การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 นาง สัมพันธ์ คงสมใจ พ.ท. เริงยุทธ คงสมใจ 207,272 มทบ.13 11 ก.ย. 2561
272 นาง ประเสริฐ พันธเสน จ.ส.อ. ธีระวิทย์ พันธเสน 207,275 พัน.ขส.24 บชร.4 11 ก.ย. 2561
273 นาง ประเสริฐ เกตุจรัล จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์ ค้าธัญญะ 207,273 ป.72 พัน.723 11 ก.ย. 2561
274 นาย ฝน แก้วพงษ์ ร.อ. อาทิตย์ วิสมล 207,273 ป.72 11 ก.ย. 2561
275 นาย ไพบูลย์ แย้มชุมพร จ.ส.อ. อดิศักดิ์ แย้มชุมพร 207,041 ช.1 รอ. 11 ก.ย. 2561
276 พ.ท. ปรัชญา เฉลิมลาภ นาง ทองใบ เฉลิมลาภ 207,050 มทบ.38 28 ส.ค. 2561
277 พ.ท. วิบูลย์ ศรีสุข พ.ต.หญิง วิไลพร กรุณา 207,053 มทบ.22 28 ส.ค. 2561
278 จ.ส.อ. ดิต พุ่มพงษ์ นาย เชาวฤทธิ์ พุ่มพงษ์ 207,048 มทบ.13 28 ส.ค. 2561
279 จ.ส.ท. จเร เอี่ยมมาตร์ นาง รัติยา เฮี๊ยะหลง 206,803 ศบบ. 28 ส.ค. 2561
280 อส.ทพ. เทพฤทธิ์ เลิศอาวุธ นาง สำฤทธิ์ เลิศอาวุธ 206,801 กรม ทพ.22 28 ส.ค. 2561