การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 นาง เลี่ยน พรมวาส นาง เสงี่ยม งามวิลัย 204,315 มทบ.13 29 พ.ย. 2560
332 นาง บุญมี ตามเมืองปัก น.ส. วันเพ็ญ สิงห์สุทธิ์ 204,310 มทบ.21 29 พ.ย. 2560
333 นาย รักษ์ คำพร นาย กสิยพงศ์ คำพร 204,314 มทบ.18 29 พ.ย. 2560
334 นาง สีคำ จันดา จ.ส.อ. สมศักดิ์ จันดา 204,312 มทบ.21 29 พ.ย. 2560
335 นาง แดง กันทะราช จ.ส.อ. ดวงใจ กันทะราช 204,083 มทบ.33 29 พ.ย. 2560
336 นาย คำ อัมพวา ร.ท. ทองแดง วงศ์แสน 204,322 ม.5 พัน.24 รอ. 29 พ.ย. 2560
337 นาย ลัน ซึมกลาง ร.ต. ทศพล ซึมกลาง 204,544 พัน.ร.มทบ.21 29 พ.ย. 2560
338 นาง สมจิตต์ สุขดี ร.ต. สมชาย สุขดี 204,325 มทบ.17 29 พ.ย. 2560
339 พ.ต. ถวิล น้อยพ่วง น.ส. กนกกาญจน์ น้อยพ่วง 204,343 มทบ.13 28 พ.ย. 2560
340 ร.อ. อุทัย โพธา นาง นงลักษณ์ โพธา 204,387 มทบ.22 28 พ.ย. 2560