การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 ร.ต. ปัญญา เดชนุช นาง อัมพร เดชนุช 211,023 มทบ.31 29 พ.ย. 2562
12 จ.ส.อ. สัญญา จันทร์ปุ่ม นาง หยาดพิรุณ จันทร์ปุ่ม 211,000 มทบ.29 29 พ.ย. 2562
13 จ.ส.อ. บำรุง มหาปั้น นาง บุษรินทร์ ต้องตรงทรัพย์ 211,008 มทบ.14 29 พ.ย. 2562
14 จ.ส.อ. สุเทน แช่มชูงาม น.ส. บุญเรียม ศรีโตกลิ่น 211,014 ช.11 พัน.111 29 พ.ย. 2562
15 จ.ส.อ. มังกร จันคง นาง ละมาย จันคง 211,024 มทบ.36 29 พ.ย. 2562
16 ่จ.ส.อ. อดิศักดิ์ รัตนสาลี น.ส. พวงแก้ว รัตนสาลี 209,955 ช.1 พัน.52 รอ. 29 พ.ย. 2562
17 ส.ท. ณัฐพล นพพันธ์ นาง จำเนียร นพพันธ์ 209,695 ช.1 พัน.52 รอ. 29 พ.ย. 2562
18 นาง สินมะลี ยี่วาศรี ส.อ. วรรณยศ ยี่วาศรี 211,001 มทบ.29 29 พ.ย. 2562
19 นาง เชย ว่องไว ร.ต. มาโนชญ์ สอนสุภาพ 211,006 มทบ.27 29 พ.ย. 2562
20 นาง ฉวี โพนยงค์ พล.อส. อภิศักดิ์ โพนยงค์ 211,016 มทบ.27 29 พ.ย. 2562