การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 อส.ทพ. บุญญฤทธิ์ ลุ่ทอง นาย ขาว ลู่ทอง 207,420 กรม ทพ.33 16 พ.ค. 2562
352 พระ บัญญัติ ทองบุ ร.ต. บุญรักษ์ ทองบุ 207,657 มทบ.22 16 พ.ค. 2562
353 นาง เฉลียว เผื่อนวงษ์ ส.อ. สมจิต จันทราพูน 207,657 มทบ.310 16 พ.ค. 2562
354 นาย กองมี ธาตุทอง ร.ต. ไมตรี ธาตุทอง 207,656 มทบ.28 16 พ.ค. 2562
355 นาย ป้าย คำทะเนตร พ.ต. สัมฤทธิ์ วงษ์คนิช 207,414 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
356 นาง มุ งามพินิจพงษ์ ร.ท. เดชา แพทย์พงษ์ปกรณ์ 207,652 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
357 นาง กิ่ม ใจผ่อง ร.ต. โชคชัย ใจผ่อง 207,656 มทบ.19 16 พ.ค. 2562
358 นาง คำ ดวงมาลา ร.ต. สุชาติ ดวงมาลา 207,672 ส.พัน.11 พล.ม.1 16 พ.ค. 2562
359 นาง ลำปาง พิทักษ์ ร.ต. รณยุทธ พิทักษ์ 207,692 มทบ.21 16 พ.ค. 2562
360 นาง ละมุน สันติวงศ์ พ.ท. ปัญญา ใบเตย 207,692 มทบ.21 16 พ.ค. 2562