การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 ร.อ. รวี วิวัฒน์ยุวะถาวร นาง ปิยมาลย์ เกิดเกตุ 55,793 มทบ.31 31 พ.ค. 2561
342 ร.ต. จำรัส ประสงค์ นาง อูน ประสงค์ 205,791 มทบ.21 31 พ.ค. 2561
343 ร.ต. สมบัติ พราหมจร น.ส. อุบลรัตน์ พราหมจร 205,796 มทบ.13 31 พ.ค. 2561
344 จ.ส.อ. อโนทัย พบครุฑ นาง ประไพ พบครุฑ 205,791 สง.สด.จว.ร.บ. 31 พ.ค. 2561
345 จ.ส.อ. วัชรา คำมุข น.ส. วรางคณา คำมุข 65,794 มทบ.29 31 พ.ค. 2561
346 จ.ส.อ. วัชรา คำมุข นาง พนมจิตร คำมุข 140,000 มทบ.29 31 พ.ค. 2561
347 จ.ส.อ. องอาจ โสภณ จ.ส.อ. เอกพจน์ โสภณ 205,789 ม.4 พัน.25 รอ. 31 พ.ค. 2561
348 นาง สมมาตร เสนชัย ร.ต. สหภาพ เสนชัย 205,787 สง.สด.จว.ช.ย. 31 พ.ค. 2561
349 นาย ไมตรี ขบวนฉลาด จ.ส.อ. ชัยวัฒน์ ขบวนฉลาด 205,792 ศม. 31 พ.ค. 2561
350 นาง จำรัส จันทร์ดอนไผ่ จ.ส.อ. ประกิต ชาญกูล 205,792 มทบ.31 31 พ.ค. 2561