การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาง ศรีพร มีบุญ ส.อ. ชลอ อ่อนจันทึก 211,166 มทบ.21 3 มี.ค. 2563
192 นาง คำ สุภราช ร.ท. บุญยัง สุภราช 210,924 พล.ร.2 รอ. 3 มี.ค. 2563
193 นาง คำ สุภราช ร.ท. บุญยัง สุภราช 210,924 พล.ร.2 รอ. 3 มี.ค. 2563
194 พ.ท. หล่ำ คชแก้ว นาง บัวตอง คชแก้ว 211,015 สง.สด.จว.พ.ร. 2 มี.ค. 2563
195 หม่อมหลวง พยนต์ นิยมสินธุ์ ร.อ. สมศักดิ์ นิยมสินธุ์ 211,197 มทบ.22 2 มี.ค. 2563
196 ร.ต. สหัส สุวรรณโณ นาย อนุศิษฎ์ สุวรรณโณ 209,811 มทบ.43 2 มี.ค. 2563
197 ร.ต. บัญหาร แดงขำ นาง หทัยรัตน์ แดงขำ 120,115 พัน.ป.ศป. 2 มี.ค. 2563
198 ร.ต. บัญหาร แดงขำ น.ส. ศุภลักษณ์ แดงขำ 45,415 พัน.ป.ศป. 2 มี.ค. 2563
199 ร.ต. บัญหาร แดงขำ น.ส. ชนิกานต์ แดงขำ 45,415 พัน.ป.ศป. 2 มี.ค. 2563
200 ร.ต. บัญหาร แดงขำ น.ส. ชนิกานต์ แดงขำ 45,415 พัน.ป.ศป. 2 มี.ค. 2563