การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 ร.ต. ชัยรัตน์ ปิ่นม่วง นาง เฉลิม สิงห์แรง 207,291 มทบ.39 11 ก.ย. 2561
302 จ.ส.อ. ณัฐพสิษฐ์ วรรธอนันต์ นาง รุ้งราวรรณ ศรีอนันท์ 207,052 ศป. 11 ก.ย. 2561
303 จ.ส.อ. วิชัย หิรัญโยดม น.ส. วฤณพร หิรัญโยดม 207,280 มทบ.41 11 ก.ย. 2561
304 จ.ส.อ. สุรมิตร ปรือปรัง นาง ไร ปรือปรัง 207,066 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 11 ก.ย. 2561
305 จ.ส.อ. สมประสงค์ อำไพ นาง บุญชู อำไพ 207,290 มทบ.39 11 ก.ย. 2561
306 จ.ส.อ. ศิริ สุภา นาง สำเภา สุภา 207,061 มทบ.210 11 ก.ย. 2561
307 ส.ท. นราพงษ์ ทองอร นาง มาลี ทองอร 128,240 สง.สด.จว.ล.บ. 11 ก.ย. 2561
308 นาง ยนต์ อุปสร จ.ส.อ. นิพน อุปสร 207,287 ศบบ. 11 ก.ย. 2561
309 นาง แสงดี มูลไชย จ.ส.อ. กฤษตินนท์ มูลไชย 207,283 รพศ.5 11 ก.ย. 2561
310 นาง บัวศรี นมเกษม นาง สกาวรัตน์ มุญจนพงศ์ 207,286 มทบ.23 11 ก.ย. 2561