การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 จ.ส.อ. อดิศร ตระกูลสา นาง สุทัศน์ ตระกูลสา 207,221 รร.จปร. 17 ธ.ค. 2561
222 จ.ส.อ. พงษ์ทร ใจเฉพาะ นาย อินตา ใจเฉพาะ 206,962 ร.7 พัน.5 17 ธ.ค. 2561
223 จ.ส.อ. สมหวัง กลิ่นใย นาง กาญจนา กลิ่นใย 207,477 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
224 ส.อ. บุญหล่อ ปะโนรัมย์ นาง อำนวย ปะโนรัมย์ 167,481 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
225 ส.อ. บุญหล่อ ปะโนรัมย์ นาง ชดช้อย คำโคกกรวด 40,000 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
226 นาง บัญญัติ หมวกหลำ ร.อ. ประเจต หมวกหลำ 207,532 มทบ.39 17 ธ.ค. 2561
227 นาง บัวเขียว มาน้อย ร.ต. คณพศ พาวันดี 207,537 มทบ.32 17 ธ.ค. 2561
228 นาง มะเน็ต แสนใจวุฒิ จ.ส.อ. เปรมยงค์ แสนใจวุฒิ 207,290 มทบ.28 17 ธ.ค. 2561
229 นาย สมคิด ชมเชย นาง ปริม ชมเชย 207,539 มทบ.22 17 ธ.ค. 2561
230 นาย มุด โคฉิมพลี นาง วรางคณา กลมขุนทด 207,537 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561