การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 นาง มยุรีย์ ศรีโพธิ์ ร.ต. น้อม ศรีโพธิ์ 207,228 มทบ.23 19 ก.ย. 2561
202 นาง บุญเตียง ผ่องสะอาด นาย อาทิตย์ แก้วเกตุ 14,190 มทบ.17 19 ก.ย. 2561
203 นาง บุญเตียง ผ่องสะอาด นาย อภิรักษ์ ผ่องสะอาด 13,065 มทบ.17 19 ก.ย. 2561
204 นาง บุญเตียง ผ่องสะอาด นาย อนุชาติ ผ่องสะอาด 13,065 มทบ.17 19 ก.ย. 2561
205 นาง บุญเตียง ผ่องสะอาด นาย ภานุพันธ์ ผ่องสะอาด 13,065 มทบ.17 19 ก.ย. 2561
206 นาง บุญเตียง ผ่องสะอาด นาง พนอ ตั้งสกุลวิจารณ์ 13,065 มทบ.17 19 ก.ย. 2561
207 นาง บุญเตียง ผ่องสะอาด นาย ชนะ ผ่องสะอาด 13,065 มทบ.17 19 ก.ย. 2561
208 นาย พะ พรมมา นาง ศรีจันทร์ เฟื่องน้อย 207,220 พธ.ทบ. 19 ก.ย. 2561
209 ร.ต. คำเตียง ดีช้อน จ.ส.อ. สุวัฒน์ ดีช้อน 207,195 มทบ.13 19 ก.ย. 2561
210 นาง จับ ทองลิ้ม พ.ต. จารุกิตติ์ ทองคง 207,197 สง.สด.จว.ส.ข. 19 ก.ย. 2561