การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 จ.ส.อ. คงศักดิ์ แสงดารา นาง จรูญลักษณ์ แสงดารา 207,243 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561
272 นาง จิราภรณ์ หนูเอียด น.ส. นภาพร หนูเอียด 184,058 มทบ.42 14 ธ.ค. 2561
273 นาง สายบัว สุริวงศ์ ร.ต. สุพจน์ ศิลอาภรณ์ 207,485 มทบ.39 14 ธ.ค. 2561
274 นาง วิม จำปาทอง นาง อำพันธ์ ทองอินทร์ 207,492 มทบ.39 14 ธ.ค. 2561
275 นาง ระดม แก้วประสงค์ ร.ต. เชาว์ แก้วประสงค์ 207,484 มทบ.35 14 ธ.ค. 2561
276 นาง สอน ศิริวรรณ นาง วิลาวัณย์ ศิริวรรณ 29,631 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
277 นาง สอน ศิริวรรณ น.ส. มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ 29,631 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
278 นาง สอน ศิริวรรณ จ.ส.อ. กล้าณรงค์ ศิริวรรณ 148,231 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
279 นาง สำเริง รอดเสมอ พ.ท. อัมพร ดาบเชื้อ 207,483 มทบ.13 14 ธ.ค. 2561
280 พ.อ. ประดิษฐ์ ดวงจรัส พ.ท.หญิง ฉอ้อน ดวงจรัส 207,249 มทบ.21 13 ธ.ค. 2561