การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
2461 นาย คำปัน จอมแปง จ.ส.อ. สมศักดิ์ ขุนแก้ว 203,902 ร.7 พัน.1 22 ก.ย. 2560
2462 นาง เฉลียว ทองสัมพันธ์ นาง วิรัญชนา คุณสมบัติ 203,902 ศบบ. 22 ก.ย. 2560
2463 นาง ลำใย ปั้นงาม ร.ท. ทิพย์ ปั้นงาม 203,694 ส.พัน.11 22 ก.ย. 2560
2464 นาง ปัน ไชยวงค์ นาง มลิวัลย์ วรรณก้อน 203,903 มทบ.33 22 ก.ย. 2560
2465 นาง ปรานอม สมัครการ จ.ส.อ. นิวัตร ไชยด้วง 203,904 ศบบ. 22 ก.ย. 2560
2466 นาย อ่อน แท่งหิน ร.ต. ประสิทธิ์ แท่งหิน 203,917 มทบ.22 22 ก.ย. 2560
2467 นาย ประสาท ติวเฮียง ร.ท. จิรวัฒน์ วิรักษา , นาง ล้วน ติวเฮียง , น.ส. ศศิธร ติวเฮียง , น.ส. กนกอร ติวเฮียง 203,926 มทบ.23 22 ก.ย. 2560
2468 นาง มาลี เมธีปรีชาชัย น.ส. รชยา เมธีปรีชาชัย , จ.ส.อ. ณภัทร ด้วงนิล 203,928 ทพ.22 22 ก.ย. 2560
2469 นาง เทียบ เดชะโกมล จ.ส.อ. ภานุพล เดชะโกมล 197,305 ศสท.กส.ทบ. 22 ก.ย. 2560
2470 นาย ณรงค์ ประกอบเดช นาง วันทนา นามอาษา 203,927 มทน.2 22 ก.ย. 2560