การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2221 ร.ต. สมบูรณ์ วงค์คม ร.ต.ท. มานพ วงค์คม 204,199 มทบ.33 19 ต.ค. 2560
2222 ร.ต. สมพร แก้วน้อย นาง สวาท แก้วน้อย 198,890 มทบ.41 19 ต.ค. 2560
2223 ร.ต. พศวีร์ แสงไพโรจน์ นาง พรพณา แสงไพโรจน์ 204,191 รพศ.4 พัน.2 19 ต.ค. 2560
2224 ว่าที่ ร.ต. สำคัญ สิมาธรรม นาย กุศล สิมาธรรม 204,186 มทบ.21 19 ต.ค. 2560
2225 จ.ส.อ.หญิง เอมอร เกตุโสภณกูล นาย กิตติกร จันทรัตนกมล , นาง โอภาส กระแสร์ชล 201,942 มทบ.14 19 ต.ค. 2560
2226 จ.ส.อ. วัฒนา เพชรประดิษฐ์ น.ส. อโณทัย เพชรประดิษฐ์ , นาง พรพิไล เพชรประดิษฐ์ 204,198 ร.21 พัน.1 รอ. 19 ต.ค. 2560
2227 จ.ส.อ. ชุมพร ชำนาญ นาย ประสงค์ ชำนาญ 204,200 พัน.พัฒนา 3 19 ต.ค. 2560
2228 จ.ส.อ. ศุภชัย บุญงาม นาง สมนึก บุญงาม 204,229 มทบ.31 19 ต.ค. 2560
2229 จ.ส.อ. มนัส ผลเอก น.ส. นงนภสร ผลเอก 204,212 มทบ.13 19 ต.ค. 2560
2230 ส.อ. จักรพงค์ กุลมินทร์ นาง สง่า กุลมินทร์ 204,002 ร.31 พัน.2 รอ. 19 ต.ค. 2560