การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 จ.ส.อ. หรั่ง มุสุสินธุ์ ร.ต. เกียรติศักดิ์ มุสุสินธุ์ 205,970 มทบ.13 19 มี.ค. 2561
262 ส.อ. พรนิมิตร เกษาพันธ์ นาง อนุสรา เกษาพันธ์ 205,716 ช.2 พัน.201 19 มี.ค. 2561
263 นาง บังอร สุขกุล ร.ต. ภัทรพล สุขกุล 205,967 มทบ.17 19 มี.ค. 2561
264 นาง พลอย อุบลเขียว ร.ท. รณภพ ยอดเพชร 205,966 มทบ.17 19 มี.ค. 2561
265 นาง นิรมล เฉลิมศรี ส.อ. จีรวัฒน์ เฉลิมศรี 195,312 ร.153 พัน.1 19 มี.ค. 2561
266 นาง บุญยวง พรหมาวัฒน์ พ.ท. ถนอม โพธิอุโมงค์ , นาง ศรีพรรณ โพธิอุโมงค์ 205,977 มทบ.33 19 มี.ค. 2561
267 นาย จรืน ภาสดา ร.ต. ประทีป ภาสดา 205,738 พล.ม.3 19 มี.ค. 2561
268 นาย ประยงค์ สุชาตะประคัลภ์ จ.ส.อ. สิทธิพร สุชาตะประคัลภ์ 205,739 ม.4 พัน.11 รอ. 19 มี.ค. 2561
269 นาง จำปี แสงคุณ จ.ส.อ. ไพโรจน์ แสงคุณ 205,980 ร.12 พัน.1 รอ. 19 มี.ค. 2561
270 นาย เสงี่ยม คงจา นาย วันชัย คงจา 205,981 มทบ.24 19 มี.ค. 2561