การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 นาง พเยาว์ เดชกระจ่าง นาง สุชญา มีดีภาค 28,976 มทบ.13 23 พ.ค. 2561
222 นาง พเยาว์ เดชกระจ่าง น.ส. ศศิธร เดชกระจ่าง 28,976 มทบ.13 23 พ.ค. 2561
223 นาง อิ่นแก้ว ดวงจันทร์ ร.ท. จิรเดช มงคลธนบดี 205,831 พัน.จจ. 23 พ.ค. 2561
224 นาง รุ่งทิพย์ ลุนลา ร.ท. สมพงษ์ ลุนลา 205,829 กรม ทพ.23 23 พ.ค. 2561
225 นาย ใด ห้องแซง ร.ต. จำลอง ห้องแซง 205,834 สง.สด.จว.ย.ส. 23 พ.ค. 2561
226 นาง อำไพ เดชก้อง พ.ต. เฟื่อง เดชก้อง 205,833 มทบ.39 23 พ.ค. 2561
227 นาง ทองคำ เพชรนาม จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ เพชรนาม 205,833 มทบ.22 23 พ.ค. 2561
228 นาง ประชุม บุญเรืองรอด น.ส. ขนิษฐา บุญเรืองรอด 205,834 ช.พัน.9 พล.ร.9 23 พ.ค. 2561
229 นาง สมจิตร บ้านโก๋ จ.ส.อ. จรัญ ขุนพลพิทักษ์ 205,847 ร.21 พัน.2 รอ. 23 พ.ค. 2561
230 นาย สมเพ็ชร เรือนสิริลักษณ์ ส.ต. เอกพล เรือนสิริลักษณ์ 194,077 ร.14 23 พ.ค. 2561