การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 จ.ส.อ. ธนู ไพรสิงห์ นาง สมนึก ไพรสิงห์ 207,295 มทบ.31 7 ก.พ. 2562
352 จ.ส.อ. จิรศักดิ์ พวงไพบูลย์ น.ส. จินต์จุฑาภัช หิรัญเอกคุณภัทร 207,296 มทบ.14 7 ก.พ. 2562
353 จ.ส.อ. ธงชัย สอนสุทธิ์ นาย เหนือเมฆ สอนสุทธิ์ 207,288 มทบ.29 7 ก.พ. 2562
354 ส.อ. สุริยา ดวงจินดา นาง บุญสม ดวงจินดา 207,308 ช.พัน.402 พล.พัฒนา 7 ก.พ. 2562
355 ส.อ. วิสิทธิ์ ร่อนกลิ่น นาง กฤษณา ร่อนกลิ่น 207,061 มทบ.22 7 ก.พ. 2562
356 ส.อ. สุ่ม ทาสิทธิ์ นาง สมจิตร์ ทาสิทธิ์ 207,319 มทบ.13 7 ก.พ. 2562
357 นาย สิงห์ คำภูลา พ.ต. อาจ คำภูลา 207,307 สง.สด.จว.น.ภ. 7 ก.พ. 2562
358 นาง บุญเพ็ง วงษาคร จ.ส.อ. อนุชิต โอแก้ว 207,313 ร.13 7 ก.พ. 2562
359 นาง เหลี่ยม จิอู๋ นาง นารีรัตน์ พันมา 207,309 มทบ.33 7 ก.พ. 2562
360 นาง ทองจันทร์ ละคร ร.ต. อุทร ละคร 207,311 มทบ.27 7 ก.พ. 2562