การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 นาง เด่น ผิวทอง ส.อ. สายชล ผิวทอง 194,753 ช.2 พัน.201 30 ส.ค. 2562
212 นาย บุญธรรม โกสินทร์ ร.ท. สายันต์ โกสินทร์ 207,940 รพศ.5 พัน.2 30 ส.ค. 2562
213 นาย เนิน แพ่งไฉน จ.ส.อ. ศิริพงษ์ แพ่งไฉน 207,672 มทบ.35 30 ส.ค. 2562
214 นาย เสียน สีสว่าง นาง สุราณี ยาทิพย์ 207,948 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
215 นาย สุข จิตต์จันทึก นาง จำลอง โคตรทิพย์ 207,945 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
216 นาย ชูศักดิ์ สุวรรณมณี นาง วราภรณ์ สุวรรณมณี 207,948 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
217 นาง ละมูล ทองแย้ม ร.ต. สัมฤทธิ์ ทองแย้ม 207,949 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
218 นาย วีระ บัวอินทร์ ร.ท. กาวิน บัวอินทร์ 207,942 ม.พัน.28 พล.ม.1 30 ส.ค. 2562
219 นาย จันทร์วัลย์รพ แก้ววรรณา จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ แก้ววรรณา 207,950 ป.71 พัน.712 30 ส.ค. 2562
220 นาย สมจิต อมรวงศ์ จ.ส.อ. สุพล ทุมมากรณ์ 208,203 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ส.ค. 2562