การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 นาย เชียร เหมือนปืน จ.ส.อ. วันชาติ เหมือนปืน 205,814 กรม ทพ.21 4 มิ.ย. 2561
322 นาง คเนือง อึ้งตระกูล จ.ส.อ. ศักดิ์ชัย อึ้งตระกูล 205,568 ร.153 พัน.2 4 มิ.ย. 2561
323 นาย สมโภชน์ หวลระลึก จ.ส.อ. สมพร หวลระลึก 205,820 มทบ.37 4 มิ.ย. 2561
324 นาง จันทร์เพ็ญ สกุลรวย นาย สรวิศ นราอภิวัฒน์ 205,819 มทบ.37 4 มิ.ย. 2561
325 นาย พรมมา ฝ้ายป่าน นาง ศศิชา สุขเจริญ 205,815 มทบ.33 4 มิ.ย. 2561
326 นาย หนูตาล มิไพทูรย์ พ.ต. ประมุข ทองเปรียบ 205,817 มทบ.26 4 มิ.ย. 2561
327 นาง ไสว อินรันต์ จ.ส.อ. วิวัฒน์ อินรันต์ 205,816 บชร.3 4 มิ.ย. 2561
328 นาย แฝง อำพะวัน ร.ต. ไสว อำพะวัน 205,797 ส.พัน.5 พล.ร.5 4 มิ.ย. 2561
329 นาย พิส อารีกุล ร.ต. โยธิน อารีกุล 206,008 ร.6 4 มิ.ย. 2561
330 นาย ทา วงศ์พรม นาง พรรณี วงศ์พรม 205,793 มทบ.32 4 มิ.ย. 2561