การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 ร.ต. ไฉน แสงวรรณ์ น.ส. ขนิษฐา แสงวรรณ์ 209,600 มทบ.12 8 ต.ค. 2562
342 ร.ต. ศรีชล ประจวบสุข นาง สังวาลย์ ประจวบสุข 209,582 มทบ.29 8 ต.ค. 2562
343 ร.ต. จำนวน กล้าจอหอ จ.ส.อ. วีรพงษ์ กล้าจอหอ 209,311 มทบ.21 8 ต.ค. 2562
344 ร.ต. ขบวน พึ่งเจียม นาง เพ็ญจรัส พึ่งเจียม 209,595 มทบ.13 8 ต.ค. 2562
345 ร.ต. บุญส่ง วงษ์เขียน นาง บุญยก วงษ์เขียน 209,595 มทบ.13 8 ต.ค. 2562
346 จ.ส.อ. บรรจง ทองพันลำ น.ส. จินดารัตน์ ทองพันลำ 209,567 สง.สด.จว.น.ค. 8 ต.ค. 2562
347 จ.ส.อ. ยุทธนา หงษ์ทอง นาย ประยงค์ หงษ์ทอง 209,322 พัน.ซบร.กรม 8 ต.ค. 2562
348 จ.ส.อ. บัว พรหมแก้ว ร.ต. สมชัย พรหมแก้ว 209,587 มทบ.29 8 ต.ค. 2562
349 จ.ส.อ. วรศักดิ์ วงศาวิเศษ นาง พิจาริณี วงศาวิเศษ 209,596 ปตอ.2 พัน.2 8 ต.ค. 2562
350 จ.ส.ท. พงศธร ไทยตรง นาง อุ่นเรือน ศรีตะลา 209,593 ร.4 8 ต.ค. 2562