การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 ร.ต. บุญช่วย จันทร์ชาตรี นาง วิระวรรณ์ จันทร์ชาตรี 207,260 มทบ.41 18 ก.พ. 2562
262 ว่าที่ ร.ต. ทวี พาภักดี นาง สุวคนธ์ พาภักดี 207,250 มทบ.27 18 ก.พ. 2562
263 จ.ส.อ. ไพโรจน์ เผือกประพันธ์ นาง พรทิพย์ เผือกประพันธ์ 207,028 ศม. 18 ก.พ. 2562
264 จ.ส.อ. สันติ ศิริการ นาง เตี๊ยม ศิริการ 207,258 พัน.รพศ.ศสพ. 18 ก.พ. 2562
265 จ.ส.อ. มณเฑียร ทิมะวงศ์ นาง เปรียบ ทิมะวงศ์ 207,251 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
266 ส.อ. เดช กสิพูล ร.ต. สมเกียรติ กสิพูล 207,224 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
267 ส.ท. สกนธ์ สมพรมทิพย์ นาย เมธา สมพรมทิพย์ 207,019 พล.ช. 18 ก.พ. 2562
268 นาย โชติ นาป้อม ร.ท. อัครภณ นาป้อม 207,239 มทบ.36 18 ก.พ. 2562
269 นาง เทียน จงหมื่นไวย์ ร.ท. บุญทิพย์ จงหมื่นไวย์ 207,237 มทบ.36 18 ก.พ. 2562
270 นาง พันสี วังอินทร์ ร.ต. สมาน วังอินทร์ 207,232 มทบ.36 18 ก.พ. 2562