การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 นาง ฉวีวรรณ อินทรสูตร นาง ภาวิณีย์ นิ่มครุธ 208,002 พัน.พัฒนา 4 28 ส.ค. 2562
272 นาง ลำจวน อิ่มเอม จ.ส.อ. คมสัน วงค์ศุภโชค 208,002 ป.72 พัน.721 28 ส.ค. 2562
273 นาย ชัย คำพูน ร.อ. วิชชากร คำพูน 208,005 สง.สด.จว.ช.ร. 28 ส.ค. 2562
274 นาง เฉลา นานาวัน นาง ลักขณา ศรีมามาศ 208,003 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 28 ส.ค. 2562
275 นาง สุพรรณ แก้วมีศรี นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วมีศรี 208,008 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 28 ส.ค. 2562
276 นาย ประยูร ไผ่เฟื้อย ร.อ. จักรธรรม ไผ่เฟื้อย 196,950 ร.3 28 ส.ค. 2562
277 นาง สมจิต บุญอ่วม น.ส. กรรณิกา บุญอ่วม 208,004 มทบ.16 28 ส.ค. 2562
278 นาย เกรียงศักดิ์ คณโฑเงิน จ.ส.อ. ทศพล คณโฑเงิน 208,006 พัน.ซบร.บ.ทบ. 28 ส.ค. 2562
279 นาง บัวลัย แสงจันทร์ ร.ต. วิเชียร แสงจันทร์ 208,007 พัน.ซบร.บ.ทบ. 28 ส.ค. 2562
280 นาย ไพโรจน์ เทศนา นาย พิเชษฐ์ เทศนา 208,007 กสษ.1 กส.ทบ. 28 ส.ค. 2562