การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 พ.ท. สุนทร เนตรเสนีย์ นาง สุวรรณี ภัณฑลักษณ์ 204,866 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
252 พ.ต. ประเสริฐ เถื่อนคำ นาง กานต์ชุดา เถื่อนคำ 204,395 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560
253 พ.ต. วิรัตน์ สุดแสง นาง แฉล้ม สุดแสง 204,386 มทบ.39 8 ธ.ค. 2560
254 ร.อ. ชูศักดิ์ วงศ์ชัย จ.ส.อ. ชัยมงคล วงศ์ชัย , ส.อ. ชัยชนะ วงศ์ชัย 204,364 มทบ.24 8 ธ.ค. 2560
255 ร.ต. อัมพร ขำละเอียด จ.ส.อ. วุฒิชัย ขำละเอียด 204,388 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560
256 ร.ต. มานพ โลมโคกสูง นาง สุเนตร โลมโคกสูง 204,392 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
257 ร.ต. พิษณุ แช่มประสิทธิ์ นาง บังอร แช่มประสิทธิ์ 204,593 มทบ.16 8 ธ.ค. 2560
258 ร.ต. บุญ โพธิ์โชติ นาง สอน โพธิ์โชติ 204,373 มทบ.36 8 ธ.ค. 2560
259 จ.ส.อ. วัลลภ พลโต นาง บุญเจอ พลโต 204,365 มทบ.310 8 ธ.ค. 2560
260 จ.ส.อ. สุวิช เยี่ยมสวัสดิ์ นาง ยุพดี เยี่ยมสวัสดิ์ 204,364 มทบ.16 8 ธ.ค. 2560