การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 นาง บังอร สรวงศิริ ร.ต. วีระชัย สรวงศิริ 211,406 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ธ.ค. 2562
302 นาย เจือ แก้วนิยม จ.ส.อ. สงกรานต์ แก้วนิยม 211,164 มทบ.17 16 ธ.ค. 2562
303 นาย ประทีป สำรวยสินธุ์ ร.ท. สนิท มีจันทร์ 211,159 ม.4 รอ. 16 ธ.ค. 2562
304 นาย ไสว เพ็ชร์คำ ร.ต. ฉลอง โตสัมฤทธิ์ 211,166 มทบ.32 16 ธ.ค. 2562
305 นาง กรุณา (ต๋าดำ) กาญจนจิตต์ ร.อ. นคร กาญจนจิตต์ 211,166 มทบ.32 16 ธ.ค. 2562
306 นาง ไฉน พุ่มพล นาง เรไร พงษ์เพ็ชร์ 211,167 มทบ.31 16 ธ.ค. 2562
307 นาง สง่า กูกขุนทด (โฉมเกิด) ร.อ. สมบัติ มอมขุนทด 211,165 ช.2 16 ธ.ค. 2562
308 พ.ต. สมบูรณ์ ฝอยทอง จ.ส.อ. จีระศักดิ์ ฝอยทอง 211,179 มทบ.21 12 ธ.ค. 2562
309 ร.ต.ต. ศรีชุม สัมฤทธิ์ ร.ต. ชวลิต สัมฤทธิ์ 211,176 พล.ร.4 12 ธ.ค. 2562
310 ร.ต. สุจิตร คำแก้ว นาง หิรัญญา อัมพุธ 211,180 มทบ.37 12 ธ.ค. 2562