การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 ร.ต. สมยศ ศรีคร้าม น.ส. วิภาวรรณ ศรีคร้าม 204,359 มทบ.13 28 พ.ย. 2560
352 ร.ต.ต. ใจ พงสิงห์สี ส.อ. ประยูร อาจคำไพร 203,938 มทบ.27 28 พ.ย. 2560
353 จ.ส.อ. ณรงค์กร รวงผึ้ง นาย สัมฤทธิ์ รวงผึ้ง 204,384 ช.พัน.15 28 พ.ย. 2560
354 จ.ส.อ. ทวิช ธานี ร.ต. ทองทวี ธานี 204,134 พล.พัฒนา 2 28 พ.ย. 2560
355 จ.ส.อ. ยงยุทธ นาคประเสริฐ นาง บุญชู นาคประเสริฐ , นาย พงษ์ศักดิ์ นาคประเสริฐ 204,335 มทบ.13 28 พ.ย. 2560
356 จ.ส.อ. เชาวเรศน์ แนบชิด จ.ส.อ. เชษฐารุ่งเรือง แนบชิด 204,576 ร.6 28 พ.ย. 2560
357 จ.ส.อ. วิมล คงแก้ว น.ส. สุภา คงแก้ว 204,358 มทบ.41 28 พ.ย. 2560
358 ส.อ. จุมพล สุภาสุข ร.ต. ประมูล ทองจอก 204,333 มทบ.22 28 พ.ย. 2560
359 ส.อ. เลิศฤทธิ์ ต่างมงคล นาย กรวิชญ์ ต่างมงคล 204,346 มทบ.27 28 พ.ย. 2560
360 ส.อ. สมพร เกยพยา นาง ชมภู เกยพยา 204,354 มทบ.31 28 พ.ย. 2560