การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 นาย ประจวน พลเสนา จ.ส.อ. วิทยา พลเสนา 205,715 ป.2 พัน.102 รอ. 19 มี.ค. 2561
272 นาย ประเสริฐ อุดมแก้ว นาง อภิรดี อุไรกุล 205,971 มทบ.35 19 มี.ค. 2561
273 นาง สมจิตร คำพรรณ์ พ.ท. สมศักดิ์ คำพรรณ์ 205,970 มทบ.13 19 มี.ค. 2561
274 นาย เศวต เดชธิดา จ.ส.อ. รามฤทธิ์ เดชธิดา 205,964 มทบ.17 19 มี.ค. 2561
275 นาง เครือพงษ์ อรรคคำ พ.อ. วุทธิพงศ์ อรรคคำ 205,964 ร.3 19 มี.ค. 2561
276 นาง ประชุม เฉลยนาค พ.อ. เสรี เฉลยนาค 205,969 มทบ.13 19 มี.ค. 2561
277 ร.ต. สำเริง รมณารักษ์ นาง ขอม รมณารักษ์ 192,094 มทบ.42 15 มี.ค. 2561
278 ร.ต. ธวัฒชัย เพชรราม น.ส. จุฑาทิพย์ เพชรราม 205,949 มทบ.21 15 มี.ค. 2561
279 อส.ทพ. ธนพล วงษ์ตระ นาง มะลิ พิมพา 193,793 ทพ.35 15 มี.ค. 2561
280 นาง สง่า โภควัตร ร.ต. ชำนาญ โภควัตร 205,938 สด.จว.ส.ห. 15 มี.ค. 2561