การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 นาง หนูรัตน์ วิศรียา จ.ส.ต. สุพจน์ วิศรียา 208,013 มทบ.39 28 ส.ค. 2562
282 นาง สมบุญ มหาศาล นาง ศศิธร ชื่นโกมล 208,014 มทบ.39 28 ส.ค. 2562
283 นาย สมาน โพธิ์สาจันทร์ ร.ต. สุริยัน บุญเพิ่ม 208,013 มทบ.27 28 ส.ค. 2562
284 นาง มาลา เจือจันทร์ ร.ต. สุขทิศักดิ์ จันทร์ศิลานนท์ 208,009 มทบ.25 28 ส.ค. 2562
285 นาง เตียง พิมพ์โยวงศ์ นาง นภาภรณ์ บำรุงนางาม 208,009 มทบ.24 28 ส.ค. 2562
286 นาง อุไรวรรณ มุขกัง ร.ต. ณรงค์ชัย มุขกัง 208,008 มทบ.24 28 ส.ค. 2562
287 นาง โปรย ต่อศรี จ.ส.อ. สุวิทย์ ต่อศรี 24,167 มทบ.13 28 ส.ค. 2562
288 นาง โปรย ต่อศรี ร.ต.อ. สิทธิโชติ ต่อศรี 24,167 มทบ.13 28 ส.ค. 2562
289 นาง โปรย ต่อศรี นาย สหัส ต่อศรี 159,683 มทบ.13 28 ส.ค. 2562
290 นาย เรียน จำปาทอง จ.ส.อ. บุญชู พรหมศรี 208,012 ม.3 พัน.26 28 ส.ค. 2562