การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 ร.ต. เริงฤทธิ์ เป้รอด นาง ศรีนวล เป้รอด 207,325 มทบ.34 6 ก.ย. 2561
332 ร.ต. สุนทร โสมาบุตร นาง บุญสม โสมาบุตร 207,321 มทบ.17 6 ก.ย. 2561
333 ร.ต. อารักษ์ ไข่เปลี่ยน นาง เตือนใจ ไข่เปลี่ยน 207,117 มทบ.34 6 ก.ย. 2561
334 ร.ต. พรม แสงฤทธิ์ นาง หทยา แก้วดี 140,000 มทบ.29 6 ก.ย. 2561
335 ร.ต. พรม แสงฤทธิ์ น.ส. กุลธิดา แก้วดี 67,107 มทบ.29 6 ก.ย. 2561
336 นาย มานะ ทรัพย์เอนก น.ส. ศิริทรัพย์ ทรัพย์เอนก 207,327 มทบ.18 6 ก.ย. 2561
337 นาง ประภา วรรณศิริ นาง อัมพร ถนอมทรัพย์ 156,893 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
338 นาง ประภา วรรณศิริ นาง นิภาภรณ์ วรรณศิริ 16,893 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
339 นาง ประภา วรรณศิริ นาง ดวงกมล อิทธิกุล 16,893 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
340 นาง ประภา วรรณศิริ นาย ชัยรัตน์ วรรณศิริ 16,893 มทบ.13 6 ก.ย. 2561