การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
321 นาง ฉลวย หลำใจซื่อ จ.ส.ท. เสริมศักดิ์ หลำใจซื่อ 205,946 มทบ.36 13 มี.ค. 2561
322 นาง อุบล ประยูรพันธุ์ ร.ต. เคารพ เปลี่ยนขุนทด 205,944 มทบ.33 13 มี.ค. 2561
323 นาง จำปี ขวัญอยู่ จ.ส.อ. มาโรจน์ ขวัญอยู่ 205,958 มทบ.32 13 มี.ค. 2561
324 นาง บุญเย็น จันทร์หอม นาง สิริกร ศิรโภคินกุล 65,955 มทบ.28 13 มี.ค. 2561
325 นาง บุญเย็น จันทร์หอม ร.ต. บุญมี จันทร์หอม 140,000 มทบ.28 13 มี.ค. 2561
326 นาง ละมุน กะรัมย์ น.ส. จิราภรณ์ กะรัมย์ 205,945 มทบ.26 13 มี.ค. 2561
327 นาง ฉอ้อน มีพงษ์ พ.อ. ณภัทร์พงศ์ มีพงษ์ 205,968 มทบ.17 13 มี.ค. 2561
328 ร.ท. สัมพันธ์ บุญช่วย นาง นิวรณ์ บุญช่วย 205,765 กรม ทพ.43 12 มี.ค. 2561
329 ร.ต. นิคม เรืองกูล นาย ฐิติกร เรืองกูล 205,809 มทบ.42 12 มี.ค. 2561
330 ร.ต. ชลอ ผิวฟัก ร.ต. ศักดิ์ดา , นาง เสาวภา , น.ส. สุปราณี ผิวฟัก , นาง สมใจ ว่านเครือ 206,024 มทบ.29 12 มี.ค. 2561