การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 นาง น้อม โนกุล จ.ส.อ. หาญศึก โนกุล 207,583 มทบ.37 9 ม.ค. 2562
22 นาย บุญชู ใจภักดี นาง เครือวัลย์ ใจภักดี 207,583 มทบ.22 9 ม.ค. 2562
23 นาย เซิบ บุญรอด ร.ต. ประทวน โตกุล 207,587 มทบ.15 9 ม.ค. 2562
24 นาง สุเรียน สืบสังข์ จ.ส.อ.หญิง สุจินดา ม่วงอ่อน 207,546 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 9 ม.ค. 2562
25 นาง อุไรวรรณ ปินกันทา นาย อิศรายุทธ แตงน้อย 207,558 มทบ.33 9 ม.ค. 2562
26 นาง บุญเทียม พวงพันธุ์ ร.ต. ทวน พวงพันธุ์ 207,543 มทบ.33 9 ม.ค. 2562
27 นาง ดวงจันทร์ อุปละวงศ์ จ.ส.อ. พีระพล อุปละวงศ์ 207,547 มทบ.32 9 ม.ค. 2562
28 นาย เหรียญ ทองบ้านทุ่ม ร.ต. ณัฐวุฒิ ทองบ้านทุ่ม 207,559 มทบ.23 9 ม.ค. 2562
29 นาง วาด ทิพย์รักษ์ จ.ส.อ. สุพจน์ ทิพย์รักษ์ 207,563 มทบ.23 9 ม.ค. 2562
30 นาย บุญทัน สินธุศรี จ.ส.อ. คมสัน สินธุศรี 207,561 มทบ.18 9 ม.ค. 2562