การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 จ.ส.ท. อาทิตย์ มิ่งเคน น.ส. ธนธรณ์ พรรคพวก 100,000 ร.16 พัน.1 8 มิ.ย. 2563
282 ส.ท. สมศักดิ์ บุญโต นาง วรรณา บุญโต 210,996 มทบ.33 8 มิ.ย. 2563
283 อส.ทพ. ส็อก จำนงค์รักษ์ นาย เบียน จำนงค์รักษ์ 210,716 กรม ทพ.47 8 มิ.ย. 2563
284 นาย รุณ สนทอง ร.ต. ชาญ สนทอง 211,206 ศป. 8 มิ.ย. 2563
285 นาง ละ จันทคัด จ.ส.อ. ชำนาญ จันทคัด 211,204 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
286 นาง กัลยา มินวงษ์ ร.ต. สุเทพ มินวงษ์ 211,205 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
287 นาง ทอน เสือส่วย จ.ส.อ.หญิง ศรีกัญญา คะชา 210,989 ศสท.กส.ทบ. 8 มิ.ย. 2563
288 นาย สมพร แก้วแก่น น.ส. สมภัทร์ แก้วแก่น 210,987 รพ.อ.ป.ร. 8 มิ.ย. 2563
289 นาย บุญเหลือ สุขเกษม ส.อ. สุภชัย สุขเกษม 196,926 ร.4 พัน.3 8 มิ.ย. 2563
290 นาย ยนต์ เรือนก้อน จ.ส.อ. เทอดภูมิ สุปันต๋า 206,212 มทบ.39 8 มิ.ย. 2563