การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 อส.ทพ. วรากร จันทรัตนา น.ส. สุนิสา เขียวขำ 204,825 กรม ทพ.33 12 มี.ค. 2561
352 อส.ทพ. วรากร จันทรัตนา น.ส. สุนิสา เขียวขำ 204,825 กรม ทพ 12 มี.ค. 2561
353 นาย สร้อย แสงแก้ว จ.ส.อ. สด แสงแก้ว 206,027 มทบ.35 12 มี.ค. 2561
354 นาง คำพู บ่อคำเกิด ส.อ. วีระพล บ่อคำเกิด 205,788 มทบ.24 12 มี.ค. 2561
355 นาง ตุ่นแก้ว สีทอง จ.ส.อ. กรีพล วิสาการ 203,044 มทบ.21 12 มี.ค. 2561
356 นาง ลา ปกป้อง นาง อ่อนจันทร์ วีระรักษ์ 206,014 มทบ.21 12 มี.ค. 2561
357 นาง ติง แวงมั่ง จ.ส.อ. สมพงษ์ แวงมั่ง 206,016 ป.3 พัน.3 12 มี.ค. 2561
358 นาง แดง แก้วอู๋ จ.ส.อ. กมล แก้วอู๋ 205,777 ร.4 พัน.3 12 มี.ค. 2561
359 นาย หนูจัน แสนโคตร จ.ส.อ. นิกร แสนโคตร 206,038 ม.7 พัน.14 12 มี.ค. 2561
360 นาย ชมภู เขียวเขว้า จ.ส.อ. สุรัตน์ เขียวเขว้า 205,798 สง.สด.จว.ช.ย. 12 มี.ค. 2561