การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
11 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ด้วงสง นาง เสริม ด้วงสง 52,182 ม.พัน.16 พล.ร.5 10 เม.ย. 2561
12 จ.ส.อ. วัชรพงษ์ ด้วงสง ส.ท.หญิง นิภาพรรณ หาญจิตร์ 153,700 ม.พัน.16 พล.ร.5 10 เม.ย. 2561
13 จ.ส.อ. สมเกียรติ พันธ์ชน นาย เขียน พันธ์ชน 205,662 ม.2 พัน.10 10 เม.ย. 2561
14 จ.ส.อ. อำพร พินิจงาม นาง นิยม พินิจงาม 120,000 มทบ.27 10 เม.ย. 2561
15 จ.ส.อ. อำพร พินิจงาม นาย กฤษฎา ทองทูล 85,648 มทบ.27 10 เม.ย. 2561
16 ส.อ. พล ศรศิลป์ นาง อังสนา เวสสะโกศล 24,638 มทบ.31 10 เม.ย. 2561
17 ส.อ. พล ศรศิลป์ จ.ส.อ. ศิวมิตร ศรศิลป์ 24,638 มทบ.31 10 เม.ย. 2561
18 ส.อ. พล ศรศิลป์ นาง ปิยาภรณ์ จิตรพึงธรรม 24,638 มทบ.31 10 เม.ย. 2561
19 ส.อ. พล ศรศิลป์ นาง ประหยัด ศรศิลป์ 107,338 มทบ.31 10 เม.ย. 2561
20 ส.อ. พล ศรศิลป์ นาง ชมนาค ศรศิลป์ 24,638 มทบ.31 10 เม.ย. 2561