การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
331 ร.ต. สุพรรณ เพียรไลย์ นาง เสงี่ยม เพียรไลย์ 205,785 มทบ.27 12 มี.ค. 2561
332 ร.ต. เนรมิต ปลัดพรมมา นาง ณัฎฐกานต์ ปลัดพรมมา 205,785 มทบ.24 12 มี.ค. 2561
333 ร.ต. เชิดศักดิ์ นาคเกษม นาง สร้อย นาคเกษม 205,815 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 12 มี.ค. 2561
334 ร.ต. ปรีชา กำปนาท นาง สำราญ กำปนาท 205,808 มทบ.35 12 มี.ค. 2561
335 ร.ต. ถวิล พันธุนนท์ นาง เฉลียว พันธุนนท์ 205,795 มทบ.13 12 มี.ค. 2561
336 ร.ต. ชนะ คุชช่วง นาง พรสวรรค์ คุชช่วง 205,792 มทบ.39 12 มี.ค. 2561
337 จ.ส.อ. สนิท กระเวน น.ส. เนตรชนก มาสี 205,776 มทบ.36 12 มี.ค. 2561
338 จ.ส.อ. ณรงค์ จีนหลักร้อย นาง บำรุง จีนหลักร้อย 205,797 มทบ.39 12 มี.ค. 2561
339 จ.ส.อ. นิคม ราชกิจ นาง บำเพ็ญ ราชกิจ , นาง ทองจันทร์ ราชกิจ 205,784 มทบ.27 12 มี.ค. 2561
340 จ.ส.อ. เดวิทย์ จำลอง นาง ละออง จำลอง 204,837 มทบ.21 12 มี.ค. 2561