การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
301 นาย ติ๋ว ศรีโพธิ์งาม ร.ต. ปัญญา ลีลา 207,317 มทบ.17 4 ธ.ค. 2561
302 นาง เสมอ สีดา ส.อ. ณัฐพงษ์ สีดา 207,312 พัน.สร.1 4 ธ.ค. 2561
303 นาย สำรวย จันทร์โต จ.ส.อ. รุ่ง จันทร์โต 207,315 พัน.พัฒนา 3 4 ธ.ค. 2561
304 นาง สุจี สงฆ์รักษา นาง สุทิพา ควัฒน์กุล 207,563 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 4 ธ.ค. 2561
305 พ.ต. กรีธาพล นิติศักดิ์ นาง กมลวรรณ์ แสงสุวรรณ 207,561 มทบ.18 3 ธ.ค. 2561
306 จ.ส.อ. กฤษดา บูชา น.ส. นฤมล แซ่ตั้ง 207,548 สง.สด.จว.ก.จ. 3 ธ.ค. 2561
307 จ.ส.อ. สมเกียรติ จีบโจง นาย จีรยุทธ จีบโจง 207,310 มทบ.41 3 ธ.ค. 2561
308 จ.ส.อ. สวัสดิ์ สุขศรี นาง ทองกร สุขศรี 207,298 มทบ.33 3 ธ.ค. 2561
309 นาย สุด เนินสนิท ร.ท. ประยงค์ เนินสนิท 207,549 ร.6 พัน.3 30 ธ.ค. 2561
310 นาง เผือก ก๋าคำ ร.ต. พัทยา ก๋าคำ 207,555 มทบ.34 3 ธ.ค. 2561