การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาง ระยอง มะลิงาม พ.ท. วิเชียร มะลิงาม 207,261 มทบ.21 19 ก.ย. 2561
192 นาง ฟื้น เร้าสูงเนิน นาย ช่อ เร้าสูงเนิน 207,260 มทบ.21 19 ก.ย. 2561
193 นาง กาลี พลขยัน ร.ต. พันธะ พลขยัน 207,261 มทบ.21 19 ก.ย. 2561
194 น.ส. สมมาศ เค้าโนนกอก นาย อนันต์ เขียวกระโทก 206,435 มทบ.21 19 ก.ย. 2561
195 นาง สุดใจ ทองฉ่ำ จ.ส.อ. สุชาติ ทองฉ่ำ 207,260 มทบ.19 19 ก.ย. 2561
196 นาง ทองแดง หอมสมบัติ ร.ต. อรุณศักดิ์ หอมสมบัติ 76,759 มทบ.13 19 ก.ย. 2561
197 นาง ทองแดง หอมสมบัติ พระ พิทักษ์ หอมสมบัติ 130,500 มทบ.13 19 ก.ย. 2561
198 นาย สง่า พึ่งพงษ์ ร.อ. ธัชชัย พึ่งพงษ์ 207,227 ศร. 19 ก.ย. 2561
199 นาง สายสุนีย์ ศรีราจันทร์ ร.ต. ณษกร ธนาภิญโญพงศา 207,216 มทบ.39 19 ก.ย. 2561
200 นาง ไข มาเจริญพร ร.ต. อุดร เจริญหล้า 207,227 มทบ.23 19 ก.ย. 2561