การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 นาย ดอน สายลม นาย วิชิต สายลม 204,582 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 14 ธ.ค. 2560
232 นาง เฉลิมศรี จิตมาตย์ ร.ต. สมพงษ์ จิตมาตย์ 189,766 มทบ.23 14 ธ.ค. 2560
233 นาง บัวลอย ไชยบัตร ส.อ. อภิชาติ รัตน์อ่อน 204,574 มทบ.29 14 ธ.ค. 2560
234 นาย มา ปราณีนิตย์ จ.ส.อ. สายันต์ งามหนัก 204,574 มทบ.24 14 ธ.ค. 2560
235 นาง พูนพิไล พูนศรี ร.ต. ประเสริฐ พูนศรี 199,636 มทบ.21 14 ธ.ค. 2560
236 นาง จำปา ส้มแก้ว ส.ท. พลากร มังคลาด 204,561 ป.72 พัน.722 14 ธ.ค. 2560
237 นาย กำพล วงษ์ปลั่ง พ.ต. บำรุงวิทย์ สุพร 204,560 มทบ.33 14 ธ.ค. 2560
238 นาง มะลัย บุญลือชา ร.ท. สมบัติ บุญส่ง 204,560 ปตอ.1 พัน.3 14 ธ.ค. 2560
239 นาง แท่น ธรรมทัน ร.ต. สุภาวัตร์ ธรรมทัน 199,043 ป.6 พัน.23 14 ธ.ค. 2560
240 น.ส. อุทัยวรรณ เชื้ออ่อน จ.ส.อ. พิชาญเมธ ดีได้ , ด.ช. กรวีย์ ดีได้ 204,359 พัน.จจ. 14 ธ.ค. 2560