การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 นาง สอน ศิริวรรณ นาง วิลาวัณย์ ศิริวรรณ 29,631 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
232 นาง สอน ศิริวรรณ น.ส. มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ 29,631 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
233 นาง สอน ศิริวรรณ จ.ส.อ. กล้าณรงค์ ศิริวรรณ 148,231 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
234 นาง สำเริง รอดเสมอ พ.ท. อัมพร ดาบเชื้อ 207,483 มทบ.13 14 ธ.ค. 2561
235 พ.อ. ประดิษฐ์ ดวงจรัส พ.ท.หญิง ฉอ้อน ดวงจรัส 207,249 มทบ.21 13 ธ.ค. 2561
236 ร.ท. จรัญ สานุสันติ น.ส. สิริรัตน์ สานุสันติ 207,509 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
237 ร.ต.หญิง จันทิมา เปลี่ยนพานิช นาง อาภา ทรัพย์เจริญ 207,508 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
238 ร.ต. รักชัย มูลมานัส ส.อ. ธีระพล มูลมานัส 207,504 มทบ.24 13 ธ.ค. 2561
239 ร.ต. มนตรี เดชคลัง นาง เมตตา เดชคลัง 207,500 มทบ.18 13 ธ.ค. 2561
240 จ.ส.อ. บุญฤกษ์ แก่นกล้า นาย สอิ้ง แก่นกล้า 207,261 บชร.2 13 ธ.ค. 2561