การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 จ.ส.อ. ทองสุก แก้วเทพ นาง เรือนสี นันตา 107,315 มทบ.34 4 ธ.ค. 2561
342 จ.ส.อ. ทองสุก แก้วเทพ นาง บัวคำ แก้วเทพ 100,000 มทบ.34 4 ธ.ค. 2561
343 จ.ส.อ. บุญมา ร่วมดี นาย ธนายุทธ ร่วมดี 207,317 มทบ.19 4 ธ.ค. 2561
344 นาง เสวย ราชโสภา ร.อ. อภิชาติ ทองมาศ 207,311 ศฝ.นศท.มทบ.24 4 ธ.ค. 2561
345 นาย ก้อนทอง กำลังเดช ร.ต. ทินกร ถนอมชาติ 207,316 มทบ.35 4 ธ.ค. 2561
346 นาย ติ๋ว ศรีโพธิ์งาม ร.ต. ปัญญา ลีลา 207,317 มทบ.17 4 ธ.ค. 2561
347 นาง เสมอ สีดา ส.อ. ณัฐพงษ์ สีดา 207,312 พัน.สร.1 4 ธ.ค. 2561
348 นาย สำรวย จันทร์โต จ.ส.อ. รุ่ง จันทร์โต 207,315 พัน.พัฒนา 3 4 ธ.ค. 2561
349 นาง สุจี สงฆ์รักษา นาง สุทิพา ควัฒน์กุล 207,563 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 4 ธ.ค. 2561
350 พ.ต. กรีธาพล นิติศักดิ์ นาง กมลวรรณ์ แสงสุวรรณ 207,561 มทบ.18 3 ธ.ค. 2561