การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 นาง ค้อน เพชรภา จ.ส.อ. ประพันธ์ เพชรภา 208,022 มทบ.38 19 ส.ค. 2562
342 นาย ชวน กวางแก้ว จ.ส.ต. จีระพงษ์ กวางแก้ว 208,021 มทบ.17 19 ส.ค. 2562
343 นาง แย้ม แก้วดวงโต นาง สมถวิล เก่งกล้า 95,464 มทบ.15 19 ส.ค. 2562
344 นาง แย้ม แก้วดวงโต ร.ต. สมชาติ นามเสนาะ 112,556 มทบ.15 19 ส.ค. 2562
345 นาย สงบ ใจเด็ด ร.ต. สมชาย ใจเด็ด 208,019 มทบ.13 19 ส.ค. 2562
346 นาง สายทิพย์ ขันธจันทร์ น.ส. นุชจรีภรณ์ ขันธจันทร์ 207,750 มทบ.13 19 ส.ค. 2562
347 นาง ศรีนวล พัฒนะจันทร์ ร.ต. สำเริง พัฒนาะจันทร์ 208,018 มทบ.13 19 ส.ค. 2562
348 นาง ชุ้น อัมพรมุนี พ.ท. คเชนทร์เกียรติ อัมพรมุนี 208,017 มทบ.13 19 ส.ค. 2562
349 นาง วารี เทียนทองดี นาง พิจิตรา ท้วมสุนทร 208,049 รร.จปร. 19 ส.ค. 2562
350 นาง เซียม เขียนปัญญา ร.ต. ไพฑูรย์ เขียนปัญญา 204,450 มทบ.27 19 ส.ค. 2562