การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 นาย ทัด พรมทอง (พรมทองพะเนา) ร.ต. เกษม เขตคาม 208,933 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
12 นาง มลิวรรณ นราพงษ์ จ.ส.อ. มังกร นราพงษ์ 208,932 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
13 นาย เสาร์ ตุ้มทอง จ.ส.อ. ประวิท ปูคะภาค 209,200 พัน.สร.22 บชร.2 12 ก.ย. 2562
14 นาง ทองใบ จันทร์หีบ จ.ส.อ. วีรยศ จันทร์หีบ 209,199 พัน.สร.22 บชร.2 12 ก.ย. 2562
15 พ.ท. จารุพันธ์ สุวรรณ์ นาง วิชดา สุวรรณ์ 208,971 มทบ.17 11 ก.ย. 2562
16 พ.ต. สมพร เนียมตุ๊ นาง สุมาภรณ์ พินธุ 208,948 สง.สด.จว.ก.พ. 11 ก.ย. 2562
17 ร.อ. เพี้ยว แต้มศรี นาย แดน แต้มศรี 116,983 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
18 ร.อ. เพี้ยว แต้มศรี นาย พิษณุ แต้มศรี 45,983 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
19 ร.อ. เพี้ยว แต้มศรี น.ส. จิราภรณ์ แต้มศรี 45,983 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
20 ร.อ. ศักดิ์ชัย ชูจันทร์ นาง บุญนำ ชูจันทร์ 208,968 มทบ.13 11 ก.ย. 2562