การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 นาง สมปอง โพธิ์วิทย์ ร.ต. สมพร โพธิ์วิทย์ 207,527 มทบ.24 7 ธ.ค. 2561
332 นาย ยง แสงจันทร์ พ.ต. บุญชู จันดก 207,525 มทบ.23 7 ธ.ค. 2561
333 ่นาง ดวน ภูแช่มโชติ จ.ส.อ. สฤษดิ์ ประเสริฐสังข์ 207,529 มทบ.23 7 ธ.ค. 2561
334 นาง มนต์ ปะตาเน นาง บรรทม ขจรภพ 207,526 มทบ.21 7 ธ.ค. 2561
335 นาง บุญสาร วันชัย ร.ต. สุเนตร สิงห์ทอง 207,522 มทบ.13 7 ธ.ค. 2561
336 นาง พรปวีณ์ วีระเดชชพงศ์ จ.ส.อ. ณัฐวุฒิ วีระเดช 207,528 คส.สพ.ทบ. 7 ธ.ค. 2561
337 นาย อุไทย พร้อมทรัพย์ จ.ส.อ. วินัย พรัอมทรัพย์ 207,278 กรม สน.พล.ร.9 7 ธ.ค. 2561
338 ร.ต. สมพงษ์ คงคีรี นาง อรุณสวัสดิ์ คงคีรี 207,316 มทบ.17 4 ธ.ค. 2561
339 ว่าที่ ร.ต. วินัย กระตุดนาค นาง ระเบียบ กระตุดนาค 207,313 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 4 ธ.ค. 2561
340 จ.ส.อ. พิทักษ์ ธรรมวงค์ นาง วัชชิราภรณ์ ทองสัมฤทธิ์ 207,314 ร.6 พัน.3 4 ธ.ค. 2561