การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 นาง สำรวย นาคสิงห์ ส.อ. พิทักษ์ นาคสิงห์ 211,228 มทบ.39 8 พ.ย. 2562
242 นาย สมัย บัวพันธ์ ร.ต. วันชัย ทองเยิ้น 211,227 มทบ.36 8 พ.ย. 2562
243 นาง หมุน ศรีวะรมย์ นาง คำสี ศรีวะรมย์ 211,230 มทบ.27 8 พ.ย. 2562
244 นาง สุเบียด วรรณพรรณ พ.อ.หญิง พรพรรณ ทัศนศร 211,226 มทบ.25 8 พ.ย. 2562
245 นาง สอน บุญชาติ นาย ชาติชาย บุญชาติ 211,226 มทบ.22 8 พ.ย. 2562
246 นาง บุญยู้ มั่นใจ นาง พิศมัย กล้ายุทธ 211,227 มทบ.22 8 พ.ย. 2562
247 นาง สุวรรณ รักษาสุรสาร พ.ต. สุวิน รักษาสุรสาร 210,969 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 8 พ.ย. 2562
248 นาง นันทนา วงษ์ศิลป์ น.ส. ลินดา สีด่อน 105,486 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
249 นาง นันทนา วงษ์ศิลป์ น.ส. ฉัตรชนก สีด่อน 105,486 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
250 นาง มณฑา นวลแก้ว ร.อ. อรุณ นวลแก้ว 210,969 ทน.4 8 พ.ย. 2562