การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 พ.ต.หญิง บุญรวม อินทร์สุวรรณ นาย เมธี อินทร์สุวรรณ 205,998 มทบ.18 13 มี.ค. 2561
292 พ.ต. ทองผล บำรุงภักดิ์ นาย ธเนตร บำรุงภักดิ์ 60,845 มทบ.36 13 มี.ค. 2561
293 พ.ต. ทองผล บำรุงภักดิ์ จ.ส.อ. ธานินทร์ บำรุงภักดิ์ 145,100 มทบ.36 13 มี.ค. 2561
294 ร.อ. ประเสริฐ ชูสวัสดิ์ นาง ศิริพร วังแวว 205,957 มทบ.32 13 มี.ค. 2561
295 ร.ต. ไพฑูรย์ ศรีเรือง นาง บุญยนุช ศรีเรือง , นาง สมนึก ศรีเรือง 205,981 มทบ.13 13 มี.ค. 2561
296 ร.ต. เข็ม ประไพแสง นาง ลูกจันทร์ ประไพแสง 205,992 มทบ.13 13 มี.ค. 2561
297 ร.ต. สำเนียง จันทร์ภูทัศน์ นาง นิ่มอนงค์ เบญจธัญญลักษณ์ 205,759 ร.13 13 มี.ค. 2561
298 ร.ต. สนิท อินทร์บุญสม นาง อำนวย คำมุงคุล 205,706 มทบ.42 13 มี.ค. 2561
299 ร.ต. ชาติ ศรีอ้น นาง ทิล ศรีอ้น 205,966 มทบ.31 13 มี.ค. 2561
300 จ.ส.อ. ทองเจือ สวารัตน์ นาย นิมิต สวารัตน์ 205,957 สง.สด.จว.ก.พ. 13 มี.ค. 2561