การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี น.ส. ศิริลักษณ์ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
252 จ.ส.อ. โกศล แก้วมณี ด.ญ. พรสิริ แก้วมณี 14,645 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
253 จ.ส.อ. อัมรินทร์ สิงห์สถิตย์ นาย พยุง สิงห์สถิตย์ 208,844 กรม ทพ.21 24 ก.ย. 2562
254 จ.ส.อ. มิน เขียวตี๋ นาง เง็กล้วน เขียวตี๋ 208,871 มทบ.39 24 ก.ย. 2562
255 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม น.ส. อัญญารัตน์ บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
256 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม น.ส. สุนันท์ สีวันนะ 134,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
257 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม ด.ญ. ปัทมนันท์ บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
258 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม ด.ญ. จิรัชยา บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
259 จ.ส.อ. อนัน บรรจุงาม ด.ช. กรภัทร์ บรรจุงาม 18,459 ร.23 พัน.3 24 ก.ย. 2562
260 จ.ส.อ. พงศ์นริศร์ (ภาณุวัฒน์) สุพรรณกนก นาง เบ็ญจมาศ สุพรรณกนก 208,828 พัน.บ.2 24 ก.ย. 2562