การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 ร.อ. อดิศักดิ์ กุลศิริลักษณ์ นาง เพ็ญศิริ กุลศิริลักษณ์ 153,750 ร.25 พัน.1 17 ก.ค. 2561
342 ร.อ. อดิศักดิ์ กุลศิริลักษณ์ นาย สวัสดิ์ กุลศิริลักษณ์ 51,972 ร.25 พัน.1 17 ก.ค. 2561
343 ร.ท. สุรัตน์ สุขโข น.ส. กมลวรรณ สุขโข 205,955 พัน.สท. 17 ก.ค. 2561
344 ร.ต. ไพชยันต์ สงวนแก้ว นาย สุระชัย สงวนแก้ว 205,973 มทบ.23 17 ก.ค. 2561
345 จ.ส.อ. พีระพล ไพบูลย์วิริยะวิช นาง วิไลวรรณ์ ไพบูลย์วิริยะวิช 140,000 มทบ.21 17 ก.ค. 2561
346 จ.ส.อ. พีระพล ไพบูลย์วิริยะวิช นาย พีระวิช ไพบูลย์วิริยะวิช 65,941 มทบ.21 17 ก.ค. 2561
347 จ.ส.อ. คงเดช สุขสกุล นาง จรรยา สุขสกุล 205,958 มทบ.32 17 ก.ค. 2561
348 จ.ส.ท. อารีย์ ขนุนทอง นาง หล้า ขนุนทอง 205,705 บชร.2 17 ก.ค. 2561
349 ส.อ. ศิริชัย สืบสันติกุล นาง วอน สืบสันติกุล 205,939 มทบ.36 17 ก.ค. 2561
350 ส.อ. วินัย รอดเมือง นาง ชลอ รอดเมือง 205,975 มทบ.39 17 ก.ค. 2561