การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 น.ส. ศิวิไลย์ จุมพรม พ.ต. สุธี กุลทอง 205,912 ศบบ. 5 มิ.ย. 2561
262 นาง แสวง ละอองพราว นาย ณธนัช ละอองพราว 205,909 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 5 มิ.ย. 2561
263 นาย มานพ มังกรวงษ์ ร.ต. วิวัฒน์ ชื่นนิ 205,922 มทบ.13 5 มิ.ย. 2561
264 นาง จำปี จูฑะพงษ์ นาย อริน จูฑะพงษ์ 118,500 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 5 มิ.ย. 2561
265 นาง จำปี จูฑะพงษ์ นาย ถวัลย์ จูฑะพงษ์ 87,404 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 5 มิ.ย. 2561
266 นาย บัญญัติ วรญาโณ จ.ส.อ. รัสพิวัช วรญาโณ 205,729 ศฝยว.ทบ. 5 มิ.ย. 2561
267 นาง อารีย์ พงษ์แขก จ.ส.อ. ประชุม พงษ์แขก 205,720 มทบ.38 5 มิ.ย. 2561
268 นาง จันทร์ศรี พิมพะทิตย์ ร.ต. สุพรรณ์ พิมพะทิตย์ 205,729 มทบ.27 5 มิ.ย. 2561
269 นาง สุดใจ ศิริตานนท์ ร.ท. ยุทธพงศ์ ศิริตานนท์ 205,931 ม.6 พัน.6 5 มิ.ย. 2561
270 นาย ทองอยู่ อินทุยศ จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ อินทุยศ 205,728 พล.ร.4 5 มิ.ย. 2561