การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2261 พ.ต. อภิญญา บุญชะตา นาง จันทร์เพ็ญ บุญชะตา 204,086 ร.25 10 ต.ค. 2560
2262 ร.ท. ธวัชชัย เดชเดโช นาย พันกรณ์ เดชเดโช 204,038 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
2263 จ.ส.อ. สมจิตร ศิริโยธา น.ส. สิริภรณ์ บัวลา 203,868 ร.4 พัน.1 10 ต.ค. 2560
2264 จ.ส.อ. สราวุธ เกตุทิพย์ นาง ธมลวรรณ เกตุทิพย์ 140,000 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
2265 จ.ส.อ. สราวุธ เกตุทิพย์ น.ส. จีรภา เกตุทิพย์ 64,100 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
2266 จ.ส.อ. อิทธิชัย พันธุ์ปลาโด นาย เฉลิมพล พันธุ์ปลาโด 204,251 มทบ.27 10 ต.ค. 2560
2267 จ.ส.อ. มนัส ถานะวุฒิพงค์ นาง ทิพวัลย์ ถานะวุฒิพงค์ 204,254 สง.สด.จว.พ.ร. 10 ต.ค. 2560
2268 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันทร์นาค นาง ฉลอง จันทร์นาค 204,258 มทบ.16 10 ต.ค. 2560
2269 ส.อ. อิสรภาพ ทับหนองฮี นาง บุญเลี้ยง ทับหนองฮี 204,038 พล.ร.9 10 ต.ค. 2560
2270 นาย จันทร์ดี กุลโล จ.ส.อ. พิชญหิรัณ กุลโล 204,312 สง.สด.จว.น.น. 10 ต.ค. 2560