การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 นาง แป กิติราช นาย เอกสันต์ กิติราช 207,642 มทบ.24 22 พ.ค. 2562
322 นาง แดง ประทุมมา นาย ชายยุธ ประทุมมา 207,642 มทบ.23 22 พ.ค. 2562
323 นาง ม้วน คูหะรัตน์ ร.ต. ชัยรัตน์ คูหะรัตน์ 207,634 มทบ.21 22 พ.ค. 2562
324 นาง จำนงค์ บัวผัน จ.ส.อ. มนัส บัวผัน 207,653 พัน.สร.23 บชร.3 22 พ.ค. 2562
325 นาง ศิริ วรศิลป์ พ.ต. วารุต หวยสูงเนิน 207,414 พล.พัฒนา 2 22 พ.ค. 2562
326 นาย สมดี กิ่งแสง จ.ส.อ. สมัย กิ่งแสง 207,647 รพ.ค่ายสรรสิทธิประสงค์ 22 พ.ค. 2562
327 นาง บัวมัน เขื่อนคง ส.อ. คมสัน จันทะวัง 206,916 มทบ.38 22 พ.ค. 2562
328 นาง นวลจันทร์ กุมภวา นาย คำพร กุมภวา 207,640 มทบ.27 22 พ.ค. 2562
329 นาง บุญธรรม ยื้อเผ่าพันธ์ ส.อ. สมบุญ ยื้อเผ่าพันธ์ 207,641 พัน.สท. 22 พ.ค. 2562
330 นาง บุญธรรม ยื้อเผ่าพันธ์ ส.อ. สมบุญ ยื้อเผ่าพันธ์ 207,641 พัน.สท. 22 พ.ค. 2562