การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 นาย นิพนธ์ แก้วบวร พ.ท. วันชัย แก้วบวร 207,771 นสศ. 18 มี.ค. 2562
22 นาง รัตนา เวียสุวรรณ ร.ต. ปัญญา เวียสุวรรณ 207,767 มทบ.42 18 มี.ค. 2562
23 นาง แผ้ว นวลออง ร.ท. ยศวันต์ รักษ์นวลละออง 207,538 สง.สด.จว.พ.ง. 18 มี.ค. 2562
24 นาย สัง คนกล้า ร.ต. สมัย ขลุ่ยนาค 207,780 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
25 นาง สาคร เทียนโพธิ์ น.ส. ยุพดี เทียนโพธิ์ 207,542 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
26 นาง พา ปัจฉา ร.ต. อุดม ปัจฉา 205,555 มทบ.21 18 มี.ค. 2562
27 นาย หมุน คำเงาะ ร.ต. คะนอง คำเงาะ 207,782 ม.6 พัน.6 18 มี.ค. 2562
28 พ.ท. อุกฤษ วิสิทธิ์วงษ์ จ.ส.อ. วศิน วิสิทธิ์วงษ์ 207,352 พัน.ขส.23 บชร.3 15 มี.ค. 2562
29 พ.อ. ถนอม สุวรรณธรรม นาง พีระพร สุวรรณธรรม 207,794 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
30 พ.ท.หญิง สาคร ชนะชัย พ.ต.หญิง กัลยา ดวงทอง 207,805 มทบ.22 15 มี.ค. 2562