การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 จ.ส.อ. ธรรมนูญ ศรีเพ็ชร นาง บุบผา ศรีเพ็ชร 211,133 มทบ.16 15 ม.ค. 2563
12 จ.ส.อ. สมชาย พุ่มพวง นาง ศศิธร พุ่มพวง 211,384 รร.จปร. 15 ม.ค. 2563
13 จ.ส.อ. อรุณ บุญมีประเสริฐ นาง พัชรินทร์ บุญมีประเสริฐ 211,134 มทบ.21 15 ม.ค. 2563
14 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ไชยเดช ร.ต. สุพัน ไชยเดช 211,102 ร.2 พัน.1 รอ. 15 ม.ค. 2563
15 จ.ส.อ. สนทยา คณะแพง นาง อนงค์ คณะแพง 211,346 พัน.บ.2 15 ม.ค. 2563
16 ส.อ. อุทิศ คำพันธ์ นาง นงลักษณ์ คำพันธ์ 211,344 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
17 ส.อ. เล็ก ศรีกระจ่าง นาย ณรงค์ศักดิ์ ด้วงรอด 211,345 มทบ.39 15 ม.ค. 2563
18 ส.อ. ทองดี ป้อมเชียงพัง น.ส. ประภาพร ทันที 211,342 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
19 ส.ท. วัชรพันธุ์ แก้วธรรมานุกูล จ.ส.อ. ศุภกฤต แก้วธรรมานุกูล 210,855 สง.สด.จว.ช.บ. 15 ม.ค. 2563
20 นาง ถวิล หลำนุ้ย จ.ส.ท. ชาญณรงค์ หลำนุ้ย 211,347 ส.พัน.3 พล.ร.3 15 ม.ค. 2563