การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 นาย เลื่อน จอมนวล นาง เล็ก จอมนวล 40,684 กสษ.3 กส.ทบ. 2 มี.ค. 2563
212 นาย เลื่อน จอมนวล จ.ส.อ. สวาท จอมนวล 170,500 กสษ.3 กส.ทบ. 2 มี.ค. 2563
213 นาง จันทร์เป็ง ยุทธวงค์ นาง ดารณี สุวรรณโน 211,177 มทบ.32 2 มี.ค. 2563
214 นาย บุญมา ชาภักดี ร.ต. สิน ชาภักดี 211,174 มทบ.24 2 มี.ค. 2563
215 นาง สุรีย์ วิจารณรงค์ นาง จิรภา คุณล้าน 211,178 มทบ.24 2 มี.ค. 2563
216 นาง คำเบาะ เหลื่อมใส นาง สมคิด เหลื่อมใส 158,500 มทบ.22 2 มี.ค. 2563
217 นาง คำเบาะ เหลื่อมใส นาง สมคิด เหลื่อมใส 158,500 มทบ.22 2 มี.ค. 2563
218 นาง คำเบาะ เหลื่อมใส น.ส. รุ่งนภา ณ อุบล 52,680 มทบ.22 2 มี.ค. 2563
219 น.ส. สุรีรัตน์ มณีวรรณ จ.ส.อ. วิเชียร จันสมัย 211,177 มทบ.210 2 มี.ค. 2563
220 นาง ดำ ศรีปัญญา ร.ท. บุญเลิศ ไตรศร 211,181 ป.3 พัน.8 2 มี.ค. 2563