การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 นาง พรปวีณ์ วีระเดชชพงศ์ จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ วีระเดช 207,528 คส.สพ.ทบ. 7 ธ.ค. 2561
292 นาย อุไทย พร้อมทรัพย์ จ.ส.อ. วินัย พรัอมทรัพย์ 207,278 กรม สน.พล.ร.9 7 ธ.ค. 2561
293 ร.ต. สมพงษ์ คงคีรี นาง อรุณสวัสดิ์ คงคีรี 207,316 มทบ.17 4 ธ.ค. 2561
294 ว่าที่ ร.ต. วินัย กระตุดนาค นาง ระเบียบ กระตุดนาค 207,313 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 4 ธ.ค. 2561
295 จ.ส.อ. พิทักษ์ ธรรมวงค์ นาง วัชชิราภรณ์ ทองสัมฤทธิ์ 207,314 ร.6 พัน.3 4 ธ.ค. 2561
296 จ.ส.อ. ทองสุก แก้วเทพ นาง เรือนสี นันตา 107,315 มทบ.34 4 ธ.ค. 2561
297 จ.ส.อ. ทองสุก แก้วเทพ นาง บัวคำ แก้วเทพ 100,000 มทบ.34 4 ธ.ค. 2561
298 จ.ส.อ. บุญมา ร่วมดี นาย ธนายุทธ ร่วมดี 207,317 มทบ.19 4 ธ.ค. 2561
299 นาง เสวย ราชโสภา ร.อ. อภิชาติ ทองมาศ 207,311 ศฝ.นศท.มทบ.24 4 ธ.ค. 2561
300 นาย ก้อนทอง กำลังเดช ร.ต. ทินกร ถนอมชาติ 207,316 มทบ.35 4 ธ.ค. 2561