การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
21 นาง ปราณี ถนอมรัตน์ จ.ส.อ. สุพน ถนอมรัตน์ 209,477 พัน.สบร.21 บชร.1 24 ต.ค. 2562
22 นาง น้อย ทองแย้ม นาย ศิริพันธ์ ทองแย้ม 31,079 พล.ร. 2 รอ. 24 ต.ค. 2562
23 นาง น้อย ทองแย้ม น.ส. ศิริพัฒน์ ทองแย้ม 147,579 พล.ร. 2 รอ. 24 ต.ค. 2562
24 นาง น้อย ทองแย้ม น.ส. ขวัญมนัส ทองแย้ม 31,079 พล.ร.2 รอ. 24 ต.ค. 2562
25 นาง บุญเรือน โพธิ์เที่ยง นาย ธะนะชัย เสือใจหาญ 209,477 พธ.ทบ. 24 ต.ค. 2562
26 ร.ต. สมศักดิ์ ทำทัน นาง ประชิต ทำทัน 149,187 มทบ.13 17 ต.ค. 2562
27 ร.ต. สมศักดิ์ ทำทัน นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทำทัน 59,774 มทบ.13 17 ต.ค. 2562
28 จ.ส.ต. สมศักดิ์ โอภาโส นาง จันทร์จรัส พิริยะกุล 209,499 มทบ.21 17 ต.ค. 2562
29 ส.อ. นรินทร์ ศรีดา นาง เพ็ญศรี ศรีดา 60,503 ป.6 พัน.6 17 ต.ค. 2562
30 ส.อ. นรินทร์ ศรีดา ร.ท. พิเนตร สาสูงเนิน 149,000 ป.6 พัน.6 17 ต.ค. 2562