การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 พ.ต. สำราญ วงศ์ธีร์ นาง จารุณี สีหนาท 133,300 มทบ.18 20 ก.พ. 2562
202 ร.ท. เสมือนชาย พืชเพียร นาง เกษร พืชเพียร 170,493 ร.2 รอ. 20 ก.พ. 2562
203 ร.ท. เสมือนชาย พืชเพียร น.ส. เกศินี พืชเพียร 17,993 ร.2 รอ. 20 ก.พ. 2562
204 ร.ท. เสมือนชาย พืชเพียร นาย ชัยวรรต พืชเพียร 17,993 ร.2 รอ. 20 ก.พ. 2562
205 ร.ท. ชวลิต สมตัว น.ส. ชลิตา สมตัว 207,193 มทบ.16 20 ก.พ. 2562
206 ร.ต. อนันต์ จันทร์จำรูญ นาง อัมรา จันทร์จำรูญ 203,155 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
207 ร.ต. ศรีจันทร์ โภชนาทาน น.ส. อุมาภรณ์ โภชนาทาน 207,194 มทบ.44 20 ก.พ. 2562
208 ร.ต. ประสพโชค เพียรมาก นาย ณัฐพล เพียรมาก 207,193 มทบ.16 20 ก.พ. 2562
209 ร.ต. ชุบ เพ็งวัน นาย พิเชษฐ์ฺ เพ็งวัน 207,213 มทบ.35 20 ก.พ. 2562
210 ร.ต. จุฬา ลิขิตวาที นาง ละม่อม ลิขิตวาที 207,212 มทบ.17 20 ก.พ. 2562