การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 ว่าที่ ร.ต. ประยูร เพริดพริ้ง น.ส. ไปรยา เพริดพริ้ง 11,305 มทบ.15 25 ก.พ. 2563
232 ว่าที่ ร.ต. ประยูร เพริดพริ้ง นาง สม เพริดพริ้ง 177,305 มทบ.15 25 ก.พ. 2563
233 ว่าที่ ร.ต. ประยูร เพริดพริ้ง นาย ดำรงค์รักษ์ เพริดพริ้ง 11,305 มทบ.15 25 ก.พ. 2563
234 ว่าที่ ร.ต. ประยูร เพริดพริ้ง นาย กมลชัย เพริดพริ้ง 11,305 มทบ.15 25 ก.พ. 2563
235 ร.ต. เหรียญ การะเกตุ น.ส. อรณี การะเกตุ 211,216 มทบ.21 25 ก.พ. 2563
236 ร.ต. ยิ้ม ทักหลำ พ.ต. โฆษิต ทักหลำ 211,206 มทบ.39 25 ก.พ. 2563
237 จ.ส.อ. เผด็จ พรมชัย นาย ภูมิบดี พรมชัย 211,204 มทบ.39 25 ก.พ. 2563
238 จ.ส.อ. ประทีป การสมวรรณ์ นาง เล็ก การสมวรรณ์ 211,205 มทบ.18 25 ก.พ. 2563
239 จ.ส.อ. บัญชา จันทร์พุฒ นาง กัลยา จันทร์พุฒ 211,213 มทบ.32 25 ก.พ. 2563
240 จ.ส.อ. สุชาติ นุตกำแหง นาง ลำดวน แทนสระน้อย 211,209 มทบ.21 25 ก.พ. 2563