การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 นาย อุทัย แฝงพันธ์ จ.ส.อ. ธีรศักดิ์ แฝงพันธ์ 210,982 ม.7 พัน.8 28 พ.ค. 2563
352 นาง บุญหลี พลีกร ร.ต. ศักดิ์ศรี พลีกร 210,997 พัน.พัฒนา 2 28 พ.ค. 2563
353 นาง ตัน เครือวงษา นาย มนู เครือวงษา 210,993 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 28 พ.ค. 2563
354 นาง ทิพย์ สว่างดี นาง สมควร บุญยรัชนิกร 211,018 ศบบ. 28 พ.ค. 2563
355 นาย สำเริง ชิณรงค์ นาง อารีย์ โทนุบล 211,009 มทบ.23 28 พ.ค. 2563
356 นาย กันหา (กัณหา) ค้องก่ำ น.ส. เก็จมณี ค้องก่ำ 168,367 มทบ.23 28 พ.ค. 2563
357 นาย กันหา (กัณหา) ค้องก่ำ นาง หนู ค้องก่ำ 42,367 มทบ.23 28 พ.ค. 2563
358 นาง เบ็ญ คำอ้อ นาง อรทัย จ่าสมศรี 211,017 มทบ.23 28 พ.ค. 2563
359 นาง เนี่ยม สอนโกษา นาง สุนีย์ภรณ์ เจริญโล่ห์ทองดี 211,009 มทบ.23 28 พ.ค. 2563
360 นาย เสาร์ ศรีมะโรง จ.ส.อ. สมบัติ ศรีมะโรง 211,007 ช.2 พัน.202 28 พ.ค. 2563