การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2011 จ.ส.อ. องอาจ องคสิงห นาง กัลยา องคสิงห 204,205 มทบ.34 17 พ.ย. 2560
2012 จ.ส.อ. ประกาษิต โกพลรัตน์ นาง เขมจุฑา จันทวลี 204,446 มทบ.21 17 พ.ย. 2560
2013 ส.อ. สมคิด สอนธรรม นาง ปราณี สอนธรรม 204,437 มทบ.33 17 พ.ย. 2560
2014 ส.อ. รังสรร ลาภสาร นาง สุบรรณ์ ลาภสาร 204,365 ร.3 พัน.3 17 พ.ย. 2560
2015 อส.ทพ. นที ใจวงษ์ น.ส. นรภัทร วีระศิริ 204,372 กรม ทพ.11 17 พ.ย. 2560
2016 นาย สมัคร ดวงทิพย์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ดวงทิพย์ 204,413 พัน.ป.ศป. 17 พ.ย. 2560
2017 นาง ส้มลิ้ม ประยูรคำ ส.อ. กฤชชัย ประยูรคำ 204,416 พล.ม.1 17 พ.ย. 2560
2018 นาง ประยูร พันธรักษา จ.ส.อ. วิลัย พันธรักษา 204,413 ช.2 พัน.201 17 พ.ย. 2560
2019 นาง เถาวัลย์ ไชยชะนะ นาง วิไลลักษณ์ ไกรหาญ 204,417 มทบ.21 17 พ.ย. 2560
2020 นาง วิไล ภูมิภาค นาย ชัยสิทธิ์ สุทธิประภา 204,417 มทบ.27 17 พ.ย. 2560