การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
261 ร.ต. อภิเชษฐ์ ดีแสง นาง ทองเหลือง ดีแสง 211,348 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
262 ร.ต. เชนทร์ ภานุทัสน์ นาง ทองคำ ภานุทัสน์ 211,343 มทบ.18 15 ม.ค. 2563
263 ร.ต. ไฝ เพ็ชรหิน นาง วัชรี เพ็ชรหิน 211,382 มทบ.31 15 ม.ค. 2563
264 ร.ต. วารีย์ ชินพรรณ นาง เอี่ยม ชินพรรณ 211,381 มทบ.21 15 ม.ค. 2563
265 จ.ส.อ. จิม สร้อยสูงเนิน น.ส. พิณญาพัฒน์ สร้อยสูงเนิน 211,381 มทบ.27 15 ม.ค. 2563
266 จ.ส.อ. ธรรมนูญ ศรีเพ็ชร นาง บุบผา ศรีเพ็ชร 211,133 มทบ.16 15 ม.ค. 2563
267 จ.ส.อ. สมชาย พุ่มพวง นาง ศศิธร พุ่มพวง 211,384 รร.จปร. 15 ม.ค. 2563
268 จ.ส.อ. อรุณ บุญมีประเสริฐ นาง พัชรินทร์ บุญมีประเสริฐ 211,134 มทบ.21 15 ม.ค. 2563
269 จ.ส.อ. ชาญณรงค์ ไชยเดช ร.ต. สุพัน ไชยเดช 211,102 ร.2 พัน.1 รอ. 15 ม.ค. 2563
270 จ.ส.อ. สนทยา คณะแพง นาง อนงค์ คณะแพง 211,346 พัน.บ.2 15 ม.ค. 2563