การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 ร.ต. สำราญ สุขรัตนปรีชา นาง ลักขณา สุขรัตนปรีชา 205,729 มทบ.39 19 มี.ค. 2561
252 ร.ต. วิเชียร จันทร์ศรีทอง นาง ราตรี จงพูนทิพย์ 205,965 สง.สด.จว.ส.ท. 19 มี.ค. 2561
253 ร.ต. สุชาติ โตบัว นาง อรุณ โตบัว 205,968 มทบ.13 19 มี.ค. 2561
254 ร.ต. นฤพล เนาวพันธ์ นาง บุญชู เนาวพันธ์ 205,718 สง.สด.จว.พ.ท. 19 มี.ค. 2561
255 ร.ต. นิคม ประเสริฐกุล นาง ฉลอง ประเสริฐกุล 205,493 มทบ.21 19 มี.ค. 2561
256 ร.ต. จวน สุนทรพฤกษ์ จ.ส.อ. สุรชาติ สุนทรพฤกษ์ , นาง จินดา เนื้อเทศ , นาย ธีรพงษ์ สุนทรพฤกษ์ 205,974 มทบ.13 19 มี.ค. 2561
257 จ.ส.อ. สงบ เปรมปราชญ์ จ.ส.อ. ณัฐพงษ์ เปรมปราชญ์ 205,971 มทบ.13 19 มี.ค. 2561
258 จ.ส.อ. ชัชชัย ใจนา นาง คำนวล ใจนา 205,973 มทบ.34 19 มี.ค. 2561
259 จ.ส.อ. สุระ ทองจัตุ นาง สินสมุทร ทองจัตุ 205,739 ช.พัน.6 19 มี.ค. 2561
260 จ.ส.อ. อุดม กองแก้ว นาง มะลิ กองแก้ว 205,980 ป.9 พัน.19 19 มี.ค. 2561