การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 ร.ต. อารมย์ หมวดเพ็ง นาง ริน หมวดเพ็ง 23,113 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
212 ร.ต. อารมย์ หมวดเพ็ง น.ส. จุฑามาศ เพชรรัตน์ 160,000 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
213 ร.ต. อารมย์ หมวดเพ็ง น.ส. ขวัญเรือน หมวดเพ็ง 23,113 มทบ.45 20 ก.พ. 2562
214 จ.ส.อ. บรรเจิด เส็งหะพันธ์ นาง สิริทร เส็งหะพันธ์ 207,194 มทบ.39 20 ก.พ. 2562
215 จ.ส.อ. สุมน พันธุ์เลิศเมธี นาง พรพิมล พันธุ์เลิศเมธี 206,726 มทบ.34 20 ก.พ. 2562
216 จ.ส.อ. อนันต์ พินิจกุล นาง ราตรี พินิจกุล 207,203 ศอว.ศอพท. 20 ก.พ. 2562
217 จ.ส.อ. ประดิษฐ ศุขพัฒน์ นาย เชิดชัย ศุขพัฒน์ 206,780 ศอว.ศอพท. 20 ก.พ. 2562
218 จ.ส.อ. ต่อพล สักยะพรต นาง ปภาวี สักยะพรต 207,202 ศร.พัน.1 20 ก.พ. 2562
219 จ.ส.อ. วีระศักดิ์ สุราษฎร์ นาง จันทรา สุราษฎร์ 207,189 มทบ.29 20 ก.พ. 2562
220 จ.ส.อ. ชาญชัย พ่วงพิศ นาย อดิศร พ่วงพิศ 207,185 มทบ.16 20 ก.พ. 2562