การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
311 นาง เครือวัลย์ ก่ำรามัญ นาง นวลละออ ท้าวเวสสุวรรณ์ 207,050 รร.ช.กช. 10 ก.ค. 2562
312 นาง ลอย ทิพสุวรรณ์ ส.อ. อดุลย์ เพ็ชรดี 72,269 รร.ช.กช. 10 ก.ค. 2562
313 นาง ลอย ทิพสุวรรณ์ จ.ส.อ. ทนุ คำเอก 135,000 รร.ช.กช. 10 ก.ค. 2562
314 นาง ก๋วน วันสูง ร.ต. แสงเมือง วันสูง 207,530 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 10 ก.ค. 2562
315 นาง แตงอ่อน เมาไพร จ.ส.อ. นนทกรณ์ เมาไพร 207,529 ร.9 พัน.2 10 ก.ค. 2562
316 นาย ปรีชา พรหมมิรัตน์ พ.ท. นิรันดร พรหมมิรัตน์ 207,531 มทบ.34 10 ก.ค. 2562
317 นาย ละ มีเลข ร.ต. ประภาส วชิรางกุล 207,548 มทบ.33 10 ก.ค. 2562
318 นาง กัลยรัตน์ จำปาจีน ร.ต. กิตติศักดิ์ จำปาจีน 207,546 มทบ.25 10 ก.ค. 2562
319 นาง ประสิทธิ์ พุทธเจริญ จ.ส.ต. เอื้ออังกูร เทียมทิพย์ 207,549 มทบ.12 10 ก.ค. 2562
320 นาง แล สร้างดี จ.ส.อ. บุญยงค์ สร้างดี 207,547 ส.พัน.3 พล.ร.3 10 ก.ค. 2562