การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ นาง เจนจิรา มาลานนท์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
322 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ นาย อนุชา ตระกูลอินทร์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
323 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ นาย สราวุธ ตระกูลอินทร์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
324 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ น.ส. รัตนาวดี วีระสุนทร 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
325 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ พระ พิเชฐ ตระกูลอินทร์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
326 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ นาง พิมพา ตระกูลอินทร์ 153,685 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
327 ร.ต. สุรพล ตระกูลอินทร์ น.ส. ดาราวดี ตระกูลอินทร์ 8,705 มทบ.32 19 ก.ค. 2561
328 ร.ต. สมเด็จ สมัครการไถ นาง ยุพา สมัครการไถ 205,910 มทบ.13 19 ก.ค. 2561
329 จ.ส.อ. หวล สังข์เกิด นาง คำแปง สังข์เกิด 204,967 มทบ.39 19 ก.ค. 2561
330 จ.ส.อ. ชัชชนันท์ เขื่อนแก้ว จ.ส.อ. สมคิด เขื่อนแก้ว 206,116 ร.17 พัน.4 19 ก.ค. 2561