การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2271 นาย สุเทพ พึ่งแย้ม จ.ส.ท. ใกล้รุ่ง พึ่งแย้ม 204,311 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
2272 นาง สำเนียง อินทร์เงิน จ.ส.อ. โอภาส อินทร์เงิน 204,311 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
2273 นาง สุดใจ แสนโพธิ์งาม นาย สิริกร ทวีกิจ 204,283 ศบบ. 10 ต.ค. 2560
2274 นาง ถิน คำสำโรง ร.ต. ประยูร คำสำโรง 204,088 ร.23 พัน.1 10 ต.ค. 2560
2275 น.ส. สมบุญ สีภา ร.ต. สำรวย สีภา 204,299 มทบ.310 10 ต.ค. 2560
2276 นาย ชลอ คำฮั้ว ร.ท. โชคชัย อ่อนหิรัญ 204,297 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
2277 นาย สุนทร ละอายทุกข์ ร.ท. วิวัตร ดิษเจริญ 204,310 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
2278 นาย จิตร ศรีอ่อน นาง สุวาลีย์ เส็นฤทธิ์ 204,086 ช.พัน.401 10 ต.ค. 2560
2279 นาย ทอง ฟูเชื้อ นาย อรรถพล จันทร์ทิพย์ 204,245 มทบ.34 10 ต.ค. 2560
2280 นาง วงเดือน แสนไชย จ.ส.อ. ชัชรินทร์ แสนไชย 204,246 มทบ.21 10 ต.ค. 2560