การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาง สุมาลี บุตมะ 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
212 ส.อ. ปราณี บุตมะ น.ส. สุกรี บุตมะ 118,145 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
213 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาย ศักดิ์ศรี บุตมะ 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
214 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาง บุญมี แก้วสง่า 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
215 ส.อ. ปราณี บุตมะ นาง ทองสุข ศรีรัตน์ 17,545 มทบ.27 23 พ.ค. 2561
216 ส.ท. ธงชัย ไชยสูงเนิน นาย ประมวล ไชยสูงเนิน 205,832 ร.12 พัน.1 รอ. 23 พ.ค. 2561
217 น.ส. สมหวัง ตั้งพงศ์พันธุ์ จ.ส.อ. พัลลภ ใจวงค์ 197,501 ศบบ. 23 พ.ค. 2561
218 นาง สุรีย์ วงศ์จันทร์ ร.ต. ชัยวัฒน์ วงศ์จันลา 205,830 มทบ.34 23 พ.ค. 2561
219 นาง พเยาว์ เดชกระจ่าง นาย อำนาจ เดชกระจ่าง 28,976 มทบ.13 23 พ.ค. 2561
220 นาง พเยาว์ เดชกระจ่าง นาง อังศนา สุทธิฤทธิ์ 118,776 มทบ.13 23 พ.ค. 2561