การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 พ.อ. เพชรไฑย รชตเฉลิมโรจน์ นาง จารุณันท์ รชตเฉลิมโรจน์ 211,005 มทบ.21 28 พ.ค. 2563
332 พ.ต. วุฒิชัย ถึงสงคราม นาง อัจฉราวรรณ นภาโชติ 126,999 มทบ.15 28 พ.ค. 2563
333 พ.ต. วุฒิชัย ถึงสงคราม นาย สุธาธร ถึงสงคราม 83,999 มทบ.15 28 พ.ค. 2563
334 พ.ท. อุดมพร เวชการุณา นาง กานต์พิชชา เวชการุณา 211,004 มทบ.22 28 พ.ค. 2563
335 ร.ท. สิน สุวรรณคีรี อส.ทพ. วันชาติ สุวรรณคีรี 211,027 มทบ.42 28 พ.ค. 2563
336 ร.ท. ชยากร ประสิทธิกุล นาง สำอาง ประสิทธิกุล 210,996 กรม ทพ.23 28 พ.ค. 2563
337 ร.ต. ธาดา เล็กเริงสินธุ์ ร.ต. กฤษณพงศ์ เล็กเริงสินธุ์ 211,014 มทบ.39 28 พ.ค. 2563
338 ร.ต. ไพศาล มาลาสินธุ์ นาง มณี มาลาสินธุ์ 211,028 กรม ทพ.13 28 พ.ค. 2563
339 จ.ส.อ. ธเนศพงศ์ วงศ์แหวน นาง สมคิด วงศ์แหวน 210,713 ศบบ. 28 พ.ค. 2563
340 จ.ส.อ. กรกฤต (เชิดเกียรติ) ราชสีห์ นาง กาญจนา ราชสีห์ 210,997 รร.ม.ศม. 28 พ.ค. 2563