การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 อส.ทพ. พรรษา หะยะกังฉัตร นาง บุญเรือง มุสิกพันธ์ 204,163 ทพ.46 1 ธ.ค. 2560
302 นาย ณรงค์ บุญท้าว นาง อุดม บุญท้าว , นาง ปิยนันท์ พันโกฎิ 204,403 มทบ.27 1 ธ.ค. 2560
303 นาง แน่งน้อย ขันธิกุล นาย เศรษฐพงศ์ เทพนันตา 204,165 มทบ.32 1 ธ.ค. 2560
304 นาง น้อย ถอยกระโทก พ.ท. อนันต์ บุญประกายศรี 204,405 มทบ.21 1 ธ.ค. 2560
305 นาง ลมัย มาพริก จ.ส.อ. สมพร มาพริก 204,406 มทบ.38 1 ธ.ค. 2560
306 นาย สมบูรณ์ สุขวิชา ส.อ. อรรถพล พรรณเภรี 204,404 ม.พัน.12 พล.ม.1 1 ธ.ค. 2560
307 นาง ประมวลศรี จรรยาวิภา จ.ส.อ. ณรงค์ จรรยาวิภา 204,404 ศฝ.นศท.มทบ.24 1 ธ.ค. 2560
308 ร.อ. ประยุทธ รอดสุข นาง โชติมา รอดสุข 204,302 ร.29 30 พ.ย. 2560
309 ร.ต. วงเดือน แผ่นอุไร นาง ยุพา แผ่นอุไร 204,309 มทบ.21 30 พ.ย. 2560
310 ร.ต. พูนศักดิ์ ศรีสนาม นาย เกิด ศรีสนาม 204,311 มทบ.26 30 พ.ย. 2560