การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 นาง อุไร สุขขัง นาง ทิพยรัตน์ สุขขัง 205,887 มทบ.25 21 มี.ค. 2561
212 นาง คณิต คิดสุข ร.ต. ปริญญา บรรลือทรัพย์ 205,886 มทบ.25 21 มี.ค. 2561
213 นาง ลอด พรหมปิงกา จ.ส.อ. เสรี พรหมปิงกา 205,643 มทบ.34 21 มี.ค. 2561
214 นาย หนู บุญเลิศล้น ร.ท. เสถียร บุญเลิศล้น 205,893 ช.พัน.15 พล.ร.15 21 มี.ค. 2561
215 นาย มุม พรรัตน์ น.ส. จิราภรณ์ พรรัตน์ 205,904 มทบ.21 21 มี.ค. 2561
216 นาย สุเทพ จิตรีวรรณ นาง ฉวีวรรณ จิตรีวรรณ 191,988 มทบ.21 21 มี.ค. 2561
217 ร.ต. สมยศ เพรงมา นาง ปิยะพร ดาราวรรณ์ 205,922 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
218 ร.ต. สงบ สีสด น.ส. รุ่งฤดี สีสด 205,921 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
219 ร.ต. อภิชาติ ตุงคะเตชะ น.ส. เย็นจิตร แก้วไพทูล 205,924 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
220 จ.ส.อ. สุทิน สังข์ประเสริฐ นาง มันทนี สังข์ประเสริฐ , นาย ดำรงค์ศักดิ์ สังข์ประเสริฐ 205,689 พัน.พัฒนา 1 20 มี.ค. 2561