การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 จ.ส.ต. เผด็จ มั่งสวัสดิ์ นาง สุรีรัตน์ เงาวรัตน์ตานันท์ 207,635 มทบ.24 5 ส.ค. 2562
192 จ.ส.อ. สุชาติ รัตนัง ส.ท. อธินาถ รัตนัง 163,563 ช.3 พัน.302 5 ส.ค. 2562
193 จ.ส.อ. สุชาติ รัตนัง น.ส. ปัทมา เทียนสมจิตร 44,063 ช.3 พัน.302 5 ส.ค. 2562
194 ด.ต. มาโนช บริบูรณ์ ส.ท. กชกร บริบูรณ์ 197,844 พล.ร.3 5 ส.ค. 2562
195 ส.อ. บุญทรง เดือนสว่าง นาง กาญจนา เดือนสว่าง 207,894 มทบ.13 5 ส.ค. 2562
196 ส.อ. ศักดิ์ บุญส่งธรรม นาง สุวรรณี ปาลวัฒน์ 207,903 มทบ.13 5 ส.ค. 2562
197 อส.ทพ. สมชาย มีสี นาง กัลยา มีสี 207,900 กรม ทพ.41 5 ส.ค. 2562
198 นาง บุญมา เป็งชัยวงษ์ ร.ท. ประสงค์ มาละดา 207,901 สง.สด.จว.พ.ร. 5 ส.ค. 2562
199 นาง ทองเติม จิตรแจ้ง จ.ส.อ. อนุศักดิ์ จิตรแจ้ง 207,899 รพ.ค่ายอดิศร 5 ส.ค. 2562
200 นาง ทองใบ คำยา จ.ส.อ. สุปัน คำยา 207,893 ร.8 พัน.3 5 ส.ค. 2562