การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2201 นาย ศิลทาน ปลีนารัมย์ จ.ส.ต. ศาสตรา ปลีนารัมย์ 204,165 ร.31 พัน.3 รอ. 24 ต.ค. 2560
2202 นาง อ้อยทิพย์ วรศาสตร์ ร.ต. ธวัชชัย แสงเมฆ 204,164 มทบ.16 24 ต.ค. 2560
2203 นาง เชิด นานวม ร.ต. ประเสริฐ นานวม 204,163 มทบ.39 24 ต.ค. 2560
2204 นาง สุนีย์ โพธิ์น้อย จ.ส.อ. มงคล โพธิ์น้อย 204,164 มทบ.17 24 ต.ค. 2560
2205 นาง บัวลม สีต่อม จ.ส.อ. นเรศ มั่นคงดี 202,381 มทบ.36 24 ต.ค. 2560
2206 นาง เทียม นำผล นาย สุพรรณ นำผล , นาย ทวีศักดิ์ นำผล 204,180 มทบ.22 24 ต.ค. 2560
2207 นาง กรองทอง เชื้อปุย ร.ท. อดิศักดิ์ ศักรินทรศักดิ์ 204,179 ศบบ. 24 ต.ค. 2560
2208 นาง ฉวีวรรณ วิเชียรสาร จ.ส.อ. อนุรักษ์ วิเชียรสาร 204,178 ศบบ. 24 ต.ค. 2560
2209 นาง นาง คำปัน จ.ส.อ. สรณ์สุภัส พรพิสิฐสกุล 204,184 รร.พธ.พธ.ทบ. 24 ต.ค. 2560
2210 นาง แป้น อ่อนแก้ว ร.ต. ประเสริฐ ข้องหลิม 204,419 ป.21 พัน.30 24 ต.ค. 2560