การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 ร.ท. จรัญ สานุสันติ น.ส. สิริรัตน์ สานุสันติ 207,509 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
282 ร.ต.หญิง จันทิมา เปลี่ยนพานิช นาง อาภา ทรัพย์เจริญ 207,508 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
283 ร.ต. รักชัย มูลมานัส ส.อ. ธีระพล มูลมานัส 207,504 มทบ.24 13 ธ.ค. 2561
284 ร.ต. มนตรี เดชคลัง นาง เมตตา เดชคลัง 207,500 มทบ.18 13 ธ.ค. 2561
285 จ.ส.อ. บุญฤกษ์ แก่นกล้า นาย สอิ้ง แก่นกล้า 207,261 บชร.2 13 ธ.ค. 2561
286 ส.อ. ธีระวัฒน์ ขจัดมลทิน นาย นิรวัชร์ ขจัดมลทิน 207,035 มทบ.22 13 ธ.ค. 2561
287 อส.ทพ. วิชาญ กัลยา น.ส. สุมาลี มั่นจิตร์ 194,622 กรม ทพ.13 13 ธ.ค. 2561
288 นาย หวัง ฮามคำฮัก จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ฮามคำฮัก 203,342 ร.21 รอ. 13 ธ.ค. 2561
289 นาง ไฝแก้ว วิชัยสืบ นาง ฉลอง วิชัยสืบ 207,510 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
290 นาง ลอย มังกรแก้ว ร.ต. พยุง เดชประทุม 207,504 มทบ.34 13 ธ.ค. 2561