การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 จ.ส.อ. ก้องเกียรติ แก้วสูงเนิน นาง มะณี แก้วสูงเนิน 207,225 สง.สด.จว.ส.ร. 18 ก.ย. 2561
232 ส.อ. โปฎก แสนสี นาง อาพาภรณ์ แสนสี 207,199 มทบ.21 18 ก.ย. 2561
233 ส.อ. ศุภณัฐ ชัยโอสถ น.ส. สุชาดา ชัยโอสถ 206,968 ป.2 พัน.12 รอ. 18 ก.ย. 2561
234 ส.ต. ญาณพงศ์ เกตุคอย น.ส. อรนุช คงเพชร 206,995 ร.25 พัน.2 18 ก.ย. 2561
235 นาง บริบูรณ์ ชูวงษ์ ร.อ. ฐนพัฒน์ ชูวงษ์ 207,190 รร.ม.ศม. 18 ก.ย. 2561
236 นาง คำ ประมะสร นาง วิลัย ปกติ 207,192 มทบ.33 18 ก.ย. 2561
237 นาย วิชา เจิมขวัญ นาง สุนันทา เจิมขวัญ 207,196 มทบ.310 18 ก.ย. 2561
238 นาง สำราญ สารบาล ร.ต. นิพนธ์ สารบาล 207,193 มทบ.21 18 ก.ย. 2561
239 นาง ปุ่น คุ้มกระโทก จ.ส.อ. ทศพล คุ้มกระโทก 207,194 มทบ.21 18 ก.ย. 2561
240 นาย เรือน เกษเกษร ร.อ. เจริญ งามหลาย 207,194 มทบ.16 18 ก.ย. 2561