การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 นาง บุญผัน ก้อนภักดี ร.ต. ณรงค์ชัย บัวแก้ว 209,005 มทบ.24 9 ก.ย. 2562
312 นาง ล้วน วะนะสนธิ์ นาย เรืองพล วะนะสนธิ์ 73,000 มทบ.22 9 ก.ย. 2562
313 นาง ล้วน วะนะสนธิ์ นาง ภัทรา วะนะสนธิ์ 135,733 มทบ.22 9 ก.ย. 2562
314 นาง สวาท ประทุมวัน ร.ต. อภิลักษณ์ ประทุมวัน 209,005 มทบ.13 9 ก.ย. 2562
315 นาย อุทัย คุณสัตย์ ร.อ. นิรัญ คุณสัตย์ 208,736 ป.6 พัน.6 9 ก.ย. 2562
316 นาง จันทร์นวล แก้วจันทร์เกตุ นาย สมเพ็ชร แก้วนารี 178,618 มทบ.33 9 ก.ย. 2562
317 นาง ราตรี ณ ศรีทะ น.ส. อรนาถ ณ ศรีทะ 164,687 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
318 นาง ราตรี ณ ศรีทะ นาย สันติ ณ ศรีทะ 14,687 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
319 นาง ราตรี ณ ศรีทะ นาย สมดุลย์ ณ ศรีทะ 14,687 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
320 นาง ราตรี ณ ศรีทะ นาง ภัชราภรณ์ ณ ศรีทะ 14,687 มทบ.23 9 ก.ย. 2562