การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 นาง สมบูรณ์ ตลุนจันทร์ ร.ท. วุฒิไกร ตลุนจันทร์ 211,287 รพ.ค่ายสรรสิทธิประสงค์ 14 ก.พ. 2563
332 นาง ไฝ ลังกาเปี้ย ร.ต. ปาน ลังกาเปี้ย 211,296 มทบ.37 14 ก.พ. 2563
333 นาง อุทัย พัฒนชัย ส.อ. เสกสรรค์ เขจรสัตย์ 150,000 มทบ.23 14 ก.พ. 2563
334 นาง อุทัย พัฒนชัย นาย ชัยวัฒน์ พัฒนชัย 30,646 มทบ.23 14 ก.พ. 2563
335 นาง อุทัย พัฒนชัย นาง จิตตานันท์ ปรัชญาธรรม 30,646 มทบ.23 14 ก.พ. 2563
336 นาง ลำดวน พาขุนทด ด.ต.หญิง ปราณี บุราคร 211,295 มทบ.21 14 ก.พ. 2563
337 นาง สุภาภรณ์ อยู่ชม นาง สมบูรณ์ มะหาฬา 60,000 มทบ.13 14 ก.พ. 2563
338 นาง สุภาภรณ์ อยู่ชม จ.ส.อ. บุญเลิศ อยู่ชม 129,735 มทบ.13 14 ก.พ. 2563
339 นาย บุญเติม ยาใจ จ.ส.อ. ณัฐพล ยาใจ 201,731 ม.พัน.28 พล.ม.1 14 ก.พ. 2563
340 นาย สำราญ ใหม่เอี่ยม จ.ส.ท. สมนึก ใหม่เอี่ยม 211,292 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 14 ก.พ. 2563