การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2171 นาง คำแพ ช่างปั้น ร.ต. คำพอง โสภาศรี 204,138 มทบ.27 27 ต.ค. 2560
2172 นาง สำริด คาวีทอง จ.ส.ต. สังวาลย์ คาวีทอง 204,137 มทบ.36 27 ต.ค. 2560
2173 นาง สมบูรณ์ คำป้อง จ.ส.อ. วีระศักดิ์ รักษาแสง 204,141 มทบ.24 27 ต.ค. 2560
2174 นาย จรงค์ จันทร์มาศ นาง ธัญญารัตน์ สิงห์ผาสุข , จ.ส.อ. ประทวน สิงห์ผาสุข 204,389 ส.พัน.15 27 ต.ค. 2560
2175 นาง พิมพ์ แบสิ่ว ร.ต. ชูศักดิ์ แบสิ่ว 204,149 มทบ.22 27 ต.ค. 2560
2176 นาง หนูเที่ยง แก่นสุวรรณ์ จ.ส.อ. ชาติชาย อาทิตย์ตั้ง 204,150 สด.จว.ย.ส. 27 ต.ค. 2560
2177 นาง เอ้า เกิดมงคล ร.ต. สุเทพ เกิดมงคล 204,390 ช.พัน.8 27 ต.ค. 2560
2178 นาย แดง ธูปกลิ่น จ.ส.อ. ธนภณ ธูปกลิ่น 204,148 ร.4 พัน.3 27 ต.ค. 2560
2179 นาย เนรมิต สาครวงศ์ นาย ชาญวิทย์ สาครวงศ์ 204,151 พล.ม.3 27 ต.ค. 2560
2180 นาง สี ถนอมจิต ว่าที่ ร.ต. วิทยา แก้วทน 204,151 มทบ.22 27 ต.ค. 2560