การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 นาง เล็ก เจริญวงศ์ ร.ต. โกยแก้ว เจริญวงศ์ 208,946 มทบ.14 11 ก.ย. 2562
242 นาง นงเยาว์ วงษ์พันธุ์ (พาลพ่าย) นาง สุนันท์ พึ่งจะฉาย 208,950 มทบ.12 11 ก.ย. 2562
243 นาย หลิม อินทร์พรหม นาย เดชา พันธุ์ศุภผล 208,960 รร.จปร. 11 ก.ย. 2562
244 นาย ช้าง มรกต จ.ส.อ. บุญช่วย มรกต 208,083 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
245 นาง บรรหา ราชคำ ร.ต. ประพันธ์ กัลยาเลิศ 208,955 มทบ.29 11 ก.ย. 2562
246 นาง เนียม สินสอน ร.ต. คำพัน สินสอน 208,957 มทบ.25 11 ก.ย. 2562
247 นาง อุไร มุทิตานนท์ น.ส. นิจนิรันดร์ มุทิตานนท์ 208,957 มทบ.25 11 ก.ย. 2562
248 นาย คำมาตย์ ศรีทาพุฒ ร.ต. บัญญัติ ไตรยวงค์ 208,958 มทบ.24 11 ก.ย. 2562
249 นาง อั้ว ภูธรรมมา น.ส. นัยนา สิงห์สิทธิ์ 208,959 มทบ.24 11 ก.ย. 2562
250 นาง คำผาย ฮาตระวัง นาง รุ่งทิวา ฮาตระวัง 208,958 มทบ.24 11 ก.ย. 2562