การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 นาง ทองคำ อิ่มทรัพย์ นาง สุพัตรา อินทร์หา 204,392 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560
282 นาย ดำรงค์ กุลมา นาง เฉลิมศรี กุลมา 204,389 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
283 นาย กรฤต ฐานกริชวิเศษ ร.ต. เสวก ฐานวิเศษ 204,389 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
284 นาย มงคล พุมมา นาง มาลา ศรีสงค์ , นาง จีรมัย , นาย ประเสริฐ , นาย ประสิทธิ์ พุมมา , นาง ลัดดา เชื้อฟอง , นาง ทองษา จันทร์โพธิ์กลาง , นาง สุมาลี ทองคำ 204,391 มทบ.13 8 ธ.ค. 2560
285 นาง เพ็ญศรี ขวัญทองอินทร์ พ.ต. สิทธิกร ขวัญทองอินทร์ 204,603 สง.สด.จว.ส.ท. 8 ธ.ค. 2560
286 นาง แสนสุข จรโคกกรวด ร.ต. เอกชัย จรโคกกรวด 204,390 มทบ.21 8 ธ.ค. 2560
287 นาย สวิง จันทร์พูล ร.ต. สำราญ จันทร์พูล 204,613 มทบ.17 8 ธ.ค. 2560
288 นาง กอบแก้ว พลลาภ ร.อ. สมพวน พลลาภ 204,371 กรม ทพ.22 8 ธ.ค. 2560
289 นาย ทุม ขำริด จ.ส.อ. อำนาจ ขำริด 204,591 รพ.ค่ายวชิรปราการ 8 ธ.ค. 2560
290 นาย เจตร ลำภา น.ส. นวลจันทร์ เหมือนแก้ว 204,376 พธ.ทบ. 8 ธ.ค. 2560