การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 นาง ป้อ ธนะสิทธิ์ ร.ท. ธานัน เจริญพานิช 211,325 ป.71 พัน.711 17 ม.ค. 2563
252 นาง ทองเริ่ม ทองสำฤทธิ์ พ.ท. ณภัทร ทองสำฤทธิ์ 211,326 สง.สด.จว.อ.ย. 17 ม.ค. 2563
253 นาย กิตติพนธ์ สีวินทา จ.ส.อ. วันวินิต พิศนอก 211,326 สง.สด.จว.ร.ย. 17 ม.ค. 2563
254 นาง มะลิวัลย์ ปาลบุตร จ.ส.อ. ฉัตรชัย ปาลบุตร 211,328 มทบ.33 17 ม.ค. 2563
255 นาย บัณฑิต สีหบัณฑ์ จ.ส.อ. วิทยา สีหบัณฑ์ 211,327 พัน.สร.3 17 ม.ค. 2563
256 พ.ท. นคร อินทร์ประสิทธิ์ น.ส. ขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ 211,093 มทบ.15 15 ม.ค. 2563
257 พ.ท. อรรถ ฤทธิ์เดช จ.ส.อ. อิทธิพล ฤทธิ์เดช 211,349 มทบ.15 15 ม.ค. 2563
258 พ.ต. สนอง อยู่ซับซ้อน นาง วาสนา สุริยันต์ 211,347 มทบ.13 15 ม.ค. 2563
259 ร.อ. ไพโรจน์ สุระเทวี นาง บุญทรัพย์ สุระเทวี 211,369 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
260 ร.ต. สุรชัย พรหมบัณฑิต นาง ลำยงค์ พรหมบัณฑิต 211,332 มทบ.24 15 ม.ค. 2563