การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาย ไสว ทองอร่าม ร.อ. อาทร ทองอร่าม 207,495 ร.31 พัน.1 รอ. 17 ธ.ค. 2561
192 นาง ทองเพียร พิณทอง น.ส. สุดใจ พิณทอง 47,253 ร.153 พัน.3 17 ธ.ค. 2561
193 นาง ทองเพียร พิณทอง จ.ส.อ. จีระวัฒน์ พิณทอง 160,000 ร.153 พัน.3 17 ธ.ค. 2561
194 นาง เทียน มวลคำลา จ.ส.อ.หญิง กนกภรณ์ ค้ำจุน 207,248 มทบ.34 17 ธ.ค. 2561
195 นาง สมชาติ ไชยหงษ์ จ.ส.อ. จิธคุณ ไชยหงษ์ 207,496 มทบ.27 17 ธ.ค. 2561
196 นาง จุฑาทิพย์ ไข่เพ็ชร ร.ต. ปเวศ ไข่เพ็ชร 207,498 พัน.พัฒนา 1 17 ธ.ค. 2561
197 นาย โกสุม สมประสงค์ นาย เกษม สมประสงค์ 207,468 รวท.อท.ศอพท. 17 ธ.ค. 2561
198 นาง สมศรี ปินตา ร.ท. สมศักดิ์ อ้นชู 207,737 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
199 นาง คำ ทิพย์อินทร์ น.ส. อำไพ ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
200 นาง คำ ทิพย์อินทร์ นาง อัมพร อินทรเคหา 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561