การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 ร.ต. มีชัย โคตรสมบัติ นาง วัฒนาพร โคตรสมบัติ 204,577 มทบ.29 14 ธ.ค. 2560
202 ร.ต. ชัยรัตน์ ศรีรักษา น.ส. สวนีย์ ศรีรักษา 204,336 มทบ.41 14 ธ.ค. 2560
203 ร.ต. ชาญ น้อยละม้าย ส.อ. ธีระศักดิ์ น้อยละม้าย 204,550 มทบ.41 14 ธ.ค. 2560
204 ร.ต. ประสิทธิ์ สมคำเพชร นาง ดารินทร์ ภู่กกสกุล 204,549 มทบ.17 14 ธ.ค. 2560
205 ร.ต. วิรุตต์ นึกมั่น ส.อ. อุดมศักดิ์ นึกมั่น 198,643 มทบ.12 14 ธ.ค. 2560
206 ร.ต. สุรชัย ดงน้อย นาง ทองคำ วิไลย์การ 204,586 มทบ.31 14 ธ.ค. 2560
207 ร.ต. เสถียร สุดใจ นาง สี สุดใจ 204,576 มทบ.17 14 ธ.ค. 2560
208 ร.ต. สุริยา ยอดสง่า นาง อุษณีย์ ยอดสง่า 204,573 มทบ.23 14 ธ.ค. 2560
209 ร.ต. คล้าย ดอนกลาง นาง สารภี จินากูล 204,564 มทบ.21 14 ธ.ค. 2560
210 ร.ต. ทองม้วน พละสาร นาง ลำพูน พละสาร 204,565 มทบ.39 14 ธ.ค. 2560