การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
1991 นาง มา ไชยโส ร.ต. กระแส ไชยโส 204,393 มทบ.33 22 พ.ย. 2560
1992 นาง เต็ม แสดพรม พ.ต. สิทธิชัย แสดพรม 204,399 สง.สด.จว.ล.ป. 22 พ.ย. 2560
1993 นาง ศิริวรรณ วัชราไทย นาง มนัสศิริ วัชราไทย 204,395 มทบ.31 22 พ.ย. 2560
1994 นาง เตือนจิต มโนธรรม จ.ส.อ. กัลป์ชัย เชิญขวัญมา 204,394 ช.พัน.4 22 พ.ย. 2560
1995 นาง พรรณี เมธาเนตรกุล ร.ท. เดชา หอมขจร 198,727 กรม ทพ.48 22 พ.ย. 2560
1996 นาย บุญมี รินลา จ.ส.อ. บุญช่วย รินลา 204,396 มทบ.36 22 พ.ย. 2560
1997 นาง ทองคำ รอดทุกข์ จ.ส.อ. ประดิษฐ์ รอดทุกข์ 204,394 ช.พัน.51 22 พ.ย. 2560
1998 นาง ไสว ประดิษฐจา จ.ส.อ. อภิชาติ ประดิษฐจา 203,951 ศอว.ศอพท. 22 พ.ย. 2560
1999 ร.อ. สมมาตร วงศ์เกย น.ส. พรทิพย์ วงศ์เกย 204,414 มทบ.210 20 พ.ย. 2560
2000 ร.ต. สกุลรัฐ สุโพธิ์คำ นาย ณธพล สุโพธิ์คำ , น.ส. คีตภัทร สุโพธิ์คำ 204,162 มทบ.26 20 พ.ย. 2560