การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 ร.ต. จำลอง ลิ้มอิ่ม นาง วันดี ลิ้มอิ่ม 207,554 มทบ.16 12 มิ.ย. 2562
222 จ.ส.อ. สุกิจ อินกันต์ นาง ไกรสร อินกันต์ 207,091 สง.สด.จว.ช.ร. 12 มิ.ย. 2562
223 จ.ส.อ. กมล แก้วอู๋ น.ส. เบญจมาศ แก้วอู๋ 207,338 ร.4 พัน.3 12 มิ.ย. 2562
224 จ.ส.อ.หญิง ชมภู สุขสมัย นาง เสาวรจน์ จันทราพัฒนะ 23,134 มทบ.12 12 มิ.ย. 2562
225 จ.ส.อ.หญิง ชมภู สุขสมัย นาย ชุมพรรค จันทราพัฒนะ 184,434 มทบ.12 12 มิ.ย. 2562
226 อส.ทพ. มานพชัย เข็มพันธ์ นาย คำพันธ์ เข็มพันธ์ 207,333 กรม ทพ.21 12 มิ.ย. 2562
227 นาย ยวง เดคำกาศ ร.ต. ณัฐวุฒิ เดคำกาศ 207,564 มทบ.33 12 มิ.ย. 2562
228 นาง เฉื่อย ศรียารักษ์ พ.ต. ทัตพล ศรียารักษ์ 207,563 มทบ.33 12 มิ.ย. 2562
229 นาง อุไร ปัณฑวงศ์ น.ส. จินตนา ปัณฑวงศ์ 207,563 มทบ.33 12 มิ.ย. 2562
230 นาย หวัง ก้อนสุวรรณ์ นาง กันหา ก้อนสุวรรณ์ 207,578 มทบ.31 12 มิ.ย. 2562