การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 นาย ไสย บาดาจันทร์ จ.ส.อ. จงดี จอมทอง 206,096 มทบ.23 17 ส.ค. 2561
202 นาง ทองตัด รอนไพริน จ.ส.อ. อดุลย์ แสงขาว 206,094 มทบ.23 17 ส.ค. 2561
203 นาย บัว โครมกระโทก พ.ต. สมนึก โครมกระโทก 206,097 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
204 นาง จันที สืบเมืองซ้าย ร.ต. ประจวบ สืบเมืองซ้าย 206,098 มทบ.21 17 ส.ค. 2561
205 น.ส. สุรินทร ประยูร นาง อุไรรักษ์ แร่ทอง 206,098 มทบ.15 17 ส.ค. 2561
206 นาง อำนวย มาลินันท์ ร.ต. พิชัย มาลินันท์ 206,093 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
207 อส.ทพ. มานิตย์ กำเนิดใส นาง เทียน กำเนิดใส 205,624 กรม ทพ.31 17 ส.ค. 2561
208 นาย บุญนาค คัมภิรานนท์ จ.ส.อ. พิษณุ คัมภิรานนท์ 206,969 ศฝยว.ทบ. 17 ส.ค. 2561
209 นาย บุญชู เหมพิจิตร ร.ท. ธนดล เหมพิจิตร 207,222 มทบ.31 17 ส.ค. 2561
210 นาย ออน สร้อยเสนา นาง นงเยาว์ มีหนองใหญ่ 206,978 มทบ.27 17 ส.ค. 2561