การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2331 นาง เพ็ญศรี โสดาทิพย์ พ.ต. อดิศักดิ์ โสดาทิพย์ 204,270 มทบ.17 11 ต.ค. 2560
2332 นาง ทองศรี บุญเลิศ ร.ต. ประดิษฐ์ สุขดา 204,271 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
2333 นาย จำลอง ศรีนวล ร.ต. ฐณพงษ์ กิจพงษ์ศรี 204,270 มทบ.13 11 ต.ค. 2560
2334 พล.ต. วิจักขณ์พันธุ์ เรืองทอง น.ส. ธัญลักษณ์ ถนัดสอนสาร 64,275 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
2335 พล.ต. วิจักขณ์พันธุ์ เรืองทอง น.ส. ธนิศา อรชร 140,000 มทบ.41 10 ต.ค. 2560
2336 พล.ต. อดิศร สถิตยานุรักษ์ นาง ละอองแก้ว เกตุแก้ว 204,064 มทบ.21 10 ต.ค. 2560
2337 พ.ต. กอบศักดิ์ อิ่มวิทยา นาง เจียมจิต อิ่มวิทยา 204,286 มทบ.39 10 ต.ค. 2560
2338 ร.อ. วีรพัฒน์ พลเจริญ นาง สุภา พลเจริญ 191,229 มทบ.13 10 ต.ค. 2560
2339 ร.ท. นิพนธ์ จันโทวาท นาย ณัฐพงษ์ จันโทวาท 204,063 มทบ.210 10 ต.ค. 2560
2340 ร.ต. วิกราณ ธุรารัตน์ นาง รัชดาพร คณะนาม 97,769 มทบ.29 10 ต.ค. 2560