การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 นาย ประสิทธิ์ นกจั่น ร.ต. สมศักดิ์ นกจั่น 211,192 มทบ.13 2 มี.ค. 2563
222 นาง ชั้ว หยวกทอง ร.ต. จรินทร์ หยวกทอง 211,191 มทบ.13 2 มี.ค. 2563
223 นาง บุญปั๋น รุ่งสว่าง จ.ส.อ. ปิยทัศน์ รุ่งสว่าง 211,190 ม.พัน.28 พล.ม.1 2 มี.ค. 2563
224 นาง บัวแก้ว สิทธิอาษา นาง จุฑามภรณ์ รอดซุง 211,192 พัน.พัฒนา 3 2 มี.ค. 2563
225 จ.ส.อ. บุญมี สารการ จ.ส.อ. สุทธิชัย สารการ 211,198 มทบ.210 25 ก.พ. 2563
226 อส.ทพ. ช่วย คำปัน นาย ชาญณรงค์ คำปัน 183,011 มทบ.34 25 ก.พ. 2563
227 นาง บัวผัน เนื่องอ้น นาง จันทิพา จันทร์เขียน 211,230 สง.สด.จว.ต.ก. 25 ก.พ. 2563
228 นาง พรม เมาเกตุ ร.ต. กิจจา เงินเส็ง 211,199 ศอว.ศอพท. 25 ก.พ. 2563
229 นาย แปลง จารัตน์ ร.ต. วงษ์สา จารัตน์ 211,201 มทบ.26 25 ก.พ. 2563
230 พล.ต. สุพจน์ สัมปัตตะวนิช พ.อ.หญิง ศิวพร ปรีดาภิรัตน์ 211,209 มทบ.21 25 ก.พ. 2563