การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 ร.ต. ธีระศักดิ์ วิจารณาสิต นาง บุญตา วิจารณาสิต 205,865 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
272 ร.ต. ทองดี อนันตัง นาง รุ่งรัตน์ ใหลเจริญ 18,055 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
273 ร.ต. ทองดี อนันตัง ร.ต. ทวีศักดิ์ อนันตัง 187,809 มทบ.17 31 ก.ค. 2561
274 ร.ต. ไพบูลย์ บัวขาว นาง ทองศรี บัวขาว 205,880 มทบ.22 31 ก.ค. 2561
275 ร.ต. สมัย บุญชัยโย นาง นงค์นิตย์ บุญชัยโย 205,903 มทบ.22 31 ก.ค. 2561
276 จ.ส.อ. เสถียร เพ็ชรเทศ น.ส. ทิพาภรณ์ เพ็ชรเทศ 206,316 สง.สด.จว.ช.ม. 31 ก.ค. 2561
277 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทร์ขาว นาง เช้า จีนเพชร 18,631 มทบ.31 31 ก.ค. 2561
278 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทร์ขาว นาย สุรยุทธ จันทขาว 18,631 มทบ.31 31 ก.ค. 2561
279 จ.ส.อ. สุรศักดิ์ จันทร์ขาว น.ส. ปภัสสร จันทขาว 168,631 มทบ.31 31 ก.ค. 2561
280 จ.ส.อ. สมศักดิ์ แตงอ่อน ส.อ. ณัฐพล แตงอ่อน 205,901 มทบ.36 31 ก.ค. 2561