การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 จ.ส.อ. วัชรินทร์ ฉิมมี นาง สุจินดา ฉิมมี , นาง วัชรีย์ ขำเกิด 204,583 มทบ.41 8 ธ.ค. 2560
262 จ.ส.อ. จุมพล กายใหญ่ นาง ดาริน กายใหญ่ 204,390 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560
263 จ.ส.อ. ประยูร เสนานุช นาง แสวง เสนานุช 204,387 มทบ.39 8 ธ.ค. 2560
264 จ.ส.อ. เสถียร บุบผาจันดี นาง มณีวรรณ์ ช่วงชิด , น.ส. พิมพ์ชนก พลศรี 204,139 มทบ.28 8 ธ.ค. 2560
265 จ.ส.อ. สุเชฎฐ์ บุญสุวรรณโณ นาง รัตนา บุญสุวรรณโณ 204,601 มทบ.39 8 ธ.ค. 2560
266 ส.อ. ทองพูน คณะวาปี นาย นพรัตน์ คณะวาปี 204,132 มทบ.24 8 ธ.ค. 2560
267 ส.อ. หวัน พรมเรืองเดช นาง กาญจนา พรมเรืองเดช 204,372 มทบ.24 8 ธ.ค. 2560
268 อส.ทพ. สัมพันธ์ ตันระนา นาง พิกุล ตันระนา 204,398 ทพ.23 8 ธ.ค. 2560
269 อส.ทพ. สำราญ ชัยเลิศ นาง สีใคร ชัยเลิศ 182,821 กรม ทพ.23 8 ธ.ค. 2560
270 นาย นัด หอมสุวรรณ์ จ.ส.อ. พันทรัพย์ ฝั้นถา 204,581 พล.ม.1 8 ธ.ค. 2560