การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 จ.ส.อ. ปฎิเวช ทิพยจันทร์ นาง จารุณี ทิพยจันทร์ 211,212 มทบ.21 25 ก.พ. 2563
242 ส.อ. เขียว จันทร์สิงห์ น.ส. นิตยา จันทร์สิงห์ 211,210 มทบ.31 25 ก.พ. 2563
243 นาง เยื้อง แก้วพงษ์ ร.อ. อาทิตย์ วิสมล 211,451 ศป. 25 ก.พ. 2563
244 นาง เทียม ภู่งาม พ.ท. เดช ภู่งาม 211,207 มทบ.31 25 ก.พ. 2563
245 นาง เทศ สืบประสิทธิ์ ร.ต. ประทีป สืบประสิทธิ์ 211,206 มทบ.31 25 ก.พ. 2563
246 นาง เนย นามดวง ร.ต. สมควร นามดวง 211,203 มทบ.17 25 ก.พ. 2563
247 นาง เพ็ญศรี นักดนตรี จ.ส.อ. ธนกฤต นักดนตรี 211,204 มทบ.15 25 ก.พ. 2563
248 นาง มาลัย เชื้อดี จ.ส.อ. นิรุจ เชื้อดี 211,205 พัน.ซบร.23 บชร.3 25 ก.พ. 2563
249 อส.ทพ. สมบูรณ์ กล่อมเกลี้ยง นาง นภา กล่อมเกลี้ยง 175,426 กรม ทพ.41 25 ก.พ. 2563
250 นาย สีลา ศรีบุรมย์ พ.ท. ธวัชชัย ศรีบุรมย์ 211,453 มทบ.25 25 ก.พ. 2563