การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 นาย บุญเพ็ง ศรีคำมา จ.ส.อ. วิรัช งามสูงเนิน 207,221 ปตอ.2 พัน.2 18 ก.ย. 2561
252 นาย เฉลียว สว่างอารมย์ ส.ต. เฉลิมชัย สว่างอารมย์ 207,237 รร.จปร. 18 ก.ย. 2561
253 นาง จันทร์มา พรหมรักษา นาง ชุติมา ก้อนแข็ง 163,872 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 18 ก.ย. 2561
254 นาง จันทร์มา พรหมรักษา น.ส. จิรายุ พรหมรักษา 43,366 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 18 ก.ย. 2561
255 นาง จีน ฟ้าแลบ ร.ต. จิรฐา ฟ้าแลบ 207,231 มทบ.34 18 ก.ย. 2561
256 นาง สมบูรณ์ กองไผ่กลาง นาง ปรียา เวชภัณฑ์ 207,238 มทบ.24 18 ก.ย. 2561
257 นาย ศุภฤกษ์ โชติราศรี พ.ท. วิเชียร โชติราศรี 187,672 มทบ.21 18 ก.ย. 2561
258 นาง อิ่มเอิบ บุญเพชรแก้ว ร.อ. สมศักดิ์ บุญเพชรแก้ว 207,237 พัน.สพ.กระสุน 24 18 ก.ย. 2561
259 นาง ธนธรณ์ โยชนะ ร.อ. เฉลี่ย ผลนาม 207,013 คส.สพ.ทบ. 18 ก.ย. 2561
260 พ.อ. พูนศักดิ์ ศิริสายัณห์ นาง วรรณคำ ศิริสายัณห์ 33,942 มทบ.33 11 ก.ย. 2561