การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
211 ร.ต. เลื่อน วิณะรัตน์ นาง คชาภรณ์ ติยะโคตร 204,564 มทบ.23 14 ธ.ค. 2560
212 จ.ส.อ. ศักดิ์ณรงค์ ทุมนันท์ นาง ยุภาพรรณ ทุมนันท์ 204,314 มทบ.22 14 ธ.ค. 2560
213 จ.ส.อ. บุญธรรม อุปนันท์ นาย เด็ดดวง อุปนันท์ 204,572 มทบ.32 14 ธ.ค. 2560
214 จ.ส.อ. อาวุธ สดใส นาง สุพรรณี สดใส 204,556 มทบ.17 14 ธ.ค. 2560
215 จ.ส.อ. วันลพ แย้มวัตร นาย สมจิต แย้มวัตร 204,120 รร.ม.ศม. 14 ธ.ค. 2560
216 จ.ส.อ. มานพ ชินวิมล นาง วนิดา ชินวิมล 204,562 มทบ.33 14 ธ.ค. 2560
217 จ.ส.ท. สุรชัย ประจันตเสน นาง อรุณี ประจันตเสน 204,339 มทบ.27 14 ธ.ค. 2560
218 จ.ส.ต. สำเนา เทศภาษิต นาง สิริมาส ตันตระกูล 204,544 มทบ.36 14 ธ.ค. 2560
219 ส.อ. สุริยัน สพานหล้า นาย บัว สพานหล้า 204,552 มทบ.14 14 ธ.ค. 2560
220 ส.อ. มนตรี โพธิสาจันทร์ นาง ทองพูล โพธิสาจันทร์ 204,558 มทบ.12 14 ธ.ค. 2560