การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 นาง มี ปลื้มชิงชัย ร.ต. ธัชชัย ปลื้มชิงชัย 205,888 มทบ.23 31 ก.ค. 2561
252 นาง คำพันธ์ กุลบุตรดี ร.ต. สนอง กุลบุตรดี 205,888 มทบ.23 31 ก.ค. 2561
253 นาง อณัฐธิภา เอี่ยมเจริญ จ.ส.อ. สุชาติ เอี่ยมเจริญ 205,889 มทบ.19 31 ก.ค. 2561
254 นาย ละม่อม สุขพูล ส.อ. วิสูตร สุขพูล 205,890 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
255 นาง ละออ ภักดิ์ปาน จ.ส.อ. ชูชาติ ภักดิ์ปาน 205,890 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
256 นาย หิน คำยิ่ง ส.อ. กมลเทพ คำยิ่ง 205,891 พัน.รพศ.ศสพ. 31 ก.ค. 2561
257 นาง พรรณดี เทียมพัฒน์ นาง พัชี วิเศษธาร 205,891 ป.2 พัน.2 รอ. 31 ก.ค. 2561
258 นาย สุชาติ แสงช่วย จ.ส.อ. ภานุวัฒน์ แสงช่วย 205,893 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 31 ก.ค. 2561
259 นาง สออน เอี่ยมศรี จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ สุวรรณโชติ 205,868 สง.สด.จว.ม.ค. 31 ก.ค. 2561
260 นาย เงิน ดารายิ่ง ร.ต. สมชาย ดารายิ่ง 205,877 ศบบ. 31 ก.ค. 2561