การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 นาง สิริพร ชมภูนุช พ.ท. วิเชษฐ ชมภูนุช 207,957 มทบ.39 30 ส.ค. 2562
222 นาง สมบุญ คร้ามมี นาง สมหมาย หุ่นฉัตร 207,957 มทบ.39 30 ส.ค. 2562
223 นาง วาสนา ศรีสวัสดิ์ ร.ต. อภินันท์ ศรีสวัสดิ์ 207,956 มทบ.39 30 ส.ค. 2562
224 นาง บัวถา กันทะวงค์ นาย สิงห์ทอง กันทวงค์ 207,955 มทบ.33 30 ส.ค. 2562
225 นาง เศียร กลัดสุข พ.ท. เอนก พัฒนผล 207,958 มทบ.31 30 ส.ค. 2562
226 นาง เพียร กำจัดศัตรูพ่าย ร.ต. ชนะ กำจัดศัตรูพ่าย 207,966 มทบ.14 30 ส.ค. 2562
227 นาย คูณ อันตะลาสีห์ ร.ต. จินดา ช้ำเกตุ 207,965 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
228 นาง สายหยุด กาญจนบุญชู พ.ท. สมชาย ผนึกรัมย์ 207,963 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
229 นาง นงลักษณ์ กลิ่นบัว ร.ต. เสริมศิลป์ กลิ่นบัว 207,966 มทบ.13 30 ส.ค. 2562
230 พระ มนชัย ช่อมณี น.ส. วิลาวัลย์ ช่อมณี 207,967 พธ.ทบ. 30 ส.ค. 2562