การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 นาง สุพรรณ ขวาลา น.ส. ศุประวีฎ์ สุขเสริมฐ์ 150,000 มทบ.23 13 มิ.ย. 2561
12 นาง สุพรรณ ขวาลา พ.ต. กฤศณัฎฐ์ เขียนปัญญา 55,892 มทบ.23 13 มิ.ย. 2561
13 นาง เฉลิม เทียนทองคำ ร.ต. ณรงค์ เทียนทองคำ 205,893 มทบ.15 13 มิ.ย. 2561
14 นาย สนิท พร้อมพิมพ์ ร.ท. ชาญวุฒิ พร้อมพิมพ์ 205,648 ศบบ. 13 มิ.ย. 2561
15 นาง สมจิต เกตุมิตร จ.ส.อ. บุญช่วย ต๊ะปัน 205,663 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 13 มิ.ย. 2561
16 นาย วิชัย สินการทรัพย์ ส.อ. อิทธิพล สินการทรัพย์ 197,895 ร.31 รอ. 13 มิ.ย. 2561
17 นาย นที ลาโภตะมะ ส.ท. โชคชัย ลาโภตะมะ 205,872 ร.31 พัน.3 รอ. 13 มิ.ย. 2561
18 นาง เล็ก จันทร์ทองคำ นาย ณัฐพล จันทร์อินทร์ 205,864 มทบ.39 13 มิ.ย. 2561
19 นาง แก้วภา ปินตาสี ร.ท. ประสิทธิ์ ปินตาสี 205,861 มทบ.32 13 มิ.ย. 2561
20 นาง บัติ ติวรรณะ นาง ปรานอม ติวรรณะ 144,900 มทบ.32 13 มิ.ย. 2561