การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ กิมานันท์ น.ส. อัมพรรณ รินทะกะ 100,000 มทบ.33 8 มิ.ย. 2563
272 จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ กิมานันท์ นาย กฤษณ์ กิมานันท์ 110,997 มทบ.33 8 มิ.ย. 2563
273 จ.ส.อ. ชูชีพ ครองกระโทก นาย ดนัย ครองกระโทก 210,992 มทบ.18 8 มิ.ย. 2563
274 จ.ส.อ. ชาลี เอี่ยมสกนธ์ นาย ภาวิดา ดำรงเอี่ยมสกล 210,993 มทบ.14 8 มิ.ย. 2563
275 จ.ส.อ. สมพงษ์ ยงค์ประดิษฐ์ จ.ส.ต. ยุทธนา ยงค์ประดิษฐ์ 211,207 มทบ.46 8 มิ.ย. 2563
276 จ.ส.อ. สมศักดิ์ รักวงษ์ไทย นาง สมพงษ์ รักวงษ์ไทย 149,402 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
277 จ.ส.อ. สมศักดิ์ รักวงษ์ไทย น.ส. ปิยะนุช รักวงษ์ไทย 20,602 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
278 จ.ส.อ. สมศักดิ์ รักวงษ์ไทย นาย ชัยมงคล รักวงษ์ไทย 20,602 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
279 จ.ส.อ. สด แสนดวงดี จ.ส.อ. เอกสิทธิ์ แสนดวงดี 210,966 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
280 จ.ส.ท. อาทิตย์ มิ่งเคน นาง สี มิ่งเคน 110,988 ร.16 พัน.1 8 มิ.ย. 2563