การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 พ.ต. แพงศรี บุญพา นาง สมาน บุญพา 207,949 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
352 พ.ต. ทนง ชลสาคร นาง อาภาณี ชลสาคร 194,725 มทบ.41 30 ส.ค. 2562
353 พ.ต. พิสันต์ สตารัตน์ นาง สุปรานี สตารัตน์ 185,621 พล.ร.6 30 ส.ค. 2562
354 ร.อ. ประเทือง ปันทะวาย ส.ท. ประชุมพล ปันทะวาย 207,933 มทบ.18 30 ส.ค. 2562
355 ร.อ. บุญธรรม โตโคกสูง นาง วรวรรณ โตโคกสูง 207,964 มทบ.17 30 ส.ค. 2562
356 ร.ท. เกษม แจ่มประทีป ร.ท.หญิง กนกภรณ์ แจ่มประทีป 207,933 มทบ.18 30 ส.ค. 2562
357 ร.ต. เล็ก แก้วนิยม จ.ส.อ. สงกรานต์ แก้วนิยม 207,960 มทบ.17 30 ส.ค. 2562
358 ร.ต. บัญญัติ ศิริธาร น.ส. ปิยวรรณ ศิริธาร 207,944 มทบ.43 30 ส.ค. 2562
359 ร.ต. เดือน ดาวล้อม นาง ลำยวน ดาวล้อม 207,946 มทบ.21 30 ส.ค. 2562
360 ร.ต. กาญจน์ ฉัตรวิไล นาง นภาพร ฉัตรวิไล 207,921 มทบ.22 30 ส.ค. 2562