การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 จ.ส.อ. สิทธิชัย ปัญญาประชุม นาง อรุณี ปัญญาประชุม 170,720 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 22 ก.พ. 2562
272 จ.ส.อ. สิทธิชัย ปัญญาประชุม นาย สมพงค์ ปัญญาประชุม 36,446 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 22 ก.พ. 2562
273 จ.ส.อ. พิสิทธิ์ หัสชู ่นาง นิภา หัสชู 206,941 พัน.ซบร.21 บชร.1 22 ก.พ. 2562
274 ส.ท. สุเมธ ธัมพิชัย นาง เข็มมา ธัมพิชัย 206,698 ร.31 พัน.1 รอ. 22 ก.พ. 2562
275 นาง ดารา รัถกาล พ.ท. ฐานะศักดิ์ แก้วแท้ 207,181 มทบ.42 22 ก.พ. 2562
276 นาง สุธรรม คันธี นาย อนันต์ คันธี 207,177 มทบ.33 22 ก.พ. 2562
277 นาง จันทร์สม เดียวตระกูล นาย เรืองฤทธิ์ เดียวตระกูล 178,595 มทบ.33 22 ก.พ. 2562
278 นาง จันทร์สม เดียวตระกูล นาย ภาคภูมิ เดียวตระกูล 28,595 มทบ.33 22 ก.พ. 2562
279 นาง บุญน้ำ งอกชัยภูมิ พ.ต. สมชาย เลพล 207,181 มทบ.28 22 ก.พ. 2562
280 นาง พยุง ห้อยยี่ภู่ ร.ต. พยนต์ ห้อยยี่ภู่ 207,183 มทบ.16 22 ก.พ. 2562