การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
341 นาง กุย เตชะ ร.ต. จำเนียร เตชะ 207,398 มทบ.33 5 มิ.ย. 2562
342 นาง อัมพร ชำนาญกิจ พ.ต. วิเชียร ชำนาญกิจ 207,397 มทบ.32 5 มิ.ย. 2562
343 นาง ปุ๊ด สวยฉลาด ร.ต. อภิสิทธิ์ อินใจ 207,397 มทบ.32 5 มิ.ย. 2562
344 นาง บัน ลาภชน ร.ต. ศิริลักษณ์ ลาภชน 207,396 มทบ.23 5 มิ.ย. 2562
345 นาง วรรณา ประเสริฐศักดิ์ ร.ต. ปรีชา ประเสริฐศักดิ์ 207,419 มทบ.17 5 มิ.ย. 2562
346 นาง เกลี้ยง มณีโชติ นาย เชวงศักดิ์ มณีโชติ 164,351 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
347 นาง เกลี้ยง มณีโชติ นาย สิริกร มณีโชติ 14,351 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
348 นาง เกลี้ยง มณีโชติ นาย ยงยุทธ มณีโชติ 14,351 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
349 นาง เกลี้ยง มณีโชติ นาง ปารณีย์ สีวะรา 14,351 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562
350 นาย เกลี้ยง เที่ยงธรรม ร.ต. ไกรฤกษ์ ศรีท้วม 207,439 ป.3 พัน.3 5 มิ.ย. 2562