การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 ร.ต. สมบูรณ์ นันทมาตย์ นาง ลำเพย นันทมาตย์ 210,948 มทบ.15 9 มิ.ย. 2563
222 ร.ต. วิทยา ภาพยนต์ น.ส. ทิพวรรณ ภาพยนต์ 210,964 มทบ.12 9 มิ.ย. 2563
223 จ.ส.อ. สัจจารักษ์ แสนศรีแก้ว นาง สายธาร สังสีโห 199,945 มทบ.24 9 มิ.ย. 2563
224 ส.ท. เรืองชัย ทิพย์นวล ร.ต. ศุภชัย ทิพย์นวล 211,167 มทบ.37 9 มิ.ย. 2563
225 ส.ต. มณี ภักดีศิริวงษ์ ร.ต. สุวัฒน์ ภักดีศิริวงษ์ 211,219 มทบ.19 9 มิ.ย. 2563
226 นาง สายหยุด แก้วศรี นาง วิมล สงเมือง 211,186 สง.สด.จว.ส.พ. 9 มิ.ย. 2563
227 นาง นงนุช บูรณะสันติ์ นาง อินทิรา บูรณะสันติ์ 211,219 มทบ.24 9 มิ.ย. 2563
228 นาง ยิ้ม ปลั่งกลาง น.ส. จินตนา ปลั่งกลาง 210,963 มทบ.23 9 มิ.ย. 2563
229 นาง กร ขจรเวทย์ ร.ต. ดิเรก ขจรเวทย์ 211,186 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
230 นาง สุริยันต์ สีหิน ร.อ. วสันต์ เกตุอำพร 210,939 พัน.สท. 9 มิ.ย. 2563