การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 ร.ต. โกน จันดา นาง เป็ง จันดา 204,851 มทบ.37 9 ม.ค. 2561
12 ร.ต. สมรรถ ประวรรณรัมย์ น.ส. สมใจ ประวรรณรัมย์ 203,681 มทบ.25 9 ม.ค. 2561
13 จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ อุ่นบาง นาง เที่ยง อุ่นบาง 204,392 มทบ.36 9 ม.ค. 2561
14 นาง กวา คล้ายสุวรรณ น.ส. ลดาวัลย์ คล้ายสุวรรณ 204,843 สง.สด.จว.พ.ล. 9 ม.ค. 2561
15 นาง หนูจิตร กองจันทร์ น.ส. ทิวาพร ตั้งกองจันทร์ 204,835 มทบ.23 9 ม.ค. 2561
16 นาง บุญมี หาบ้านแท่น ร.อ. จำนงค์ หาบ้านแท่น 204,603 มทบ.28 9 ม.ค. 2561
17 นาง ยศ เวียงโอสถ ร.ท. จำรัส ผงผ่าน 204,850 มทบ.36 9 ม.ค. 2561
18 นาง สมจิตร สาระวงษ์ พ.อ. ดำรงค์ สาระวงษ์ 204,851 มทบ.15 9 ม.ค. 2561
19 นาย อนันต์ บุญธนลักษณ์ จ.ส.อ. สุทธิโชค ธิติลักษณ์ 204,604 มทบ.12 9 ม.ค. 2561
20 นาย อาจ ป่าสูง จ.ส.อ. ประเสริฐ ป่าสูง 204,852 มทบ.21 9 ม.ค. 2561