การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 นาง สวิท ชูชื่น ร.ต. ปราโมทย์ ตั้งใจ 209,478 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
232 นาง สุดา เบอร์พันธ์ พ.ท. ฉัตรพงศ์ ธีรปณิธิพัฒน์ 209,479 มทบ.32 24 ต.ค. 2562
233 นาย มานะ บุษยะมา นาง พัชรี บุษยะมา 209,475 มทบ.21 24 ต.ค. 2562
234 นาง ปราณี บุตรราช นาย รณยุทธ์ บุตรราช 209,474 มทบ.21 24 ต.ค. 2562
235 นาง จำนงค์ ศรีนวล นาย ธานี ศรีนวล 209,471 มทบ.13 24 ต.ค. 2562
236 นาง ปราณี ถนอมรัตน์ จ.ส.อ. สุพน ถนอมรัตน์ 209,477 พัน.สบร.21 บชร.1 24 ต.ค. 2562
237 นาง น้อย ทองแย้ม นาย ศิริพันธ์ ทองแย้ม 31,079 พล.ร. 2 รอ. 24 ต.ค. 2562
238 นาง น้อย ทองแย้ม น.ส. ศิริพัฒน์ ทองแย้ม 147,579 พล.ร. 2 รอ. 24 ต.ค. 2562
239 นาง น้อย ทองแย้ม น.ส. ขวัญมนัส ทองแย้ม 31,079 พล.ร.2 รอ. 24 ต.ค. 2562
240 นาง บุญเรือน โพธิ์เที่ยง นาย ธะนะชัย เสือใจหาญ 209,477 พธ.ทบ. 24 ต.ค. 2562