การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 ร.ต. อาคม จันทสิทธิ์ นาง กรุณา จันทสิทธิ์ 85,700 มทบ.17 5 มิ.ย. 2561
242 ร.ต. เทอดศักดิ์ บัวเรือง นาย ธนชัย บัวเรือง 39,377 มทบ.18 5 มิ.ย. 2561
243 ร.ต. เทอดศักดิ์ บัวเรือง น.ส. ณราภรณ์ บัวเรือง 39,377 มทบ.18 5 มิ.ย. 2561
244 ร.ต. เทอดศักดิ์ บัวเรือง นาง ณพร บัวเรือง 126,977 มทบ.18 5 มิ.ย. 2561
245 จ.ส.อ. โฉนด โกศินานนท์ นาง สุดา โกศินานนท์ 205,910 มทบ.14 5 มิ.ย. 2561
246 จ.ส.อ. อนันต์ มาลัยทิพย์ นาง จำปา มาลัยทิพย์ 205,724 มทบ.39 5 มิ.ย. 2561
247 จ.ส.อ. อนันต์ หล้าเครือ นาง ใบ หล้าเครือ 205,725 พธ.ทบ. 5 มิ.ย. 2561
248 นาย ทองคำ ทองเกตุ ร.ต. นิพนธ์ ทองเกตุ 205,717 สง.สด.จว.น.พ. 5 มิ.ย. 2561
249 นาง ประมวล ทองติ่ง จ.ส.อ. บัญชา ทองติ่ง 205,713 ส.พัน.35 นสศ. 5 มิ.ย. 2561
250 นาย อิ่นแก้ว ฟองแก้ว ร.ท. สุรชัย พรหมมา 205,928 รพศ.5 5 มิ.ย. 2561