การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 จ.ส.อ. วิโรจน์ ศิริคุณ นาย อนันต์สิทธิ์ ศิริคุณ 205,927 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
222 จ.ส.อ. ภาณุ มูลเทพ นาย ชนินทร์ มูลเทพ 205,935 มทบ.37 20 มี.ค. 2561
223 จ.ส.อ. สมเกียรติ สดวัน นาง ยุพิน สดวัน 206,175 มทบ.32 20 มี.ค. 2561
224 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ น้อยอาษา นาง ปรัชญาพร ไกรศรีวรรธนะ 52,842 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
225 จ.ส.อ. ประดิษฐ์ น้อยอาษา นาง ชัชวาลย์ น้อยอาษา 152,842 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
226 จ.ส.ต. ไพโรจน์ สะอาดยวง นาย ทัศกร สะอาดยวง 205,925 มทบ.13 20 มี.ค. 2561
227 นาง สมศรี รักขันแสง ร.ต. ปิยะศักดิ์ รักขันแสง 205,922 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
228 นาย กฤษณพล ถนอมพุดซา นาง ดอกลัง ถนอมพุดซา , นาง น้อย ถนอมพุดซา 205,689 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 20 มี.ค. 2561
229 นาย สอาด จันทร์หอม ร.ต. ยุทธ ไปอาสา 205,923 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
230 นาง สำเภา บูรณ์เจริญ ร.ท. วิโรจน์ บูรณ์เจริญ 205,927 มทบ.23 20 มี.ค. 2561