การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 จ.ส.อ. อนุรักษ์ แสนสุข พ.ต. วรนาฎ แดงสระน้อย 211,196 มทบ.12 9 ธ.ค. 2562
342 ส.ต. แฉล้ม ขุนนคร ร.ต. อรัญ ขุนนคร 211,239 มทบ.13 9 ธ.ค. 2562
343 นาย สอน สีพาชัย น.ส. พิศสุดา ดวงแสงจันทร์ 211,194 มทบ.23 9 ธ.ค. 2562
344 นาย ประมวล สวัสดี ร.อ. สุเทพ สวัสดี 210,948 มทบ.14 9 ธ.ค. 2562
345 นาย สวัสดิ์ เสียงเสนาะ จ.ส.อ. จำรัส ไปวันหน้า 211,197 ป.71 พัน.713 9 ธ.ค. 2562
346 พ.อ. สงวน ทรายใจ นาง รัชฎาภรณ์ ทรายใจ 211,224 มทบ.32 6 ธ.ค. 2562
347 พ.อ. ฟูเกียรติ เงินช้าง น.ส. วิมลลักษณ์ เงินช้าง 211,213 มทบ.13 6 ธ.ค. 2562
348 พ.ท. ภิญโญ อินทเรืองศร นาง พัชนี อินทเรืองศร 211,212 มทบ.13 6 ธ.ค. 2562
349 พ.ท. แสวง มหิศนันท์ นาง ชูพิศ มหิศนันท์ 211,209 มทบ.24 6 ธ.ค. 2562
350 พ.ต. กิตติกร สังข์ทอง พ.ต.อ. เฉลิม สังข์ทอง 210,715 มทบ.310 6 ธ.ค. 2562