การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 ส.อ. อภิรักษ์ เต่าน้ำ น.ส. สุรินทร์ สุขสวัสดิ์ 123,944 ช.1 พัน.52 รอ. 24 พ.ค. 2562
252 ส.อ. อภิรักษ์ เต่าน้ำ น.ส. ลลิตา ขาวจุ้ย 83,385 ช.1 พัน.52 รอ. 24 พ.ค. 2562
253 ส.ท. อภิวัฒน์ รอดคำทุย นาย ภูมิศักดิ์ รอดคำทุย 107,355 ร.16 พัน.1 24 พ.ค. 2562
254 ส.ท. อภิวัฒน์ รอดคำทุย น.ส. บัวเรียน บัวเขียว 100,000 ร.16 พัน.1 24 พ.ค. 2562
255 ส.ท. กฤษณ์ ศรีวิเศษ นาย อาคม ศรีวิเศษ 206,847 กรม สน.พล.ร.15 24 พ.ค. 2562
256 นาง ทองคำ อุติ นาย พิเชษฐ์ ปิ่นทอง 207,600 มทบ.31 24 พ.ค. 2562
257 นาย ก้าน ชาชัย นาง ขวัญจิต จำลอง 207,598 มทบ.29 24 พ.ค. 2562
258 นาย หนูไทย ไชยรา นาง วัลภา บัวละบาล 206,256 มทบ.28 24 พ.ค. 2562
259 นาง สมศรี เหล็กดี พ.ต. สุรชา เหล็กดี 207,599 มทบ.26 24 พ.ค. 2562
260 นาย เที่ยง บรรจงรอด นาง แถว บรรจงรอด 207,600 มทบ.21 24 พ.ค. 2562