การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 นาย สมบัติ ดุงศรีแก้ว นาง สมร ดุงศรีแก้ว 211,215 มทบ.24 25 ก.พ. 2563
252 นาง อ้อน พันธ์หนองหว้า นาง พรนิภา พันธ์หนองหว้า 211,215 มทบ.24 25 ก.พ. 2563
253 นาง วราห์ ชาวบ้านตาด พ.ท. สิงห์โต ชาวบ้านตาด 211,221 มทบ.24 25 ก.พ. 2563
254 นาย คำชัย วรรณโชติ นาง กาญจนา เดนเตลลี่ 211,221 มทบ.18 25 ก.พ. 2563
255 นาย ทวี สุวรรณสิงห์ จ.ส.ท. ชาตรี สุวรรณสิงห์ 203,113 พล.ร.9 25 ก.พ. 2563
256 นาย ประสิทธิ์ สายหมี จ.ส.อ. ธงชัย สายหมี 211,222 พล.พัฒนา 1 25 ก.พ. 2563
257 นาย นิคม เทพประสาท น.ส. ภาวิณี ชอนบุรี 210,974 มทบ.32 25 ก.พ. 2563
258 นาง มันฑนา แก้วบุญเรือง จ.ส.อ. บุญชัย แก้วบุญเรือง 211,214 มทบ.32 25 ก.พ. 2563
259 นาง หลิว มาดีศรีทรัพย์ จ.ส.ต. ลือชัย มาดีศรีทรัพย์ 211,210 มทบ.31 25 ก.พ. 2563
260 นาง ขันทอง ขัดผาบ จ.ส.อ. ลิขิต ขัดผาบ 211,211 พัน.สพ.กระสุน 23 25 ก.พ. 2563