การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาง ละออง คำสุวรรณ์ ร.ต. พินิจ คำสุวรรณ์ 205,846 มทบ.39 13 มิ.ย. 2561
192 นาง บัวลอง ไชยกันทา ร.ต. ณัฎฐ์ ไทยวงศกร 205,853 มทบ.39 13 มิ.ย. 2561
193 นาย คำ แดงเงิน ร.ต. ถาวร แก้วมูล 205,854 มทบ.37 13 มิ.ย. 2561
194 นาย นิมิตร ปันทะรส ร.ต. พนธ์จิรเดช ปันทะรส 135,861 มทบ.32 13 มิ.ย. 2561
195 นาย นิมิตร ปันทะรส ส.ท.หญิง ดลญา ณ นคร 70,000 มทบ.32 13 มิ.ย. 2561
196 นาย มณี สุบิน ร.ต. สมหมาย คารัมย์ 205,852 มทบ.22 13 มิ.ย. 2561
197 นาย เสงี่ยม พุทธาเทศ นาย วรวิทย์ มีมานะ 140,270 มทบ.16 13 มิ.ย. 2561
198 นาย เสงี่ยม พุทธาเทศ ร.ต. ถวิล มีมานะ 65,577 มทบ.16 13 มิ.ย. 2561
199 นาง สุนันท์ อ่อนอุดม ร.ต. อนุวัฒน์ อ่อนอุดม 205,856 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
200 นาง คำพอง เย็นหา จ.ส.อ. ประภาส เมยทะแค 205,856 พล.รพศ.1 13 มิ.ย. 2561