การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 ส.อ. อุไร สำอางศรี นาง วราภรณ์ สำอางศรี 205,904 มทบ.39 31 ก.ค. 2561
282 ส.อ. อารมย์ มลิเวช นาง สม มลิเวช 118,006 พล.ร.6 31 ก.ค. 2561
283 ส.อ. อารมย์ มลิเวช นาง บุษบา มลิเวช 87,900 พล.ร.6 31 ก.ค. 2561
284 ส.ท. ฉัตรเพชร เทอดคุณ นาง กองแพง เทอดคุณ 206,115 ร.29 พัน.1 31 ก.ค. 2561
285 อส.ทพ. สยาม ช่ออัญชัน นาง เพ็ญจันทร์ ช่ออัญชัน 205,889 กรม ทพ.11 31 ก.ค. 2561
286 นาย ฉลอง ถาวร ส.ท. กฤษฎากรณ์ ถาวร 205,867 รพศ.1 พัน.2 31 ก.ค. 2561
287 นาง สอิ้ง เกิดคำ จ.ส.อ. มนัส เกิดคำ 205,855 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 31 ก.ค. 2561
288 นาง ทองมาก อ้นจันทึก นาง ละมุล ชาวดง 205,864 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
289 นาย บุญทัย โสภา ส.ท. ธงชัย โสภ 200,586 ป.1 พัน.31 รอ. 31 ก.ค. 2561
290 นาง ศรินทร์ อุ่นศิลป์ พ.ต.ท. ปิยพงศ์ อุ่นศิลป์ 205,887 มทบ.23 31 ก.ค. 2561