การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 นาง สุนีย์ สุพัฒน์ พ.ท. สุรเกียรติ สุพัฒน์ 210,985 มทบ.31 29 พ.ค. 2563
312 นาง วิไลวรรณ ธรรมชอบ นาง วราภรณ์ เทศนา 210,985 มทบ.22 29 พ.ค. 2563
313 นาง ศรีไพรพรรณ คงธนศุภไมตรี นาย ภัทรพล คงธนศุภไมตรี 210,980 มทบ.19 29 พ.ค. 2563
314 นาง ต่วน อินต๊ะเสน จ.ส.อ. ภูวสิษฎ์ เชื้อจันทร์ 210,986 มทบ.35 29 พ.ค. 2563
315 นาย บุญมี ทองคำ จ.ส.อ. อารี ทองคำ 210,988 มทบ.29 29 พ.ค. 2563
316 น.ส. บุญเลิศ วรรณโนนาม ร.ต. ประนอม วรรณโนนาม 210,975 มทบ.29 29 พ.ค. 2563
317 นาง หนูเที่ยง มั่นคง ร.ต. ขจรศักดิ์ มั่นคง 210,986 มทบ.22 29 พ.ค. 2563
318 นาง เยาวลักษณ์ ผลโภค พ.ท. ประกาศ ผลโภค 210,987 มทบ.18 29 พ.ค. 2563
319 นาง กีเล้า เดชศิริ พ.ต. บุญเลิศ เดชศิริ 210,987 มทบ.17 29 พ.ค. 2563
320 นาง แก้ว เมืองหอม ส.อ. เสถียร เมืองหอม 210,976 มทบ.37 29 พ.ค. 2563