การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 พ.ท. ไพศักดิ์ อยู่ยง น.ส. สุธินันท์ อยู่ยง 207,233 มทบ.31 18 ก.พ. 2562
252 พ.ท. ทรงยศ เกตุโสภณ น.ส. สุธิดา เกตุโสภณ 207,262 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
253 พ.ต. ประยุทธ์ ปานอริยะนันท์ พ.ท. สุรจิตร ปานอริยะนันท์ 207,256 ทภ.2 18 ก.พ. 2562
254 ร.ต. สดุ้งทอง แช่มชื่น น.ส. เทพี เขจรจิตร 207,237 มทบ.36 18 ก.พ. 2562
255 ร.ต. สุโยทิน พรหมคีรี นาง อุทิศ พรหมคีรี 202,481 มทบ.41 18 ก.พ. 2562
256 ร.ต. เสงี่ยม ไฝจันทึก นาง สุคำ ไฝจันทึก 207,248 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
257 ร.ต. สงบ ภักดีวงษา นาง ถาวร ภักดีวงษา 207,262 มทบ.18 18 ก.พ. 2562
258 ร.ต. สงวน บุญคง นาง นารี บุญคง 207,224 มทบ.39 18 ก.พ. 2562
259 ร.ต. พิธี สุวรรณเสน นาง สมร สุวรรณเสน 206,990 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
260 ร.ต. บุญชู มาหา จ.ส.ต. บดินทร์ มาหา 207,261 มทบ.27 18 ก.พ. 2562