การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 จ.ส.อ. โท คำแครง นาง รำไพ อินทะนพ 205,923 มทบ.13 23 ก.ค. 2561
352 จ.ส.อ. นพพงศ์ ศรีเมฆ นาง อาภรณ์ ศรีเมฆ 50,698 พัน.พัฒนา 1 23 ก.ค. 2561
353 จ.ส.อ. นพพงศ์ ศรีเมฆ นาย ธนดล ศรีเมฆ 155,000 พัน.พัฒนา 1 23 ก.ค. 2561
354 นาย หมวก มาขวา จ.ส.อ. อุดม มาขวา 205,923 มทบ.38 23 ก.ค. 2561
355 นาง จำเริญ มาศศุภมงคล นาง อุ่นเรือน กะระกล 177,963 มทบ.31 23 ก.ค. 2561
356 นาง จำเริญ มาศศุภมงคล นาง ศศิรัฐ บริบูรณ์ 27,963 มทบ.31 23 ก.ค. 2561
357 นาย ถนอม หะขุนทด ร.ต. ชำนาญ หะขุนทด 205,921 มทบ.29 23 ก.ค. 2561
358 นาย พรมมา สารรัตน์ ร.อ. สง่า สารรัตน์ 205,922 มทบ.27 23 ก.ค. 2561
359 นาง ประสิทธิ์ ไพรสันต์ พ.อ. สุรพล ไพรสันต์ 205,927 มทบ.13 23 ก.ค. 2561
360 ร.ต. ชูชาติ มีผล นาง วันดี มีผล 205,920 มทบ.37 19 ก.ค. 2561