การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 นาง ทองใบ จันทร์หีบ จ.ส.อ. วีรยศ จันทร์หีบ 209,199 พัน.สร.22 บชร.2 12 ก.ย. 2562
202 พ.ท. จารุพันธ์ สุวรรณ์ นาง วิชดา สุวรรณ์ 208,971 มทบ.17 11 ก.ย. 2562
203 พ.ต. สมพร เนียมตุ๊ นาง สุมาภรณ์ พินธุ 208,948 สง.สด.จว.ก.พ. 11 ก.ย. 2562
204 ร.อ. เพี้ยว แต้มศรี นาย แดน แต้มศรี 116,983 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
205 ร.อ. เพี้ยว แต้มศรี นาย พิษณุ แต้มศรี 45,983 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
206 ร.อ. เพี้ยว แต้มศรี น.ส. จิราภรณ์ แต้มศรี 45,983 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
207 ร.อ. ศักดิ์ชัย ชูจันทร์ นาง บุญนำ ชูจันทร์ 208,968 มทบ.13 11 ก.ย. 2562
208 ร.อ. ทวนธน ชาวไทย นาง โกศล ชาวไทย 208,938 ป.72 พัน.721 11 ก.ย. 2562
209 นาย ทองย่อน ทองแก้ว นาง เครือวัลย์ นิลทัพ 208,678 รพ.ค่ายจิรประวัติ 11 ก.ย. 2562
210 ว่าที่ ร.ท. วิชัย ทองวิเศษ นาง ประนอม ทองวิเศษ 208,942 มทบ.27 11 ก.ย. 2562