การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 อส.ทพ. จิรยุทธิ์ แสงประจงค์ น.ส. สุวรรณา ชำนาญกิจ 210,825 กรม ทพ.46 17 ม.ค. 2563
242 นาง วาด น้อยบุญมา น.ส. เพชรผกา ขำสกุล 211,313 ศสพ. 17 ม.ค. 2563
243 นาง ปริ้ม ปลอดสกุล จ.ส.อ. สุชาติ ปลอดสกุล 211,074 มทบ.44 17 ม.ค. 2563
244 นาง คำเผือ บุญสิทธิ์ ร.ต. ภาสกร แหวนวงษ์ 211,322 มทบ.21 17 ม.ค. 2563
245 นาง สายหยุด เกลี้ยงกลม จ.ส.อ. นัฐพล เกลี้ยงกลม 211,311 มทบ.17 17 ม.ค. 2563
246 นาง สำรวย สุภาษี จ.ส.อ. นฤพงษ์ ไชยสีทา 211,324 ม.6 พัน.21 17 ม.ค. 2563
247 นาย จันทร์ แก้วมูล ร.ต. ประพันธ์ แก้วมูล 211,330 มทบ.37 17 ม.ค. 2563
248 นาง ยอดเรือน ใจชื่นบาน ร.ต. ประยูร ใจชื่นบาน 211,329 มทบ.33 17 ม.ค. 2563
249 นาง ชฎาพร อนุกูล น.ส. รัชดาภรณ์ อนุกูล 211,329 มทบ.33 17 ม.ค. 2563
250 นาง ทำ ชอบดี ร.ต. พิชัย ชอบดี 211,328 มทบ.13 17 ม.ค. 2563