การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2061 นาง ทองสุข หนุนเงิน ร.ต. ประยูร หนุนเงิน 204,471 มทบ.13 13 พ.ย. 2560
2062 นาง ลำพอง พั่วกลาง นาง กรรณิการ์ สินค้า 204,465 มทบ.21 13 พ.ย. 2560
2063 นาย จรัญ ฉ่ำอ้วน จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ เพชร์แดง 195,837 ศบบ. 13 พ.ย. 2560
2064 นาย บุญมี จันทร์ถา จ.ส.อ. ปุริม จันทร์ถา 204,227 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 13 พ.ย. 2560
2065 นาง ซอย เพ็งทอง น.ส. อาภาพรรณ เพ็งทอง 204,462 มทบ.21 13 พ.ย. 2560
2066 นาย จันมี สีม่วงงาม พ.ต. สำราญ จะปิ่นครบุรี 204,228 มทบ.21 13 พ.ย. 2560
2067 นาง สมาน เสริฐเมืองปัก น.ส. เฉลา สิงห์ผักแว่น 204,472 พธ.ทบ. 13 พ.ย. 2560
2068 นาง จันทร์ สุดตระกูล ร.ท. อำนวย วรรณมณี 204,471 มทบ.34 13 พ.ย. 2560
2069 นาง ประไพ กุลมณี นาง จิราภรณ์ ขจรวิทย์ 204,459 มทบ.22 13 พ.ย. 2560
2070 นาง คำนอง ประเคน จ.ส.อ. สมพงษ์ ประเคน 204,220 ม.4 พัน.11 รอ. 13 พ.ย. 2560