การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 นาง พินิจ สาระรมย์ ร.ท. เลิศศักดิ์ สาระรมย์ 207,254 ม.5 พัน.20 รอ. 18 ก.พ. 2562
302 นาย เกรียงทอง แสนเย็น ร.ต. ธนะเดช ถาวรจิตร 204,011 มทบ.27 18 ก.พ. 2562
303 นาง ขวัญเมือง เจียมรัมย์ ร.ต. พร เปลื้องศรีรัมย์ 207,257 มทบ.26 18 ก.พ. 2562
304 นาง ศิริยัน ยงบรรทม ร.ต. อำนาจ ทองธานี 207,259 มทบ.18 18 ก.พ. 2562
305 นาย ภิญโญ สุดกราน ส.ท. อิทธิพล สุดกราน 207,249 ช.พัน.51 18 ก.พ. 2562
306 นาย บุญเลื่อน นาทันใจ จ.ส.อ. อาทิตย์ นาทันใจ 207,025 กสษ.2 กส.ทบ. 18 ก.พ. 2562
307 นาย ขยาด ติวเรือง นาย บุญมี พันธมา 207,025 กสษ.2 กส.ทบ. 18 ก.พ. 2562
308 พ.ท. สละ ปาละกูล นาง จันทนา ปาละกูล 207,041 มทบ.18 12 ก.พ. 2562
309 ร.ต. มานัส เจริญพันธ์ จ.ส.อ. พงศธร เจริญพันธ์ 207,047 รร.ป.ศป. 12 ก.พ. 2562
310 ร.ต. ดำรงค์ บุญเรือง นาง รัชนี บุญเรือง 207,269 มทบ.34 12 ก.พ. 2562