การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 พล.อส. สงกรานต์ ฉิมสูงเนิน นาย สาคร ฉิมสูงเนิน 208,039 มทบ.36 19 ส.ค. 2562
332 อส.ทพ. ทองพูน มีกุล นาง ราตรี มีกุล 198,123 กรม ทพ.26 19 ส.ค. 2562
333 นาง วิเศษ ดาบสีพาย ร.ต. อุปดิศร์ ศรีไทย 208,059 มทบ.29 19 ส.ค. 2562
334 นาง พิน วงษาสันต์ จ.ส.อ. เสมอ ภูเมือง 208,062 มทบ.27 19 ส.ค. 2562
335 นาง เลื่อน เชื้อชีลอง นาย โปย ตื้นชัยภูมิ 208,061 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
336 นาง เติม สมบูรณ์ นาง ขวัญเรือน ลายทอง 208,059 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
337 นาง ท่อนแก้ว อะโนศรี จ.ส.อ. ศรศักดิ์ ไม้เท้าทอง 208,064 พัน.สบร.22 บชร.2 19 ส.ค. 2562
338 นาง จงกล ศรสำเร็จ นาง สุภัสสร น้อยต้อย 207,793 พล.ร.4 19 ส.ค. 2562
339 นาย สมหมาย อื้อฉาว นาง สิมมา อื้อฉาว 198,203 สง.สด.จว.น.ย. 19 ส.ค. 2562
340 น.ส. ยุภวรรณ ภารา น.ส. โชษิฎา เจิมศิริ 207,276 รร.จปร. 19 ส.ค. 2562