การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 จ.ส.อ. อุทัย ทองทิพย์ นาง ศิริรัตน์ รัศมี 211,039 มทบ.31 24 มิ.ย. 2563
12 จ.ส.อ. สุนันต์ แขสูงเนิน นาง เฉนียน แขสูงเนิน 211,044 มทบ.21 24 มิ.ย. 2563
13 ส.อ. ยศศักดิ์ จบดี นาง อรพิน จบดี 211,052 พัน.บ.21 24 มิ.ย. 2563
14 ส.ท. เล็ก นาคโนนลาว นาง สมบัติ นาคโนนลาว 211,049 มทบ.21 24 มิ.ย. 2563
15 นาง เนาวรัตน์ โคตะวินนท์ จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ นักทำนา 211,053 ส.พัน.3 พล.ร.3 24 มิ.ย. 2563
16 นาย ธงชัย ธรรมสิทธิ์ จ.ส.อ. วสันต์ ธรรมสิทธิ์ 211,051 รร.ป.ศป. 24 มิ.ย. 2563
17 นาง สุมล จันทร์นิ่ม พ.อ.หญิง พจนีย์ ธีระกุล 211,053 รพ.อ.ป.ร. 24 มิ.ย. 2563
18 นาย เลื่อน สุขดี ร.ต. มานิต พระสว่าง 211,055 มทบ.27 24 มิ.ย. 2563
19 นาง ละมูล ช่างปัน ร.ต. บรรจง จันทะกระยอม 211,048 มทบ.27 24 มิ.ย. 2563
20 นาย คำผล มูลแม ร.ต. วินัย ศรีม่วงอ่อน 211,054 มทบ.23 24 มิ.ย. 2563