การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 จ.ส.อ. จตุรงค์ เผ่าสวัสดิ์ นาง สุพรรษา เผ่าสวัสดิ์ 207,301 ป.4 พัน.4 11 ก.ย. 2561
222 นาง สังแก้ว ส่งสุข ร.ต. วิรัตน์ ส่งสุข 207,302 มทบ.22 11 ก.ย. 2561
223 นาง สาน สังคฤกษ์ พ.ต. รัฐพล สังคฤกษ์ 207,076 ป.2 รอ. 11 ก.ย. 2561
224 นาง หนาม ทับขุนทด นาย เอกสิทธิ์ ทับขุนทด 207,070 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ 11 ก.ย. 2561
225 พ.อ. บุญเรือง ปูนัน นาง สายบัว ชัยอาคะ 206,988 มทบ.32 18 ก.ย. 2561
226 จ.ส.อ. สงคราม จันทร์สุคนธ์ นาง ยุพิน จันทร์สุคนธ์ 207,244 มทบ.17 18 ก.ย. 2561
227 พ.ท. บัว ศรีสว่าง นาง สมหมาย ศรีสว่าง 207,245 มทบ.17 18 ก.ย. 2561
228 ร.ท. สุพีรวิช ชัยเดชโกศิลป์ นาง บุญมี ชัยเดชโกศิลป์ 207,244 มทบ.23 18 ก.ย. 2561
229 ร.ต. จันทร์ โกเมศร์ นาง หอม โกเมศร์ 145,000 มทบ.16 18 ก.ย. 2561
230 ร.ต. จันทร์ โกเมศร์ นาง ณชญาณ์นัท พิทักษ์วราปกรณ์ 62,241 มทบ.16 18 ก.ย. 2561