การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 นาง มาลัย ก้อนสีลา ร.ต. สมเกียรติ ก้อนสีลา 208,161 ร.7 พัน.1 5 ส.ค. 2562
202 นาง สงวน กล่อมเกลี้ยง นาง สุชาดา บุญมี 207,904 มทบ.39 5 ส.ค. 2562
203 นาง อินทร์ สุ่มสี น.ส. วาสนา ชื่นสิน 207,903 มทบ.35 5 ส.ค. 2562
204 นาง วิมลรัตน์ พิกุลทอง ร.ต. สนิท พิกุลทอง 207,892 มทบ.29 5 ส.ค. 2562
205 นาง จำเนียร บารมี จ.ส.อ. ปริญญา บารมี 207,904 มทบ.26 5 ส.ค. 2562
206 นาง วิไล วะรามิตร พ.ท. ธวัชชัย ศรีบุรมย์ 203,672 มทบ.25 5 ส.ค. 2562
207 นาย หง่าน ชาญเดช ร.ท. เข็มทอง มณีสาย 208,169 ม.3 พัน.26 5 ส.ค. 2562
208 นาย ฉลอง แผนบัว จ.ส.อ. อนุรัตน์ แผนบัว 207,914 มทบ.31 5 ส.ค. 2562
209 นาย ไกร พันเพ็ชร ร.ต. บัวผัน พันเพ็ชร 207,916 มทบ.27 5 ส.ค. 2562
210 นาง สุนันทา พานหาญ ร.ต. อำพล พานหาญ 207,915 มทบ.27 5 ส.ค. 2562