การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
231 ร.ต. ธีระศักดิ์ วิจารณาสิต นาง บุญตา วิจารณาสิต 205,865 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
232 ร.ต. ทองดี อนันตัง นาง รุ่งรัตน์ ใหลเจริญ 18,055 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
233 ร.ต. ทองดี อนันตัง ร.ต. ทวีศักดิ์ อนันตัง 187,809 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
234 ร.ต. ไพบูลย์ บัวขาว นาง ทองศรี บัวขาว 205,880 มทบ.22 31 ก.ค. 2561
235 ร.ต. สมัย บุญชัยโย นาง นงค์นิตย์ บุญชัยโย 205,903 มทบ.22 31 ก.ค. 2561
236 จ.ส.อ. เสถียร เพ็ชรเทศ น.ส. ทิพาภรณ์ เพ็ชรเทศ 206,316 สง.สด.จว.ช.ม. 31 ก.ค. 2561
237 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทร์ขาว นาง เช้า จีนเพชร 18,631 มทบ.31 31 ก.ค. 2561
238 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทร์ขาว นาย สุรยุทธ จันทขาว 18,631 มทบ.31 31 ก.ค. 2561
239 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทร์ขาว น.ส. ปภัสสร จันทขาว 168,631 มทบ.31 31 ก.ค. 2561
240 จ.ส.อ. สมศักดิ์ แตงอ่อน ส.อ. ณัฐพล แตงอ่อน 205,901 มทบ.36 31 ก.ค. 2561