การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 ร.ท. เสถียร สลักคำ นาง ศิริลักษณ์ แจ่มจบ 207,309 มทบ.13 26 ต.ค. 2561
12 ร.ต. จารุวัฒน์ แขสว่าง นาง บุญมี แขสว่าง 207,119 มทบ.22 26 ต.ค. 2561
13 อส.ทพ. เซ็ง เรืองสวัสดิ์ นาง คอน เรืองสวัสดิ์ 192,064 กรม ทพ.23 26 ต.ค. 2561
14 นาง วันเพ็ญ ไชยรินทร์ น.ส. อุไลวรรณ์ ธีระปถัมถ์ 152,254 รร.ร.ศร. 26 ต.ค. 2561
15 นาย มานะ จันทร์สุข จ.ส.อ. ปัญญา จันทร์สุข 200,486 มทบ.16 26 ต.ค. 2561
16 นาง สมร เทพรักษ์ นาง ทิวาวรรณ บุญเชิด 207,291 มทบ.12 26 ต.ค. 2561
17 นาย ไข่ กลิ่นแข พ.ท. จารุพงษ์ กลิ่นแข 207,294 บชร.3 26 ต.ค. 2561
18 นาง วันเพ็ญ ไชยรินทร์ จ.ส.อ. อาทิตย์ ไชยรินทร์ 54,894 รร.ร.ศร. 26 ต.ค. 2561
19 น.ส. ตุลาภรณ์ สังข์ทิพย์ จ.ส.อ. สนั่น สังข์ทิพย์ 198,550 รพ.รร.จปร. 26 ต.ค. 2561
20 น.ส. สงวน จันทโชติ จ.ส.อ.หญิง สายใจ ฟังสำเนียง 207,326 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 26 ต.ค. 2561