การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
191 นาง จันทา หมื่นโยชน์ จ.ส.อ. กุศล หมื่นโยชน์ 211,328 มทบ.37 25 ธ.ค. 2562
192 นาง สอาด เผยกลิ่น ร.ต. มานพ เหล่าแช่ม 211,072 มทบ.31 25 ธ.ค. 2562
193 นาง สวิง ทองดี จ.ส.อ. สมนึก คงหอม 211,071 มทบ.31 25 ธ.ค. 2562
194 น.ส. บังอร สิทธิสมาน จ.ส.อ. สิทธิชัย สิทธิสมาน 211,073 มทบ.31 25 ธ.ค. 2562
195 นาย ณรงค์ อินอ๊อด นาง สุภาภรณ์ อินอ๊อด 211,083 มทบ.23 25 ธ.ค. 2562
196 นาง ธิดา เรืองรุ่ง นาย วัชรินทร์ เรืองรุ่ง 211,082 มทบ.21 25 ธ.ค. 2562
197 นาย เจริญ ขำบุรี ร.ต. กันฎ์ ขำบุรี 211,081 มทบ.15 25 ธ.ค. 2562
198 นาง มาลัย ศรีคำหาญ ร.ต. เวียงชัย พรหมโท 211,086 มทบ.24 25 ธ.ค. 2562
199 นาง คำ ทวยจัด ร.ต. สมควร ทรงวุฒิไกร 211,075 มทบ.24 25 ธ.ค. 2562
200 นาง อุทิน พรหมภักดี ร.อ. บัณฑูร พรหมภักดี 211,078 มทบ.23 25 ธ.ค. 2562