การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 ส.อ. อุทิศ คำพันธ์ นาง นงลักษณ์ คำพันธ์ 211,344 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
272 ส.อ. เล็ก ศรีกระจ่าง นาย ณรงค์ศักดิ์ ด้วงรอด 211,345 มทบ.39 15 ม.ค. 2563
273 ส.อ. ทองดี ป้อมเชียงพัง น.ส. ประภาพร ทันที 211,342 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
274 ส.ท. วัชรพันธุ์ แก้วธรรมานุกูล จ.ส.อ. ศุภกฤต แก้วธรรมานุกูล 210,855 สง.สด.จว.ช.บ. 15 ม.ค. 2563
275 นาง ถวิล หลำนุ้ย จ.ส.ท. ชาญณรงค์ หลำนุ้ย 211,347 ส.พัน.3 พล.ร.3 15 ม.ค. 2563
276 นาง บุญมา จันทร์เภา ร.ต. เพียร จันทร์เภา 181,647 มทบ.39 15 ม.ค. 2563
277 นาย หนูพลอย ละชินลา ร.ต. สุพัฒน์ ละชินลา 211,332 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
278 นาย บุญมี มุระดา พ.ต. จรัส มุระดา 211,338 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
279 นาย ถนอม สุยคำไฮ พ.ท. อานุภาพ เมืองเหนือ 211,345 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
280 นาง สมภาร ชูเชิด จ.ส.อ. อำนาจ จงดา 211,351 ร.8 พัน.3 15 ม.ค. 2563