การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 นาย เพิ่ม ยอดหอ ร.ต. เจตจันทร์ สายตา 205,885 มทบ.22 26 ก.ค. 2561
332 นาย ใบ การินรัตน์ ส.อ. จักรี โชติสูงเนิน 205,637 มทบ.21 26 ก.ค. 2561
333 นาง สมพิศ บัวงาม ส.ท. สุคิด ณรงค์นาม 205,886 มทบ.21 26 ก.ค. 2561
334 นาง มา ศรีวุฒิพงศ์ พ.ท. ทัศนัย ศรีวุฒิพงศ์ 205,886 มทบ.21 26 ก.ค. 2561
335 นาย ทวี เอียการนา ร.ต. อิทธิพล ห้องสุคนธ์ 205,884 มทบ.18 26 ก.ค. 2561
336 นาย เพ็ชร์ เกตุสวาสดิ์ จ.ส.อ. ชุมพร เกตุสวาสดิ์ 205,879 พล.ร.9 26 ก.ค. 2561
337 พ.ต. อุดร ศรีสุข พ.ต. พีระพล ศรีสุข 205,870 มทบ.22 25 ก.ค. 2561
338 ร.ต. พนม ภูวนารถนฤบาล น.ส. สุภาพร ภูวนารถนฤบาล 205,875 มทบ.16 25 ก.ค. 2561
339 จ.ส.อ. สุรพร เทพยศ น.ส. วัลยาภรณ์ เทพยศ 205,874 มทบ.33 25 ก.ค. 2561
340 จ.ส.อ. ถวิล บุญเกิด นาง สิบธันวา บุญเกิด 120,437 มทบ.27 25 ก.ค. 2561