การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 นาย แดง บุญมี ร.ต. กิตติศักดิ์ จำปาจีน 207,560 มทบ.25 3 ธ.ค. 2561
312 นาง บุญเรือง โลมรัตน์ ร.ต. มนตรี โลมรัตน์ 207,554 มทบ.22 3 ธ.ค. 2561
313 นาง จันทร์ เพิ่มเพียร พ.ต. เอกพล เพิ่มเพียร 207,550 มทบ.18 3 ธ.ค. 2561
314 นาง พนมพร พูนอ้อย พ.อ. ยุทธไพร พูนอ้อย 207,549 มทบ.15 3 ธ.ค. 2561
315 นาย สมาน สมบัติ ร.ต. เจษฎา โคตมี 207,312 ม.2 พัน.15 3 ธ.ค. 2561
316 พ.อ. สุวรรณ สุขเกษม นาง ทวี สุขเกษม 207,196 มทบ.13 30 พ.ย. 2561
317 พ.ท. จรรยา อวยพร นาง บานเย็น อวยพร 207,225 มทบ.18 30 พ.ย. 2561
318 ร.ต. วัชรพล ชูรัตน์ นาง อุทุมพร ชูรัตน์ 207,227 สง.สด.จว.ย.ส. 30 พ.ย. 2561
319 ร.ต. เสริมศักดิ์ สุขมณี นาง กมลา สุขมณี 207,209 มทบ.310 30 พ.ย. 2561
320 ร.ต. สุรศักดิ์ วุฒานุสร นาง ลิจิตย์ ริมทอง 207,220 มทบ.21 30 พ.ย. 2561