การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 พ.ท. ประพันธ์ สุวรรณมาโจ น.ส. ทิพวรรณ สุวรรณมาโจ 211,312 มทบ.24 12 ก.พ. 2563
352 พ.ต. ทองคำ มีสูงเนิน น.ส. เพียงพิศ มีสูงเนิน 211,306 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
353 พ.ต. วิมล จันทรานนท์ นาง อรุณศรี จันทรานนท์ 211,076 มทบ.18 12 ก.พ. 2563
354 ร.ท. เสรีย์ เมืองฉิม น.ส. เมษยาภรณ์ เมืองฉิม 158,864 ช.1 พัน.112 รอ. 12 ก.พ. 2563
355 ร.ท. เสรีย์ เมืองฉิม นาย ฉัตรมงคล เมืองฉิม 51,964 ช.1 พัน.112 รอ. 12 ก.พ. 2563
356 ร.ต. ประชา รุ่งสว่าง นาง มณีวรรณ รุ่งสว่าง 211,312 มทบ.13 12 ก.พ. 2563
357 ร.ต. ลี เจนชัยภูมิ น.ส. รวงทิพย์ เจนชัยภูมิ 211,307 มทบ.21 12 ก.พ. 2563
358 ร.ต. ทวีชัย ขันทองคำ นาง บุญเรือน ขันทองคำ 211,070 พล.ป. 12 ก.พ. 2563
359 จ.ส.อ. จิตรกร ยอดวงษ์ นาง เกษร ยอดวงษ์ 211,049 พัน.ซบร.22 บชร.2 12 ก.พ. 2563
360 จ.ส.อ. จิระศักดิ์ กองจันทร์ ด.ญ. วราภรณ์ กองจันทร์ 10,241 ศฝ.นศท.มทบ.23 12 ก.พ. 2563