การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 นาง ศุภลักษณ์ ดิษฐแพ จ.ส.อ. อักษร ชมภูศรี 211,279 พธ.ทบ. 14 ก.พ. 2563
342 นาย พรมวิหาร สอดศรี จ.ส.อ. ทรัพย์ทวี รัตนบัติ 211,287 ร.6 พัน.3 14 ก.พ. 2563
343 นาง สว่าง สยาม จ.ส.อ. พายัพ พิมพ์แก้ว 211,297 มทบ.37 14 ก.พ. 2563
344 นาง น้อม แนบทางดี ร.ต. โภคิญ แก้วแดง 211,294 มทบ.25 14 ก.พ. 2563
345 นาย ทองพูน ญาติวังกุ่ม ร.ต. ชุมพล น้อยก่ำ 211,292 มทบ.23 14 ก.พ. 2563
346 นาง น้อม ช่างเกวียน นาย วินิตย์ ช่างเกวียน 211,295 มทบ.21 14 ก.พ. 2563
347 นาง สม สมสี จ.ส.อ. สมาน สมสี 211,286 บชร.1 14 ก.พ. 2563
348 นาย หนู แกสันเทียะ พ.ต. อลงกฎ แกสันเทียะ 211,291 ทภ.2 14 ก.พ. 2563
349 นาง ไพร ฆารพันธุ์ จ.ส.อ. วันชัย ฆารพันธุ์ 211,286 ช.11 พัน.111 14 ก.พ. 2563
350 พ.ท. ภูษิต ทวีฤทธิ์ นาง พรพรรณ ทวีฤทธิ์ 211,307 มทบ.21 12 ก.พ. 2563