การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2241 นาง คำพัน พระสุริยา จ.ส.อ. กนก เขมะกนก 204,000 ส.พัน.11 19 ต.ค. 2560
2242 นาง ทิม ขันสาคร จ.ส.อ. พีรพงษ์ ตรงยง 204,209 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 19 ต.ค. 2560
2243 นาง โรมมา เภาโพธิ์ ร.อ. อนุชา ศรีอำไพวราภรณ์ 204,425 ร.13 พัน.1 19 ต.ค. 2560
2244 นาง ดวงปี ชาวกล้า นาง งามใจ โศกสี 204,186 มทบ.24 19 ต.ค. 2560
2245 นาง มลฑา กุหลาบ จ.ส.อ. ประทุม กุหลาบ , น.ส. มณีมณฑ์ กุหลาบ , นาย ธูป มั่นชาวนา 204,190 รพศ.4 19 ต.ค. 2560
2246 นาย กรม วิลาพันธ์ จ.ส.อ. จักรพันธ์ วิลาพันธ์ 204,189 พล.ร.6 19 ต.ค. 2560
2247 นาง ปรานอม ศูนย์พานิช นาง นฤมล มีชัย 204,189 มทบ.38 19 ต.ค. 2560
2248 นาย เนิน ศรีสร้อย ร.ต. สุกรี สุวรรณกูฎ 204,228 ร.6 19 ต.ค. 2560
2249 นาง ทวีทรัพย์ สงค์ประพันธ์ ร.ต. เดชา สงค์ประพันธ์ 204,213 มทบ.13 19 ต.ค. 2560
2250 นาย อุ่นคำ ทองเพ็ญ ร.ท. ลือชัย ทองเพ็ญ 204,213 ศป. 19 ต.ค. 2560