การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 จ.ส.ท. เวนิช พลศักดิ์ นาง กิติมา โตไธสง 207,229 ร.6 พัน.3 18 ก.ย. 2561
292 นาง เฉลา เหล็กจาน พ.ท. โพธิ์ชนะวิน เหล็กจาน 207,230 รร.จปร. 18 ก.ย. 2561
293 นาง แถม ยะประดิษฐ์ ร.ต. บุญทรัพย์ อิสระพันธ์ 207,230 มทบ.12 18 ก.ย. 2561
294 ร.ต. ชำนาญ ทองแก้ว นาง นภาลัย ทองแก้ว 207,281 มทบ.41 11 ก.ย. 2561
295 ร.ต. วุฒิ แปลงประวัติ นาง ศิวาพร แปลงประวัติ 179,294 มทบ.35 11 ก.ย. 2561
296 ร.ต. วุฒิ แปลงประวัติ นาย วิวัฒน์ แปลประวัติ 27,994 มทบ.35 11 ก.ย. 2561
297 ร.ท. วรุณ อุไรวรรณ น.ส. อภิชญา อัมพรพงศ์ 85,979 ร.151 พัน.2 11 ก.ย. 2561
298 ร.ท. วรุณ อุไรวรรณ พ.อ. วิโรจน์ อุไรวรรณ 121,278 ร.151 พัน.2 11 ก.ย. 2561
299 ร.ต. เสริม สิทธิศักดิ์ นาย อภสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ 207,038 มทบ.46 11 ก.ย. 2561
300 ส.อ. ถนัด มาลาหอม นาง บัวแย้ม จันทรสมัย 207,292 มทบ.22 11 ก.ย. 2561