การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 นาย ทุม พูลเพิ่ม ร.ต. สุทิน พูลเพิ่ม 205,667 ม.4 พัน.5 รอ. 22 พ.ค. 2561
292 นาง บัวลอย พิมพา จ.ส.ท. อนันท์ พิมพา 205,913 ม.3 พัน.26 22 พ.ค. 2561
293 นาง นวลมะณี นาสมทอง จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ ศรีธัญรัตน์ 205,916 ป.6 พัน.6 22 พ.ค. 2561
294 นาย สมพร สมตน จ.ส.อ. เศรษฐา สมตน 205,667 ป.6 พัน.106 22 พ.ค. 2561
295 นาง บรรจง อินทร์ปัญญา ส.อ. จตุพงษ์ สมจิต 205,915 ช.21 22 พ.ค. 2561
296 นาย อภิชาติ คชเพต น.ส. ประภาพร คชเพต 205,916 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 22 พ.ค. 2561
297 พ.ต. ธง เกลี้ยงเทศ นาง สุภาพร เกลี้ยงเทศ 205,900 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
298 ส.ท. พศวีร์ มินศิริ นาง พรรษา มินศิริ 205,656 พัน.ซบร.กรม 17 พ.ค. 2561
299 นาง ทองหนุ่ม สินธุชัย น.ส. ปนิตา วงศ์ชัยพานิชย์ 205,905 สง.สด.จว.พ.ร. 17 พ.ค. 2561
300 นาย พายัพ เดชฤทธิ์ จ.ส.อ.หญิง สุพัตยา เจริญผล 205,661 รพ.ค่ายสุรสีห์ 17 พ.ค. 2561