การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 นาง แช่มช้อย วัฒนศัพท์ ร.ต. ชุด เปี่ยมทัพ 209,522 มทบ.36 11 ต.ค. 2562
282 นาง วรรณี พูสุวรรณ ร.ต. วัชชิระ พูสุวรรณ 209,522 มทบ.36 11 ต.ค. 2562
283 นาย พรมมา ม่วงวันดี ร.ต. สง่า ม่วงวันดี 209,526 มทบ.27 11 ต.ค. 2562
284 นาง พุฒ ศรีละพรม ร.ต. ถวิล โสภาคย์ 209,521 มทบ.25 11 ต.ค. 2562
285 นาย ไกรสอน ยานสุวรรณ์ ส.อ. ประวิต ยานสุวรรณ์ 209,525 มทบ.23 11 ต.ค. 2562
286 นาย พิชิต ประสพศิลป์ จ.ส.อ. ประชันสิน ประสพศิลป์ 209,526 มทบ.23 11 ต.ค. 2562
287 พ.ท. พิทักษ์ วงศ์สวรรค์ นาง นุชเทียม วงศ์สวรรค์ 209,537 มทบ.36 10 ต.ค. 2562
288 พ.ต. ไพศาล สุระแสง นาง สุภา อุประ 23,376 มทบ.32 10 ต.ค. 2562
289 พ.ต. ไพศาล สุระแสง นาย พิษณุศักดิ์ สุระแสง 144,776 มทบ.32 10 ต.ค. 2562
290 พ.ต. ไพศาล สุระแสง นาย ชัยชนะ สุระแสง 23,376 มทบ.32 10 ต.ค. 2562