การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 นาง พวงแก้ว โอชา นาง สุวรรณี ดวงจำปา 207,206 ร.23 พัน.3 19 ก.ย. 2561
212 นาง บุญถึง มะลิงาม พ.ท. วิเชียร มะลิงาม 207,195 มทบ.21 19 ก.ย. 2561
213 นาง คำปัน ตรีศักดิ์ ร.ต. มานพ ตรีศักดิ์ 207,196 มทบ.21 19 ก.ย. 2561
214 นาง ทองคำ โตสกุล ร.ต. สำเริง โตสกุล 206,585 มทบ.13 19 ก.ย. 2561
215 นาง สาลี่ สุขมาก จ.ส.ต. สุขสัมพันธ์ สุขมาก 202,189 บชร.1 19 ก.ย. 2561
216 นาย สุพจน์ ยอดดี น.ส. มัญชรี ยอดดี 207,197 กสษ.3 กส.ทบ. 19 ก.ย. 2561
217 ร.ต. ชวลิต ดวงสวัสดิ์ นาง อำไพ ดวงสวัสดิ์ 207,301 มทบ.33 11 ก.ย. 2561
218 จ.ส.อ. วิมาลย์ ศรีนุกูล จ.ส.อ. องอาจ ศรีนุกูล 30,357 ร.3 11 ก.ย. 2561
219 จ.ส.อ. วิมาลย์ ศรีนุกูล นาง หงษ์ทอง ศรีนุกูล 146,357 ร.3 11 ก.ย. 2561
220 จ.ส.อ. วิมาลย์ ศรีนุกูล จ.อ. พงษ์พิษ ศรีนุกูล 30,357 ร.3 11 ก.ย. 2561