การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
291 นาง มี ปลื้มชิงชัย ร.ต. ธัชชัย ปลื้มชิงชัย 205,888 มทบ.23 31 ก.ค. 2561
292 นาง คำพันธ์ กุลบุตรดี ร.ต. สนอง กุลบุตรดี 205,888 มทบ.23 31 ก.ค. 2561
293 นาง อณัฐธิภา เอี่ยมเจริญ จ.ส.อ. สุชาติ เอี่ยมเจริญ 205,889 มทบ.19 31 ก.ค. 2561
294 นาย ละม่อม สุขพูล ส.อ. วิสูตร สุขพูล 205,890 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
295 นาง ละออ ภักดิ์ปาน จ.ส.อ. ชูชาติ ภักดิ์ปาน 205,890 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
296 นาย หิน คำยิ่ง ส.อ. กมลเทพ คำยิ่ง 205,891 พัน.รพศ.ศสพ. 31 ก.ค. 2561
297 นาง พรรณดี เทียมพัฒน์ นาง พัชี วิเศษธาร 205,891 ป.2 พัน.2 รอ. 31 ก.ค. 2561
298 นาย สุชาติ แสงช่วย จ.ส.อ. ภานุวัฒน์ แสงช่วย 205,893 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 31 ก.ค. 2561
299 นาง สออน เอี่ยมศรี จ.ส.ต. จักรกฤษณ์ สุวรรณโชติ 205,868 สง.สด.จว.ม.ค. 31 ก.ค. 2561
300 นาย เงิน ดารายิ่ง ร.ต. สมชาย ดารายิ่ง 205,877 ศบบ. 31 ก.ค. 2561