การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 นาย ปาน อุปโคตร ร.ต. พิชิต อุปโคตร 207,050 ส.พัน.3 พล.ร.3 28 ส.ค. 2561
282 นาย บรรจง คนองเดช จ.ส.อ. จารึก คนองเดช 207,048 มทบ.22 28 ส.ค. 2561
283 นาง กินรี ดาวเที่ยง ร.ต. พินันท์ ดาวเที่ยง 207,047 มทบ.13 28 ส.ค. 2561
284 นาย วิชิต เชื้อสอน จ.ส.อ. สมชาย เชื้อสอน 207,054 มทบ.12 28 ส.ค. 2561
285 นาย ประพันธ์ ภูต้องลม จ.ส.ท. อุดรรัตน์ ภูบุญเรือง 207,049 พล.ร.6 28 ส.ค. 2561
286 นาง พรหม มาสิงห์ นาย ทวีศักดิ์ มาสิงห์ 207,054 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 28 ส.ค. 2561
287 นาง ถิน ติวสร้อย ร.ท. บุญช่วย ติวสร้อย 207,173 มทบ.24 19 ก.ย. 2561
288 พ.ท. เปาว์ หาญเวช นาง นิรุฬห์พร หาญเวช 207,232 มทบ.27 18 ก.ย. 2561
289 ร.ต. วร โพธิ์งาม นาง วาสนา อินทร์ฉาย 207,231 มทบ.27 18 ก.ย. 2561
290 จ.ส.อ. สุวรรณ ทองคำ จ.ส.อ. สุรเชษฐ ทองคำ 207,229 พัน.สพ.กระสุน 21 18 ก.ย. 2561