การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 นาง จันทร์เพ็ญ สาลีแสง น.ส. นันทภัค สาลีแสง 207,427 มทบ.28 5 มิ.ย. 2562
212 นาง ไพลิน วงไชยา นาย ยุทธพงศ์ วงไชยา 207,432 มทบ.27 5 มิ.ย. 2562
213 นาง บุ้น เจริญศิลป์ ร.ต. มนัส เจริญศิลป์ 207,430 มทบ.27 5 มิ.ย. 2562
214 นาย นุ ฮุ้ยโสภา นาง โชติกา เรืองเดช 150,000 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
215 นาย นุ ฮุ้ยโสภา ด.ช. พลากร ฮุ้ยโสภา 57,404 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
216 นาง ละมูล ทองคำมา จ.ส.อ. แดนชาย ทองคำมา 207,431 พัน.ขส.23 บชร.3 5 มิ.ย. 2562
217 นาง บัวหอม หงษ์ใจสี นาง ดรุณี คำเงิน 207,580 มทบ.32 30 พ.ค. 2562
218 ร.ท. เรวัฒน์ ดีทั่ว นาง เตือนใจ ดีทั่ว 207,566 พล.ร. 2 รอ. 29 พ.ค. 2562
219 ร.ต. บรรทม บุญประมวล นาง สมมาตย์ โมฬีชาติ 207,579 มทบ.22 29 พ.ค. 2562
220 ส.ท. สุราษฎร์ มงคลสมัย นาง มารยาท สิงห์ใหญ๋ 207,564 มทบ.17 29 พ.ค. 2562