การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 นาง ปุ๊ ไชยโย ร.ต. บุญสม ศรีจ๊ะ 207,323 มทบ.38 26 ต.ค. 2561
22 นาง สายใจ ขำไทยแท้ ร.ต. ยุทธนา ขำไทยแท้ 14,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
23 นาง สายใจ ขำไทยแท้ นาย พิษณุ ขำไทยแท้ 14,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
24 นาง สายใจ ขำไทยแท้ พ.ต. บรรจง ขำไทยแท้ 14,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
25 นาง สายใจ ขำไทยแท้ ร.ต. ธรรมนูญ ขำไทยแท้ 164,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
26 นาง คำ ชัยนุภาพ พ.ต. สมจิต ชัยนุภาพ 207,338 มทบ.31 26 ต.ค. 2561
27 นาง หมื่น คำภิรมย์ ร.ต. คำชื่น คำภิรมย์ 207,321 มทบ.27 26 ต.ค. 2561
28 นาย ดี ผิวดำ ร.ต. ทองประเสริฐ ผิวดำ 207,325 มทบ.24 26 ต.ค. 2561
29 นาย สุภาพ แก้วจันลา นาง สุชาดา แก้วจันลา 207,596 มทบ.21 26 ต.ค. 2561
30 นาง ทองคำ ศีลให้อยู่สุข จ.ส.อ. สุบิน ขอเชิญกลาง 207,337 มทบ.21 26 ต.ค. 2561