การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 จ.ส.อ. วิหาร บุญวรรณโณ น.ส. รวิษฎา บุญวรรณโณ 209,166 มทบ.42 25 ต.ค. 2562
352 จ.ส.อ. วานิชย์ ยะสะกะ นาง พิศมัย ยะสะกะ 170,247 มทบ.24 25 ต.ค. 2562
353 นาง โกสุม นิ่มเกตุ ร.ต. สุรชน มีสันทัด 209,407 มทบ.13 25 ต.ค. 2562
354 นาง ใบ โล่ห์คำ ส.อ. กิตติศักดิ์ โล่ห์คำ 209,443 ร.16 พัน.3 25 ต.ค. 2562
355 นาง สำเภา นุชบุษบา น.ส. ดลฤดี นุชบุษบา 209,434 มทบ.31 25 ต.ค. 2562
356 นาย พิมพ์ โคตรเรือง จ.ส.ต. บุญเหลือ โคตรเรือง 209,435 มทบ.24 25 ต.ค. 2562
357 นาง จำเนียร ไตรยสุทธิ์ นาง มยุรี จอมคำสิงห์ 209,434 มทบ.24 25 ต.ค. 2562
358 นาง แปล๋ง ฝักฝ่าย จ.ส.อ. มานัส ฝักฝ่าย 209,439 พัน.พัฒนา 3 25 ต.ค. 2562
359 นาย คำจันทร์ อินทริง จ.ส.ต. สมเดช อินทริง 209,438 สง.สด.จว.ย.ส. 25 ต.ค. 2562
360 นาง วิภัติ ศรีนะพรม ร.ต. จำลอง วงษ์บ้านขาว 209,437 สง.สด.จว.ย.ส. 25 ต.ค. 2562