การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 นาง จันใด ป้อมเชียงพัง น.ส. ประภาพร ทันที 207,408 มทบ.24 10 มิ.ย. 2562
272 นาง เพ็ญศรี ผิวผ่อง ร.ต. ไชยสิทธิ์ ผิวผ่อง 207,395 มทบ.23 10 มิ.ย. 2562
273 นาย พรวน โสภา ร.ต. ประสงค์ แสนพงษ์ 207,629 ม.3 พัน.26 10 มิ.ย. 2562
274 พ.ท. ปลั่ง จั่นทอง นาง ลำพูน จั่นทอง 207,371 มทบ.13 7 มิ.ย. 2562
275 พ.ท. ไพโรจน์ บูรณะสัมฤทธิ นาง บางอร บูรณะสัมฤทธิ 207,419 มทบ.12 7 มิ.ย. 2562
276 พ.ต. สุพจน์ ประจงการ นาง กาญจนา ประจงการ 207,374 สง.สด.จว.พ.ท. 7 มิ.ย. 2562
277 พ.ต. สมพงษ์ คำภูแสน นาง ประเทือง คำภูแสน 207,383 มทบ.35 7 มิ.ย. 2562
278 ร.ต. สุรัตน์ สีขาว น.ส. รัตนา สีขาว 207,601 มทบ.25 7 มิ.ย. 2562
279 ร.ต. อัมพร บำรุงราษฎร์ น.ส. อมรรัตน์ บำรุงราษฎร์ 37,791 มทบ.17 7 มิ.ย. 2562
280 ร.ต. อัมพร บำรุงราษฎร์ นาย อนุวัฒน์ บำรุงราษฎร์ 37,791 มทบ.17 7 มิ.ย. 2562