การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 ร.ต. วิมล เหมือนเงิน นาง ชูศรี เหมือนเงิน 196,641 มทบ.14 9 มิ.ย. 2563
212 ร.ต. พินิจ ศันเสนียกุล นาย ธวัช ศันเสนียกุล 211,208 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
213 ร.ต. ธนวุฒิ บุญรักษา นาง วงเดือน บุญรักษา 211,182 มทบ.29 9 มิ.ย. 2563
214 ร.ต. วีระวัฒน์ ศิริพรวิศาล นาง เบญจวรรณ ศิริพรวิศาล 210,956 มทบ.16 9 มิ.ย. 2563
215 จ.ส.อ. จรูญ เจริญแก้ว นาย ภูวดล เจริญแก้ว 211,182 มทบ.43 9 มิ.ย. 2563
216 จ.ส.อ. ไพโรจน์ ขุนทอง นาง พรรณี ขุนทอง 211,184 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
217 จ.ส.อ. เพ็ญศักดิ์ เอี่ยมวงศา นาง อารีย์ เอี่ยมวงศา 211,216 มทบ.14 9 มิ.ย. 2563
218 จ.ส.อ. สุรวัฒน์ ประยูรเวช นาง ลัดดา ประยูรเวช 210,974 มทบ.14 9 มิ.ย. 2563
219 ร.ต. สราวุธ พวงเพชร นาง รัตนา พวงเพชร 210,950 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
220 ร.ต. จรัญ ภูถมนาค นาง จิราวรรณ ภูถมนาค 210,945 มทบ.18 9 มิ.ย. 2563