การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2381 นาง พร หมีคณะ จ.ส.อ. สมคิด หมีคณะ 204,103 ร.14 พัน.2 3 ต.ค. 2560
2382 นาง เหรียญทอง สอนสุภาพ จ.ส.อ. อัครเดช สอนสุภาพ , นาย สิทธิ์ สอนสุภาพ 204,108 มทบ.28 3 ต.ค. 2560
2383 ร.อ. เจริญ ทองพันธ์ นาง อรวรรณ รุจิรกุล 203,877 มทบ.23 28 ก.ย. 2560
2384 ร.อ. ล้วน พุ่มอยู่ ร.ต. จิรวัฒน์ พุ่มอยู่ 203,878 มทบ.37 28 ก.ย. 2560
2385 ร.ต. สุพจน์ สวัสดี นาง จันทร์อำภา สวัสดี 199,414 มทบ.44 28 ก.ย. 2560
2386 ร.ต. ประสาน เอี่ยมถาวร ว่าที่ ร.ต.หญิง กีรติญา เอี่ยมถาวร 203,171 มทบ.33 28 ก.ย. 2560
2387 ร.ต. คำตัน โพธิษาเกตุ จ.ส.อ.หญิง อัมภวรรณ จักรกระโทก 203,862 มทบ.24 28 ก.ย. 2560
2388 ร.ต. สุรเดช เกษมสัมฤทธิ์ นาง วิจิตตรา เกษมสัมฤทธิ์ 203,864 พธ.ทบ. 28 ก.ย. 2560
2389 ร.ต. ศักดา กาญจนดิลก ส.อ.หญิง จิตรลดา กาญจนดิลก 203,858 มทบ.21 28 ก.ย. 2560
2390 ร.ต. สมพงษ์ จันทร์หอม น.ส. รัติยา จันทร์หอม 203,875 มทบ.17 28 ก.ย. 2560