การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 นาย นิรันต์ มั่งมี จ.ส.อ. ณัฐพล มั่งมี 207,095 ป.21 6 ก.ย. 2561
342 นาง หล้า จันทร์หล้า นาง กาญจนา จันทร์หล้า 207,108 รพ.ค่ายกาวิละ 6 ก.ย. 2561
343 นาย ประจบ กาทา จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ กาทา 204,218 ร.6 พัน.3 6 ก.ย. 2561
344 นาง ประยงค์ เนติประวัติ นาย สุวัฒน์ เนติประวัติ 207,337 มทบ.33 6 ก.ย. 2561
345 นาง ทวาย วาระวิชะนี พ.ท. สมบูรณ์ วาระวิชะนี 207,116 มทบ.31 6 ก.ย. 2561
346 นาง ระเบียบ ประสาทศรี ร.ต. วินัย ประสาทศรี 207,106 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
347 นาง เพ็ญศรี ธานี จ.ส.อ. เสถียร บุษภาค 207,347 ม.5 รอ. 6 ก.ย. 2561
348 พ.ท. ผจญ เนียมศรี นาง ผาสุข เนียมศรี 207,310 มทบ.39 6 ก.ย. 2561
349 ร.ต. จวง เสริมศรี ร.ต. เทอดศักดิ์ เสริมศรี 148,743 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
350 ร.ต. จวง เสริมศรี นาง เจียมจิตต์ แก้วพลงาม 14,643 มทบ.13 6 ก.ย. 2561