การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาย สุน จิตต์อำนวยศักดา จ.ส.อ. วิชิต ทนุกิจ 204,267 มทบ.16 21 ธ.ค. 2560
192 นาง รัชนี เจิมพวงผล จ.ส.อ. กนกศักดิ์ เจิมพวงผล 204,493 มทบ.16 21 ธ.ค. 2560
193 นาง สละ กรมแสง นาง สมพิศ ศิริโภคานนท์ 204,496 มทบ.21 21 ธ.ค. 2560
194 พ.ท. อาคม รีวงษ์ ร.ต. อภิชาติ รีวงษ์ 204,866 มทบ.13 14 ธ.ค. 2560
195 ร.ท. สุรินทร์ นิลเลื่อม นาย พงษ์พินิจ นิลเลื่อม 204,530 ช.21 14 ธ.ค. 2560
196 ร.ท. ผ่อง ตันติวิวัทน์ นาง พิชามญชุ์ ตันติวิวัทน์ 204,557 มทบ.41 14 ธ.ค. 2560
197 ร.ต. สมชาย เผือกสุก นาง อำพร เผือกสุก 204,535 มทบ.21 14 ธ.ค. 2560
198 ร.ต. สมชาย ฮดโท นาง สำราญ ฮดโท 204,542 มทบ.36 14 ธ.ค. 2560
199 ร.ต. เกษมสันต์ ทองมาก น.ส. กรรณิการ์ ทองมาก 204,310 มทบ.41 14 ธ.ค. 2560
200 ร.ต. นิธิดล แสนจิตต์ นาง สิริกร แสนจิตต์ 204,571 มทบ.32 14 ธ.ค. 2560