การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 นาย บุญเรียน โยธาภักดี จ.ส.อ. เกียง โยธาภักดี 207,626 มทบ.28 23 พ.ค. 2562
292 นาง ธนาภา พลนุรักษ์ ร.ต. บุญรักษ์ พลนุรักษ์ 207,628 มทบ.23 23 พ.ค. 2562
293 นาง ทองสุข สายยนต์ นาย จำรัส อินทะโชติ 207,629 มทบ.13 23 พ.ค. 2562
294 นาง สำอางค์ ไวว่อง พ.ท. กมล เจริญนพกิจ 207,630 มทบ.12 23 พ.ค. 2562
295 นาง เฟี้ยม แก้วอนันต์ จ.ส.อ. เสน่ห์ แก้วอนันต์ 207,632 คส.สพ.ทบ. 23 พ.ค. 2562
296 นาย สุพัฒน์ ตองอ่อน ร.ต. สุนทร ตองอ่อน 207,618 สง.สด.จว.น.ย. 23 พ.ค. 2562
297 นาย มณี ศรีสุนทร นาง สุภาวดี อินทร์ใหญ่ 207,613 มทบ.39 23 พ.ค. 2562
298 นาย บุญมี เยาว์ธานี ร.ต. นพดล เยาว์ธานี 207,617 มทบ.37 23 พ.ค. 2562
299 นาง สม อิ่นคำ พ.อ. วิเชียร อิ่นคำ 207,612 มทบ.37 23 พ.ค. 2562
300 นาง ผิว ตามูล ร.ต. มนเทียร คำเรือง 207,617 มทบ.37 23 พ.ค. 2562