การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 นาย จันทร์แก้ว บุญสูง ร.ท. ณรงค์ศักดิ์ บุญสูง 207,279 สง.สด.จว.พ.ร. 12 ก.พ. 2562
322 นาง ณัฐพร เอี่ยมสอาด นาย พิชัย ตั้งศิริกุล 207,276 สง.สด.จว.พ.ร. 12 ก.พ. 2562
323 นาง กรณิกา วาวิไลย์ ร.ต. ภานุวิชณ์ พิมพ์โยธา 207,277 ส.พัน.22 ทภ.2 12 ก.พ. 2562
324 นาง ทองแดง ตุ่นป่า นาง อนงค์ ดาราษฎร์ 207,281 มทบ.23 12 ก.พ. 2562
325 นาง ทิม มานะเอกพันธุ์ ร.ต. สมนึก มานะเอกพันธุ์ 207,276 มทบ.21 12 ก.พ. 2562
326 นาง สุวดี ยิ้มจันทร์ น.ส. จีรวรรณ ยิ้มจันทร์ 207,273 มทบ.18 12 ก.พ. 2562
327 นาง ทอง ยิ้มเกียรติ พ.ท. เสมอ ยิ้มเกียรติ 207,280 มทบ.17 12 ก.พ. 2562
328 นาย ประเทือง สินเทศ ร.ท. ปรีชา สินเทศ 207,051 พล.พัฒนา 3 12 ก.พ. 2562
329 นาย ศรีนวล มาภิยะ ร.ท. สุทธิชัย โสดามรรค 205,422 พธ.ทบ. 12 ก.พ. 2562
330 นาย ชวด สีสุวอ นาง สมภร อิ่มวงษ์ 207,280 กสษ.1 กส.ทบ. 12 ก.พ. 2562