การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2251 จ.ส.อ. ชัยพร สังข์สุวรรณ นาง หัฎฐาพร สังข์สุวรรณ 204,222 รพ.อ.ป.ร. 17 ต.ค. 2560
2252 ส.อ. จรูญ โอปาก นาง อุไร โอปาก , นาย สุนทร โอปาก 204,224 มทบ.27 17 ต.ค. 2560
2253 นาง พยอม เล็กเจริญ ส.อ. สมจิตร์ เล็กเจริญ , จ.ส.อ. สมคิด เล็กเจริญ , ร.ต. อาทิตย์ เล็กเจริญ 204,214 มทบ.13 17 ต.ค. 2560
2254 นาง เข็มพร พิมสิม ส.อ. ศรายุทธ พิมสิม 195,352 ทภ.2 17 ต.ค. 2560
2255 นาง ประยูร คำธัญวงษ์ นาง วารุณี บุษริยัง 204,226 มทบ.32 17 ต.ค. 2560
2256 นาง น้อย บ่อแก้ว จ.ส.อ. บุญเที่ยง บ่อแก้ว 204,016 สง.สด.จว.พ.ร. 17 ต.ค. 2560
2257 นาง ต๋า อินธิมา ร.ต. จรัส อินธิมา 204,225 มทบ.32 17 ต.ค. 2560
2258 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาง เฉลิมวรรณ บำรุงเวช 170,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
2259 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช น.ส. วรรณกร บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560
2260 พ.ท. ธนวรรธน์ บำรุงเวช นาย ยศวิน บำรุงเวช 17,082 มทบ.17 10 ต.ค. 2560