การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 นาย สมควร พรมแก้ว จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พรมแก้ว 211,179 กรม บ. 12 พ.ย. 2562
202 นาย สมจิต ปริญญาศาสตร์ ร.อ. ยศธศาสตร์ ปริญญาศาสตร์ 210,942 สง.สด.จว.อ.ย. 12 พ.ย. 2562
203 นาย ปี๋ ทองไฝ ร.ต. สนอง ทองไฝ 211,200 มทบ.32 12 พ.ย. 2562
204 นาย ทองแดง ไชยสงค์ ร.ต. ไสว คนชม 211,200 มทบ.23 12 พ.ย. 2562
205 นาง สมพร แสนจู (ชูเนตร) ร.ท. สุพจน์ ม่วงพลัด 211,201 มทบ.23 12 พ.ย. 2562
206 นาง พินทอง อุดมสันต์ จ.ส.อ. ผาด อุดมสันต์ 211,208 มทบ.22 12 พ.ย. 2562
207 นาง นวล แจ่มใส ส.อ. สาระพัน แจ่มใส 211,213 มทบ.22 12 พ.ย. 2562
208 นาง เหลือ แสงดาวเรือง พระ วิถี แสงดาวเรือง 211,195 มทบ.13 12 พ.ย. 2562
209 นาง สุวรรณีย์ ดิษฐ์เดช (เกษจ้อย) นาง ทองเลื่อน หมั่นบำรุง 211,212 มทบ.13 12 พ.ย. 2562
210 นาง พนิดา จิตรโสภา ร.ต. สมาน จิตรโสภา 211,195 มทบ.13 12 พ.ย. 2562