การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 นาง สมพงษ์ เงินแท้ ร.ต. สุพล เงินแท้ 207,303 มทบ.21 11 ก.ย. 2561
322 นาง ถึง เที่ยงเดช จ.ส.อ. พรพิพัฒน์ พรหมปัญญา 207,296 กรม ทพ.26 11 ก.ย. 2561
323 นาง ผัด สันวงค์ ร.อ. พิสิษฐ์ สันวงค์ 207,275 สง.สด.จว.พ.ร. 11 ก.ย. 2561
324 นาง วนิดา นวนมณี จ.ส.อ. องอาจ ศรีนุกูล 207,258 ร.3 11 ก.ย. 2561
325 นาง สุดใจ บุญเกิด ร.ต. สุเมธ ผาบจันดา 207,267 มทบ.24 11 ก.ย. 2561
326 นาง อุเทน อุปถานา นาง วิลาวัลย์ เอกพิมพ์ 207,269 มทบ.210 11 ก.ย. 2561
327 นาง ประเทือง กำลังหาญ พ.ท. สินธรรม แก้วจำปาสี 207,258 มทบ.16 11 ก.ย. 2561
328 พ.อ. ปรัชญา อารีกุล นาย มาเล็ต อารีกุล 50,579 รร.จปร. 6 ก.ย. 2561
329 ร.อ. พูล แก้วชื่น นาง ละออง แก้วชื่น 207,099 มทบ.31 6 ก.ย. 2561
330 ร.ท. วิชัย โกสินทร์ น.ส. ศิริรักษ์ รอดมี 207,328 มทบ.18 6 ก.ย. 2561