การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 นาย สวัสดิ์ มูลพรม จ.ส.อ. ประวิทย์ มูลพรม 205,621 มทบ.19 22 พ.ค. 2561
272 นาง ประยงค์ จารุจารีต ร.ท. จารุธร จารุจารีตร์ 205,886 พธ.ทบ. 22 พ.ค. 2561
273 น.ส. วนิดา ใสสะอาด จ.ส.อ. ปัญญา กระต่ายทอง 205,851 สง.สด.จว.พ.ร. 22 พ.ค. 2561
274 นาง แฉล้ม จันทร์อิน นาย ชยุตพรรัตน์ จันทร์อิน 205,854 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
275 นาง แก้ว พรมมา ร.ต. วิเชียร พรมมา 205,854 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
276 นาง เทวี เทียบแสน ร.ต. สิทธิชัย แจ้งสว่าง 205,855 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
277 นาง ทองสุข กันทาเป็ง ส.อ. จักรกรี กันทาเป็ง 205,856 มทบ.37 22 พ.ค. 2561
278 นาย ศรี สันเทียะ ร.ต. วิชัย ทรัพย์อินทร์ 205,850 มทบ.27 22 พ.ค. 2561
279 นาย สุดใจ จรรยากรณ์ จ.ส.อ. สุพล ไชยกุมาร 205,849 มทบ.22 22 พ.ค. 2561
280 นาย ทองใสย์ กะตะศิลา จ.ส.อ. ณรงค์ กะตะศิลา 205,851 มทบ.22 22 พ.ค. 2561