การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
351 นาย พร้อม กาบคำ น.ส. สินีนาฎ กาบคำ 121,509 มทบ.28 30 พ.ย. 2561
352 นาย พร้อม กาบคำ จ.ส.อ. พัฒนายุทธ ถาวร 85,700 มทบ.28 30 พ.ย. 2561
353 นาง สุกัญญา ประสพโรจนศรี นาย พิเชษฐ์ ประสพโรจนศรี 207,221 มทบ.21 30 พ.ย. 2561
354 นาย จรรยา หอมจำปา ส.อ. ศตวรรษ หอมจำปา 207,469 ม.6 30 พ.ย. 2561
355 นาง จันทร์ สีโสภา ร.ต. ศักดิ์นรินทร์ สีโสภา 207,215 พัน.ร.มทบ.21 30 พ.ย. 2561
356 นาย บุญปั๋น วุฒิวงษ์ จ.ส.อ. สราวุฒิ วุฒิวงษ์ 207,211 พัน.พัฒนา 3 30 พ.ย. 2561
357 นาง วิชุดา สิทธิวงค์ ร.ต. สุริยัน สิทธิวงค์ 207,206 สง.สด.จว.พ.ร. 30 พ.ย. 2561
358 นาง ประชิต ก้องดี จ.ส.อ. ชัยรัตน์ ก้องดี 207,194 สง.สด.จว.ต.ง. 30 พ.ย. 2561
359 นาย ประเสริฐ ธูปเหมือน นาง รัชพร ธูปเหมือน 207,194 มทบ.39 30 พ.ย. 2561
360 นาง ทองยุ้น นาเมืองรักษ์ ร.ต. สุชาติ ชาคำไฮ 207,205 มทบ.27 30 พ.ย. 2561