การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาย ประจักร์ สายพงษ์ จ.ส.อ. เอก บุญเจริญ 205,877 ม.5 พัน.24 รอ. 27 มี.ค. 2561
192 นาง แผ่น บัวทอง นาง ศรีนวล ดุจดา 205,873 มทบ.22 27 มี.ค. 2561
193 พล.ต. ชูเกียรติ ปลอดในเมือง นาง เจียรนัย ปลอดในเมือง 205,914 มทบ.22 21 มี.ค. 2561
194 พ.ท. เนรมิต ป้อมลอย นาย อรรถกร ป้อมลอย 205,908 กบร.ศร. 21 มี.ค. 2561
195 ร.ท. สุเทพ ธิติธรรม นาง ปราณี ธิติธรรม 205,668 ช.21 21 มี.ค. 2561
196 ร.ต. รุ่งศักดิ์ แสนสุข นาง ฉวีวรรณ์ แสนสุข 205,885 มทบ.21 21 มี.ค. 2561
197 ร.ต. จำรักษ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นาง วรรณดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 205,884 มทบ.44 21 มี.ค. 2561
198 จ.ส.อ. บรรเจิด ชื่นชิต นาง สุภาคี ชื่นชิต 205,916 ป.2 พัน.102 รอ. 21 มี.ค. 2561
199 พล.อส. จตุพร ธรรมลา นาง จุรีรัตน์ ธรรมลา 205,906 มทบ.23 21 มี.ค. 2561
200 พล.อส. วิชัย กระตุดนาค นาง พรศิลป์ กระตุดนาค 205,882 มทบ.21 21 มี.ค. 2561