การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
271 นาย สุ่น คงดี จ.ส.อ. ทะนุ ตั้งอยู่ดี 208,831 ร.6 พัน.3 24 ก.ย. 2562
272 นาง ทองใบ สมศรี ร.ต. สมิธ ชนะสิทธิ์ 207,142 ร.16 พัน.3 24 ก.ย. 2562
273 นาย เล็ก ชูสุข จ.ส.อ. อนุมาต ชูสุข 208,834 ม.พัน.16 พล.ร.5 24 ก.ย. 2562
274 นาย พรเทพ ปุ่นนอก ส.อ. มนตรี ปุ่นนอก 208,833 พัน.ซบร กรม สน.12 24 ก.ย. 2562
275 นาย อินสวน กิตติวัฑฒนานนฐ์ ส.อ. อนุชา กิตติวัฑฒนานนฐ์ 208,832 ช.3 พัน.302 24 ก.ย. 2562
276 นาง บุญเลิศ รัตนกร นาง วิไลวรรณ แก้ววิเชียร 208,853 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 24 ก.ย. 2562
277 นาย บัวลา โล่ห์คำ ส.อ. กิตติศักดิ์ โล่ห์คำ 208,117 ร.16 พัน.3 24 ก.ย. 2562
278 นาย คำพันธ์ กิ่งกุล ร.อ. ประดับ วงศ์สุวรรณ 208,843 มทบ.25 24 ก.ย. 2562
279 นาย เฉลียว อุตโพธิ์ จ.ส.ต. สงกรานต์ ภูตะมาตย์ 208,852 มทบ.22 24 ก.ย. 2562
280 นาง ปาง รัศมี ร.ต. กำแพง ภู่จุฬา 208,865 ร.12 พัน.1 รอ. 24 ก.ย. 2562