การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 นาย สิงโห ทองจำรูญ จ.ส.อ. ประเสริฐ ทองจำรูญ 204,382 ช.11 พัน.602 8 ธ.ค. 2560
292 นาง อนงค์ งอกกำไร นาย สุวัฒน์ งอกกำไร , นาง พิณรัตน งอกกำไร 204,387 รพ.ค่ายสุรนารี 8 ธ.ค. 2560
293 พ.ท. เชาว์ เครือเหลา นาง สุนีย์ เครือเหลา 203,938 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
294 ร.ต. ชูสินธุ์ ขันลุย นาง มยุรี ขันลุย , นาง ลี ขันลุย 204,396 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
295 จ.ส.อ. บุญธรรม สุภราช ร.อ. กนก สุภราช 204,396 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
296 จ.ส.อ. จิรวัฒน์ มีจักร นาง ธนาภา มีจักร 204,614 มทบ.17 4 ธ.ค. 2560
297 จ.ส.อ. สมบัติ กาญจนพนากุล นาย ยุทพล กาญจนพนากุล 195,512 มทบ.13 4 ธ.ค. 2560
298 นาง ไสว ก้อนมณี ร.ต. ฐณพงษ์ กิจพงษ์ศรี 204,391 มทบ.13 4 ธ.ค. 2560
299 นาง ดารา ไชยหงษา จ.ส.อ. กิระติ ลมอ่อน 204,618 ม.6 พัน.6 4 ธ.ค. 2560
300 ร.ต. คงศักดิ์ พุทธิมณี นาง พรรณี พุทธิมณี 204,406 มทบ.32 1 ธ.ค. 2560