การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 ร.ต. จวง เสริมศรี นาง สนิท เสริมศรี 14,643 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
352 ร.ต. จวง เสริมศรี นาง พรรณพร เสริมศรี 14,643 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
353 ร.ต. จวง เสริมศรี นาง ทิยานันท์ เสริมศรี 14,643 มทบ.13 6 ก.ย. 2561
354 ร.ต. โสภณ คลังวิจิตร นาง จันทนา คลังวิจิตร 196,922 มทบ.14 6 ก.ย. 2561
355 จ.ส.อ. วีระ ทองชัย นาง ่ จารุวรรณ ทองชัย 207,310 มทบ.22 6 ก.ย. 2561
356 จ.ส.อ. สมดุลย์ เลิศมงคล นาง ศศิมา เลิศมงคล 207,120 มทบ.37 6 ก.ย. 2561
357 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ จันทนา นาง สังวาลย์ จันทนา 207,327 มทบ.39 6 ก.ย. 2561
358 จ.ส.ท. อนันต์ กูลสุวรรณ นาย ศรัญญู กูลสุวรรณ 207,104 ร.5 6 ก.ย. 2561
359 จ.ส.ต. ประสิทธิชัย มิตรรัก นาง วรรณกร พงษ์ประเสริฐ 207,335 พัน.ซบร.กรม สน.2 6 ก.ย. 2561
360 ส.อ. เลื่อน อุนาภาค จ.ส.อ. สมาน อุนาภาค 35,770 มทบ.26 6 ก.ย. 2561