การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2401 นาย บุญจันทร์ ไชยนต์ จ.ส.อ. ชนะพร ไชยยนต์ 204,081 ร.16 พัน.2 28 ก.ย. 2560
2402 นาง สุจินดา เขียวนวล ร.ต. ธีระศักดิ์ เขียวนวล 203,872 มทบ.25 28 ก.ย. 2560
2403 นาง สาลี่ คงเมฆ นาง สุภลักษณ์ คงเมฆ 203,872 มทบ.31 28 ก.ย. 2560
2404 นาง วัชรี อินทเกษ ร.อ. ประสพ อินทเกษ 203,859 มทบ.24 28 ก.ย. 2560
2405 นาย จำลอง ถุงเงิน จ.ส.อ. ธีระชัย ถุงเงิน 203,865 ร.12 พัน.2 รอ. 28 ก.ย. 2560
2406 นาง ทองจันทร์ พละแสน ร.อ. ชาติชาย ปิตะสายะ 203,866 ป.3 พัน 103 28 ก.ย. 2560
2407 นาย เขียน โยตะวัด จ.ส.อ. อภิวัฒน์ หันตุลา 203,865 พล.ม.1 28 ก.ย. 2560
2408 นาง สวย ใจใหญ่ พ.ท. ธวัชชัย ใจใหญ่ 204,065 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 28 ก.ย. 2560
2409 นาง หนูลอด ชาตะรักษ์ น.ส. ผ่องศรี ชาตะรักษ์ 203,855 มทบ.24 28 ก.ย. 2560
2410 นาย บัวสอน บุญบำรุง ร.ต. ณัฐวัฒน์ บุญบำรุง 203,854 ช.11 28 ก.ย. 2560