การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 นาย เฉลิม กลิ่นบุบผา นาง บัวขาว กลิ่นบุบผา 211,187 มทบ.37 9 มิ.ย. 2563
232 นาย บุญเมือง วงศ์เพชร ร.ต. ธงไชย ทองตะคุ 211,195 มทบ.27 9 มิ.ย. 2563
233 นาง สมทรง สุขดี ร.ต. มานิต พระสว่าง 211,183 มทบ.27 9 มิ.ย. 2563
234 นาง ทองใบ ละครพล ร.ต. ประเสริฐ ละครพล 211,195 มทบ.24 9 มิ.ย. 2563
235 นาง สว่าง เงินคำ ส.อ. กฤตยศ เงินคำ 211,200 มทบ.23 9 มิ.ย. 2563
236 นาง บังอร จุมพลพงษ์ จ.ส.อ. สุรพงศ์ จุมพลพงษ์ 211,183 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
237 นาย บุญมาก ชุนงาม จ.ส.อ. สมพิศ ชุนงาม 210,938 พัน.บ.41 9 มิ.ย. 2563
238 นาง จุฑามาศ อั๋นประเสริฐ จ.ส.อ. ชัยธนันท์ ศรีสวัสดิ์ 211,178 กช. 9 มิ.ย. 2563
239 นาง ประพาย ทองสะอาด จ.ส.ต. สมคิด ทองสะอาด 211,210 มทบ.34 9 มิ.ย. 2563
240 นาง ศรีประไพ ก๋าสวย จ.ส.อ. ฤทธิ์ติพงษ์ ก๋าสวย 211,217 มทบ.33 9 มิ.ย. 2563