การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 นาย สุข งามจิต ร.ท. ไชยยงค์ งามจิตร 207,196 กสษ.3 กส.ทบ. 20 ก.พ. 2562
342 พ.ท. ไพศักดิ์ อยู่ยง น.ส. สุธินันท์ อยู่ยง 207,233 มทบ.31 18 ก.พ. 2562
343 พ.ท. ทรงยศ เกตุโสภณ น.ส. สุธิดา เกตุโสภณ 207,262 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
344 พ.ต. ประยุทธ์ ปานอริยะนันท์ พ.ท. สุรจิตร ปานอริยะนันท์ 207,256 ทภ.2 18 ก.พ. 2562
345 ร.ต. สดุ้งทอง แช่มชื่น น.ส. เทพี เขจรจิตร 207,237 มทบ.36 18 ก.พ. 2562
346 ร.ต. สุโยทิน พรหมคีรี นาง อุทิศ พรหมคีรี 202,481 มทบ.41 18 ก.พ. 2562
347 ร.ต. เสงี่ยม ไฝจันทึก นาง สุคำ ไฝจันทึก 207,248 มทบ.21 18 ก.พ. 2562
348 ร.ต. สงบ ภักดีวงษา นาง ถาวร ภักดีวงษา 207,262 มทบ.18 18 ก.พ. 2562
349 ร.ต. สงวน บุญคง นาง นารี บุญคง 207,224 มทบ.39 18 ก.พ. 2562
350 ร.ต. พิธี สุวรรณเสน นาง สมร สุวรรณเสน 206,990 มทบ.21 18 ก.พ. 2562