การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 จ.ส.อ. วิชิต ไชยโอสถ นาง จารุวรรณ ไชยโอสถ 211,221 รพศ.2 พัน.1 28 พ.ค. 2563
342 จ.ส.อ. คะนอง ผาสุข นาย กฤษประชา ผาสุข 94,743 มทบ.23 28 พ.ค. 2563
343 จ.ส.อ. คะนอง ผาสุข น.ส. กฤติยากร ผาสุข 116,000 มทบ.23 28 พ.ค. 2563
344 จ.ส.อ. เล็ก ดิษฐทนงค์ นาง บุญส่ง ดิษฐทนงค์ 210,733 มทบ.13 28 พ.ค. 2563
345 จ.ส.ต. วชิรา ศรีขาว ร.ต. วัฒนา ศรีขาว 211,006 มทบ.22 28 พ.ค. 2563
346 ส.อ. นพดล กิจรุ่งเรือง นาย จักรพงศ์ กิจรุ่งเรือง 211,046 มทบ.35 28 พ.ค. 2563
347 ส.อ. สุเด่น ตะติรัตน์ นาง บัวลอย ตะติรัตน์ 210,733 มทบ.33 28 พ.ค. 2563
348 ส.อ. วงค์ นามทิพย์ นาย ถาวร นามทิพย์ 211,014 มทบ.15 28 พ.ค. 2563
349 นาง จันทร์ทอง ดวงศรี ร.ต. สุรศักดิ์ ศรีพิมพา 210,999 มทบ.28 28 พ.ค. 2563
350 นาง ลำพูน วงศ์ชัย นาย สุริยาวุูธ วงศ์ชัย 210,998 มทบ.23 28 พ.ค. 2563