การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 จ.ส.อ. ดำเลิง แนวจำปา นาง สุปราณี ลิ้มสุวรรณ 211,293 มทบ.22 14 ก.พ. 2563
322 จ.ส.อ. ต๋า นันทศรี พ.ท. อำนาจ นันทศรี 211,296 มทบ.37 14 ก.พ. 2563
323 นาง ส้มโอ ตนดี พ.ต. ยรรภพ ตนดี 211,267 สง.สด.จว.ส.พ. 14 ก.พ. 2563
324 นาย บุญรุ่ง สำเภาทอง นาย จเร สำเภาทอง 202,257 มทบ.41 14 ก.พ. 2563
325 นาง อัมพร สุปันต๋า ร.ต. แก้ว สุปันต๋า 211,274 มทบ.39 14 ก.พ. 2563
326 นาง หนูพันธ์ แจ่มปรีชา ส.อ. ไพศาล แจ่มปรีชา 211,273 มทบ.27 14 ก.พ. 2563
327 นาย คูณ โพธิ์นะ นาง ปัทมา บุญธิคำ 211,275 มทบ.26 14 ก.พ. 2563
328 นาง สังวาล ร่วมพรม จ.ส.อ. อุทัย ร่วมพรม 211,278 มทบ.210 14 ก.พ. 2563
329 นาย ด้วง ตู้วิเศษ ร.ต. อาเสี่ย ชาติทหาร 211,276 มทบ.13 14 ก.พ. 2563
330 นาง สุนีย์ ศิริจันโท พ.อ. ศาสน์ ศิริจันโท 211,277 สง.สด.จว.ข.ก. 14 ก.พ. 2563