การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 อส.ทพ. วิเชียร บุตรวงค์ นาง ทองอินทร์ บุตรวงค์ 51,288 กรม ทพ.23 18 มี.ค. 2562
12 นาง นวลละออ ขุมทอง นาง นาถอนงค์ หงษ์โต 207,772 สง.สด.จว.น.ย. 18 มี.ค. 2562
13 นาย สญชัย กันเพชร นาง วิไลวรรณ กันเพชร 207,776 รวท.อท.ศอพท. 18 มี.ค. 2562
14 นาง ถนอม ชราลักษณ์ ส.อ. สุชา ชราลักษณ์ 207,774 มทบ.45 18 มี.ค. 2562
15 นาย วิรัตน์ เตชะสุวรรณ ว่าที่ ร.ต. เสรี เชื้ออ้วน 207,774 มทบ.37 18 มี.ค. 2562
16 นาง นุช โพธิกัน ส.อ. สุทัศน์ โพธิกัน 207,775 มทบ.37 18 มี.ค. 2562
17 นาง คำมูล หายทุกข์ ร.ต. ณรงค์ หายทุกข์ 207,775 มทบ.34 18 มี.ค. 2562
18 นาย สายแก้ว กุลดี ร.ต. วัลลภ แก้วดวง 207,773 มทบ.33 18 มี.ค. 2562
19 นาย ศรีมูล เรือนคำ นาย อภิพงค์ ปัญญาทิพย์รัตน์ 207,773 มทบ.33 18 มี.ค. 2562
20 นาง ใบ โสชาติ ร.ท. จำเริญ วงษ์โกฎ 207,771 พล.ป. 18 มี.ค. 2562