การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 นาย วร จำปาโท จ.ส.ต. สมพร จำปาโท 207,486 ร้อย.ฝรพ.2 17 ธ.ค. 2561
212 นาง จันทร์สม วงศ์ลือโลก น.ส. จันทร์สวย สุภาวรรณ์ 207,478 มทบ.37 17 ธ.ค. 2561
213 นาง สี ระวังถ้อย พ.ท. เกษม ระวังถ้อย 207,482 มทบ.32 17 ธ.ค. 2561
214 นาง ผ่องศรี ดวงมณี ร.ต. วุฒิชัย ดวงมณี 207,480 มทบ.32 17 ธ.ค. 2561
215 นาย พินิจ เพ็ชรแบน ส.ต. จารุวัตร เพ็ชรแบน 202,017 มทบ.31 17 ธ.ค. 2561
216 นาง ประจง บุญขวัญ พ.ต. สงบ บุญขวัญ 207,473 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
217 นาง ดวง ลุนใต้ จ.ส.อ. สมพงษ์ กะลาม 207,480 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
218 นาง เลี้ยง แสงเดือน น.ส. เกศิณี คนชัยภูมิ 207,481 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
219 นาง ช่อ ไพเกาะ ร.ต. เฉลิม ไพเกาะ 207,482 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
220 พ.ต. พัฒนพร ทองสุก นาง พัชรมณฑ์ กรอบจินดา 207,494 มทบ.18 14 ธ.ค. 2561