การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 นาง เย็น รินสาร ร.ต. ประจิตร รินสาร 207,599 มทบ.18 24 พ.ค. 2562
262 นาง บุญเรือง คำสีดา นาย นพวฤธ คำสีดา 207,583 สง.สง.จว.น.ย. 24 พ.ค. 2562
263 นาง พิกุล บุญสวัสดิ์ พ.ต. สัมฤทธิ์ บุญสวัสดิ์ 207,577 รร.การบิน ทบ. 24 พ.ค. 2562
264 นาง บัวขาว อินทรผูก พ.อ. นคร อินทรผูก 207,580 มทบ.32 24 พ.ค. 2562
265 นาง ศิริพร ดวงจินดา นาย วีรภัทร ดวงจินดา 207,568 พัน.สท. 24 พ.ค. 2562
266 นาย จรินทร์ ภักดีสมัย จ.ส.อ. ธีรเดช ทำดำ 207,578 พล.ร.6 24 พ.ค. 2562
267 นาง หวน ตาแก้ว ร.ต. สุธรรม ตาแก้ว 207,597 มทบ.43 24 พ.ค. 2562
268 นาง สมใจ แจ้งมุข น.ส. รังสิมา แจ้งมุข 207,569 มทบ.35 24 พ.ค. 2562
269 นาง วรรณี เอิบอิ่ม ร.อ. พนัส เอิบอิ่ม 207,570 มทบ.13 24 พ.ค. 2562
270 นาง บุญมี น้อยจู พ.อ. เสน่ห์ น้อยจู 207,571 มทบ.13 24 พ.ค. 2562