การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
201 ร.ต. เอกศักดิ์ นาวะระ นาง ชุลีพร นาวะระ 210,938 มทบ.33 2 มี.ค. 2563
202 ร.ต. เอกศักดิ์ นาวะระ นาง ชุลีพร นาวะระ 210,938 มทบ.33 2 มี.ค. 2563
203 ร.ต. คมสันต์ สุภาจิตต์ น.ส. จันทรรัตน์ สุภาจิตต์ 210,940 มทบ.33 2 มี.ค. 2563
204 ร.ต. อุดมศักดิ์ เพ็ญสุวภาพ นาง พวงทอง เพ็ญสุวภาพ 211,179 มทบ.32 2 มี.ค. 2563
205 ร.ต. อุดมศักดิ์ เพ็ญสุวภาพ นาง พวงทอง เพ็ญสุวภาพ 211,179 มทบ.32 2 มี.ค. 2563
206 ร.ต. เปรื่อง อินทรนุช นาย จักริน อินทรนุช 211,179 มทบ.25 2 มี.ค. 2563
207 ร.ต. สรศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ นาง กาญจนี วงศ์ราษฎร์ 211,196 มทบ.22 2 มี.ค. 2563
208 จ.ส.อ. วิรัตน์ เชาว์ไกรหัก นาย กานติมน เชาว์ไกรหัก 211,193 มทบ.16 2 มี.ค. 2563
209 ส.ท. วิทยา ดวงเลิศ น.ส. ไพวัลย์ คำเฮือง 210,694 ร.16 พัน.3 2 มี.ค. 2563
210 นาง คำฟอง เสนารักษ์ จ.ส.อ. ทองสาย เสนารักษ์ 210,945 ร.31 พัน.2 รอ. 2 มี.ค. 2563