การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 นาย พูน นามวงค์ษา ส.อ. พัฒนศักดิ์ นามวงค์ษา 209,389 มทบ.210 31 ต.ค. 2562
292 นาย มะนิตย์ เพียซ้าย พ.ท. จำนงค์ ครอสูงเนิน 209,393 มทบ.21 31 ต.ค. 2562
293 นาย วิฑูรย์ คำแก้ว นาง เสริมส่ง คำแก้ว 209,390 มทบ.13 31 ต.ค. 2562
294 นาย จำปี ดาษดา ร.ต. วิทยา ดาษดา 209,391 มทบ.13 31 ต.ค. 2562
295 นาง สอาด นาน้ำเชี่ยว นาง ดารภา นาน้ำเชี่ยว 209,390 มทบ.13 31 ต.ค. 2562
296 นาง ศรีสมาน ศรีวัฒนา นาย สืบพงศ์ ศรีวัฒนา 209,391 มทบ.13 31 ต.ค. 2562
297 นาง สมทอง วรรณทะนะ ร.ต. สนอง ปัญญานวล 209,371 สง.สด.จว.พ.ร. 31 ต.ค. 2562
298 นาง เพ็ญศรี ลาผ่าน จ.ส.อ. อิทธิพล ลาผ่าน 209,640 ร.6 พัน.1 31 ต.ค. 2562
299 นาง กาบ บุญปั๋น ร.ต. บุญธรรม บุญปั๋น 209,368 มทบ.37 31 ต.ค. 2562
300 นาย ทองแดง พวนศิริ ร.ต. สมหมาย พวนศิริ 209,367 มทบ.35 31 ต.ค. 2562