การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 พ.อ. พูนศักดิ์ ศิริสายัณห์ นาง พรภิมล แก้วกมล 33,942 มทบ.33 11 ก.ย. 2561
262 พ.อ. พูนศักดิ์ ศิริสายัณห์ น.ส. นาถญา ศิริสายัณห์ 139,392 มทบ.33 11 ก.ย. 2561
263 พ.ท. อดุลย์ชัย ชาญฉลาด นาง ทองใบ ชาญฉลาด 207,270 รร.จปร. 11 ก.ย. 2561
264 ส.อ. เฉลียว หันไกร นาง อัศนีย์ หันไกร 207,274 มทบ.17 11 ก.ย. 2561
265 อส.ทพ. สุริโย ปราชญ์บัณฑิต นาง บุปผา ปราชญ์บัณฑิต 207,272 กรม ทพ.14 11 ก.ย. 2561
266 นาง นารี วิระกา ส.ท. พงษ์พิษณุ วิระกา 207,044 รพศ.1 พัน.1 11 ก.ย. 2561
267 นาง พนิดา แสนใจบาล น.ส. ณัฐณิชา แสนใจบาล 207,278 มทบ.33 11 ก.ย. 2561
268 นาง บรรจง ศรีสว่าง ร.ต. อนุชา ศรีสว่าง 207,277 มทบ.31 11 ก.ย. 2561
269 นาง ทองมาก กล้วยน้อย ร.อ. เอกพจน์ กล้วยน้อย 207,276 มทบ.18 11 ก.ย. 2561
270 นาง เฉลียว ศรีสกุล นาง พันทิพา พวงพรหม 207,270 มทบ.13 11 ก.ย. 2561