การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 นาย พรศักดิ์ ทิพย์บำรุง ส.อ. เผด็จศึก กอหญ้ากลาง 209,067 ร.31 รอ. 26 ก.ย. 2562
212 นาย เซ็ง ม่งทา จ.ส.อ. ศาสตรา แสนศรี 208,804 มทบ.23 26 ก.ย. 2562
213 นาง เหมอ โคตะแก่นทราย ร.ต. สมัย โคตะแก่นทราย 208,803 มทบ.23 26 ก.ย. 2562
214 นาย พะเดียง โอชำรัมย์ ร.ต. สันติสุข เรืองเดช 108,808 มทบ.21 26 ก.ย. 2562
215 นาย พะเดียง โอชำรัมย์ ส.อ. ศิวกร เรืองเดช 100,000 มทบ.21 26 ก.ย. 2562
216 นาง ติ้ม อ่อนวงษ์ ร.ต. สง่า อ่อนวงษ์ 208,808 มทบ.21 26 ก.ย. 2562
217 นาง ชั้น แบงเพชร ร.ท. ปรีชา แบงเพชร 208,796 มทบ.17 26 ก.ย. 2562
218 นาง คนึงนิจ ณ สงขลา พ.ท. อานนท์ พลศิริ 208,797 มทบ.15 26 ก.ย. 2562
219 นาง แสง ใบยา จ.ส.อ. ธีระวัฒน์ ใบยา 209,080 สง.สด.จว.พ.ร. 26 ก.ย. 2562
220 นาย วิเชียร บุญวุฒิวิวัฒน์ พ.ท. สมเกียรติ บุญวุฒิวิวัฒน์ 209,080 มทบ.39 26 ก.ย. 2562