การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 จ.ส.อ. หนูชิต ตูมตั้ง น.ส. พัชรียา สง่ากุล 19,407 มทบ.310 9 ก.ย. 2562
292 จ.ส.อ. เกษมสันต์ คาดสนิท นาง ดรุณี คาดสนิท 209,007 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
293 จ.ส.อ. พยุงศักดิ์ พลมณี ร.ต. สมเกียรติ พลมณี 209,006 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
294 จ.ส.อ. สงบ ทองกลั่น นาง เรียม ทองกลั่น 196,799 มทบ.13 9 ก.ย. 2562
295 จ.ส.อ. ดนัย บุญชู จ.ส.อ. อณัติ บุญชู 20,879 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 9 ก.ย. 2562
296 จ.ส.อ. ดนัย บุญชู นาง พะเยาว์ บุญชู 166,479 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 9 ก.ย. 2562
297 จ.ส.อ. ดนัย บุญชู นาย ทัศน์พล บุญชู 20,879 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 9 ก.ย. 2562
298 ส.ท. เอกพันธ์ เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา นาง พิกุล แน่นอุดร 208,741 ร.6 พัน.3 9 ก.ย. 2562
299 อส.ทพ. สุนทร สุวรรณรักษ์ นาง จันทร์ สุวรรณรักษ์ 209,029 กรม ทพ.26 9 ก.ย. 2562
300 อส.ทพ. ณัฐชา จันทร์สูรย์ นาง ยุพา ภูขีด 208,753 กรม ทพ.44 9 ก.ย. 2562