การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2311 นาง ชื่นใจ คำหงษา จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ คำหงษา 204,279 มทบ.22 11 ต.ค. 2560
2312 นาง จันทา งามพรม จ.ส.ต. สนธยา งามพรม 204,288 พัน.สห.21 11 ต.ค. 2560
2313 นาง สุดาพร คูณวัฒนาพงษ์ ส.อ. เบญจพล คูณวัฒนาพงษ์ 204,077 พล.ร.9 11 ต.ค. 2560
2314 นาง สิน พริกทิม จ.ส.อ. พิมาน พริกทิม 204,078 พล.พัฒนา 3 11 ต.ค. 2560
2315 นาย พิศณุ ศิริโภคานนท์ นาง ศิริทรัพย์ ศิริโภคานนท์ 204,247 ศสท.กส.ทบ. 11 ต.ค. 2560
2316 นาง สุพิศ มีแพง น.ส. เขมณัฎฐ์ มีแพง 204,247 ศป. 11 ต.ค. 2560
2317 นาง คำแปง งามสมฤทธิ์ นาง ณัฐยา ดวงมณีย์ 204,244 มทบ.38 11 ต.ค. 2560
2318 นาง บัวเขียว กองพิกุล นาย สมปอง กองพิกุล 204,241 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
2319 นาย สมบูรณ์ กลิ่นจันทร์ จ.ส.อ. คำผง กลิ่นจันทร์ 204,236 ศบบ. 11 ต.ค. 2560
2320 นาง ค้ำ บุนรสิงห์ ส.อ. พิชาติ วรพันธ์ 204,237 มทบ.24 11 ต.ค. 2560