การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 นาย ล้อม ตั้งขุนทด พ.ท. คมพิสิฐ ธนาพิตรพิบูลกุล 207,443 รร.สพศ.ศสพ. 15 พ.ค. 2562
312 นาง ติ้ม กระเป๋าทอง จ.ส.อ. กรรณญา กระเป๋าทอง 207,454 รพศ.1 พัน.1 15 พ.ค. 2562
313 นาย บุญล้อม ศรีแพน จ.ส.อ. ถวิล ศรีแพน 202,095 ร.31 พัน.2 รอ. 15 พ.ค. 2562
314 นาง ถนอมศรี เฟื่องสังข์ พ.อ. อธิวัฒน์ เฟื่องสังข์ 207,683 มทบ.41 15 พ.ค. 2562
315 นาง หนูพิศ หิรัญรัตน์ ร.ต. เกื้อ หิรัญรัตน์ 207,680 มทบ.21 15 พ.ค. 2562
316 นาง ประสงค์ สิงห์เถื่อน จ.ส.อ. สมจิตร อนุโชติ 207,674 มทบ.18 15 พ.ค. 2562
317 นาง แววตา ดีอินทร์ พ.ท. พันมหา จันทร์ไขโคตร 207,710 มทบ.39 15 พ.ค. 2562
318 นาย คง อักษร นาย โสภณ อักษร 207,707 มทบ.31 15 พ.ค. 2562
319 นาย ทองสุน นคร ร.ต. เกษม แสงจันทร์ 207,708 มทบ.27 15 พ.ค. 2562
320 นาง ทองพูล สุดวิลัย ร.ต. สำราญ สุลักษณ์อนวัช 207,710 มทบ.27 15 พ.ค. 2562