 ร.8 พัน.1 28 พ.ย. 2560
1957 นาง แต๋ว แก้วแจ่มศรี นาง อรุณรัตน์ จงสูงเนิน 204,357 ศสท.กส.ทบ. 28 พ.ย. 2560
1958 นาง จินตนา สีหมากสุก พ.อ. สุเทพ สีหมากสุก 204,325 มทบ.16 28 พ.ย. 2560
1959 นาง สมสินธ์ ศรีมุกดา ว่าที่ ร.ต. ปราโมทย์ เงาคูขันธ์ 204,326 มทบ.29 28 พ.ย. 2560
1960 นาง สันทนา เผือกพงษ์ นาง ปุณยนุช ศรีจารุวิจิตร 204,086 มทบ.29 28 พ.ย. 2560