การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 พล.อส. อมรชัย ส่งศรีสุข จ.ส.อ. อมรเทพ ส่งศรีสุข 211,184 มทบ.26 11 ธ.ค. 2562
332 อส.ทพ. พิชัย ทองคง นาง ฟอง ทองคง 210,936 กรม ทพ.48 11 ธ.ค. 2562
333 นาย อ่อนสา ภูพวก จ.ส.อ. เชิดศักดิ์ สายพงษ์ 211,185 ร.6 11 ธ.ค. 2562
334 นาง เจียม ทองไทย นาง ศรีรัตน์ ไล้ทองคำ 210,939 มทบ.31 11 ธ.ค. 2562
335 นาง นฤมล ปะโปตินัง ส.อ. ประสงค์ ปะโปตินัง 211,188 มทบ.29 11 ธ.ค. 2562
336 น.ส. วิมลศิริ ทองนุช (เมืองขุนทด) นาย ยุทธศักดิ์ เมืองขุนทด 205,129 มทบ.21 11 ธ.ค. 2562
337 นาย พิสิทธิ์ ศาลางาม จ.ส.อ. ศิริพงษ์ ศาลางาม 200,867 พัน.สบร.22 บชร.2 11 ธ.ค. 2562
338 นาง นวล ยิ้มจันทร์ นาง สำรวย โชติมูล 54,218 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 11 ธ.ค. 2562
339 นาง นวล ยิ้มจันทร์ นาย วุฒิ โชติมูล 156,718 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 11 ธ.ค. 2562
340 จ.ส.อ. วินัย สุวัตถี นาง กาญจนา สุวัตถี 210,947 มทบ.14 9 ธ.ค. 2562