การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 นาง นารี บางปา ด.ช. ดนัย บางปา 57,285 มทบ.23 11 ก.ย. 2561
312 นาง นารี บางปา นาง จิตรา บางปา 150,000 มทบ.23 11 ก.ย. 2561
313 นาง โปร่งมณี แสนสุภา พ.ต. ขาว แสนสุภา 207,286 มทบ.22 11 ก.ย. 2561
314 นาง สายหยุด ปานพรหม จ.ส.อ. รัชเดช ปานพรหม 207,289 มทบ.13 11 ก.ย. 2561
315 นาง อวยชัย สิมสะกะ ส.อ. สุทธิวัตร หารธงชัย 207,052 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.9 11 ก.ย. 2561
316 นาง ลำ รู้รักษา อส.ทพ. อภิญญา สุขใจ 207,051 กรม ทพ.14 11 ก.ย. 2561
317 นาย อำนาจ แถวสระคู พ.ต. กิตติภูมิ ลาสอน 207,290 สง.สด.จว.ร.อ. 11 ก.ย. 2561
318 นาง มุกดา มหากลั่น น.ส. ภทรนรรณ อ่ำศรี 207,295 ศม. 11 ก.ย. 2561
319 นาง ทองย้อย มั่นมาตร ร.ต. สุชาติ มั่นมาตร 207,302 มทบ.39 11 ก.ย. 2561
320 นาง คำพอ เชียงวีระพันธ์ ร.ต. นิเกต วงศ์พรม 207,292 มทบ.39 11 ก.ย. 2561