การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 นาง บุญธรรม เจริญศิริ จ.ส.อ. นิวัฒน์ สุขรี 207,503 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 25 ก.ค. 2562
242 นาย สีชาติ ไกรวิสูตร นาง สุวรรณ ไกรวิสูตร 207,501 มทบ.21 25 ก.ค. 2562
243 นาง วงเดือน พรมคะเสน น.ส. นภาวรรณ พรมคะเสน 207,495 มทบ.18 25 ก.ค. 2562
244 นาง ริ้ว สมมุติ น.ส. จุติพร สมมุติ 207,494 มทบ.17 25 ก.ค. 2562
245 นาง บุญชู บัวขาว นาง ปริยากร วีระกุล 207,265 มทบ.17 25 ก.ค. 2562
246 นาง ขันทอง ไชยวุฒิ ส.อ. อำนาจ ไชยวุฒิ 207,510 มทบ.39 25 ก.ค. 2562
247 นาง ทองสาย ยวงทอง จ.ส.อ. ภาสกฤษณ์ ยวงทอง 207,513 มทบ.36 25 ก.ค. 2562
248 นาง อนงค์ มหาโยธี จ.ส.อ. อภิชนม์ มหาโยธี 207,509 มทบ.28 25 ก.ค. 2562
249 นาย เสาร์ แสงทอง นาง สุจิตรา รักษา 207,508 มทบ.24 25 ก.ค. 2562
250 นาย ต้อน พิกุลทอง ร.ต. สหรัฐ พิกุลทอง 207,509 มทบ.24 25 ก.ค. 2562