การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2151 ร.ต. มนตรี มั่นจิตร นาง บัวตูม มั่นจิตร 203,933 มทบ.19 27 ต.ค. 2560
2152 ร.ต. บุญเชิด สังข์สนิท นาง พรนัชชา สังข์สนิท 204,145 มทบ.36 27 ต.ค. 2560
2153 ร.ต.หญิง เฉลา ทัศวงษ์ นาย ประยูร ทัศวงษ์ 204,137 สง.สด.จว.น.ย. 27 ต.ค. 2560
2154 ร.ต. ศุภโชค อินทศร นาง ลำปาง อินทศร 204,138 มทบ.24 27 ต.ค. 2560
2155 ร.ต. นิวัฒน์ วงษ์จันทร์ นาง ผ่องศรี วงษ์จันทร์ 204,140 มทบ.37 27 ต.ค. 2560
2156 ร.ต. พเยาว์ มู้จันทร์ นาง จุฑามาศ เพชรจั่น 204,159 มทบ.39 27 ต.ค. 2560
2157 ร.ต. บุญนาค บุญคุ้ม นาง สุนีย์ ทรงบัวผัน 204,154 มทบ.31 27 ต.ค. 2560
2158 จ.ส.อ. ประเสริฐ นาคหัสดี ว่าที่ พ.ต. สืบพงษ์ นาคหัสดี 204,562 มทบ.16 27 ต.ค. 2560
2159 ส.ท. สถาพร สังข์แก้ว นาง สุจิตร สังข์แก้ว 204,152 พัน.ซบร.24 บชร.4 27 ต.ค. 2560
2160 นาง สมศรี เพ็ชรประยูร ร.อ. ณเรศ เพ็ชรประยูร 204,148 บชร.3 27 ต.ค. 2560