การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 นาย จ๋าย อินนันชัย ร.ต. สุขคำ อินนันชัย 205,936 มทบ.32 15 มี.ค. 2561
282 นาง ตุ่นแก้ว เรียงสูง ร.ท. ไพบูลย์ เรียงสูง 205,936 มทบ.32 15 มี.ค. 2561
283 นาง อ่วม พินสายออ จ.ส.อ. บุญรวม พินสายออ 205,939 บชร.2 15 มี.ค. 2561
284 นาง วงษ์ศรี ยอดแก้ว ร.อ. ทวี นามประเทศ 205,943 รร.จปร. 15 มี.ค. 2561
285 นาย วันสี ศิริลาภ ส.อ. วุฒิชัย ศิริลาภ 205,942 ร.12 พัน.2 รอ. 15 มี.ค. 2561
286 นาง รำไพ ชุดพิมาย น.ส. พฏีรัตน์ ชุดพิมาย 205,709 มทบ.29 15 มี.ค. 2561
287 นาย เอื้อน จูกุล นาง ทัศนันท์ พรมาโนช 205,948 มทบ.21 15 มี.ค. 2561
288 นาย พูน ไวขุนทด จ.ส.อ. พุฒินันท์ ไวขุนทด 205,948 มทบ.21 15 มี.ค. 2561
289 นาง หอม นันตาวงค์ นาง แสงบุญ ไชยทารินทร์ 205,947 มทบ.33 15 มี.ค. 2561
290 นาง สับ ลายบุตรศรี นาย สวรรค์ทัย ลายบุตรศรี 205,947 มทบ.21 15 มี.ค. 2561