การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
241 นาง มวย สกุลเตียว ร.ต. มานะ ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา , นาง มาลัย ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา 205,894 มทบ.23 23 มี.ค. 2561
242 นาย ประสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ ร.ท. สมชาย จันทร์เพ็ญ 205,900 มทบ.13 23 มี.ค. 2561
243 นาง ต้อย รอดกูล จ.ส.อ. พิชฑ์กานต์ รอดกูล 205,902 ร.31 รอ. 23 มี.ค. 2561
244 นาง ดำ มะนาวหวาน ร.ท. สกล ธนายศสกุล 205,182 พัน.ปพ. 23 มี.ค. 2561
245 นาง สาทร ฟินเสี้ยว ร.ต. สุรพล ฟินเสี้ยว 205,904 มทบ.15 23 มี.ค. 2561
246 น.ส. ฉันทพิชญา จันทร์แจ่มใส นาง จารุนันท์ จันทร์แจ่มใส 205,901 มทบ.21 23 มี.ค. 2561
247 นาง ธิรนันท์ เนตรศรี จ.ส.อ. ภัทรศักดิ์ เนตรศรี 205,894 พัน.จจ. 23 มี.ค. 2561
248 นาง เจียว ศรีจันทร์โฉม ร.ท. วิเชียร ศรีจันทร์โฉม 205,901 กรม สน.พล.ร.9 23 มี.ค. 2561
249 ร.ต. สินทวัตร ทองอินที นาง วิเชียร ขันธ์ละ , นาง ฉวีวรรณ บุญสิทธิ์ 205,719 มทบ.24 19 มี.ค. 2561
250 ร.ต. บุญนาค ชาญกุล น.ส. โชติกา ชาญกุล 205,967 มทบ.31 19 มี.ค. 2561