การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 พล.อส. อนนท์ ยอดนุ่น จ.ส.อ. ประภาส ยอดนุ่น 209,310 พัน.สท. 8 ต.ค. 2562
332 จ.อ. ประเสริฐ แก้วทองดี จ.ส.อ. สมเกียรติ ทับศิลา 209,333 รร.ม.ศม. 8 ต.ค. 2562
333 ร.ท. เดชศรี จันทร์หล้า น.ส. ธิติยากร จันทร์หล้า 209,587 มทบ.29 8 ต.ค. 2562
334 ร.ต. สุรินทร์ รัตนกระจ่าง น.ส. ประกายทิพย์ รัตนกระจ่่าง 209,337 มทบ.43 8 ต.ค. 2562
335 ร.ต. สมชัย โชติสาร นาง อภิญญา เจตนเสน 13,974 มทบ.13 8 ต.ค. 2562
336 ร.ต. สมชัย โชติสาร ร.ต. อนุวัตร โชติสาร 13,974 มทบ.13 8 ต.ค. 2562
337 ร.ต. สมชัย โชติสาร พ.อ. วิฑูรย์ โชติสาร 13,974 มทบ.13 8 ต.ค. 2562
338 ร.ต. สมชัย โชติสาร น.ส. ประไพรัช โชติสาร 13,974 มทบ.13 8 ต.ค. 2562
339 ร.ต. สมชัย โชติสาร นาง ทองคำ โชติสาร 153,974 มทบ.13 8 ต.ค. 2562
340 ร.ต. พีระพล อิ่มมาก จ.ส.อ. เอกรัตน์ อู่เพ็ชร 209,596 พัน.บ.41 8 ต.ค. 2562