การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 พ.ต. อิสระ ยาสันเทียะ นาง เพ็ญนีลา ยาสันเทียะ 210,980 มทบ.29 29 พ.ค. 2563
302 ร.ต. สุรัตน์ พุทธวงค์ นาง สมศรี พุทธวงค์ 210,975 มทบ.37 29 พ.ค. 2563
303 ร.ต. สงัด คล้ายทอง นาง สุพัฒตรา สวัสดิ์พานิชย์ 210,988 มทบ.17 29 พ.ค. 2563
304 จ.ส.อ. สุวิทย์ โพธิยา นาง วรัทยา โพธิยา 210,974 พัน.บริการ.กบร.ศร. 29 พ.ค. 2563
305 จ.ส.อ. เดชณรงค์ งึดสันเทียะ ด.ช. ศรัณยพงศ์ งึดสันเทียะ 116,977 มทบ.21 29 พ.ค. 2563
306 จ.ส.อ. เดชณรงค์ งึดสันเทียะ นาง นภัสสิณี งึดสันเทียะ 94,000 มทบ.21 29 พ.ค. 2563
307 จ.ส.อ. ณรงค์ อุปการคำ นาง พนมพร อุปการคำ 140,947 ป.พัน.17 พล.ร.7 29 พ.ค. 2563
308 จ.ส.อ. ณรงค์ อุปการคำ นาย ประถม อุปการคำ 69,831 ป.พัน.17 พล.ร.7 29 พ.ค. 2563
309 นาย เขียน ศรียงยศ พ.ต. กิตติชัย ศรียงยศ 211,223 รร.จปร. 29 พ.ค. 2563
310 นาง ประสงค์ บัวหงษ์ จ.ส.อ. วินัย บัวหงษ์ 211,224 รร.จปร. 29 พ.ค. 2563