การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 พ.ต. บุญมี ดานะ นาง ประสพศรี ดานะ 207,975 มทบ.24 29 ส.ค. 2562
232 พ.ต. ช่วง อิฐรัตน์ น.ส. วัฒณา อิฐรัตน์ 207,985 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
233 พ.ต. สนิท กำปั่นทอง นาง จริยา ลำจวน 207,989 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
234 ร.ต. รัตน์ ขิมกระโทก นาง สุมณฑา ขิมกระโทก 207,987 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
235 ร.ต. อริยะ บุตรแสนลี นาง ปรารถนา บุตรแสนลี 207,975 มทบ.24 29 ส.ค. 2562
236 ร.ต. ทองคำ เทิบจันทึก นาง คำมูล เทิบจันทึก 207,985 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
237 จ.ส.อ. ธรรมนูญ ถีระแก้ว นาง รัศมี ถีระแก้ว 207,983 สง.สด.จว.ส.พ. 29 ส.ค. 2562
238 จ.ส.อ. สมคิด ศรีชมภู น.ส. ปทิตตา ศรีชมภู 207,974 มทบ.12 29 ส.ค. 2562
239 จ.ส.ต. ฤทธิ์ หาญทองไชย นาง สมบูรณ์ หาญทองไชย 207,986 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
240 นาง บัว เปรี่ยมพิมาย จ.ส.อ. วีระ เปรี่ยมพิมาย 207,978 สง.สด.จว.อ.ย. 29 ส.ค. 2562