การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 นาย ทองเปลว บัวพา ร.ต. ประกิจ บัวพา 207,207 รร.นส.ทบ. 20 ก.พ. 2562
232 นาง คาน กองมา นาง พรพรรณ เนตรขันทอง 205,282 รพ.ค่ายจิรประวัติ 20 ก.พ. 2562
233 นาง คำดา นิลคง ร.ต. ประดม นิลคง 207,201 มทบ.38 20 ก.พ. 2562
234 นาง แย้ม นุรักเข พ.ท. นเรศร์ สีเหลือง 207,213 มทบ.17 20 ก.พ. 2562
235 นาย อานนท์ ทองจันทร์ จ.ส.อ. บุญสมสุข ทองจันทร์ 207,206 พธ.ทบ. 20 ก.พ. 2562
236 นาย ชาย รุ่งเรือง ส.อ. ทวีศักดิ์ รุ่งเรือง 207,200 สง.สด.จว.ม.ห. 20 ก.พ. 2562
237 นาย วัฒน์ รัฐศาสตร์นาวิน น.ส. สถิตภรณ์ รัฐศาสตร์นาวิน 207,199 มทบ.33 20 ก.พ. 2562
238 นาย ทอง มีแก้ว นาง สำรวย ทิวคู่ 57,205 มทบ.25 20 ก.พ. 2562
239 นาย ทอง มีแก้ว นาย สมยศ มีแก้ว 150,000 มทบ.25 20 ก.พ. 2562
240 นาง ทองขัน สงค์สำเภา ร.ต. มงคล สงค์สำเภา 207,198 มทบ.15 20 ก.พ. 2562