การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 นาง จรูญ จันทร์คง ร.ต. ฟ้ารุ่ง จันทร์คง 210,963 ช.พัน.8 พล.ม.1 10 มิ.ย. 2563
202 นาง นฤมล ไทยเขียว พ.ต. อภิชยา คุ้มเขตต์ 211,201 คส.สพ.ทบ. 10 มิ.ย. 2563
203 พล.ท. อุทัย รูปงาม นาง แสงจันทร์ รูปงาม 198,920 รร.การบิน ทบ. 9 มิ.ย. 2563
204 พ.ท. สมุทร กันจู น.ส. สัญญาลักษณ์ สัณฐิติกุล 210,947 มทบ.39 9 มิ.ย. 2563
205 พ.ท. ดำรง (ดำรงค์) วงษ์ศิริ นาย ศราวุธ วงษ์ศิริ 211,490 มทบ.31 9 มิ.ย. 2563
206 พ.ท. นาท ศรีอนันท์ พ.ท. นิรันดร์ ศรีอนันท์ 211,185 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
207 พ.ต. สงัด สง่างาม นาง กาญจนา จีรังสวัสดิ์ 211,184 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
208 ร.อ. ไทย ฤทธิ์ประเสริฐ นาง ธัญลักษณ์ ปานหอม 210,969 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
209 ร.ท. ธีรศักดิ์ กิจผลิต นาง เครือวัลย์ กิจผลิต 210,962 ทภ.4 9 มิ.ย. 2563
210 ร.ต. ทองมี พรมโสดา น.ส. เกศินี พรมโสดา 211,216 มทบ.23 9 มิ.ย. 2563