การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 นาย จรุณ ณ ลำปาง พ.ต. นิรุธ ณ ลำปาง 205,422 สง.สด.จว.ช.ร. 11 พ.ค. 2561
352 นาง อำพันธุ์ เชลล์ จ.ส.อ. สุพรรณ ชื่นอุรา 125,000 รร.นส.ทบ. 11 พ.ค. 2561
353 นาง อำพันธุ์ เชลล์ น.ส. ประชุมพร ปุริมะ 80,676 รร.นส.ทบ. 11 พ.ค. 2561
354 นาย บุญเทียน ศิริประภา ร.ต. สุทธิศักดิ์ ชุบสุวรรณ 205,671 ร.3 พัน.2 11 พ.ค. 2561
355 นาง กอบสุข สมบูรณ์ น.ส. คนึงนิตย์ สมบูรณ์ 205,923 มทบ.39 11 พ.ค. 2561
356 นาย ทองสา ปัญญาใส ร.ต. ชำนิ พึ่งสว่าง 205,925 มทบ.24 11 พ.ค. 2561
357 นาง ผัด ทวีกาล นาง สมศรี ลาธุลี 100,500 มทบ.22 11 พ.ค. 2561
358 นาง ผัด ทวีกาล ร.ต. วิจารณ์ ลาธุลี 105,423 มทบ.22 11 พ.ค. 2561
359 นาง นาคแก้ว บุญทนแสนทวีสุข จ.ส.อ. สุรสิทธิ์ บุญทน 205,924 มทบ.22 11 พ.ค. 2561
360 นาย น้อย บุญเกิด ร.ต. มงคล บุญเกิด 205,921 มทบ.21 11 พ.ค. 2561