การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 จ.ส.อ. ยอดรัก โพธิ์สนาม ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์สนาม 19,837 ส.พัน.6 พล.ร.6 24 ก.พ. 2563
272 จ.ส.อ. เทวินทร์ สิงห์สุวรรณ จ.ส.อ. ฤทธิชัย สิงห์สุวรรณ 211,225 มทบ.39 24 ก.พ. 2563
273 นาง สมศรี ชัยเนตร น.ส. นันทิยา ชัยเนตร 211,225 มทบ.37 24 ก.พ. 2563
274 นาง ทา สว่างราภา ร.ต. จำลอง แก้วสิงห์ 211,224 มทบ.37 24 ก.พ. 2563
275 นาง ภาวรีย์ เจริญรัตนธารากูล พ.ต.หญิง ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล 204,323 พธ.ทบ. 24 ก.พ. 2563
276 นาย สุทัศน์ สง่าญาติ นาย ปรเมศ สง่าญาติ 211,224 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 24 ก.พ. 2563
277 นาย เกี๋ยงคำ อิ่นอ้าย ร.ต. ภูมิน อิ่นอ้าย 211,234 มทบ.33 24 ก.พ. 2563
278 นาง ม้วน แสงทอง ร.ต. จรัญ เสือโฮก 211,234 มทบ.31 24 ก.พ. 2563
279 นาง ทองดี ชมเชี่ยวชาญ ร.ต. ทองแดง ชมเชี่ยวชาญ 211,232 มทบ.27 24 ก.พ. 2563
280 นาง ทองสา เวชไธสง ร.ต. ศิลา เวชไธสง 211,232 มทบ.26 24 ก.พ. 2563