การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 นาง วิมลรัตน์ เตียเจริญ พ.อ. ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์ 207,666 รร.จปร. 3 ก.ค. 2562
22 นาย ดวน นาคนาคา จ.ส.อ. ทองพูน น้อยภา 207,188 ม.5 พัน.24 รอ. 3 ก.ค. 2562
23 น.ส. นิยม กลิ่นรื่น ร.ต. กมล ปุณยปรีดาพงศ์ 207,187 ม.5 พัน.24 รอ. 3 ก.ค. 2562
24 นาย นิคม แท่งทอง ส.อ. นิวัฒน์ แท่งทอง 207,659 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 3 ก.ค. 2562
25 นาง จิราภรณ์ ขันทะชา ร.ท. ไตรรงค์ ขันทะชา 207,660 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 3 ก.ค. 2562
26 นาง อนงค์ ม่วงน้ำเงิน นาง มณีรัตน์ ธรรมะ 207,665 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 3 ก.ค. 2562
27 นาง สมจิต สายลม นาย วิชิต สายลม 207,405 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 3 ก.ค. 2562
28 ร.ต. สุมล เข็มทองคำ นาย ทศพล เข็มทองคำ 46,831 บชร.2 1 ก.ค. 2562
29 ร.ต. สุมล เข็มทองคำ นาย ทศพร เข็มทองคำ 159,831 บชร.2 1 ก.ค. 2562
30 จ.ส.ท. สมพร จันโทมา นาง สนาน จันโทมา 97,160 พล.รพศ.1 1 ก.ค. 2562