การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 จ.ส.อ. สำราญ โรมารักษ์ ร.ท. สมพงษ์ หลักทอง 172,859 มทบ.22 13 มี.ค. 2561
302 จ.ส.อ. สำรวย ภูนาเถร นาง โอชา ภูนาเถร 205,752 มทบ.13 13 มี.ค. 2561
303 จ.ส.อ. ไมตรี หวังดี นาง ประยูร หวังดี 205,987 มทบ.22 13 มี.ค. 2561
304 นาง ระจิตร บวรชาติ ร.ต. กุมภา เสลาหลัก 205,985 มทบ.21 13 มี.ค. 2561
305 นาย สมพร ศรีโนพันธ์ จ.ส.อ. เสกสรร ศรีโนพันธ์ 202,269 รร.ม.ศม. 13 มี.ค. 2561
306 นาง ระนูล เจียมใจ ร.ท. วัชระ เจียมใจ 205,986 มทบ.21 13 มี.ค. 2561
307 นาง อมรพรรณ จันทร์สมพงษ์ พ.ต. ประมาณ จันทร์สมพงษ์ 205,745 ่มทบ.35 13 มี.ค. 2561
308 นาง ยุพา ดาวเรือง พ.ต. อนุกูล ดาวเรือง 205,988 รพ.ค่ายสุรสีห์ 13 มี.ค. 2561
309 นาง บุญร้อย โฉมแดง พ.ต. ไพเราะ งูทิพย์ 205,984 บชร.3 13 มี.ค. 2561
310 นาง บุญเลี้ยง จิตโคกกรวด ร.ต. สุธรรม เพ็ชรราม 205,986 มทบ.21 13 มี.ค. 2561