การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 พ.ต. วีระ เตโช นาง สมจิตร เตโช 167,496 มทบ.24 8 มิ.ย. 2563
262 ร.อ. สวัสดิ์ กมลหัตถ์ นาง สมใจ กมลหัตถ์ 210,995 สง.สด.จว.ย.ส. 8 มิ.ย. 2563
263 ร.อ. สุพัฒน์ ศรีโรจน์ นาง ประคอง ศรีโรจน์ 210,997 มทบ.22 8 มิ.ย. 2563
264 ร.ต. มนต์ชัย (ชั้ว) มามี นาย วัชรพงษ์ มามี 38,072 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
265 ร.ต. มนต์ชัย (ชั้ว) มามี น.ส. มนทิรา มามี 38,072 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
266 ร.ต. มนต์ชัย (ชั้ว) มามี นาง ฉลอง มามี 134,272 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
267 ร.ต. เสาร์ ศรีสารคาม นาง เกษแก้ว ศรีสารคาม 155,362 มทบ.23 8 มิ.ย. 2563
268 ร.ต. เสาร์ ศรีสารคาม นาง นิภา แสวงเพชร 55,362 มทบ.23 8 มิ.ย. 2563
269 จ.ส.อ. โสภณ โพธิ์นาคม นาย วิจิตร โพธิ์นาคม 60,995 มทบ.33 8 มิ.ย. 2563
270 จ.ส.อ. โสภณ โพธิ์นาคม นาง นิลุบล โพธิ์นาคม 150,000 มทบ.33 8 มิ.ย. 2563