การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 ร.ท. สุรัตน์ ชมเชย นาย ศุภฤกษ์ ชมเชย 203,926 กบร.ศร. 28 พ.ย. 2560
342 ร.ต. สมบูรณ์ ฟูชื่น นาง ศรีบุศย์ ฟูชื่น 204,291 มทบ.32 28 พ.ย. 2560
343 ร.ต. วิม สอนเจริญทรัพย์ นาง สุชิน สอนเจริญทรัพย์ 204,347 มทบ.31 28 พ.ย. 2560
344 ร.ต. ประพิศ บุญสืบ นาย เกริกฤทธิ์ , นาย ศรนารายณ์ , น.ส. พวงผกา บุญสืบ , นาง เตือนจิตต์ ลาสระน้อย , นาง แจ่มจันทร์ กันนิกา , นาง สุกัญญา มุสิกฤกษ์ 204,092 มทบ.22 28 พ.ย. 2560
345 ร.ต. สมหวัง แสนใจ จ.ส.อ. สงคราม ดวงทาแสง 204,331 มทบ.36 28 พ.ย. 2560
346 ร.ต. สมศักดิ์ แก้วสว่าง นาง สุพิศ , นาย ณัฐพล , นาย ปฎิพัทธ์ , น.ส. ภุมริน , นาย ชาคร แก้วสว่าง 198,829 มทบ.16 28 พ.ย. 2560
347 ร.ต. ภาณุวัฒน์ ประคองพวก นาย ปิยวัฒน์ ประคองพวก 204,343 มทบ.13 28 พ.ย. 2560
348 ร.ต. พิพัฒน์ นิคร นาง ประภาสิริ นิคร 204,353 มทบ.24 28 พ.ย. 2560
349 ร.ต. บุญเกิด คำพันธ์ นาง อ้อยทิพย์ คำพันธ์ 204,358 มทบ.210 28 พ.ย. 2560
350 ร.ต. สุพจน์ อินตะ นาง คำปน อินตะ 204,353 มทบ.23 28 พ.ย. 2560