การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 อส.ทพ. กอหมาด จงจิตร น.ส. ไรหนาบ แหล่หมัน 204,116 ทพ.42 14 ธ.ค. 2560
222 นาง รัตนา สงวนตระกูล ร.อ. นพโรจน์ ศิริพัชรภานันท์ 204,543 มทบ.36 14 ธ.ค. 2560
223 นาย เจิม ธูปสารี ร.อ. ศิริพงษ์ กองพลพรหม 204,315 รร.ม.ศม. 14 ธ.ค. 2560
224 นาย ส่วย เกิดสมบุญ ร.ต. แวน แก้วเกิด 204,074 มทบ.18 14 ธ.ค. 2560
225 นาง บัวลอง กฎนอก ร.ต. คนอง กองทอง 204,572 มทบ.23 14 ธ.ค. 2560
226 นาง จำรัส อุดมสาลี นาง กัญจน์ชญา อินทะ 204,573 มทบ.34 14 ธ.ค. 2560
227 นาง สมจิตร เกิดศิลป์ ร.อ. อนุชาติ เกิดศิลป์ 204,577 มทบ.25 14 ธ.ค. 2560
228 นาย สมพจน์ ทองรักษ์ จ.ส.ท. พิพัฒน์ ทองรักษ์ 202,378 ศสพ. 14 ธ.ค. 2560
229 นาง น้อย ใจมั่น ร.อ. ประยูร ใจมั่น 204,551 มทบ.37 14 ธ.ค. 2560
230 นาย เทพฤทธิ์ ทองหนุน ร.ท. นพดล ทองหนุน 204,557 มทบ.24 14 ธ.ค. 2560