การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 จ.ส.อ. ชาลี นวลพลกรัง นาง มาลี นวลพลกรัง 208,027 มทบ.34 19 ส.ค. 2562
322 จ.ส.อ. บรม บัวผัน จ.ส.อ. วรายุทธ บัวผัน 35,064 มทบ.16 19 ส.ค. 2562
323 จ.ส.อ. บรม บัวผัน นาง จินตนา ฉายานันท์ 161,092 มทบ.16 19 ส.ค. 2562
324 จ.ส.อ. สวัสดิ์ จันทร์รัตน์ นาง อรวรรณ จันทร์รัตน์ 35,626 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 ส.ค. 2562
325 จ.ส.อ. สวัสดิ์ จันทร์รัตน์ นาง สาธิตา ผจญทรพรรค 172,126 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 ส.ค. 2562
326 จ.ส.อ. สมศักดิ์ แก้ววิเชียร จ.ส.อ. ธราดล แก้ววิเชียร 208,044 ร.25 19 ส.ค. 2562
327 จ.ส.อ. ประณต นราจันทร์ นาง ลำใย นราจันทร์ 208,058 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
328 จ.ส.อ. อนงค์ สงิมทอง ร.ต. เอนก สงิมทอง 208,060 มทบ.25 19 ส.ค. 2562
329 จ.ส.อ. เติมพล รัตนโกสุมภ์ นาง วิภา รัตนโกสุมภ์ 208,062 มทบ.21 19 ส.ค. 2561
330 ส.อ. สมศักดิ์ ศรีนวล นาย ศักดิ์ชัย ศรีนวล 208,060 มทบ.43 19 ส.ค. 2562