การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 นาง ใบ อิ่มเอี่ยม นาง ทองสา อิ่มเอี่ยม 204,367 มทบ.39 14 ธ.ค. 2560
242 นาง เนี้ยว จันทร์โทน ร.ต. เสน่ห์ สุวิทชาญวรกุล 204,567 มทบ.39 14 ธ.ค. 2560
243 นาง ชิต สอางชัย พ.ต. วุฒิภัทร ชัยธีราวุธ 204,346 ทภ.2 14 ธ.ค. 2560
244 นาง จอมใจ กรวิรัตน์ ร.ต. เกรียงไกร กรวิรัตน์ 204,567 มทบ.23 14 ธ.ค. 2560
245 นาง บุญ เวียนเวช จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ ศิริสมบัติ 204,559 มทบ.24 14 ธ.ค. 2560
246 นาย วิรัตน์ ชราลักษณ์ ส.อ. สุชา ชราลักษณ์ 204,562 มทบ.45 14 ธ.ค. 2560
247 นาง สมนึก ผอนวล ร.ต. สุวิทย์ ฟุ้งวิทยา 204,563 มทบ.33 14 ธ.ค. 2560
248 นาย บุญจันทร์ อุราแก้ว ร.ต. องอาจ อุราแก้ว 204,563 มทบ.33 14 ธ.ค. 2560
249 พล.ต. ชัยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นาง จงจิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , น.ส. ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 204,583 มทบ.18 8 ธ.ค. 2560
250 พ.อ. เอนก สังขศิลา น.ส. อัญมณี สังขศิลา 202,832 มทบ.23 8 ธ.ค. 2560