การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาง สายทอง แฝงพันธ์ จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ แฝงพันธ์ 207,184 ม.7 พัน.8 22 ก.พ. 2562
192 นาย อัมพร บุญรมย์ น.ส. ภักคณิช บุญรมย์ 207,182 พธ.ทบ. 22 ก.พ. 2562
193 นาง ชาลี ทองหนุน ร.ท. นพดล ทองหนุน 207,184 ป.3 พัน.13 22 ก.พ. 2562
194 นาง วราภรณ์ ปานเขียว จ.ส.อ. แสวง ปานเขียว 206,984 ร.15 พัน.4 22 ก.พ. 2562
195 นาง แสงดี โยสิทธิ์ จ.ส.อ. สมบูรณ์ กันทา 207,177 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
196 นาง วันเพ็ญ รัตนพรพันธ์ พ.ท.หญิง เสาวภาคย์ ซื้อโสภณ 207,170 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
197 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เรือนแก้ว นาง ธันยพร เรือนแก้ว 207,175 พัน.สบร.23 บชร.3 22 ก.พ. 2562
198 พ.ท. สวัสดิ์ ภาระเวช นาง สุมาลี กำแมด 207,192 มทบ.22 20 ก.พ. 2562
199 พ.ท. สุชิน ภู่สวรรค์ น.ส. สุพินันท์ ภู่สวรรค์ 207,195 มทบ.36 20 ก.พ. 2562
200 พ.ต. สำราญ วงศ์ธีร์ น.ส. สราลี วงศ์ธี 73,905 มทบ.18 20 ก.พ. 2562