การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
281 นาง วรรณ์ ทาหนัก จ.ส.อ. อำนวย ทาหนัก 211,351 ร.7 15 ม.ค. 2563
282 นาย เยือน นนทธิ พ.ท. รังสรรค์ จันเทศ 211,349 มทบ.35 15 ม.ค. 2563
283 นาง สนิท เกตุศรี น.ส. นวรัตน์ เกตุศรี 211,348 มทบ.35 15 ม.ค. 2563
284 นาง แตงอ่อน รามศิริ จ.ส.อ. ศักดิ์สุริยา ฤกษ์มา 211,350 มทบ.28 15 ม.ค. 2563
285 นาง จรัส ขิมเกาะ จ.ส.อ. สมบัติ นวมวิเศษ 211,584 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
286 นาง บุญมี วงษ์ศรีแก้ว ร.ต. สุรัตน์ จันทร์เขียว 211,350 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
287 นาย นรินทร์ เหลี่ยมมณี จ.ส.อง นรัชต์ชัย บุญมณีสิรีกุล 199,594 ร.12 พัน.2 รอ. 15 ม.ค. 2563
288 นาง สมพงษ์ แก้วกูล ส.อ. สมหมาย แก้วกูล 211,368 มทบ.26 15 ม.ค. 2563
289 นาย อ่วม ขจัดมลทิน ร.ต. วิชัย ทอนทอง 211,370 มทบ.23 15 ม.ค. 2563
290 นาง อินธิพร (กมลวรรธน์) ผลาปรีย์ น.ส. ดิศราพร ผลาปรีย์ 211,375 มทบ.23 15 ม.ค. 2563