การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
251 นาง พูลศรี วงศ์ประทุม นาง ชวภัฎ วงศ์ประทุม 211,208 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
252 นาง ปราณี อ่ำเกตุ นาง วิภา ฝอยทองตะคุ 211,188 มทบ.13 9 มิ.ย. 2563
253 นาง งาม บุญมา ร.ต. สมเกียรติ เพ็งแตงโม 211,202 ป.72 พัน.721 9 มิ.ย. 2563
254 พ.อ. สมพงษ์ เผด็จพาล นาง นภาพร เผด็จพาล 210,990 มทบ.21 8 มิ.ย. 2563
255 พ.ท. ศุภชัย ประสานวรรณ นาง นงเยาว์ ประสานวรรณ 210,998 มทบ.22 8 มิ.ย. 2563
256 พ.ต. ประเสริฐ ใยเจริญ นาง ปาจรีย์ วิมลสุข 110,000 มทบ.21 8 มิ.ย. 2563
257 พ.ต. ประเสริฐ ใยเจริญ นาง ปาจรีย์ วิมลสุข 110,000 มทบ.21 8 มิ.ย. 2563
258 พ.ต. ประเสริฐ ใยเจริญ นาง นงลักษณ์ ใยเจริญ 100,971 มทบ.21 8 มิ.ย. 2563
259 พ.ต. ประเสริฐ ใยเจริญ นาง นงลักษณ์ ใยเจริญ 101,490 มทบ.21 8 มิ.ย. 2563
260 พ.ต. วีระ เตโช น.ส. อมรารัศม์ เตโช 43,496 มทบ.24 8 มิ.ย. 2563