การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ภวังคนันท์ นาง กมลพรรณ ภวังคนันท์ 122,423 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
292 ส.อ. กฤษดา ไสวโก น.ส. วนิดา เจริญสุข 148,704 ป.5 พัน.15 10 ก.ค. 2562
293 ส.อ. กฤษดา ไสวโก ด.ญ. ลลิดา ไสวโก 58,164 ป.5 พัน.15 10 ก.ค. 2562
294 ส.ต. กิตติ ศุกระเศรณี น.ส. กนกวรรณ ทับทิมทอง 207,260 มทบ.16 10 ก.ค. 2562
295 นาย สมศักดิ์ บัวสมบูรณ์ ร.ต. วสันต์ ผ่องแผ้ว 207,550 สง.สด.จว.ย.ส. 10 ก.ค. 2562
296 นาง โหล่น อ่อนศรีน้อย นาง อะมะลาพร ฉัตรน้อย 207,558 ร.12 พัน.2 รอ. 10 ก.ค. 2562
297 นาง เจียน บุ้นเฮี้ยน นาง อำไพ พวงแก้ว 207,553 มทบ.34 10 ก.ค. 2562
298 นาย ชัยวุฒิ คเชนทร์ชาติ น.ส. สิรินญา คเชนทร์ชาติ 207,557 มทบ.21 10 ก.ค. 2562
299 นาง ถ่อน สาระกาล ร.ต. สุวรรณ สาระกาล 207,558 มทบ.21 10 ก.ค. 2562
300 นาง ละออง ศรีสงวน นาง ธัญพร โตยนต์ 207,533 มทบ.17 10 ก.ค. 2562