การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 นาง สมศรี ภวภูตานนท์ ร.ต. สมศักดิ์ ภวภูตานนท์ 207,579 มทบ.21 9 ม.ค. 2562
12 นาง นันทนา ชนะทะเล น.ส. สุนันทา ชนะทะเล 207,335 มทบ.21 9 ม.ค. 2562
13 นาง บุญเพี้ยน เชิดโฉม นาง ศิรญา อินศรีชื่น 21,110 มทบ.13 9 ม.ค. 2562
14 นาง บุญเพี้ยน เชิดโฉม นาย ชุมพล เชิดโฉม 21,110 มทบ.13 9 ม.ค. 2562
15 นาง บุญเพี้ยน เชิดโฉม นาย ชลวิทย์ เชิดโฉม 21,110 มทบ.13 9 ม.ค. 2562
16 นาง บุญเพี้ยน เชิดโฉม นาย จีระศักดิ์ อินศรีชื่น 144,000 มทบ.13 9 ม.ค. 2562
17 นาง บุญมี แถลงศรี ร.ต. สกลเดช เฉยฉิว 207,582 สง.สด.จว.ก.ส. 9 ม.ค. 2562
18 นาย หนูสินธ์ นาชัยนาค ร.ต.หญิง สุนิสา พินสุวรรณ 207,332 ศสท.กส.ทบ. 9 ม.ค. 2562
19 นาย ปรุง คงมี จ.ส.อ. สมปอง คงมี 207,328 ศบบ. 9 ม.ค. 2562
20 นาย ลาน เบญมาตย์ ร.ต. ปริญญา เบญมาตย์ 207,581 ร.16 พัน.3 9 ม.ค. 2562