การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 ร.อ. ณรงค์ บุญอาจ นาง บุญญารัศมิ์ บุญอาจ 140,000 มทบ.31 15 พ.ค. 2562
302 ร.อ. ณรงค์ บุญอาจ นาย ธนันท์รัฐ บุญอาจ 67,709 มทบ.31 15 พ.ค. 2562
303 ร.ต. อนันต์ ทรงพันธุ์ นาง งามนิตย์ ทรงพันธุ์ 207,705 มทบ.24 15 พ.ค. 2562
304 ร.ต. โกมล แย้มกลิ่น นาง สิริจันทร์ แย้มกลิ่น 207,706 มทบ.13 15 พ.ค. 2562
305 ร.ต. เอนก พ่อสิชา นาง สมจิตร พ่อสิชา 207,680 มทบ.24 15 พ.ค. 2562
306 จ.ส.อ. พลศักดิ์ ภูครองตา นาย ปฎิพล ภูครองตา 207,674 ศฝ.นศท.มทบ.12 15 พ.ค. 2562
307 จ.ส.อ. วรชาติ เม่งรักษ์ นาง นันทญา เม่งรักษ์ 207,704 พัน.บร.กบร.ศบบ. 15 พ.ค. 2562
308 ส.ต. กณิศ อินทร์วิเศษ นาย สุรพศ อินทร์วิเศษ 140,000 มทบ.43 15 พ.ค. 2562
309 ส.ต. กณิศ อินทร์วิเศษ พระ วีระ อินทร์วิเศษ 67,461 มทบ.43 15 พ.ค. 2562
310 นาง สมปอง ฉ่ำชะเอม จ.ส.อ. ชาญณรงค์ สิงห์โสภณ 207,694 ศป. 15 พ.ค. 2562