การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 พ.ท. ชัยวัฒน์ ปลาทอง นาง ทองคำ ปลาทอง 204,441 มทบ.13 29 ธ.ค. 2560
22 พ.อ. มานัส สุดแสง นาง ฉวีภัทร์ สุดแสง 204,387 มทบ.23 29 ธ.ค. 2560
23 พ.ต. อัมพล สัยเขียนวงษ์ นาย ทองดี สัยเขียนวงษ์ 204,390 มทบ.16 29 ธ.ค. 2560
24 ร.ท. อนันท์ วิสุนทร นาย เอกราช วิสุนทร 204,393 มทบ.43 29 ธ.ค. 2560
25 ร.ต. สามารถ แก้วกอง นาง สำรวย มูลจันทะ , นาง สงวน แก้วกอง 204,388 มทบ.16 29 ธ.ค. 2560
26 ร.ต. บุญศรี ศรีเมือง น.ส. จำเนียน พวงทอง 204,388 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560
27 ร.ต. สำ ดวงโสมา นาง อนุทิน พันธ์ภูทอง 204,392 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560
28 จ.ส.อ. ศุภชาติ แข็งแรง นาย ฉลาด แข็งแรง 204,436 มทบ.17 29 ธ.ค. 2560
29 จ.ส.อ. โกมล เนตรศิริ น.ส. กาญจนา เนตรศิริ 204,392 มทบ.15 29 ธ.ค. 2560
30 จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ สีหาบุญมาก นาง สุคนธ์ สีหาบุญมาก 204,391 มทบ.27 29 ธ.ค. 2560