การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 ร.ต. สมบัติ บุญไชย นาง สมบูรณ์ บุญไชย 207,582 มทบ.21 24 พ.ค. 2562
242 จ.ส.อ. ชุติพนธ์ อรัญทิมา นาง พิมพรรณ อรัญทิมา 207,615 ช.3 พัน.302 24 พ.ค. 2562
243 จ.ส.อ. ทวี ชูรัตน์ นาย น้อย ชูรัตน์ 207,598 มทบ.29 24 พ.ค. 2562
244 จ.ส.อ. สุวิทย์ บุญล้ำ นาง วันเพ็ญ บุญล้ำ 207,595 มทบ.12 24 พ.ค. 2562
245 จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ดีเลิศ น.ส. บำรุง ยิ้มสามเสน 76,354 ม.4 พัน.11 รอ. 24 พ.ค. 2562
246 จ.ส.อ. ธีระพงษ์ ดีเลิศ น.ส. ขวัญดารินทร์ วารีธนพัชร์ 131,000 ม.4 พัน.11 รอ. 24 พ.ค. 2562
247 จ.ส.อ. ปิติยศักดิ์ สุทธิประภา นาง บุญมี สุทธิประภา 207,578 ร.19 พัน.2 24 พ.ค. 2562
248 จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ์ ฉิมแย้ม นาง ศิริลักษณ์ ฉิมแย้ม 106,361 มทบ.32 24 พ.ค. 2562
249 จ.ส.อ. เฉลิมศักดิ์ ฉิมแย้ม ร.ต. นครินทร์ ฉิมแย้ม 101,220 มทบ.32 24 พ.ค. 2562
250 จ.ส.อ. ดำเนิน แก่นหล่า นาง แหว่ว แก่นหล่า 207,581 มทบ.21 24 พ.ค. 2562