การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 นาง บุญมา จันทร์เภา ร.ต. เพียร จันทร์เภา 181,647 มทบ.39 15 ม.ค. 2563
22 นาย หนูพลอย ละชินลา ร.ต. สุพัฒน์ ละชินลา 211,332 มทบ.24 15 ม.ค. 2563
23 นาย บุญมี มุระดา พ.ต. จรัส มุระดา 211,338 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
24 นาย ถนอม สุยคำไฮ พ.ท. อานุภาพ เมืองเหนือ 211,345 มทบ.22 15 ม.ค. 2563
25 นาง สมภาร ชูเชิด จ.ส.อ. อำนาจ จงดา 211,351 ร.8 พัน.3 15 ม.ค. 2563
26 นาง วรรณ์ ทาหนัก จ.ส.อ. อำนวย ทาหนัก 211,351 ร.7 15 ม.ค. 2563
27 นาย เยือน นนทธิ พ.ท. รังสรรค์ จันเทศ 211,349 มทบ.35 15 ม.ค. 2563
28 นาง สนิท เกตุศรี น.ส. นวรัตน์ เกตุศรี 211,348 มทบ.35 15 ม.ค. 2563
29 นาง แตงอ่อน รามศิริ จ.ส.อ. ศักดิ์สุริยา ฤกษ์มา 211,350 มทบ.28 15 ม.ค. 2563
30 นาง จรัส ขิมเกาะ จ.ส.อ. สมบัติ นวมวิเศษ 211,584 มทบ.24 15 ม.ค. 2563