การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาง มณเทียน วิจารณาสิต ร.ต. เทียมศักดิ์ วิจารณาสิต 211,127 มทบ.17 19 พ.ย. 2562
192 นาง เสริฐ กิ่งพุด นาง สุดใจ แก้วทองคำ 211,119 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
193 นาง ปรียานันท์ กำจาย จ.ส.อ. บัญชา กำจาย 211,128 ม.4 พัน.11 รอ. 19 พ.ย. 2562
194 นาย ภู บุญใบ จ.ส.อ. มานิตย์ บัวระภา 205,420 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 พ.ย. 2562
195 นาย ทองใส นามวงษ์ จ.ส.ต. ธีระพงษ์ นามวงษ์ 211,118 พล.ร.6 19 พ.ย. 2562
196 อส.ทพ. เจือ ยิ่งสุด นาง พรธิษา แถวไธสงค์ 211,129 กรม ทพ.26 19 พ.ย. 2562
197 นาง ชวนชม (มาลี) รัตนทิพยกุล ร.ต. ทวีศักดิ์ รักษ์คมนา 211,147 มทบ.37 19 พ.ย. 2562
198 นาง วัชนี พุทธดี น.ส. วิไลวรรณ พุทธดี 100,000 มทบ.29 19 พ.ย. 2562
199 นาง วัชนี พุทธดี พ.ท. วิสัย พุทธดี 111,139 มทบ.29 19 พ.ย. 2562
200 นาย สมศักดิ์ โม้หิน ร.ต. ดำเนิน อุปัน 211,146 มทบ.28 19 พ.ย. 2562