การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 นาย หุน เมืองช้าง พ.ต. ถาวร เมืองช้าง 207,659 สง.สด.จว.ส.พ. 5 มิ.ย. 2562
202 นาย รุณ กลิ่นหอม ร.ต. ทวี กลิ่นหอม 207,447 มทบ.34 5 มิ.ย. 2562
203 นาง อนงค์ สุขประเสริฐ นาง เสาวณี ภักดีรัตน์ 207,447 มทบ.25 5 มิ.ย. 2562
204 นาง ส่า จงนอก ร.อ. พงษ์ศักดิ์ จงนอก 207,446 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562
205 นาง จันทา เหล่าสาย จ.ส.อ. สมุทร กั้วมาลา 207,445 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562
206 นาง คำปัน โนจา นาย โชคชัย โนจา 199,261 ศพปน.พท.ศอพท. 5 มิ.ย. 2562
207 นาง ละออง พิกุลเงิน จ.ส.อ. มนัส พิกุลเงิน 207,438 มทบ.39 5 มิ.ย. 2562
208 นาง วลีพร จันทร์ทรง จ.ส.อ. เทพณรงค์ จันทร์ทรง 207,426 มทบ.37 5 มิ.ย. 2562
209 นาง บุญเรือน ชมภู่ นาง พจนารถ กันเฉย 207,431 มทบ.31 5 มิ.ย. 2562
210 นาง ตาลอ่อน ยอดสง่า จ.ส.อ. ทองแดง ยอดสง่า 207,426 มทบ.28 5 มิ.ย. 2562