การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 จ.ส.อ. ตระกูล วงศ์แสง นาง ธัญญรัศม์ วงศ์แสง 204,324 บชร.2 29 พ.ย. 2560
322 ส.อ. ศิวกร น้อยผล นาง ลัดดา น้อยผล 204,060 มทบ.13 29 พ.ย. 2560
323 ส.อ. ทองดา หาญบำราช นาง บุญกอง หาญบำราช , น.ส. ชนาธิป หาญบำราช 204,317 มทบ.22 29 พ.ย. 2560
324 นาย สอาด โชติรัสสะ นาย ภิณโย โชติรัสสะ 204,295 มทบ.39 29 พ.ย. 2560
325 นาง ลมสมัย วุฒิสาร จ.ส.อ. บุญโฮม ปินะกัง 204,300 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 29 พ.ย. 2560
326 นาง ฐิตาภรณ์ ปัญญาคำ ร.ต. ณัฐภัทร ดำคำ 204,058 มทบ.39 29 พ.ย. 2560
327 นาง ถิน เกิดทองหลาง ร.ต. สมัย เกิดทองหลาง 204,296 มทบ.21 29 พ.ย. 2560
328 นาง บัวบาน ยิ่งกำแหง นาง ศิริพร พื้นพันธุ์ 204,306 มทบ.24 29 พ.ย. 2560
329 นาง ม้วน สวนสระน้อย นาย อัฐพงษ์ ครสระน้อย 204,310 มทบ.21 29 พ.ย. 2560
330 นาย จำเนียร ชื่นสนธิ ร.ท. ไพนาท เล็กประเสริฐ 204,311 มทบ.31 29 พ.ย. 2560