การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 นาง ไป่ แก่งสกุล นาง ปรียา พรหมมา 204,308 ร.13 30 พ.ย. 2560
312 นาง ขานทอง สุมี จ.ส.อ. อนุสรณ์ สุมี 204,527 ร.31 รอ. 30 พ.ย. 2560
313 นาง จันทร์ดี อุมาพิริยะกุล นาง ชาลินี พันเรือง 204,525 ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 30 พ.ย. 2560
314 นาง โต ทองเงิน ร.ต. สายันต์ ทองเงิน 204,302 มทบ.18 30 พ.ย. 2560
315 พ.ท. ประสงค์ ศิรินันท์ นาง ลัดดา ศิรินันท์ 204,079 มทบ.33 29 พ.ย. 2560
316 พ.ท. ฉลาด จันทรวงศ์ พ.ต.อ. เกรียงเดช จันทรวงศ์ , นาง ยุพาพรรณ ภมร , นาง บุญเสริม จันทรวงศ์ 204,323 มทบ.16 29 พ.ย. 2560
317 ร.ต. สินทร ภูละมุล นาง สุมาลี ทาแก้ว 204,322 มทบ.16 29 พ.ย. 2560
318 ร.ต. สุทิน ดิษยมณฑล ร.อ.หญิง ศศิธร อุบลเจริญ 204,314 มทบ.13 29 พ.ย. 2560
319 ร.ต. โสรัตน์ พัฒน์งาม น.ส. จิราภา พัฒน์งาม 204,068 มทบ.18 29 พ.ย. 2560
320 จ.ส.อ. สุวิทย์ เจริญสุข นาง สุรีย์พร เจริญสุข 204,309 มทบ.18 29 พ.ย. 2560