การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาง ฉลวย สุขพ่อค้า ร.อ. พยงค์ อยู่สุข 210,901 พัน.ซบร.บ.ทบ. 10 มิ.ย. 2563
192 นาย สนั่น อุ่นบ้าน พ.ท. สุรพล อุ่นบ้าน 211,155 พล.ร.7 10 มิ.ย. 2563
193 นาง คำบู่ ศิริยันต์ ร.ท. ชูชาติ ศิริยันต์ 211,146 พล.ม.1 10 มิ.ย. 2563
194 นาง ฐิติพร นวลพริ้ง จ.ส.ต. เฉลิมวุฒิ นวลพริ้ง 210,171 ร.23 พัน.1 10 มิ.ย. 2563
195 นาง ยุพา ชูประสิทธิ์พันธ์ ร.ท.หญิง กัญจน์ณัฎฐ์ วิมุกตาคม 211,181 มทบ.39 10 มิ.ย. 2563
196 นาย ปรีชา ทะลาสี ส.อ. ทองม้วน เพทดู่ 211,181 มทบ.29 10 มิ.ย. 2563
197 นาง พวง ศรีไว พ.ท. ประเสริฐ จัตุรงค์ 211,190 มทบ.24 10 มิ.ย. 2563
198 นาง นิตยา คำพิมูล ร.ต. เรือง คำพิมูล 211,200 มทบ.23 10 มิ.ย. 2563
199 นาย มี ดวงทอง นาย ปรีชา ดวงทอง 49,667 มทบ.22 10 มิ.ย. 2563
200 นาย มี ดวงทอง พ.ต.หญิง กัลยา ดวงทอง 161,500 มทบ.22 10 มิ.ย. 2563