การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 นาง คำ ทิพย์อินทร์ นาย สกล ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
202 นาง คำ ทิพย์อินทร์ นาย มณเฑียร ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
203 นาง คำ ทิพย์อินทร์ น.ส. ทศพร ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
204 นาง คำ ทิพย์อินทร์ นาย ขันแก้ว ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
205 นาง คำ ทิพย์อินทร์ น.ส. กันตยา อินทรเคหา 149,700 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
206 นาง จันทร์ ยิ่งนอก ร.ต. อำไพ ยิ่งนอก 207,479 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
207 นาง สังวาลย์ เคียงจัตุรัส ร.ต. สมคิด เคียงจัตุรัส 207,478 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
208 นาง ทองคำ ชูเกษร พ.อ. อดุลย์ ชูเกษร 207,469 มทบ.18 17 ธ.ค. 2561
209 นาย สุคล พันธชุม จ.ส.ต. นัฐวุฒิ พันธชุม 207,471 ม.6 พัน.21 17 ธ.ค. 2561
210 นาง ก่อง ไขประภาย จ.ส.อ. วิชาญ ไขประภาย 207,486 สง.สด.จว.ส.น. 17 ธ.ค. 2561