การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 นาง พ้วย สารีกุล นาง จอมศรี พรวาปี 207,219 มทบ.24 18 ก.พ. 2562
292 นาง อนงค์ เชื้อจันทึก ร.ต. ทองคำ เชื้อจันทึก 207,220 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
293 นาง ละมุล กุลกระจ่าง นาย กฤษฎา กุลกระจ่าง 207,225 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
294 นาย รบ เมทจักร์ ร.ท. ธีรพงศ์ ขยันการ 207,222 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
295 นาง แถม เนียมหอม ร.ต. อัมพร สำราญสุข 207,221 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
296 นาง อารีย์ คำนิล ร.ต. จำรัส คำนิล 207,222 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
297 นาง สมจิตร์ อาสกุล นาง ภัคจิรา อาสกุล 207,221 มทบ.13 18 ก.พ. 2562
298 นาง สุทิน วันจิ๋ว พ.ท. อารณ์ วันจิ๋ว 207,256 มทบ.35 18 ก.พ. 2562
299 นาง สุระพรรณี มาตย์โพนทอง ร.ต. ขุนทอง สายรัตน์ 207,259 มทบ.27 18 ก.พ. 2562
300 น.ส. จำเนียร ชาวขุนทด พ.ต. อาสม มีโภคา 207,250 มทบ.21 18 ก.พ. 2562