การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2111 นาย ตั๊ก สิงห์วงค์ นาง ตำลึง สิงห์วงศ์ 204,277 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
2112 นาง วิภา ศุภนาม น.ส. ลาดวัลย์ ศุภนาม 204,278 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
2113 นาย สกล กล่อมแก้ว นาง นงลักษณ์ รอดอุตส่าห์ 204,107 มทบ.13 6 พ.ย. 2560
2114 นาง จำปา วงษ์นุ่ม ร.ต. บรรเทา วงษ์นุ่ม 204,107 มทบ.13 6 พ.ย. 2560
2115 นาย ประชุม แก่นแสง น.ส. ปนัดดา แก่นแสง 204,343 คส.สพ.ทบ. 6 พ.ย. 2560
2116 นาง สายทอง พรมแดง ร.ต. อนันต์ ปาเบ้า 204,273 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
2117 นาย จำลอง จะสูงเนิน จ.ส.อ. พุธชงค์ กองสันเทียะ 204,274 มทบ.21 6 พ.ย. 2560
2118 นาง ภาลิณีย์ ฤทธิหิรัณย์ชัย ร.ต. สุทน ดอนไพรบุญ 204,270 มทบ.17 6 พ.ย. 2560
2119 นาย ไผ่ ดีสองชั้น ส.อ. วิชัย ภูยืด 201,191 มทบ.27 6 พ.ย. 2560
2120 นาย ประจวบ คำแหง จ.ส.อ. วิทยา คำแหง 204,260 มทบ.43 6 พ.ย. 2560