การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 นาง รัชนี ไตรรส จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ไตรลาศ 205,878 รพ.ค่ายอดิศร 31 ก.ค. 2561
302 นาย ศิลปชัย จันทร์แดง ร.ต. เฉลิมชัย นามธานี 125,873 มทบ.33 31 ก.ค. 2561
303 นาย ศิลปชัย จันทร์แดง นาย วีระ จันทร์แดง 80,000 มทบ.33 31 ก.ค. 2561
304 นาง แต๋ว สุขดวง นาย สำราญ สุขดวง 196,857 มทบ.16 31 ก.ค. 2561
305 นาง จันทร์แรม ไผ่เทศ จ.ส.อ. อุทัย ไผ่เทศ 205,880 มทบ.13 31 ก.ค. 2561
306 นาย วัฒนา ไทยวิจิตร จ.ส.อ. วิจารณ์ ไทยวิจิตร 206,126 พัน.พัฒนา 3 31 ก.ค. 2561
307 นาย ศิริชัย ปั้นทอง น.ส. ปาณิสรา ปั้นทอง 205,879 คส.สพ.ทบ. 31 ก.ค. 2561
308 นาง บุญเหลือ ชวนชม นาง พรลภัสทร์ ชวนชม 205,881 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 31 ก.ค. 2561
309 นาง ประเสริฐ โตศรี จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ โตศรี 205,877 กรม ทพ.33 31 ก.ค. 2561
310 นาง เสงี่ยม วิรัตน์เกษม ร.ท. อนัน คำก่ำ 205,900 ศฝ.นศท.มทบ.33 31 ก.ค. 2561