การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 นาง ทิคัมพร ชมกุล นาย วาเลนไทน์ จันทร์พุฒ 205,909 มทบ.39 21 มี.ค. 2561
202 นาย ไล้ อยู่ถมยา นาง วิไล กล่ำโพธิ์ศรี 205,905 มทบ.39 21 มี.ค. 2561
203 นาย ประเสริฐ ท้องถิ่น ร.ต. สิงห์ทอง บุญพรม 205,909 มทบ.24 21 มี.ค. 2561
204 นาง จำปี ผดุงใจ จ.ส.อ. ไกรศร ศรีด้วงกัง 205,916 มทบ.18 21 มี.ค. 2561
205 นาง ฤดี นิลคุณ ร.ท. พิชิต วันเพ็ง 205,917 พัน.สร.8 21 มี.ค. 2561
206 นาง สา พาสุข นาง สมนึก คำงาม 201,346 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 21 มี.ค. 2561
207 นาง นันทิศา วารี ส.อ. ชนินทร์ วารี 20,474 มทบ.22 21 มี.ค. 2561
208 นาง สอาด สมัครเขตรการ ร.ท. ณรงค์ สมัครเขตการ 205,915 มทบ.31 21 มี.ค. 2561
209 นาง หมาย สายหล้า นาง แสงทอง เต็มสวัสดิ์ 205,926 มทบ.32 21 มี.ค. 2561
210 นาย ชาย พาลี ร.ต. เกรียงศักดิ์ บุญสอน 205,886 พัน.สท. 21 มี.ค. 2561