การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 นาง หนู หาญมะโน จ.ส.อ. วิทยาธรณ์ อุ่นเรือง 205,743 ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. 13 มี.ค. 2561
312 นาง นาง ภูมีคำ จ.ส.อ. สมชาย ภูมีคำ 205,744 มทบ.22 13 มี.ค. 2561
313 นาง พรรณี หุนสูงเนิน ร.ท. รอง หุนสูงเนิน 205,510 มทบ.45 13 มี.ค. 2561
314 นาย หนูไพร โสนะชัย จ.ส.อ. สมัชชา โสนะชัย 205,750 ช.พัน.9 พล.ร.9 13 มี.ค. 2561
315 นาย เสือง ผดุงแดน จ.ส.อ. อุไร ระวันประโคน 205,749 มทบ.26 13 มี.ค. 2561
316 นาย สมาน เดชผลิด จ.ส.ท. ทวีศักดิ์ คำสอน 205,991 พัน.ซบร.23 บชร.3 13 มี.ค. 2561
317 นาง ชุม ไชยสว่าง นาย สุทัศน์ ไชยสว่าง 205,991 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 13 มี.ค. 2561
318 นาง อาภรณ์ บุพันธุ์ นาง ศรุดา หาญธนพงศ์ , นาง พัชรา บุพันธุ์ , น.ส. พัชรี บุพันธุ์ , นาง จิดาภา โตทอง 205,513 มทบ.33 13 มี.ค. 2561
319 นาย เพ็ชร์ นาคสวน นาง วันเพ็ญ นาคสวน 205,753 มทบ.35 13 มี.ค. 2561
320 นาง พันธ์ดี งามธุระ ร.ต. วิทยะ ภู่สอาด 205,994 มทบ.36 13 มี.ค. 2561