การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 ร.ต. ชอุ้ม อยู่จันทร์ นาย วีระยุทธ อยู่จันทร์ 9,544 มทบ.38 12 ก.พ. 2562
312 ร.ต. ชอุ้ม อยู่จันทร์ นาง วาสนา อยู่จันทร์ 9,544 มทบ.38 12 ก.พ. 2562
313 ร.ต. ชอุ้ม อยู่จันทร์ นาง รัชนี พิทักษ์ 159,544 มทบ.38 12 ก.พ. 2562
314 ร.ต. ชอุ้ม อยู่จันทร์ นาง มังกร อยู่จันทร์ 9,544 มทบ.38 12 ก.พ. 2562
315 ร.ต. ชอุ้ม อยู่จันทร์ น.ส. พัชรี อยู่จันทร์ 9,544 มทบ.38 12 ก.พ. 2562
316 ร.ต. ชอุ้ม อยู่จันทร์ นาง กรรณิกา อยู่จันทร์ 9,544 มทบ.38 12 ก.พ. 2562
317 ร.ต. วิโรจน์ แพวขุนทด นาง สมควร แพวขุนทด 207,268 มทบ.21 12 ก.พ. 2562
318 ร.ต. ธานี ยอดบุญ นาง เพ็ญพร ยอดบุญ 207,042 มทบ.18 12 ก.พ. 2562
319 ร.ต. ทนงศักดิ์ ถาวรประสิทธิ์ นาง จำปี ถาวรประสิทธิ์ 207,041 ป.5 พัน.5 12 ก.พ. 2562
320 นาย พิน จริงแล้ว จ.ส.อ. สมนึก จริงแล้ว 207,279 สง.สด.จว.พ.ร. 12 ก.พ. 2562