การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ เมืองชู นาง สุวรรณี เมืองชู 206,014 มทบ.16 12 มี.ค. 2561
342 จ.ส.อ. บุญทรง เพ็งอินทร์ นาง พิไลพรรณ โคมลอย 205,810 มทบ.39 12 มี.ค. 2561
343 จ.ส.อ. ทองพูล อุทธพันธ์ นาย บาน อุทธพันธ์ 205,817 กรม ทพ.26 12 มี.ค. 2561
344 จ.ส.อ. บุญมี มณีโชติ ส.ท. ชาตรี มณีโชติ 206,000 มทบ.33 12 มี.ค. 2561
345 จ.ส.อ. สุบรรณ์ สาระคำ นาง สำรี สาระคำ , นาง โชติมา สกุลสาระคำ , น.ส. ธมลวรรณ สาระคำ 205,767 สง.สด.จว.ย.ส. 12 มี.ค. 2561
346 จ.ส.อ. พิทักษ์ กุลหกูล นาง วารี แก้วศรีทอง 205,522 ทภ.3 12 มี.ค. 2561
347 จ.ส.อ. วิสุทธิ์ ไชยวงค์ นาง ยงค์ ไชยวงค์ , นาย สุริยา ไชยวงค์ , นาย วราชัย ไชยวงค์ 205,554 มทบ.33 12 มี.ค. 2561
348 จ.ส.ต. ถวัลย์ สุริต นาง ละไม สุริต 205,794 มทบ.31 12 มี.ค. 2561
349 ส.ต. รณรงค์ ชูใจ นาง ลัดดาวัลย์ ชูใจ 205,576 ร.21 พัน.3 รอ. 12 มี.ค. 2561
350 อส.ทพ. สวัสดิ์ โพยประโคน นาง ประทุมพร โพยประโคน 189,944 กรม ทพ.26 12 มี.ค. 2561