การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 นาง อินท์ชลิตา เดชศักดิ์ศรีชัย จ.ส.อ. สุรศักดิ์ สุทธิประภา 207,247 ศม. 18 ก.ย. 2561
242 นาย อภิรัตน์ พจน์ฉิมพลี นาง ฉลวย พจน์ฉิมพลี 207,248 มทบ.21 18 ก.ย. 2561
243 นาง เจนนิสา ไทยขำ พ.ต. ดิเรก ไทยขำ 207,246 มทบ.17 18 ก.ย. 2561
244 นาย จรัล สายยนต์ นาย จำรัส อินทะโชติ 207,246 มทบ.13 18 ก.ย. 2561
245 นาง กุหลาบ สุวรรณเสม นาย อรรถพล สุวรรณเสม 34,782 มทบ.13 18 ก.ย. 2561
246 นาง กุหลาบ สุวรรณเสม น.ส. สุรภา สุวรรณเสม 34,782 มทบ.13 18 ก.ย. 2561
247 นาง กุหลาบ สุวรรณเสม จ.ส.อ. สิทธิชัย สุวรรณเสม 137,682 มทบ.13 18 ก.ย. 2561
248 นาย หนูกัน สุดงูเหลือม ร.อ. แสงพูน สุดงูเหลือม 207,247 พัน.ขส.23 บชร.3 18 ก.ย. 2561
249 นาย สังเวียน เนียมจันทร์ จ.ส.ท. วุฒิชัย เนียมจันทร์ 207,217 มทบ.39 18 ก.ย. 2561
250 นาย แจ พัดปุย จ.ส.อ. ประทีป พัดปุย 207,220 พธ.ทบ. 18 ก.ย. 2561