การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 นาย สมชาย สุขจิตต์ พ.ท. วินัย ชูโตศรี 205,904 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
302 นาย ต่วน สถิรสุขสมบูรณ์ ร.ต. ประวิทย์ ภู่พงษ์ 205,895 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
303 นาง นกแก้ว พักศรี นาง นกคล้า ชำนาญเวช 205,895 มทบ.31 17 พ.ค. 2561
304 นาย สวัสดิ์ ไชยพร ร.ต. วาสน์ ไชยพร 205,901 มทบ.27 17 พ.ค. 2561
305 นาง ราตรี สุขโชติ พ.ท. ประสงค์ สุขโชติ 205,894 มทบ.18 17 พ.ค. 2561
306 นาย หัตถชัย ปันแดน ส.ต. วุฒิชัย ปันแดน 205,906 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
307 นาง คันที บัวสาย จ.ส.อ. เชิดชัย บัวสาย 205,900 มทบ.13 17 พ.ค. 2561
308 นาง เฉลียว ยังวัฒนา จ.ส.อ. เอกสิทธิ์ ยังวัฒนา 205,660 ช.พัน.112 ช.1 รอ. 17 พ.ค. 2561
309 พ.อ. ทนง ตะพานแก้ว นาง พันธ์ทิวา อ่วมเจิม 68,644 มทบ.33 11 พ.ค. 2561
310 พ.อ. ทนง ตะพานแก้ว นาย พันธนา ตะพานแก้ว 68,644 มทบ.33 11 พ.ค. 2561