การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 ส.อ. ธีระวัฒน์ ขจัดมลทิน นาย นิรวัชร์ ขจัดมลทิน 207,035 มทบ.22 13 ธ.ค. 2561
242 อส.ทพ. วิชาญ กัลยา น.ส. สุมาลี มั่นจิตร์ 194,622 กรม ทพ.13 13 ธ.ค. 2561
243 นาย หวัง ฮามคำฮัก จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ฮามคำฮัก 203,342 ร.21 รอ. 13 ธ.ค. 2561
244 นาง ไฝแก้ว วิชัยสืบ นาง ฉลอง วิชัยสืบ 207,510 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
245 นาง ลอย มังกรแก้ว ร.ต. พยุง เดชประทุม 207,504 มทบ.34 13 ธ.ค. 2561
246 นาง สุดใจ วรวงษ์ จ.ส.ต. สุทธิศักดิ์ วรวงษ์ 207,510 มทบ.23 13 ธ.ค. 2561
247 นาง มิ่ง เสริมทรง พ.อ. กุหลาบ เสริมทรง 207,509 มทบ.23 13 ธ.ค. 2561
248 นาง คำ ตาระเต็ง ร.ต. บุดดา ทีงาม 207,508 มทบ.13 13 ธ.ค. 2561
249 นาง พยอม อาภรณ์พงษ์ ส.อ. ปัญญา อาภรณ์พงษ์ 207,500 พัน.ซบร.กรม สน.2 13 ธ.ค. 2561
250 นาง พิกุล สาครวงศ์ นาง พรศรี สาครวงศ์ 207,535 สง.สด.จว.ย.ส. 13 ธ.ค. 2561