การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 ร.อ. ทวนธน ชาวไทย นาง โกศล ชาวไทย 208,938 ป.72 พัน.721 11 ก.ย. 2562
22 นาย ทองย่อน ทองแก้ว นาง เครือวัลย์ นิลทัพ 208,678 รพ.ค่ายจิรประวัติ 11 ก.ย. 2562
23 ว่าที่ ร.ท. วิชัย ทองวิเศษ นาง ประนอม ทองวิเศษ 208,942 มทบ.27 11 ก.ย. 2562
24 ร.ต. สอาด คุ้มครอง นาง อุบลรัตน์ คุ้มครอง 208,937 มทบ.16 11 ก.ย. 2562
25 ร.ต. นุกูล ศูนย์กลาง น.ส. ณัฐริกา ศูนย์กลาง 208,677 มทบ.16 11 ก.ย. 2562
26 ร.ต. วุฒิชัย จันทชาติ นาง สุภาภรณ์ จันทชาติ 208,703 มทบ.14 11 ก.ย. 2562
27 ร.ต. สัมพันธ์ ป้อมบุบผา นาง สมมาต ป้อมบุบผา 208,731 ป.72 พัน.722 11 ก.ย. 2562
28 ร.ต. จิรพร คล่องใจ นาง สมจิต คล่องใจ 208,947 มทบ.12 11 ก.ย. 2562
29 ร.ต. สุจินต์ ไทยเขียว นาง นฤมล ไทยเขียว 208,963 มทบ.15 11 ก.ย. 2562
30 จ.ส.อ. บุญเลิศ กุระกนก นาง ยุภาภรณ์ กุระกนก 208,942 มทบ.22 11 ก.ย. 2562