การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 นาย สมศักดิ์ ยืนสุข น.ส. ธีรกานต์ ทัศนัยธีระกุล 58,979 กสษ.2 กส.ทบ. 11 ก.ย. 2562
262 นาย ทองดี ละม่อมอาภรณ์ จ.ส.อ. พีรฑูรณ์ ละม่อมอาภรณ์ 208,728 ศสร. 11 ก.ย. 2562
263 นาง ฟองจันทร์ แสงไทย ส.อ. ณัฐพล แสงไทย 200,240 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 11 ก.ย. 2562
264 นาง หนูกลิ่น ใจเอื้อ นาง ศรีสะอาด เสนาะเสียง 208,993 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
265 นาง พรทิพย์ พรมวัลย์ นาง สุพรรณี ถ้ำหิน 208,992 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
266 นาย จำปี สุขดา ร.ท. ประเสริฐชัย วชิรทานะรมณ์ 209,002 มทบ.13 11 ก.ย. 2562
267 นาง ชลิดา บุญส่งนาค จ.ส.อ. ฉลอง บุญส่งนาค 208,994 ม.พัน.16 พล.ร.5 11 ก.ย. 2562
268 นาง สังเวียน ปุ้ยกอง ส.อ. วิเชียร ปุ้ยกอง 208,726 พัน.สห.12 11 ก.ย. 2562
269 นาง ลำยอง คล่องแคล้ว ร.ต. โกมล วงค์แก้ว 208,729 ป.2 พัน.12 รอ. 11 ก.ย. 2562
270 พ.อ. สาคร มณีรัตน์ นาง สุพรรณี มณีรัตน์ 150,000 มทบ.33 9 ก.ย. 2562