การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 นาง สมหมาย บุญประสาน นาง วิภาวรรณ อุ่นใจ 207,532 มทบ.22 13 ธ.ค. 2561
262 นาย ทองสุข ยอดบุญ นาง คำแปลง เจียมสระน้อย 207,536 มทบ.21 13 ธ.ค. 2561
263 นาง จอย อินทรนอก ร.ต. สด อินทรนอก 207,533 มทบ.21 13 ธ.ค. 2561
264 นาง สำราญ แสนขุนทด ร.ต. สันติภาพ แสนขุนทด 207,538 มทบ.16 13 ธ.ค. 2561
265 นาย แฉล้ม ถนอมสวย ร.ต. บรรเจิด แก้วมุข 207,531 พธ.ทบ. 13 ธ.ค. 2561
266 นาง สุโรชินี ฤทธิขันธ์ จ.ส.อ. ทรงกริช ฤทธิขันธ์ 207,297 กรม ทพ.22 13 ธ.ค. 2561
267 พ.อ. เจริญ เตชะพันธุ์ นาย อรรถเดช เตชะพันธุ์ 207,274 มทบ.18 7 ธ.ค. 2561
268 พ.ท. ประพัฒน์ ธีระวัฒนาวิศิษฎ์ นาง แฉล้ม ธีระวัฒนาวิศิษฎ์ 207,525 มทบ.23 7 ธ.ค. 2561
269 พ.ท. ปราศรัย กลิ่นศรีสุข นาย สุรชัย กลิ่นศรีสุข 207,524 มทบ.13 7 ธ.ค. 2561
270 ร.ต. วิเชียร มนัสตรง นาง พอใจ มนัสตรง 207,517 มทบ.13 7 ธ.ค. 2561