การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 จ.ส.อ. สุขุม ปาเจริญ นาง จินตนา ปาเจริญ 205,848 มทบ.16 23 พ.ค. 2561
202 จ.ส.อ. ชื้น ชนะสงคราม นาง ชุติญา บุญชนะโภคิน 205,482 มทบ.15 23 พ.ค. 2561
203 จ.ส.อ. ชัยยุทธ คงสิมา นาง แววดาว คงสิมา 161,066 มทบ.24 23 พ.ค. 2561
204 จ.ส.อ. ชัยยุทธ คงสิมา นาง ศรีวัย คงสิมา 11,066 มทบ.24 23 พ.ค. 2561
205 จ.ส.อ. ชัยยุทธ คงสิมา นาย วีรยุทธ คงสิมา 11,066 มทบ.24 23 พ.ค. 2561
206 จ.ส.อ. ชัยยุทธ คงสิมา นาย ดลวัฒน์ คงสิมา 11,066 มทบ.24 23 พ.ค. 2561
207 จ.ส.อ. ชัยยุทธ คงสิมา นาย ชาญศักดิ์ คงสิมา 11,066 มทบ.24 23 พ.ค. 2561
208 จ.ส.อ. สุขปัญญา ภู่พรม นาง จันที ภู่พรม 205,611 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ 23 พ.ค. 2561
209 จ.ส.อ. สาโรจน์ แสงงาม นาง ธาริณี แสงงาม 205,861 ร.6 พัน.3 23 พ.ค. 2561
210 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาง แปลง กุระคำ 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561