การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาง เกลี้ยง มณีโชติ นาย ยงยุทธ มณีโชติ 14,351 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
192 นาง เกลี้ยง มณีโชติ นาง ปารณีย์ สีวะรา 14,351 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
193 นาย เกลี้ยง เที่ยงธรรม ร.ต. ไกรฤกษ์ ศรีท้วม 207,439 ป.3 พัน.3 5 มิ.ย. 2562
194 นาย ไขแสง ไตยราช จ.ส.อ. อภิชาติ ไตยราช 207,440 ศอว.ศอพท. 5 มิ.ย. 2562
195 นาง เจียง วามสิงห์ จ.ส.อ. สำเนียง วามสิงห์ 207,441 มทบ.22 5 มิ.ย. 2562
196 นาง บรรยิน วังคะฮาด ร.ต. อาทิตย์ ทองโท 207,444 มทบ.22 5 มิ.ย. 2562
197 นาง กอง ศุภษร พ.ต.ต. เทิดภักดิ์ ศุภษร 207,444 มทบ.22 5 มิ.ย. 2562
198 นาย ที โฉมเหลา พ.ท. ทำนอง รักษา 207,437 มทบ.210 5 มิ.ย. 2562
199 นาง อำนวย รักพงษ์พันธ์ ร.ต. ประสิทธิ์ สีดาจิตต์ 207,407 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562
200 นาย เลื่อน บุญมี จ.ส.อ. เพิ่มยศ พันยา 207,660 มทบ.18 5 มิ.ย. 2562