การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 นาง สำราญ ชุ่มสูงเนิน ร.ต. ศิริศักดิ์ ชุ่มสูงเนิน 204,362 มทบ.25 8 ธ.ค. 2560
272 นาง ฉลวย เกิดสมบุญ ร.ต. แวน แก้วเกิด 204,120 มทบ.18 8 ธ.ค. 2560
273 นาง อุไร บุราสิทธิ์ พ.ต. ประมวล บุราสิทธิ์ 204,581 ป.21 8 ธ.ค. 2560
274 นาย ทองคำ อุดแน่น ร.ต. วิรัตน์ อุดแน่น 204,397 มทบ.35 8 ธ.ค. 2560
275 นาย บุญเพ็ง คิสาลัง จ.ส.อ. นพพร คิสาลัง 204,399 ทพ.23 8 ธ.ค. 2560
276 นาย ทองพูล กัญญพันธ์ จ.ส.อ. ประดิษฐ์ กัญญพันธ์ 204,399 พล.ร.3 8 ธ.ค. 2560
277 นาง โสภา ช่วงวารินทร์ จ.ส.อ. เอกชัย ช่วงวารินทร์ 204,394 ร.29 8 ธ.ค. 2560
278 นาง จีรภา ดีอ่ำ ร.ต. สมชาย ดีอ่ำ 204,587 มทบ.39 8 ธ.ค. 2560
279 นาง หอม แจ้งไธสงค์ น.ส. นฤมล แจ้งไธสงค์ 204,585 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
280 นาง นกคล้า ศักดิ์เพ็ชร์ พ.ท. วันชัย ศักดิ์เพ็ชร์ 204,586 มทบ.31 8 ธ.ค. 2560