การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 นาย บุญจิ้น พวงบุบผา จ.ส.อ. วินัย พวงบุบผา 205,824 พัน.พัฒนา 1 20 ก.พ. 2562
242 นาย ประสงค์ สุทธิบุตร ร.ต. ประวัติ สุทธิบุตร 207,198 กรม ทพ.11 20 ก.พ. 2562
243 นาย สอน กองหิน พ.อ. ประกิจ กองหิน 207,426 สง.สด.จว.ช.น. 20 ก.พ. 2562
244 นาย จรวย สินนาง นาง ระเบียบ สินนาง 206,957 ศสพ. 20 ก.พ. 2562
245 นาง ขันแก้ว ระดมสุข จ.ส.อ. สมเกียรติ ระดมสุข 207,187 รพศ.1 พัน.2 20 ก.พ. 2562
246 นาง ปุ้ย จิตรประสงค์ ร.อ. รัฐชานนท์ ประโยชน์มี 207,186 มทบ.22 20 ก.พ. 2562
247 นาง พลอย พริบไหว ร.ท. พัฒธพล สุทธพันธ์ 197,823 ม.พัน.12 พล.ม.1 20 ก.พ. 2562
248 นาย ผ่อง โบแก้ว จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ โบแก้ว 207,185 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 20 ก.พ. 2562
249 นาย นรินทร์ เส็นฤทธิ์ ร.ท. ฉลาด เส็นฤทธิ์ 207,188 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 20 ก.พ. 2562
250 นาย สุข งามจิต ร.ท. ไชยยงค์ งามจิตร 207,196 กสษ.3 กส.ทบ. 20 ก.พ. 2562