การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 นาง เยื้อน น้อยเสวก จ.ส.อ. โพ สินชัย 205,848 มทบ.16 22 พ.ค. 2561
282 นาย เถิง บุญเกิด นาง ลำพึง กันหา 205,853 มทบ.13 22 พ.ค. 2561
283 นาย ณรงค์ ยูวะเวส จ.ส.อ. กงพัฒน์ ยูวะเวส 205,855 ช.3 พัน.302 22 พ.ค. 2561
284 นาง รุ่งทิวา สุขกวี ร.ต. สำรอง ลุนดี 205,912 สง.สด.จว.ย.ส. 22 พ.ค. 2561
285 นาย ทองปลิว น้อยเซีย ร.ต. อนุพงศ์ ยศสมบัติ 205,909 มทบ.39 22 พ.ค. 2561
286 นาย สิงห์ วิชัย ร.ต. เพิ่มศักดิ์ ร่วมศรี 205,909 มทบ.25 22 พ.ค. 2561
287 นาย วารินทร์ จันทสี น.ส. ทิยพ์ศิรินทร์ จันทสี 205,912 มทบ.24 22 พ.ค. 2561
288 นาง ป้อง ธาตุวิสัย ร.ต. วิไล ธาตุวิสัย 205,918 มทบ.24 22 พ.ค. 2561
289 นาย เรียน แก้ววังปา ร.ต. เสถียร ธรรมดา 205,918 มทบ.23 22 พ.ค. 2561
290 นาง สอน บุญเรืองรอด ร.ท. โกศล บุญเรืองรอด 205,911 มทบ.17 22 พ.ค. 2561