การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 จ.ส.อ. วินัย มารศรี นาย วิชัย มารศรี 145,548 มทบ.17 22 พ.ค. 2562
232 นาง ทองม้วน คุณาวงค์ ส.อ. สุพจน์ คุณาวงค์ 203,559 สง.สด.จว.ล.พ. 22 พ.ค. 2562
233 นาง ประเสริฐ ยอดชมภู ร.ต. ยุทธนา ยอดชมภู 169,535 รร.จปร. 22 พ.ค. 2562
234 นาง บัวเรียน คำสงค์ นาง เพ็ญจันทร์ อ่างศิลา 207,643 มทบ.29 22 พ.ค. 2562
235 นาง ใบ บุญรักษา นาง นิภาพร บุญพา 207,425 มทบ.24 22 พ.ค. 2562
236 นาง แป กิติราช นาย เอกสันต์ กิติราช 207,642 มทบ.24 22 พ.ค. 2562
237 นาง แดง ประทุมมา นาย ชายยุธ ประทุมมา 207,642 มทบ.23 22 พ.ค. 2562
238 นาง ม้วน คูหะรัตน์ ร.ต. ชัยรัตน์ คูหะรัตน์ 207,634 มทบ.21 22 พ.ค. 2562
239 นาง จำนงค์ บัวผัน จ.ส.อ. มนัส บัวผัน 207,653 พัน.สร.23 บชร.3 22 พ.ค. 2562
240 นาง ศิริ วรศิลป์ พ.ต. วารุต หวยสูงเนิน 207,414 พล.พัฒนา 2 22 พ.ค. 2562