การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 นาย มาลัย ประดับทอง น.ส. มารศรี ประดับทอง 120,000 มทบ.15 13 มี.ค. 2563
22 นาง เฟือย คำแคว่น นาย ลัย คำแคว่น 183,463 กรม ทพ.32 13 มี.ค. 2563
23 นาย เถวียน แถบชาติ นาง ชนม์ณกานต์ พราหมณ์จรกุล 211,209 ศบบ. 13 มี.ค. 2563
24 นาย สมควร จิตตะบุตร ส.ท.หญิง สุจิตรา กาลวรรณา 204,620 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธฯ 13 มี.ค. 2563
25 นาย สมร คำมี จ.ส.อ. วานิช สินธุวานิช 210,969 มทบ.29 13 มี.ค. 2563
26 นาง เวียน ชะฎาแก้ว จ.ส.อ. ฉลองรัตน ชะฎาแก้ว 198,198 มทบ.25 13 มี.ค. 2563
27 นาง เวียน ชะฎาแก้ว จ.ส.อ. ฉลองรัตน ชะฎาแก้ว 198,198 มทบ.25 13 มี.ค. 2563
28 นาง น้อย ดาศรี นาง วราภรณ์ รอบรู้ 211,215 มทบ.22 13 มี.ค. 2563
29 นาย ประสิทธิ์ ใจไหม นาย ธนากร อินทสนธิ 211,215 มทบ.18 13 มี.ค. 2563
30 นาง อนันต์ คัมภีร์สุข จ.ส.ท. สุภัทร คัมภีร์สุข 211,207 พธ.ทบ. 13 มี.ค. 2563