การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 นาง จันทร์ทอน จิตตะทัต นาย สุพงษ์ จิตตะทัต 211,054 มทบ.21 24 มิ.ย. 2563
22 นาย ศิริชัย ชวนะโชติ นาย อมรชัย ชวนะโชติ 87,772 พธ.ทบ. 24 มิ.ย. 2563
23 นาย ศิริชัย ชวนะโชติ น.ส. ลักษณ์ศิกานต์ ชวนะโชติ 94,400 พธ.ทบ. 24 มิ.ย. 2563
24 นาง เกื้อ มณีจักร ร.อ. ฉลองศักดิ์ วารินทร์ 211,051 กรม ทพ.11 24 มิ.ย. 2563
25 นาง สำอางค์ บุญธัญกิจ นาง ภณิตา รัตนะบุญเพ็ชร 211,040 รร.ร.ศร. 24 มิ.ย. 2563
26 นาย ท่อน ฮาดสม ร.ต. วิชเนตร ฮาดสม 211,033 รพ.ค่ายอดิศร 24 มิ.ย. 2563
27 นาย ชัยพันธุ์ เกียรติอำนวย จ.ส.อ. ยศภัทร เกียรติอำนวย 211,040 ร.12 พัน.2 รอ. 24 มิ.ย. 2563
28 นาง สายทิม ดาวลาย ร.ต. สมาน ดาวลาย 211,041 มทบ.31 24 มิ.ย. 2563
29 นาง สังวาล ชาลีชัย ร.ท. ศิริพล หงษ์กง 211,038 มทบ.17 24 มิ.ย. 2563
30 นาง สนอง รสทอง นาง รานี รสทอง 211,291 มทบ.15 24 มิ.ย. 2563