การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 นาง รุ่งนภา กิ่งแก้ว ร.ต. ชาญณรงค์ กิ่งแก้ว 209,552 ทภ.3 9 ต.ค. 2562
322 นาย ชาญชัย สมุทรเพ็ชร จ.ส.อ. ไพโรจน์ สมุทรเพ็ชร 209,553 ทน.3 9 ต.ค. 2562
323 นาย โรย ขันศิริ จ.ส.อ. มนตรี ขันศิริ 209,533 ศม. 9 ต.ค. 2562
324 นาง ศศิพิมพ์ สุขสวัสดิ์ น.ส. สิริรักษ์ สุขสวัสดิ์ 209,284 มทบ.41 9 ต.ค. 2562
325 นาง สุนีย์ แสงแก้ว นาย ณัฐวิชญ์ แสงแก้ว 209,548 มทบ.32 9 ต.ค. 2562
326 นาย ภมรตรัยรัตน์ (ภมร) กาญจนีย์ จ.ส.อ. นพพร กาญจนีย์ 209,556 พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9 9 ต.ค. 2562
327 นาง ประไพ อุ่นเรียน จ.ส.อ. สาธิต อุ่นเรียน 209,550 ป.72 พัน.723 9 ต.ค. 2562
328 น.ส. นารีนาถ กุมภักดี นาย ธิติพล กาญจนดิลก 202,211 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 9 ต.ค. 2562
329 พล.ต. เสวี กิตยาการ นาง ภัทนี กิตยาการ 201,815 มทบ.41 8 ต.ค. 2562
330 พ.อ. บำหราบ สุขวิสิฎฐ์ น.ส. ชลธิชา สุขวิสิฎฐ์ 209,582 มทบ.21 8 ต.ค. 2562