การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 นาง ทองขัน สงค์สำเภา ร.ต. มงคล สงค์สำเภา 207,198 มทบ.15 20 ก.พ. 2562
332 นาย บุญจิ้น พวงบุบผา จ.ส.อ. วินัย พวงบุบผา 205,824 พัน.พัฒนา 1 20 ก.พ. 2562
333 นาย ประสงค์ สุทธิบุตร ร.ต. ประวัติ สุทธิบุตร 207,198 กรม ทพ.11 20 ก.พ. 2562
334 นาย สอน กองหิน พ.อ. ประกิจ กองหิน 207,426 สง.สด.จว.ช.น. 20 ก.พ. 2562
335 นาย จรวย สินนาง นาง ระเบียบ สินนาง 206,957 ศสพ. 20 ก.พ. 2562
336 นาง ขันแก้ว ระดมสุข จ.ส.อ. สมเกียรติ ระดมสุข 207,187 รพศ.1 พัน.2 20 ก.พ. 2562
337 นาง ปุ้ย จิตรประสงค์ ร.อ. รัฐชานนท์ ประโยชน์มี 207,186 มทบ.22 20 ก.พ. 2562
338 นาง พลอย พริบไหว ร.ท. พัฒธพล สุทธพันธ์ 197,823 ม.พัน.12 พล.ม.1 20 ก.พ. 2562
339 นาย ผ่อง โบแก้ว จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ โบแก้ว 207,185 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 20 ก.พ. 2562
340 นาย นรินทร์ เส็นฤทธิ์ ร.ท. ฉลาด เส็นฤทธิ์ 207,188 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 20 ก.พ. 2562