การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 นาง ปี เครืออนันต์ ร.ท. สุวิท งอกจันทึก 207,973 ร.12 พัน.3 รอ. 29 ส.ค. 2562
252 นาย ดี นันตา ร.ต. จรัล นันตา 207,974 มทบ.33 29 ส.ค. 2562
253 นาง สีไพวรรณ์ บุญพันธ์ น.ส. จิราภรณ์ บุญพันธ์ 207,989 มทบ.27 29 ส.ค. 2562
254 นาย เชื้อน ศรีพล จ.ส.ต. ประยูร ชัยจันทร์ 207,706 มทบ.24 29 ส.ค. 2562
255 พ.อ. ดำรงค์ พิมพ์พงษ์ นาง ภณิดา พิมพ์พงษ์ 201,829 มทบ.45 28 ส.ค. 2562
256 ร.อ. อนุวัชร์ อุตสาลี นาย สมศักดิ์ อุตสาลี 208,010 ร.9 พัน.3 28 ส.ค. 2562
257 จ.ส.อ. ปนิพัฒน์ พงษ์เสือ นาง สำเนียง พงษ์เสือ 207,736 รร.ป.ศป. 28 ส.ค. 2562
258 จ.ส.อ. ธีระเดช วิภาศินนท์ น.ส. มาธินี วิภาศินนท์ 208,000 มทบ.28 28 ส.ค. 2562
259 จ.ส.อ. จ้อย จันทรักษา นาย ทรงพล จันทรักษา 208,004 มทบ.12 28 ส.ค. 2562
260 ส.อ. ตรีธวัช ศรีบุบผา นาง ณัฐนิชา ศรีบุบผา 208,011 มทบ.39 28 ส.ค. 2562