การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 น.ส. ฉวีวรรณ บุญยี่สุ่น ร.ต. อุเทน บุญยี่สุ่น 207,182 มทบ.16 22 ก.พ. 2562
282 นาง สายทอง แฝงพันธ์ จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ แฝงพันธ์ 207,184 ม.7 พัน.8 22 ก.พ. 2562
283 นาย อัมพร บุญรมย์ น.ส. ภักคณิช บุญรมย์ 207,182 พธ.ทบ. 22 ก.พ. 2562
284 นาง ชาลี ทองหนุน ร.ท. นพดล ทองหนุน 207,184 ป.3 พัน.13 22 ก.พ. 2562
285 นาง วราภรณ์ ปานเขียว จ.ส.อ. แสวง ปานเขียว 206,984 ร.15 พัน.4 22 ก.พ. 2562
286 นาง แสงดี โยสิทธิ์ จ.ส.อ. สมบูรณ์ กันทา 207,177 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
287 นาง วันเพ็ญ รัตนพรพันธ์ พ.ท.หญิง เสาวภาคย์ ซื้อโสภณ 207,170 มทบ.32 22 ก.พ. 2562
288 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เรือนแก้ว นาง ธันยพร เรือนแก้ว 207,175 พัน.สบร.23 บชร.3 22 ก.พ. 2562
289 พ.ท. สวัสดิ์ ภาระเวช นาง สุมาลี กำแมด 207,192 มทบ.22 20 ก.พ. 2562
290 พ.ท. สุชิน ภู่สวรรค์ น.ส. สุพินันท์ ภู่สวรรค์ 207,195 มทบ.36 20 ก.พ. 2562