การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 นาง สง่า ทรงสัจจา ร.ต. สมจิต ทรงสัจจา 207,534 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
252 นาง บรรเจิด จันทรมณี ร.ต. ชาติชาย จันทรมณี 129,138 มทบ.38 13 ธ.ค. 2561
253 นาง บรรเจิด จันทรมณี นาย งามพล จันทรมณี 26,138 มทบ.38 13 ธ.ค. 2561
254 นาง บรรเจิด จันทรมณี นาง กัญญาณี กสิณฤกษ์ 26,138 มทบ.38 13 ธ.ค. 2561
255 นาง บรรเจิด จันทรมณี นาง กนกวรรณ กสิณฤกษ์ 26,138 มทบ.38 13 ธ.ค. 2561
256 นาง บุญยวง ผ่านภพ นาง รัชนียา ทิวงศ์ษา 160,640 มทบ.32 13 ธ.ค. 2561
257 นาง บุญยวง ผ่านภพ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ 15,640 มทบ.32 13 ธ.ค. 2561
258 นาง บุญยวง ผ่านภพ นาวาอากาศโท พงษ์อำนาจ ผ่านภพ 15,640 มทบ.32 13 ธ.ค. 2561
259 นาง บุญยวง ผ่านภพ น.ส. น้ำฝน ผ่านภพ 15,640 มทบ.32 13 ธ.ค. 2561
260 นาง เกียง ผดุงกิจ นาง ณัฐวดี พิลล์มันน์ 207,541 มทบ.27 13 ธ.ค. 2561