การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาง เลิศ ชำนาญค้า ร.ต. ประสาร ชำนาญค้า 207,200 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
192 นาง พันธ์ทิพย์ อัมพรหมราช น.ส. จีราภรณ์ เรียบสกุล 207,201 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
193 นาง บัวผัน เหลืองวันทา นาง พรสวรรค์ พรกุณา 207,201 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
194 นาย สิทธิ์ จอมเลิศ นาง สุพัตรา บวรสุทธิกุล 114,553 มทบ.16 17 ส.ค. 2561
195 นาย สิทธิ์ จอมเลิศ ร.ต. สุทธิสืบ บวรสุทธิกุล 92,650 มทบ.16 17 ส.ค. 2561
196 นาย ก้าน อินทะเส นาง ผ่อน อินทะเส 206,952 มทบ.16 17 ส.ค. 2561
197 นาง น้อย ถาวรศิล นาง ปิยะวรรณ ผาสด 207,203 กส.ทบ. 17 ส.ค. 2561
198 นาง อรวรรณ อินทะเสน นาง ทัศนีย์ บุตรอุดม 201,386 สง.สด.จว.อ.ด. 17 ส.ค. 2561
199 นาง ทองสุข สายถิ่น จ.ส.อ. เจริญ สายถิ่น 205,849 สง.สด.จว.พ.ร. 17 ส.ค. 2561
200 นาย ปรีชา ผิวดำ นาง อำคา ผิวดำ 188,216 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 17 ส.ค. 2561