การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 ร.ต. ยุทธศักดิ์ แสนกล้า นาย สามารถ แสนกล้า 39,702 มทบ.25 30 ต.ค. 2562
312 ร.ต. ยุทธศักดิ์ แสนกล้า จ.ส.อ. นรากรณ์ แสนกล้า 169,702 มทบ.25 30 ต.ค. 2562
313 จ.ส.อ. สมยศ ดอกเนียม นาง วันเพ็ญ ดอกเนียม 209,405 ช.11 30 ต.ค. 2562
314 ส.อ. สำราญ วงษ์สิงห์ นาย วุฒิพงษ์ วงษ์สิงห์ 155,808 มทบ.27 30 ต.ค. 2562
315 ส.อ. สำราญ วงษ์สิงห์ นาง บุษบา วงษ์สิงห์ 53,600 มทบ.27 30 ต.ค. 2562
316 นาง สมคิด ธูปคุ้ม จ.ส.อ. สมบูรณ์ ประทิศ 209,406 ศปภอ.ทบ.3 30 ต.ค. 2562
317 นาง นงคราญ ปัดพรรณา จ.ส.อ. ชาญยุทธนา ปัดพรรณา 209,667 ร.6 30 ต.ค. 2562
318 นาง สมจิตร จารึกโพธิ์ นาง จรัญญา คำนึงกลาง 209,400 มทบ.21 30 ต.ค. 2562
319 นาง ประทิน ทองรอด นาง ปิยะมาศ วงษ์ประเสริฐ 181,290 มทบ.13 30 ต.ค. 2562
320 นาง สุวันดี จันทร์แจ้ง ร.ท. พยนต์ จันทร์แจ้ง 209,666 พัน.รพศ.ศสพ. 30 ต.ค. 2562