การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 นาง จิตราภรณ์ วีระบุญพิพัฒนา ร.ต. อดิศักดิ์ วีระบุญพิพัฒนา 211,177 กช. 12 ธ.ค. 2562
322 นาย วินัย นาพงษ์ จ.ส.อ. ไพศักดิ์ นาพงษ์ 211,181 มทบ.22 12 ธ.ค. 2562
323 นาง จำเนียร โฮจันอัตถ์ ร.อ. วิโรจน์ กุลนววิธ 211,182 มทบ.21 12 ธ.ค. 2562
324 นาย สม ถวิลรักษ์ นาง สร้อย ถวิลรักษ์ 211,180 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. 12 ธ.ค. 2562
325 ร.ต. สมพร อยู่สุข นาง สุนันท์ อยู่สุข 211,189 มทบ.12 11 ธ.ค. 2562
326 ร.ต. วุฒิ ศรีสะอาด น.ส. พุทธิกาญจน์ ศรีสะอาด 208,780 มทบ.41 11 ธ.ค. 2562
327 ร.ท. ประภาส แหล่งหล้า นาง มะลิสา แหล่งหล้า 211,185 รพศ.1 พัน.2 11 ธ.ค. 2562
328 จ.ส.อ. ประทวน ปั้นคุ้ม นาง สมัย ปั้นคุ้ม 130,436 รพ.อ.ป.ร. 11 ธ.ค. 2562
329 จ.ส.อ. ประทวน ปั้นคุ้ม ส.อ. กิตติทัต ปั้นคุ้ม 80,500 รพ.อ.ป.ร. 11 ธ.ค. 2562
330 จ.ส.อ. พูล ขันเงิน นาง ณัฎฐ์ชา ขันเงิน 210,940 มทบ.14 11 ธ.ค. 2562