การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 นาง นกแก้ว สังข์นาค นาย วินัย สังข์นาค 211,481 รวท.อท.ศอพท. 24 ก.พ. 2563
282 นาง บุญช่วย มุกดากิจ พ.ต. อาทิตย์ มุกดากิจ 211,393 มทบ.23 24 ก.พ. 2563
283 นาย ม้วน ใจเย็น ร.ท. สันติพงษ์ ใจเย็น 210,991 มทบ.19 24 ก.พ. 2563
284 พ.ต. ภัทร โกมลวานิช นาง สุนิตย์ โกมลวานิช 211,253 กรมพัฒนา 2 21 ก.พ. 2563
285 ร.ต. สมร สีทองทุม นาย อัศวพล สีทองทุม 40,308 มทบ.36 21 ก.พ. 2563
286 ร.ต. สมร สีทองทุม น.ส. พัชรี สีทองทุม 40,308 มทบ.36 21 ก.พ. 2563
287 ร.ต. สมร สีทองทุม นาง จิราวรรณ สีทองทุม 130,408 มทบ.36 21 ก.พ. 2563
288 ร.ต. ทัศพร ศรภูมิ นาง วรลักษณ์ ศรภูมิ 146,036 มทบ.17 21 ก.พ. 2563
289 ร.ต. ทัศพร ศรภูมิ จ.ส.อ. ยุทธภูมิ ศรภูมิ 32,609 มทบ.17 21 ก.พ. 2563
290 ร.ต. ทัศพร ศรภูมิ น.ส. ฐิฎิมา ศรภูมิ 32,609 มทบ.17 21 ก.พ. 2563