การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 นาง หนูแปลง กองพร นาย ถวิล ทีรวม 205,713 สง.สด.จว.อ.บ. 11 พ.ค. 2561
332 นาง แนบ กิจจะบรรณ์ พ.ต. เชวง กิจจะบรรณ์ 205,962 มทบ.41 11 พ.ค. 2561
333 นาง สังวร โนนแก้ว พ.ต. กิตติ วาชัยยง 205,972 มทบ.27 11 พ.ค. 2561
334 นาง สว่าง แสงเลข น.ส. พรรนิภา แสงเลข 141,000 มทบ.27 11 พ.ค. 2561
335 นาง สว่าง แสงเลข พ.ต. ประสิทธิ์ แสงเลข 64,974 มทบ.27 11 พ.ค. 2561
336 นาย มงคล ขุนราช จ.ส.อ. บรรจง ขุนราช 205,971 มทบ.23 11 พ.ค. 2561
337 นาย นที คำคม พ.ต. สมเกียรติ คำคม 205,971 มทบ.23 11 พ.ค. 2561
338 นาง ผม ไชยรงศรี ร.ต. อธิคม ไชยรงศรี 205,948 มทบ.21 11 พ.ค. 2561
339 นาง เรียน น้อยสุวรรณา จ.ส.อ. ทวี น้อยสุวรรณา 109,000 ม.7 11 พ.ค. 2561
340 นาง เรียน น้อยสุวรรณา นาย ณัฐกานต์ น้อยสุวรรณา 96,466 ม.7 11 พ.ค. 2561