การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 นาย ถวิล ปัสสาสุ ส.อ. ปฎิพัทธ์ ปัสสาสุ 206,985 ร.23 พัน.4 17 ส.ค. 2561
222 นาง หลาน โฉมยงค์ จ.ส.ท. ชัยวุฒิ โฉมยงค์ 207,238 มทบ.39 17 ส.ค. 2561
223 นาง กองศรี บุวรรณ์ ร.ต. ทวี ทำงาม 207,232 มทบ.38 17 ส.ค. 2561
224 นาง บัวถา ปินทะนา ร.ต. เดชรัตน์ ปินทะนา 207,232 มทบ.33 17 ส.ค. 2561
225 นาย สมคิด กิ่งทอง พ.ท. ถวัลย์ กิ่งทอง 207,236 มทบ.310 17 ส.ค. 2561
226 นาย วิชัย โคตรสมบัติ นาง หฤทัย มีระสิงห์ 207,233 มทบ.27 17 ส.ค. 2561
227 นาง หนูพันธ์ ราชอาสา ร.ต. ประมวล อุทัยศรี 207,238 มทบ.22 17 ส.ค. 2561
228 นาย แทน สวมทอง ร.ต. ชูชาติ กฤชอาคม 207,233 มทบ.13 17 ส.ค. 2561
229 นาย สอน สารดี ร.ต. สมมัคร ศรีจรัญ 207,200 สง.สด.จว.ย.ส. 17 ส.ค. 2561
230 นาง วัน นาโสก ร.ต. เสมอ นาโสก 207,199 มทบ.210 17 ส.ค. 2561