การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 ร.ต. ชมภู พจนา นาย ยุทธศาสตร์ พจนา 208,672 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
192 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ นาง ศรินยา ทองนาโพธิ์ 153,750 ร.25 พัน.1 12 ก.ย. 2562
193 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองนาโพธิ์ นาง นงเยาว์ ทองนาโพธิ์ 55,181 ร.25 พัน.1 12 ก.ย. 2562
194 จ.ส.อ. อาทิตย์ ทองปลี นาย สุระวุฒิ ทองปลี 208,928 มทบ.17 12 ก.ย. 2562
195 จ.ส.อ. จิระศักดิ์ กรัพณานนท์ นาง ธนพร กรัพณานนท์ 208,930 มทบ.13 12 ก.ย. 2562
196 นาย เอนก เสียวกระแสร์ ส.อ. วิษณุ เสียวกระแสร์ 202,094 สง.สด.จว.ก.พ. 12 ก.ย. 2562
197 นาย มาก หาวัน ร.ต. พิสิฐชัย ผิววันดี 208,931 รพ.ค่ายวชิรปราการ 12 ก.ย. 2562
198 นาย ทัด พรมทอง (พรมทองพะเนา) ร.ต. เกษม เขตคาม 208,933 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
199 นาง มลิวรรณ นราพงษ์ จ.ส.อ. มังกร นราพงษ์ 208,932 มทบ.21 12 ก.ย. 2562
200 นาย เสาร์ ตุ้มทอง จ.ส.อ. ประวิท ปูคะภาค 209,200 พัน.สร.22 บชร.2 12 ก.ย. 2562