การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 นาย อุดม หล่อทองคำ ร.อ. วินัย หล่อทองคำ 211,228 มทบ.31 8 มิ.ย. 2563
292 นาง นาง ดีรักษา ร.ต. มงคล ดีรักษา 210,991 มทบ.23 8 มิ.ย. 2563
293 นาง เพ็ญศรี เผือกศรี นาย สมองค์ เผือกศรี 210,989 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
294 นาง ปราณี กัญญาทอง นาง ยุพิน อินทร์จันทร์ 210,990 มทบ.13 8 มิ.ย. 2563
295 นาง ปราณี พาพันธุ์ ร.ต. ชยพัทธ์ พาพันธุ์ 211,227 พัน.ป.ศป. 8 มิ.ย. 2563
296 นาย มา ฟองไหล ร.อ. ศักย์ฎา ฟองไหล 210,996 มทบ.33 8 มิ.ย. 2563
297 นาย ประจวบ ไกรโหล จ.ส.อ. สุริยา ไกรโหล 203,494 มทบ.310 8 มิ.ย. 2563
298 นาย จันทะสิน แก่นจันทร์ ร.ต. ปัญญา ปัตถราช 210,994 มทบ.210 8 มิ.ย. 2563
299 พ.ท. ณรงค์ พิทยรังสิยานนท์ นาง สุปราณี อินทะเรืองศร 210,984 มทบ.31 29 พ.ค. 2563
300 พ.ต. นิเวศน์ บุญทารมณ์ พ.อ. นเรศ บุญทารมณ์ 210,979 มทบ.35 29 พ.ค. 2563