การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 จ.ส.อ. อภิชาติ อินแก้ว นาง บุญล้อม อินแก้ว 207,335 ม.5 พัน.24 รอ. 15 ก.ค. 2562
262 นาย บุญเย็น พาภักดี จ.ส.อ. ประยง พาภักดี 198,917 ร.13 พัน.1 15 ก.ค. 2562
263 นาง เสวย บุญมี นาง เปรมฤดี ตัณฑิกุล 207,516 มทบ.29 15 ก.ค. 2562
264 นาง ใด ศรีฐาน ร.ต. วิชัย ศรีฐาน 207,515 มทบ.23 15 ก.ค. 2562
265 นาย สงวน เพชรไกร พ.ท. ศักดิ์สิทธิ์ เพชรไกร 207,518 มทบ.22 15 ก.ค. 2562
266 นาย บุญทัน จำปาจันทร์ ร.ต. บุญสด คำแสงดี 207,517 มทบ.22 15 ก.ค. 2562
267 นาง หงวน มาวัง จ.ส.ท. สุเทพ มาวัง 207,515 มทบ.13 15 ก.ค. 2562
268 นาง หวาน ฉัตรนาค นาง สุนันท์ อยู่สุข 207,516 มทบ.12 15 ก.ค. 2562
269 นาย สมเกียรติ ไชยอิน ส.อ. ธนภัทร ไชยอิน 194,323 ม.2 พัน.15 15 ก.ค. 2562
270 นาง ย่อง นามวิเศษ พ.ต. ศุภณัฎฐ นามวิเศษ 207,519 นสศ. 15 ก.ค. 2562