การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 นาง กิมฮวย บุญชัชวาลย์วงค์ จ.ส.อ. บุญส่ง บุญชัชวาลย์วงค์ 211,212 ทน.3 25 ก.พ. 2563
262 พ.อ. ทรงพรต คุ้มเกตุ นาง นัทธมน จุลมานพ 211,233 มทบ.33 24 ก.พ. 2563
263 พ.อ. สงวน กองอาสา พ.อ.อ.หญิง ณัฐหทัย งิ้วลาย 210,501 รวท.อท.ศอพท. 24 ก.พ. 2563
264 ร.ต. โน้ม โพธิ์ทอง ร.ต.หญิง พรพรรณ โพธิ์ทอง 211,233 มทบ.38 24 ก.พ. 2563
265 ร.ต. บุญชู ยอดทอง นาง ระเบียบ ยอดทอง 211,240 มทบ.13 24 ก.พ. 2563
266 ร.ต.หญิง เพ็ญแข องอาจ นาง ธิดารัตน์ แสงบุญ 211,231 มทบ.13 24 ก.พ. 2563
267 จ.ส.อ. สุนทร รัตนคช นาง เตี่ยม รัตนคช 211,228 มทบ.43 24 ก.พ. 2563
268 จ.ส.อ. ยอดรัก โพธิ์สนาม นาง เพ็ญสุดา โพธิ์สนาม 151,237 ส.พัน.6 พล.ร.6 24 ก.พ. 2563
269 จ.ส.อ. ยอดรัก โพธิ์สนาม นาง เด่นพงษ์ โพธิ์สนาม 19,837 ส.พัน.6 พล.ร.6 24 ก.พ. 2563
270 จ.ส.อ. ยอดรัก โพธิ์สนาม นาย ยศวีร์ โพธิ์สนาม 19,837 ส.พัน.6 พล.ร.6 24 ก.พ. 2563