การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 นาย เฉลียว คำมูล จ.ส.ต. วิชิต คำมูล 205,923 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
232 นาง เสี่ยน วงษ์เบาะ น.ศ. พรพิมล วงษ์เบาะ 205,926 มทบ.23 20 มี.ค. 2561
233 นาย เนียม นามโคตร ร.ต. สมนึก นามโคตร 205,928 ปตอ.2 พัน.2 20 มี.ค. 2561
234 นาง อุตดี อินต๊ะยศ จ.ส.อ. วิสิต ถุงเงิน 205,944 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 20 มี.ค. 2561
235 นาง ลออ ลือพงษ์ พ.ต. ละเอียด ลือพงษ์ 205,938 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 20 มี.ค. 2561
236 นาย ฉลอง พงษ์พิษณุ ร.ต. ขยาย นิ่มทอง 205,937 มทบ.310 20 มี.ค. 2561
237 นาง วัลประภา เยียวยา จ.ส.อ. ชูโชค เยียวยา 205,937 มทบ.17 20 มี.ค. 2561
238 ร.ต. ดลยุทธ สิริบรรสพ นาง จินดา , พล.ต. ศิริศักดิ์ , พล.ท. วิจักขฐ์ , จ.ส.อ. ศิริวัฒน์ สิริบรรสพ , นาง ศิริลักษณ์ สังรวม , นาง ศิริพันธุ์ กาญจนสมวงศ์ 205,423 มทบ.32 23 มี.ค. 2561
239 ร.ต. นาม เชิดฉาย ร.อ. สมชาย เชิดฉาย 205,903 มทบ.32 23 มี.ค. 2561
240 นาง ฉลวย โพธิ์ชัยศรี นาย พิทักษ์ กองตะคุ 179,299 มทบ.21 23 มี.ค. 2561