การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2001 ร.ต. เอนก เดือนขึ้น น.ส. ปัทมา เดือนขึ้น 204,406 มทบ.16 20 พ.ย. 2560
2002 นาย สุดใจ พุทธเสน ส.อ. โยธิน พุทธเสน 204,409 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ. 20 พ.ย. 2560
2003 นาง วิมล พันธุ์สุวรรณ์ นาย วีระชัย พันธุ์สุวรรณ์ 204,405 มทบ.13 20 พ.ย. 2560
2004 นาง บุญมา สุขเกษร จ.ส.อ. สมศักดิ์ สุขเกษร 204,404 มทบ.31 20 พ.ย. 2560
2005 นาง ประคองจิตร์ พุทธนิมนต์ น.ท. เกษม พุทธนิมนต์ 204,405 มทบ.16 20 พ.ย. 2560
2006 พ.ต. ยัง หล้าหนัก น.ส. ศศิธร เพิ่มทรัพย์ไพศาล 188,567 มทบ.33 17 พ.ย. 2560
2007 ร.ต. ประทุม สุมาลี จ.ส.อ. ประธานวิทย์ สุมาลี 204,410 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
2008 ร.ต. อุษา สุภาพ นาย วิษณุ สุภาพ 204,359 มทบ.43 17 พ.ย. 2560
2009 จ.ส.อ. สำราญ ขันทอง นาง ปรารถนา ขันทอง 204,411 มทบ.39 17 พ.ย. 2560
2010 จ.ส.อ. ประสาท สายสวาสดิ์ นาง ณปภัช สายสวาสดิ์ 204,411 มทบ.39 17 พ.ย. 2560