การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 ร.ต. ล้อม วรธงไชย นาง ลำเพียร วรธงไชย 207,221 มทบ.21 30 พ.ย. 2561
322 ร.ต. ประเดิม เดชบำรุง นาย เฉลียว เดชบำรุง 206,954 มทบ.17 30 พ.ย. 2561
323 ร.ต. บุญมา มหามิตร นาง สมร มหามิตร 207,207 มทบ.32 30 พ.ย. 2561
324 จ.ส.อ. ธนวัฒน์ บุญทศ นาง นพธีรา บุญทศ 207,227 สง.สด.จว.ย.ส. 30 พ.ย. 2561
325 จ.ส.อ. อนงค์ พรหมสุขันธ์ ว่าที่ ร.ต. อภิวัชร์ พรหมสุขันธ์ 28,637 มทบ.24 30 พ.ย. 2561
326 จ.ส.อ. อนงค์ พรหมสุขันธ์ นาย อภิชาติ พรหมสุขันธ์ 28,637 มทบ.24 30 พ.ย. 2561
327 จ.ส.อ. อนงค์ พรหมสุขันธ์ นาง สำราญ พรหมสุขันธ์ 149,937 มทบ.24 30 พ.ย. 2561
328 จ.ส.อ. อรรถ ดุษฎี นาง สมหมาย ดุษฎี 207,222 มทบ.21 30 พ.ย. 2561
329 จ.ส.อ. สง่า ระรวยทอง ร.ต. พยนต์ ระรวยทอง 207,198 มทบ.13 30 พ.ย. 2561
330 จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ ชิดดี นาง เพ็ญจิตร ชิดดี 207,196 มทบ.13 30 พ.ย. 2561