การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 นาย ดี พรมบุตร น.ส. กรรณิกา ผากาเกตุ 211,201 มทบ.27 13 มี.ค. 2563
12 นาง บุญช่วย ชำนาญไพร จ.ส.ต. พงศ์ศักดิ์ แสงจันทร์ 211,201 มทบ.23 13 มี.ค. 2563
13 นาง พนม รุ่งรัตน์พิศาลชัย จ.ส.อ. สมเกียรติ รุ่งรัตน์พิศาลชัย 211,197 กช. 13 มี.ค. 2563
14 นาง พนม รุ่งรัตน์พิศาลชัย จ.ส.อ. สมเกียรติ รุ่งรัตน์พิศาลชัย 211,197 กช. 13 มี.ค. 2563
15 นาง มณเฑียร (มณเทียร) กันทขัติ ร.ท. อุดม กันทขัติ 211,213 สง.สด.จว.พ.ร. 13 มี.ค. 2563
16 นาง แสงกรุง แฮวอู ว่าที่ ร.ต.หญิง อ้อมดาว แฮวอู 210,731 ศพปน.พท.ศอพท. 13 มี.ค. 2563
17 นาง หลอน จันทร์โม จ.ส.ต. ประทวน จันทร์โม 211,213 มทบ.36 13 มี.ค. 2563
18 นาง ดำริ บุญเนตร จ.ส.อ. สุเพี้ยน ไชยวงศ์ 211,210 มทบ.34 13 มี.ค. 2563
19 นาง บุญเริง ยะไชยศรี พ.ท. ประชิต ชาไชย 211,208 มทบ.29 13 มี.ค. 2563
20 นาย มาลัย ประดับทอง นาง แสวง ประดับทอง 91,558 มทบ.15 13 มี.ค. 2563