การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 นาง ตล่อม จีนหลักร้อย พ.ท. สมศักดิ์ จีนหลักร้อย 207,104 กรม ทพ.35 6 ก.ย. 2561
12 นาย สมหมาย พวงลำใย นาง ณัฐภัชษร รักกะเปา 207,330 กรม ทพ.14 6 ก.ย. 2561
13 นาย ชาย ดียะซุย ร.ต. แสวง ก่ำบุญมา 207,312 ร.8 6 ก.ย. 2561
14 นาง สุมาลี สงวนพรรค ร.อ. ปนัตชัย ชัยเจริญวรรณ 207,311 ร.31 พัน.1 รอ. 6 ก.ย. 2561
15 นาย ทอน พริ้งเพราะ จ.ส.อ. เอกฉันท์ พริ้งเพราะ 207,313 ร.23 พัน.3 6 ก.ย. 2561
16 นาง ประทุม บุญเพ็ชรรัตน์ พ.ต. สำเนียง บุญเพ็ชรรัตน์ 207,309 มทบ.39 6 ก.ย. 2561
17 นาง สิริ แสงสุวรรณ ร.ท. วัฒนา แสงสุวรรณ 207,313 มทบ.310 6 ก.ย. 2561
18 นาง พัน ครองบุญ จ.ส.อ. สมคิด ครองบุญ 207,309 ม.4 พัน.25 รอ. 6 ก.ย. 2561
19 พ.อ. ธวัชชัย ภักดิ์ศรีวงศ์ นาง สมบูรณ์ ภักดิ์ศรีวงศ์ 207,040 มทบ.18 28 ส.ค. 2561
20 พ.ท. สกล โสมนัส นาง รัชนี บุญภักดี 207,469 มทบ.13 28 ส.ค. 2561