การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 ส.อ. ชัชวาลย์ บูรำสูงเนิน นาย วิศวกร บูรำสูงเนิน 205,908 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
22 ส.อ. ทศพรชัย ชัยทิพย์ นาง สุรีย์พร ชัยทิพย์ 205,905 มทบ.21 10 เม.ย. 2561
23 ส.อ. ชาคริส วงค์คำชาญ นาย สุนทร วงค์คำชาญ 205,421 ร.13 พัน.2 10 เม.ย. 2561
24 ส.อ. พิสิทธิ์ เดชบุรัมย์ น.ส. สุภาพ เดชบุรัมย์ 205,899 มทบ.27 10 เม.ย. 2561
25 ส.อ. ประเสริฐ สินทร นาง บุญล้อม มีชัยมาตร์ 194,233 มทบ.24 10 เม.ย. 2561
26 นาง ติ๊บ ดวงทิพย์ พ.ต. สิงห์คำ จิตตางกูร 205,882 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 10 เม.ย. 2561
27 นาย รินทอง มหุวัน น.ส. กรรณิการ์ อ้วนอ่อน 205,881 ร.3 พัน.3 10 เม.ย. 2561
28 น.ส. ลักขณี หาญกุล ร.ท. ประทีป ภูศรีฐาน 205,883 ร.3 10 เม.ย. 2561
29 นาย พยอม นุ่นโต ร.ต. วิญญู นุ่นโต 205,880 มทบ.36 10 เม.ย. 2561
30 นาย ความ แดงจัด ร.ต. มงคล แดงจัด 205,880 มทบ.36 10 เม.ย. 2561