การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 นาย ทอง ดวงประทุม ร.ต. สาคร สายพันธ์ 211,209 มทบ.27 9 มิ.ย. 2563
242 นาง หวด แสงจันทร์ พ.ต. บุญชู จันดก 211,215 มทบ.23 9 มิ.ย. 2563
243 นาง ปัญญา รุ่งอร่าม นาย ปรัชญา รุ่งอร่าม 211,210 มทบ.19 9 มิ.ย. 2563
244 นาง แก้ว สัจจศิลธรรม นาย พิเชษฐ์ สัจจศิลธรรม 211,213 มทบ.14 9 มิ.ย. 2563
245 นาง ทองใบ มีเงิน นาง จันทร์จิรา มีเงิน 210,975 มทบ.12 9 มิ.ย. 2563
246 นาง ตุ๊ ธีระเดชะชาติ น.ส. นงลักษณ์ ธีระเดชะชาติ 211,212 มทบ.12 9 มิ.ย. 2563
247 นาง โปร่ง พัดรัก จ.ส.อ. วีรพงษ์ สีพรม 211,217 มทบ.36 9 มิ.ย. 2563
248 นาง ตา บับที นาย อรรถวุฒิ บับที 211,218 มทบ.28 9 มิ.ย. 2563
249 นาย วันดี ทุ่งมน ร.ต. ประคอง ทุ่งมน 211,189 มทบ.27 9 มิ.ย. 2563
250 นาง หนูพิน ประแดงปุย พ.ท. สมเกียรติ ประแดงปุย 211,196 มทบ.24 9 มิ.ย. 2563