การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
221 พ.ท. ทองแดง จันทรเสนา น.ส. ปภาเปี่ยมขวัญ วรวิชญ์ปัญญา 169,659 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
222 พ.ท. วิเชียร ทับทิมศรี นาง พจนีย์ ทับทิมศรี 207,149 มทบ.31 26 ก.พ. 2562
223 ร.อ. อนันต์ เตโช นาง เนื่องนิตย์ พาลี 206,918 มทบ.23 26 ก.พ. 2562
224 ร.ต. ยุทธนา สิงห์กัณฑ์ นาง แก้วนา สิงห์กัณฑ์ 207,124 มทบ.33 26 ก.พ. 2562
225 ร.ต. เย็น เพ็ชรเงิน นาง พรทิพา กรวดกลาง 207,142 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
226 ร.ต. พิชัย หมั่นพลศรี นาย ธนันชัย หมั่นพลศรี 207,141 มทบ.21 26 ก.พ. 2562
227 ร.ต. พินิจ วิจิตรเชื้อ นาง วิไลวณิชย์ วิจิตรเชื้อ 207,162 มทบ.22 26 ก.พ. 2562
228 ร.ต. สำเนียง ทับทิม นาง บังอร แจ่มรอด 206,927 มทบ.39 26 ก.พ. 2562
229 ร.ต. สมบูรณ์ ไชยวงศ์ นาย ธัญพิสิษฐ์ ไชยวงศ์ 207,162 มทบ.35 26 ก.พ. 2562
230 ร.ต. วิเชียร พาไทสงค์ นาง ทองย้อย พาไทสงค์ 207,161 มทบ.24 26 ก.พ. 2562