การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2101 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ พันธุ์โยธี นาง นภาพร พันธุ์โยธี 204,268 สง.สด.จว.ม.ห. 6 พ.ย. 2560
2102 จ.ส.อ. เสถียร อภัยภักดี นาย วงศธร อภัยภักดี 204,267 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
2103 จ.ส.อ. ประชัญ กุลวรรณ น.ส. สุพรรษา กุลวรรณ 33,804 มทบ.36 6 พ.ย. 2560
2104 จ.ส.อ. ประชัญ กุลวรรณ นาย ธนาคาร กุลวรรณ 33,804 มทบ.36 6 พ.ย. 2560
2105 จ.ส.อ. ประชัญ กุลวรรณ นาง จานจิรา กุลวรรณ 136,664 มทบ.36 6 พ.ย. 2560
2106 จ.ส.อ. ไมตรี จันทหอม น.ส. วราภรณ์ จันทหอม 204,524 มทบ.36 6 พ.ย. 2560
2107 จ.ส.ต. ธงชัย แสงฤทธิ์ นาง ทองวัน แสงฤทธิ์ 204,284 มทบ.24 6 พ.ย. 2560
2108 พล.อส. ธีระพงษ์ ปานเพชร นาง ทัศนีย์ ปานเพชร 204,260 ศสท.กส.ทบ. 6 พ.ย. 2560
2109 นาง แก่น ศิริ นาง ทิพวรรณ บุญเฮ้า 192,929 มทบ.26 6 พ.ย. 2560
2110 นาง มัจฉา อุปสาร พ.อ. ชูชาติ อุปสาร 204,279 มทบ.22 6 พ.ย. 2560