การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 นาย นฤพนธ์ อินสอน จ.ส.อ. อนุพงษ์ อินสอน 128,000 มทบ.35 29 พ.ค. 2563
322 นาย นฤพนธ์ อินสอน นาง สรัญญา ธิธรรม 82,973 มทบ.35 29 พ.ค. 2563
323 นาง แสงจันทร์ ทินา จ.ส.อ. วิเชียร ทินา 210,978 มทบ.34 29 พ.ค. 2563
324 นาง โกสุม ยงเขตร์กิจ น.ส. ทองย้อย ยงเขตร์กิจ 210,982 มทบ.31 29 พ.ค. 2563
325 นาง ถนอม จันทนป ร.ต. สายันต์ จันทนป 210,979 มทบ.31 29 พ.ค. 2563
326 นาง สมจิตต์ แพ่งแสง ร.ต. ศรายุทธ มากคงพะเนาว์ 210,976 มทบ.21 29 พ.ค. 2563
327 นาง ประไพ เจ๊กมะดัน ร.ต. ชนะ เสวครบุรี 210,977 มทบ.21 29 พ.ค. 2563
328 นาง พัชนี ไชยประดิษฐ (ประเสริฐศักดิ์) น.ส. สิริพร ประเสริฐศักดิ์ 210,978 มทบ.18 29 พ.ค. 2563
329 นาย ประสิทธิ์ เพ็งผล จ.ส.อ. สมพร เพ็งผล 210,974 พธ.ทบ. 29 พ.ค. 2563
330 พล.ท. สาทิตย์ รุ่งสุวรรณ น.ส. มนัสวี รุ่งสุวรรณ 211,006 มทบ.33 28 พ.ค. 2563