การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 นาง ตุ๊ เอี่ยมสำอางค์ ร.ต. สาธิต เอี่ยมสำอางค์ 205,862 มทบ.31 13 มิ.ย. 2561
22 นาย วิเลิศ ไปแดน ส.อ. สายยันต์ ไปแดน 205,872 มทบ.27 13 มิ.ย. 2561
23 นาง ณัฐฐยา ต๊ะไผ่ล้อม นาง วัชราภรณ์ เปเรร่า 205,841 มทบ.33 13 มิ.ย. 2561
24 ร.ท. ทองหลอม น้ำจันทร์ พ.ต. ธนัท น้ำจันทร์ 205,881 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 12 มิ.ย. 2561
25 ร.ต. ฉลอง ภู่รอด นาง ปราณี ภู่รอด 177,940 มทบ.31 12 มิ.ย. 2561
26 ร.ต. ฉลอง ภู่รอด นาง จุรีรัตน์ มาดี 27,940 มทบ.31 12 มิ.ย. 2561
27 จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ ฤทธิเรือง นาย วินัย ฤทธิเรือง 205,667 ร.15 พัน.4 12 มิ.ย. 2561
28 นาย บุญธรรม สวนสุวรรณ์ ร.ต. มณเฑียร สวนสุวรรณ์ 205,879 มทบ.39 12 มิ.ย. 2561
29 นาง ยุพิน พันทัพ น.ส. สิรินยุภา พันทัพ 205,879 มทบ.39 12 มิ.ย. 2561
30 นาย เสงี่ยม เชียงสิน จ.ส.อ. สุธน เขาแก้ว 205,878 มทบ.31 12 มิ.ย. 2561