การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 นาง สมัย ทูลไธสง นาง อภิสรา ธีรไตรเดช 120,500 รพ.ค่ายสุรนารี 5 มิ.ย. 2561
252 นาง สมัย ทูลไธสง นาย ศรราม ชอมกระโทก 85,428 รพ.ค่ายสุรนารี 5 มิ.ย. 2561
253 นาง ถนอม ชนะไชย พ.ต. ประเสริฐ จันทร์วาศ 205,936 ร.15 5 มิ.ย. 2561
254 นาง รังษี แก้วมงคล พ.ท. มนัส แก้วมงคล 205,722 มทบ.39 5 มิ.ย. 2561
255 นาง ระเบียบ เครือแดง ร.ต. ชัยรัตน์ แก้วทา 205,721 มทบ.310 5 มิ.ย. 2561
256 นาย สมาน ขันแข็ง ร.ต. เดชา วงศ์คำจันทร์ 205,722 มทบ.21 5 มิ.ย. 2561
257 นาง แถว เรียนกระโทก ร.ต. อำนาจ เรียนกระโทก 205,720 มทบ.21 5 มิ.ย. 2561
258 นาง แจ้ง ฟอร์มสกุล ร.ต. ไพฑูรย์ วัดวง 205,723 มทบ.21 5 มิ.ย. 2561
259 นาง สอย จินดาขันธุ์ นาย สมพงษ์ จินดาขันธุ์ 205,723 มทบ.16 5 มิ.ย. 2561
260 นาง เรียว ยอดผ่านเมือง จ.ส.อ. ทวีศิลป์ สายแก้ว 205,935 พัน.พัฒนา 3 5 มิ.ย. 2561